ВІДДІЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ В ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Це постійно діючий державний орган, підпорядкований безпосередньо Президенту України, який створено відповідно до Закону України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” № 137/98-ВР від 03.03.1998 року, згідно з Указом Президента України “Про утворення Національної служби посередництва і примирення” № 1258/68 від 17.09.1998 року, із змінами, внесеними Указами Президента України № 1393/2000 (1393/2000) від 30.12.2000, № 272/2006 (272/2006) від 30.03.2006, № 291/2007 (291/2007) від 11.04.2007, з метою вжиття попереджувальних заходів щодо виникнення колективних трудових спорів (конфліктів), своєчасного їх вирішення та визначення загальних тенденцій в соціально-трудових відносинах, виявлення трудових колективів з підвищеним рівнем конфліктогенності, пошуку шляхів поліпшення соціально-трудових відносин.

Відділення Національної служби посередництва і примирення в Черкаській області, як структурний підрозділ державного органу виконує ці функції за територіальністю, сприяє та вирішує розбіжності та колективні трудові спори (конфлікти) між сторонами соціально-трудових відносин на всіх підприємствах де існує трудовий колектив, забезпечує додержання норм діючих законодавчих і нормативно-правових актів.

Місце знаходження:
18008, м. Черкаси
вул. Смілянська, 131/1,
тел/факс 0472552121
E-mail: nspp_cherkasy@ukr.net

Основні завдання НСПП:

1) сприяння взаємодії сторін соціально-трудових відносин у процесі врегулювання колективних трудових спорів;

2) прогнозування виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) та сприяння своєчасному їх вирішенню;

3) здійснення посередництва і примирення під час вирішення колективних трудових спорів (конфліктів);

4) забезпечення здійснення соціального діалогу, вироблення узгоджених пропозицій щодо розвитку соціально-економічних та соціально-трудових відносин в Україні;

5) здійснення заходів із запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів);

6) підвищення рівня правової культури учасників соціально-трудових відносин.

Основні функції НСПП:

1) вивчає та узагальнює причини виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) і можливі їх наслідки на національному, територіальному і галузевому рівнях, виробляє пропозиції щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів;

2) здійснює реєстрацію висунутих працівниками вимог та колективних трудових спорів (конфліктів);

3) аналізує висунуті працівниками вимоги та здійснює оцінку їх обґрунтування;

4) сприяє встановленню контактів між сторонами колективного трудового спору (конфлікту);

5) перевіряє в разі необхідності повноваження представників сторін колективного трудового спору (конфлікту);

6) консультує сторони колективного трудового спору (конфлікту) з питань:

    • компетенції органів стосовно задоволення вимог, які є предметом колективного трудового спору (конфлікту) чи виконання яких сприятиме його вирішенню;
    • застосування нормативно-правових актів для вирішення колективного трудового спору (конфлікту);

7) за зверненням сторін (сторони) колективного трудового спору (конфлікту) розглядає матеріали щодо колективного трудового спору (конфлікту) з метою його вирішення;

8) звертається у випадках, передбачених статтею 24 Закону України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” і коли рекомендації НСПП щодо вирішення колективного трудового спору (конфлікту) сторонами не враховано, в установленому порядку із заявою до суду про вирішення колективного трудового спору (конфлікту);

9) формує списки незалежних посередників та арбітрів;

10) на прохання сторін колективного трудового спору (конфлікту) пропонує їм кандидатури незалежних посередників та членів трудового арбітражу для залучення у примирних процедурах, координує роботу трудового арбітражу, направляє своїх спеціалістів, експертів для участі у роботі примирних органів, здійснює моніторинг стану виконання рішень примирних органів;

11) вивчає, узагальнює і поширює вітчизняний та іноземний досвід роботи щодо запобігання та врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів);

12) залучає у разі необхідності до участі у примирних процедурах народних депутатів України, представників державної влади, органів місцевого самоврядування та інших осіб;

13) забезпечує підготовку і підвищення кваліфікації незалежних посередників, арбітрів, які спеціалізуються на розгляді колективних трудових спорів (конфліктів);

14) узагальнює та вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань вирішення колективних трудових спорів (конфліктів);

15) у межах своєї компетенції розробляє і затверджує положення, інструкції та інші нормативні акти щодо діяльності НСПП та здійснення примирних процедур;

16) здійснює організаційно-методичне забезпечення діяльності регіональних відділень;

17) взаємодіє у межах своєї компетенції з Секретаріатом Президента України, іншими допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, міністерствами та іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, об’єднаннями роботодавців, профспілок, підприємствами, установами і організаціями;

18) координує вирішення сторонами колективного трудового спору (конфлікту) питань щодо організаційного, матеріально-технічного і фінансового забезпечення роботи незалежних посередників, членів примирних комісій і трудового арбітражу;

19) інформує громадськість про свою діяльність через засоби масової інформації, видає Бюлетень Національної служби посередництва і примирення;

20) сприяє підвищенню рівня правової культури учасників соціально-трудових відносин щодо запобігання і вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).

