Включення суб’єкта підприємницької діяльності — юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України

Будь-яке новостворене підприємство повинно бути включене до Єди­ного державного реєстру підприємств та організацій України (далі — ЄДРПОУ). Для цього протягом 10 днів після державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності — юридичної особи необхідно звернутися до тери­торіального органу державної статистики за місцезнаходженням підприємства.

Відповідно до законодавства для включення до ЄДРПОУ подаються такі документи:

1) заповнена облікова картка встановленого зразка;

2) копія реєстраційної картки з відміткою про державну реєстрацію в ор­ганах державної реєстрації за місцезнаходженням суб’єкта;

3) документ, що засвідчує внесення плати за включення до ЄДРПОУ.

Облікову картку Ви можете отримати в територіальному органі дер­жавної статистики. Копію реєстраційної картки потрібно одержати в органі державної реєстрації (прослідкуйте, щоб на цій копії проставили відмітку орга­ну державної реєстрації).

З практики відомо, що орган державної статистики, крім зазначених документів, може вимагати копії статуту або інших установчих документів та свідоцтва про державну реєстрацію. Тому для уникнення зайвих суперечок ра­димо Вам прихопити ці документи із собою.

Довідку про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та ор­ганізацій України територіальний орган державної статистики видасть Вам за запи­том протягом п’яти днів. Термін отримання довідки з ЄДРПОУ залежить від розміру плати за послуги, який у різних регіонах є різним. У Києві, наприклад, за сплати 31 грн. 13 коп. довідку видають у той самий день, за сплати 20 грн. 23 коп. — не раніше ніж за два дні, а за сплати 15 грн. 56 коп. — за п’ять днів.

Зверніть увагу на те, що під час реєстрації в органі державної реєстрації Вашому підприємству був присвоєний ідентифікаційний код, який зазначається у свідоцтві про державну реєстрацію. У територіальному органі державної стати­стики видається довідка про включення до ЄДРПОУ, у якій, крім ідентифіка­ційного коду, вказуються коди класифікаційних ознак підприємства.

Присвоєний ідентифікаційний код зберігається за підприємством протягом усього періоду його існування. Використання коду є обов’язковим у звітних та облікових документах усіх видів. Органи державної податкової служби цілком обгрунтовано вважають недійсними звіти, декларації, розра­хунки й платіжні доручення підприємств і не приймають цих документів, а органи державної митної служби не проводять декларування та митного оформлення суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності — резидентів Ук­раїни, якщо в документах немає ідентифікаційних кодів з ЄДРПОУ та до­відки про включення до нього.

Протягом п’яти днів після включення Вашого підприємства до ЄДРПОУ територіальний орган державної статистики подасть відповідному ор­ганові державної податкової служби відомості щодо Ваших реєстраційних даних.

Джерела юридичної інформації: Постанова Кабінету Міністрів України “Про створення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій Ук­раїни” від 22.01.96 № 118

Анонси