Відділення Національної служби посередництва і примирення в Черкаській області має право:

1) брати участь у вирішенні колективного трудового спору (конфлікту) на всіх його стадіях;

2) координувати роботу трудового арбітражу, рекомендувати своїх спеціалістів, експертів для участі у роботі примирних органів;

3) одержувати в установленому порядку від державних органів, органів місцевого самоврядування, професійних спілок, роботодавців та їх об’єднань, сторін колективних трудових спорів (конфліктів) інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на НСПП законом функцій;

4) попереджати сторони про порушення ними вимог чинного законодавства під час розгляду колективного трудового спору (конфлікту) та можливі наслідки таких порушень;

5) надсилати органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування рекомендації щодо вжиття заходів для вирішення колективного трудового спору (конфлікту), реалізація яких належить до їх компетенції;

6) звертатися до органів прокуратури, правоохоронних органів, державних органів з нагляду за додержанням законодавства про працю з пропозиціями щодо здійснення заходів, спрямованих на додержання законодавства про працю, в тому числі щодо порядку вирішення колективних трудових спорів (конфліктів);

7) надавати запитувачам інформації публічну інформацію, розпорядником якої є Відділення.

 

Керівництво відділення НСПП в Черкаській області:

Посада
Прізвище, ім’я, по-батькові
Телефон
Години прийому
В.о.начальника Петренко
Олександр Іванович
55-21-21
четвер 09.00 – 18.00

Розпорядок роботи відділення:

понеділок – четвер 8.00 -17.00
п’ятниця 8.00 -15.45
обідня перерва 12.00 -12.45

 

Відомості про арбітрів Національної служби посередництва і примирення, які діють на території Черкаської області
№ п/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Місце роботи, посада
1 Анашкевич
Іван Вікторович
Черкаський обласний комітет профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення, голова.
2 Бульченко
Оксана Григорівна
Не працює
3 Нікіпєлов
Олександр Сергійович
Не працює
4 Номоконова
Олена Сергіївна
Черкаський окружний адміністративний суд, заступник начальника відділу управління персоналом та аналітично-статистичної роботи
5 Чередніченко
Віталіна Миколаївна

Департамент економіки та розвитку виконавчого комітету Черкаської міської ради, головний спеціаліст-юрисконсульт

6 Філімонова
Олена Анатоліївна

Не працює

Відомості про посередників Національної служби посередництва і примирення, які діють на території Черкаської області
№ п/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Місце роботи, посада
1 Єжель
Любов Іванівна
Відділення Національної служби посередництва і примирення в Черкаській області, головний спеціаліст
2 Теплов
Дмитро Іванович
Публічне акціонерне товариство «Черкаське хімволокно», заступник директора технічного
3 Яворська
Тетяна Іванівна
Черкаське обласне об’єднання організацій роботодавців, виконавчий директор

Інформація про підсумки роботи відділення Національної служби посередництва і примирення в Черкаській області  у 2021 році.

Виконуючи свої повноваження, відділення НСПП в Черкаській області (Відділення) у 2021 році  реалізовувало завдання, визначені Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», нормативно-правовими актами Національної служби посередництва і примирення, Положенням про відділення НСПП, наказами та розпорядженнями Голови НСПП.

Упродовж 2021 року Відділення сприяло вирішенню 4 колективних трудових спорів (конфліктів) (КТС (К) на 4 підприємствах, 1 з яких виник у 2020 році, та врегулюванню 28 конфліктних ситуацій (КС) на 25 підприємствах, 6 з яких виникли у 2020 році.

Як показують результати роботи Відділення, стан соціально-трудових відносин (СТВ) в колективах найманих працівників основної частини підприємств, установ, організацій Черкаської області у 2021 році характеризувався як задовільний.

Проте, об’єктивні чинники економічного та соціального характеру створювали передумови для соціальної напруги в окремих трудових колективах.

Основними розбіжностями між сторонами СТВ, які спричиняли виникнення КТС(К) та конфліктних ситуацій залишались невиконання положень законодавства про працю в частині несвоєчасної виплати поточної заробітної плати, заборгованості із виплати заробітної плати та охорони праці.

Саме заборгованість з виплати заробітної плати у сумі 11,5 млн. грн. стала причиною виникнення розбіжностей у 18 із 22 КС, взятих на облік Відділення у 2021 році. Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати по всіх 28 КС, які перебували на обліку Відділення у 2021 році склала 13,4 млн грн.

За територіальними ознаками, конфліктні ситуації мали місце в містах Черкаси, Ватутіне, Золотоноша, Умань, Шпола, Кам’янка, Тальне, у смт Драбів та Маньківка, Звеногородському та Черкаському районах.

В результаті роботи, проведеної фахівцями Відділення з початку року, вирішені всі 5 вимог найманих працівників у 4 КТС(К) та попереджено виникнення 25 КТС(К), погашено заборгованості з виплати заробітної плати в сумі 11,0 млн  грн (82,2% від загальної суми заборгованості, що стала основною причиною виникнення конфліктних ситуацій).

З метою вирішення вимог найманих працівників у КТС(К), у 2021 році проведено  4 засідання примирних комісій та 8 узгоджувальних зустрічей, а також 111 узгоджувальних зустрічей під час здійснення заходів по запобіганню виникнення КТС(К).

Фахівцями Відділення розглянуто 36 звернень (9 письмових та 27 усних), з них: від сторін КТС(К) – 6, від керівників, посадових осіб підприємств, організацій – 6, від представників профспілкових органів – 14,  від представників організацій роботодавців – 2, від позаштатних інституцій НСПП – 1, від представників органів виконавчої влади,  місцевого самоврядування – 6, від  громадян -1.

Відділення НСПП в Черкаській області, у взаємодії з місцевими органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, профспілками та роботодавцями, і надалі продовжуватиме здійснювати заходи щодо сприяння зменшенню соціальної напруги в суспільстві, стабілізації та поліпшення стану СТВ, запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) та їх своєчасного вирішення, створення умов для проведення соціального діалогу в конструктивному руслі.

 

ПРОГНОЗ

РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН,

ВИНИКНЕННЯ КОЛЕКТИВНИХ ТРУДОВИХ СПОРІВ (КОНФЛІКТІВ)

У І ПІВРІЧЧІ 2021 РОКУ В ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

Прогноз розвитку соціально-трудових відносин (СТВ), виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) (КТС(К) у І півріччі 2021 року в Черкаській області здійснено відповідно до п.6 Положення про порядок здійснення аналітично-інформаційної діяльності Національної служби посередництва і примирення (НСПП), затвердженого наказом від 30.10.2019 р №78.

Метою прогнозування є визначення тенденцій розвитку СТВ, причин та динаміки виникнення конфліктних ситуацій (КС) та КТС(К) у розрізі галузей економіки та територіальних утворень області у І півріччі 2021 року.

При підготовці прогнозу були взяті до уваги існуючі в області тенденції соціально-економічного характеру, що впливають на стан СТВ.

Прогнозування здійснювалося на основі:

– безпосереднього вивчення фахівцями Відділення стану СТВ у трудових колективах підприємств, де Відділення упродовж зазначеного періоду здійснювало заходи щодо запобігання виникненню КТС(К) і стабілізації стану СТВ під час проведення найманими працівниками акцій соціального протесту;

– даних Головного управління статистики в Черкаській області;

– даних системного моніторингу Відділенням стану та динаміки СТВ на підприємствах, в установах та організаціях області;

– інформацій, що надійшли від завідувачів інформаційно-консультативних центрів НСПП в області;

– інформаційних та аналітичних документів місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань профспілок і роботодавців;

– інформацій, що надійшли від найманих працівників, представників профспілкових організацій різних рівнів, в тому числі, під час особистих звернень до Відділення;

– публікацій у засобах масової інформації тощо.

 

Прогноз стану соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) на виробничому рівні у розрізі видів економічної діяльності (галузей)

Відділенням здійснено прогноз розвитку СТВ, виникнення КС та КТС(К) у І півріччі 2021 року в Черкаській області в розрізі окремих видів економічної діяльності (галузей), на виробничому рівні.

Стан СТВ в трудових колективах підприємств, установ та організацій області у зазначений період продовжуватиме визначатися як позитивними, так і переважно негативними тенденціями розвитку економіки області.

Зокрема, як показує аналіз, у січні – вересні поточного року, в порівнянні з відповідним періодом минулого року, в області зменшилися обсяги промислового виробництва на 4,2% (зниження у добувній промисловості на 35,2%, у переробній промисловості на 3,8%), а обсяги постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря скоротилися на 1,0%. Порівняно з відповідним періодом минулого року загальне виробництва продукції сільського господарства скоротилося на 17,7%. Проти січня-вересня 2019 року суттєво (на 14,1%) зменшився вантажооборот. Продовжилося падіння пасажирообороту, яке досягло 56,5%.

Не зменшується заборгованість населення за житлово-комунальні послуги (централізоване опалення і постачання гарячої води; утримання будинків і прибирання; територій; постачання холодної води і водовідведення; вивіз побутових відходів) і складає 422,0 млн грн. За поставлену електроенергію населення заборгувало 94,5 млн грн, а за природній газ 163,3 млн грн.

Затверджені місцевими радами фактично у всіх містах та селищах області економічно обґрунтовані тарифи на жилого-комунальні послуги (збору, очищення та постачання води, каналізації, відведення й очищення стічних вод, збирання відходів), які надавали можливість підприємствам житлово-комунального господарства працювати без збитків, поступово втрачають актуальність та потребують уточнення через зростання вартості електроенергії, природного газу, рівня мінімальної заробітної плати. Крім того значна заборгованість споживачів за отримані послуги вкрай негативно впливає на фінансово-економічний стан значної частини підприємств житлово-комунального господарства області.

Зріс порівняно з відповідним періодом минулого року на 4,7% оборот роздрібної торгівлі.

Обсяги будівельних робіт у січні – вересні 2020 відносно відповідного періоду минулого року практично не змінилися (+0,1%). Як і в попередні періоди, переважну частину будівельних робіт в області виконують підприємства м. Черкаси. Продовжується негативний вплив на роботу підприємств будівельної галузі значної нерівномірності фінансування робіт та затримки оплати виконаних та заактованих робіт. Особливо це стосується будівельних підприємств державної форми власності.

Аналіз показників економічного розвитку області у січні-вересні 2020 року, проведений Відділенням, свідчить про скорочення обсягів виробництва промислової продукції та значне скорочення сільськогосподарського виробництва. Відтак, це вплинуло і на стан СТВ у трудових колективах області, перш за все, через зростання на 30,8% з початку року загальної суми заборгованості із виплати заробітної плати. За даними Головного управління статистики в Черкаській області, станом на 1 жовтня 2020 року вона складає 56,9 млн. грн. Найбільша сума заборгованості зафіксована на економічно активних підприємствах – 30,6 млн. грн. (53,8% від загальної суми заборгованості та на 5,9% більше, ніж на початку року). У ІІ півріччі 2020 року, у зв’язку із зміною порядку фінансування медичної галузі, виникали випадки несвоєчасної виплати заробітної плати та заборгованості з її виплати в закладах охорони здоров’я м. Сміла та інших населених пунктів.

На деяких підприємствах, в установах та організаціях області фіксується низький рівень заробітної плати працівників та нарахування заробітної плати у розмірі, нижче законодавче встановленого рівня мінімальної заробітної плати, що свідчить про можливе приховування її фактичних розмірів.

Середньомісячна номінальна заробітна плата працівників, зайнятих в галузях економіки, за січень-вересень 2020 року становила 9476 грн. (+ 9,4% до січня-вересня 2019 року). Проте, в окремих галузях вона була значно нижчою відносно рівня середньомісячної заробітної плати по економіці області, зокрема: в закладах охорони здоров’я – 7559 грн, або 81,2%; в закладах освіти – 8229 грн, або 86,8%; оптової та роздрібної торгівлі – 7627 грн, або 80,5%; у підприємствах водопостачання, каналізації, поводження з відходами – 9370 грн, або 98,9%. Зменшилася відносно цього періоду минулого року середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників у будівельній галузі – 8501 грн. або 89,7%. Реальна заробітна плата у січні-вересні 2020 року зросла на 6,8%.

Середньооблікова кількість найманих працівників підприємств, установ та організацій області дещо зменшилася і за вересень поточного року складає 206,7 тис осіб (-1,0 тис осіб з січня 2020 року). Кількість зареєстрованих безробітних працездатного віку (за методикою МОП) склала у І півріччі 2020 року 9,5% проти 8,7% у І півріччі 2019 року.

Кількість зареєстрованих безробітних зросла на 42,6% проти вересня 2019 року та на кінець вересня 2020 року становила 18,6 тис осіб (проти 12,9 тис осіб за вересень 2019 року). Потреба підприємств у працівниках для заміщення вільних робочих місць (вакантних посад) по області на кінець вересня 2020 року дещо зросла та складала 1241 особу (проти 1174 осіб на кінець вересня 2019 року), при цьому навантаження на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) на кінець вересня 2020 року зросло на 36,4% до рівня 15 осіб (проти відповідних 11 осіб). Залишається суттєвою різниця в зазначених показниках по містам та районам області.

Відповідно до прогнозу, основними об’єктивними розбіжностями, які негативно впливатимуть на стан СТВ та спричинятимуть виникнення КС між сторонами СТВ у І півріччі 2021 року залишатимуться: заборгованість із виплати заробітної плати та несвоєчасна її виплата на деяких економічно активних підприємствах, в установах та організаціях області через їх складний фінансово-економічний стан, в тому чи числі, зумовлений запровадженням карантинних заходів; невиконання положень колективних договорів, галузевих угод; вивільнення найманих працівників, переведення їх на неповний робочий день (тиждень), в тому чи числі, зумовлені запровадженням карантинних заходів.

Серед суб’єктивних розбіжностей найбільш поширеними в цей період залишаться: не реагування частини роботодавців на ускладнення стану СТВ, ігнорування ними вимог найманих працівників або профспілок, недотримання графіків погашення заборгованості із виплати заробітної плати, застосування роботодавцями практики використання праці найманих працівників без документального оформлення трудових відносин.

Відповідно до проведеного аналізу комплексу соціально-економічних показників, слід відзначити збереження дії розбіжностей, які призводитимуть до виникнення КС у І півріччі 2021 року, перш за все на підприємствах будівельної галузі, житлово-комунального господарства (водопостачання; каналізація, поводження з відходами) та в галузі охорони здоров’я.

Моніторинг та аналіз стану СТВ у колективах підприємств будівельної галузі Черкаської області показує, практично не зростають обсяги будівельних робіт (+0,1% до відповідного періоду минулого року). Фінансово-економічний стан ряду підприємств галузі залишився складним, а деяких погіршився. Близько 2/3 будівельних робіт в області продовжують виконувати будівельні підприємства, розташовані або зареєстровані в обласному центрі. Продовжує не відповідати рівню складності виконуваних робіт і трудозатратам, розмір середньомісячної заробітної плати у будівництві – 8501 грн (-10,3% до середньомісячної  по області), а навантаження на одне вільне робоче місце в у вересні 2020 року склало 5 осіб. Крім того, станом на 1 жовтня 2020 року загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати працівникам будівельних підприємств області склала 10,2 млн грн. З початку року на обліку Відділення перебувало 11 КС на 10 будівельних підприємствах області, які виникли у зв’язку з порушенням роботодавцями вимог законодавства про працю щодо заборгованості із виплати заробітної плати, загальна сума якої на час взяття на облік 7,4 млн грн. Основними причинами виникнення заборгованості із виплати заробітної плати стали, як і в попередні роки:

– відсутність держзамовлення для підприємств державної форми власності);

– контрактні зобов’язання, які обмежені фінансуванням з державного бюджету (перш за все, для підприємств державної форми власності);

– затримка розрахунків за виконані та підтверджені актами обсяги робіт.

Основна об’єктивна розбіжність, а саме, наявна заборгованість із виплати заробітної плати, яка існує у ІІ півріччі поточного року, і надалі негативно впливатиме на стан СТВ у колективах, підвищуватиме рівень протестної активності найманих працівників-будівельників. Негативний вплив також матиме відносно низький рівень оплати праці, особливо на тих підприємствах, які виконують будівельні роботи за рахунок коштів держбюджету.

Крім того, до ускладнення відносин між роботодавцями та найманими працівниками у трудових колективах підприємств будівельної галузі призводитимуть порушення роботодавцями чинного законодавства про працю в частині охорони праці, застосування роботодавцями практики використання праці найманих працівників без документального оформлення трудових відносин, часткова, або в повному обсязі, виплата заробітної плати «у конвертах» тощо.

Вище зазначені негативні фактори продовжать впливати у І півріччі 2021 року на стан СТВ у колективах підприємств будівельної галузі.

Стримуючими факторами залишатимуться: переважно сезонний характер роботи, неофіційний статус частини найманих працівників, відсутність на частині підприємств профспілкових організацій, недостатній досвід найманих працівників щодо колективного захисту своїх прав.

Не усунено дію деяких негативних факторів в галузі житлово-комунального господарства. Зберігається високий рівень заборгованості населення за спожиті житлово-комунальні послуги (централізоване опалення і постачання гарячої води; утримання будинків і прибирання; територій; постачання холодної води і водовідведення; вивіз побутових відходів) – 422, 0 млн грн.

Продовжується практика несвоєчасної виплати заробітної плати працівникам підприємств, які надають послуги зі збору, очищення та постачання води. Нижче середньої по області залишається середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників житлово-комунальної галузі – 9370 грн ( 98,9%від рівня середньомісячної заробітної плати по економіці області). Також, у ІІ півріччі 2020 року Відділення сприяло врегулюванню 3 конфліктних ситуацій на 3 підприємствах житлово-комунального господарства, які виникли у зв’язку з порушенням роботодавцями вимог законодавства про працю (1 – щодо заборгованості із виплати заробітної плати у сумі 1,0 млн грн, 2 – щодо її несвоєчасної виплати). Станом на 01.11 2020 року 1 КС врегульована, 2 КС знаходяться на стадії врегулювання. Таким чином, у І півріччі 2021 року залишається вірогідність виникнення випадків дестабілізації стану СТВ, виникнення КТС(К) у колективах підприємств житлово-комунального господарства.

У ІІ півріччі поточного року на обліку Відділення перебувало 5 КС у 5 закладах охорони здоров’я, 3 з яких виникли через заборгованість із виплати заробітної плати в сумі 1501,1 тис грн, 2 – з питань встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту щодо нормування і оплати праці. Станом на 1 листопада всі 5 КС врегульовані, заборгованість із виплати заробітної плати погашена у повному обсязі. У зв’язку з продовженням реформування медичної галузі у 2021 році, і надалі можливі випадки виникнення КС, КТС(К) у закладах і установах з надання медичних послуг. Це може відбуватися за рахунок недофінансування закладів охорони здоров’я Національною службою здоров’я України через недостатнє їх оснащення медичним обладнанням для укладення договорів на надання більшої кількості послуг, оплата яких передбачена за рахунок коштів Державного бюджету.

Також, на фінансово-економічний стан закладів охорони здоров’я області в подальшому може негативно впливати неузгодженості дій місцевих органів самоврядування (на рівні ОТГ та районів) при реалізації адміністративно-територіальної реформи та нестача коштів на їх дофінансування у місцевих бюджетах. Ці негативні фактори можуть додатково підсилюватися через продовження дії карантинних заходів та збільшення навантаження на медичний персонал. Таким чином, у І півріччі 2021 року залишається вірогідність виникнення КС і КТС(К) у деяких закладах галузі охорони здоров’я.

 

Прогноз стану соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) на територіальному рівні

Проведений Відділенням аналіз показників економічного розвитку регіонів Черкаської області, стану та динаміки СТВ у січні-вересні 2020 року, свідчить про спад виробництва промислової продукції та суттєве зменшення виробництва продукції сільського господарства, що негативно впливало на стан СТВ в трудових колективах. Крім того, у зоні ризику залишаються в першу чергу підприємства будівельній галузі, галузі житлово-комунального господарства та охорони здоров’я.

Розбіжності між сторонами СТВ, які визначено в попередніх розділах аналізу, можуть додатково підсилюватися і ускладнювати стан СТВ в трудових колективах підприємств окремих регіонах області через нерівномірний розвиток районів, міст, ОТГ, особливості їх дислокації та карантину ситуацію.

Основними причинами виникнення розбіжностей на підприємствах, в установах, організаціях регіонів області у І півріччі 2021 року залишатимуться заборгованість із виплати заробітної плати, яка станом на 1 жовтня 2020 року склала 56,9 млн грн, та несвоєчасна її виплата. Зокрема, значною залишається заборгованість на економічно активних підприємствах – 30,6 млн грн (53,8% від загальної суми заборгованості). Об’єктивних причин для її швидкого зменшення наразі не існує.

У територіальному розрізі, станом на 1 жовтня 2020 року, найбільші суми заборгованості із заробітної плати мали економічно активні підприємства, установи та організації міст Черкаси (6,4 млн. грн. – 20,9% від загальної суми заборгованості на економічно активних підприємствах області), Умань (2,1 млн. грн. – 6,9%), Сміла (2,1 млн. грн. – 6,9%), Золотоноша (1,8 млн. грн. – 5,9%), Шполянського (8,0 млн. грн. – 26,1%), Черкаського (3,7 млн. грн. – 12,1%), Катеринопільського (1,3 млн. грн.4,2%) та Маньківського (0,4 млн. грн.1,3%) районів. Найбільшу кількість працівників економічно активних підприємств, яким не виплачено заробітну плату станом на 1 жовтня 2020 року зафіксовано у містах Черкаси (285 осіб) та Сміла (267 осіб), у Шполянському (158 осіб) та Черкаському (149 осіб) районах.

Щодо підприємств-банкрутів, то сума заборгованості із виплати заробітної плати на них зросла до 17,6 млн грн. Відповідно, найбільші суми заборгованості мали станом на 01.10.2020 року підприємства-банкрути міст Черкаси, Золотоноша та Сміла (відповідно 34,5%, 8,3% та 0,8% від загальної суми заборгованості на підприємствах-банкрутах), Маньківського і Черкаського районів (відповідно 31,1% та 14,3% від загальної суми заборгованості на підприємствах-банкрутах).

Крім того, аналіз статистичних даних показує, що відносно низький рівень заробітної плати при зростанні цін на товари (в тому, числі на продукти харчування) та послуги (в тому числі, житлово-комунальні) в окремих районах області може в подальшому негативно впливати на стан СТВ. Зростання реальної заробітної плати на підприємствах, в установах та організаціях області у січні-вересні 2020 року на 7,0% до відповідного періоду минулого року, не позначиться суттєво на диференціації стану СТВ на підприємствах у містах та районах області. Не матиме визначального впливу на кількості КС, виникнення КТС(К) по регіонах області і заплановане у 2021 році поетапне підвищення рівня мінімальної заробітної плати та заробітної плати  медикам і освітянам, через його застосування на рівні всієї держави. Разом з тим, можливе виникнення КС та КТС(К) у закладах охорони здоров’я деяких міст, районів та ОТГ, зумовлене недостатньою кількістю укладених з Національною службою здоров’я України договорів на надання певних видів медичних послуг і недостатнім наповненням місцевих бюджетів.

Залишається суттєвою різниця в потребі підприємств у працівниках для заміщення вільних робочих місць (вакантних посад) по містам та районам області. Згідно статистичних даних, кількість зареєстрованих в області безробітних на кінець вересня 2020 року зросла на 42,6% і становила 18,6 тис осіб (проти 12,9 тис осіб за вересень 2019 року).

Невідповідність попиту на робочу силу її пропозиції у професійно-кваліфікаційному та територіальному розрізі зумовлює високий рівень диференціації зареєстрованого безробіття по містах та районах. Найбільша кількість безробітних зареєстрована у м. Черкаси, м. Умань, м. Смілі та м. Золотоноші, у Канівському , Христинівському і Черкаському районах. Кон’юнктура зареєстрованого ринку праці продовжує характеризується значним перевищенням пропозиції робочої сили над її попитом. Потреба підприємств у працівниках для заміщення вільних робочих місць (вакантних посад) по області на кінець вересня 2020 року зросла та складала 1241 особу (проти 1174 осіб на кінець вересня 2019 року), при цьому навантаження на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) на кінець вересня 2020 року зросло до 15 осіб. Найбільше навантаження на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) зареєстровано у м. Сміла, м. Умань та Уманському районі, Лисянському і Чорнобаївському районах.

Крім того, як показують результати моніторингу та аналізу, на стан СТВ на територіях міст і районів продовжує значною мірою продовжує впливати ціла низка інших факторів:

– відсутність юридичного оформлення трудових відносин, а відтак, виплата заробітної плати «у конвертах»;

– оплата праці нижче мінімального рівня, гарантованого державою;

– ненадання оплачуваних відпусток;

– незабезпечення гарантій при укладенні, зміні та припиненні трудових договорів (контрактів) тощо.

Слабкою залишається соціальна захищеність найманих працівників через відсутність на деяких підприємствах, особливо з незначною кількість працівників, первинних профспілкових організацій та їх пасивну позицію, недостатнє реагування місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування на звернення працівників щодо порушення їх трудових прав.

Як відзначалося раніше, у І півріччі 2021 року можливе виникнення КС та КСТ(К) у колективах підприємств, установ і організацій будівельної галузі, житлово-комунального господарства та охорони здоров’я.

Зважаючи на те, що на підприємствах м. Сміла, які входять до галузі охорони здоров’я, мали місце 2 КС у ІІ півріччі 2020 року та існують і надалі проблеми з їх дофінансуванням з місцевого бюджету, а також, продовжується дія негативних факторів на підприємствах житлово-комунального господарства, у І півріччі 2020 року можливе виникнення КС та КТС(К) саме у м. Сміла.

Зважаючи на те, що близько 2/3 будівельних робіт продовжує виконуватися підприємствами м. Черкаси або такими, які зареєстровані в м. Черкаси, при збереженні дії негативних чинників у будівельній галузі, випадки виникнення КС та КТС(К) у І півріччі 2021 року можуть мати місце на підприємствах галузі саме в м. Черкаси.

Також, у ІІ півріччя 2020 року Відділення здійснювало врегулювання КС у містах Черкаси (1 КС), Сміла (3 КС), Умань (1 КС) та у Черкаському районі (1 КС). З урахуванням рівня деяких показників соціально-економічного розвитку цих територій, у І півріччі 2021 року ймовірне виникнення КС та КТС(К) саме на підприємствах, розташованих в їх межах.

Враховуючи викладене, у І півріччі 2021 року існує ймовірність дестабілізації стану СТВ, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) в містах Черкаси, Сміла та у Черкаському районі.

Можливі ускладнення стану СТВ, виникнення КС та КТС(К) в інших регіонах області, що буде, в основному, проявлятися у колективних та індивідуальних зверненнях до органів влади, проведенні акцій протесту тощо. Стримуючими факторами залишатимуться: побоювання втратити роботу за умов обмеженого вибору місць роботи, відсутність профспілкових організацій та досвіду колективного відстоювання прав найманих працівників.

Висновки і пропозиції

Узагальнюючи існуючі тенденції в динаміці СТВ у колективах підприємств, установ, організацій області у січні-листопаді 2020 року, є підстави прогнозувати, що в результаті дії ряду негативних факторів ситуація у сфері СТВ у І півріччі 2021 року залишатиметься не стабільною.

Серед основних факторів, що спричинятимуть виникнення КС в колективах найманих працівників будуть залишатися:

– несвоєчасна виплата заробітної плати та заборгованість із виплати заробітної плати;

– незабезпеченість найманих працівників роботою, яка дозволяє мати стабільний заробіток;

– приховане безробіття, неповна зайнятість;

– вивільнення найманих працівників.

Крім того, не виключається у прогнозованому періоді і негативний вплив таких факторів, як не реагування роботодавців на ускладнення стану СТВ, невиконання рішень примирних органів щодо вирішення вимог найманих працівників у КТС(К),

Погіршуватиме стан СТВ у трудових колективах відставання законодавчо встановлених трудових прав та гарантій від рівня їх фактичної реалізації. Тому, провідну роль у стабілізації стану СТВ відіграватиме держава, яка крім виконання законотворчої функції виступає гарантом реалізації прийнятих актів. Покращенню стану СТВ сприятимуть заплановані заходи щодо підвищення рівня соціальних гарантій найманих працівників. Забезпечення та захист задекларованих трудових прав і гарантій найманих працівників значною мірою буде залежати від активізації роботи профспілок на всіх рівнях. Зволікання з боку деяких профспілок щодо застосування активних дій по захисту законних прав і інтересів найманих працівників призводитиме до подальшого зниження їх ролі при врегулюванні трудових конфліктів.

Тому, виходячи з викладеного та беручи до уваги наявність факторів негативного характеру, є підстави прогнозувати, що у І півріччі 2021 року в трудових колективах підприємств, установ і організацій таких галузей, як: будівництво, житлово-комунальне господарство та охорона здоров’я, можливі випадки виникнення КС та КТС(К.

В територіальному розрізі, у І півріччі 2021 року існує ймовірність виникнення КС та КТС(К) у містах Черкаси, Сміла та у Черкаському районі.

З метою стабілізації та поліпшення стану СТВ в колективах найманих працівників підприємств, установ, організацій Черкаської області Відділення вважає за необхідне здійснення наступних заходів:

– поглиблення соціального діалогу, забезпечення оперативного реагування представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування на ускладнення стану СТВ, виявлення та усунення причин їх ускладнення на всіх рівнях, широке застосування всіх можливих засобів усунення розбіжностей між сторонами СТВ на доконфліктній стадії;

забезпечення роботодавцями та їх об’єднаннями дотримання, в першу чергу, вимог законодавства про працю в частині своєчасної і в повному обсязі виплати заробітної плати, забезпечення продуктивної зайнятості, створення передбачених умов виробничого побуту та охорони праці, виконання своїх зобов’язань по колективних договорах;

– підвищення ефективності роботи профспілок та їх об’єднань по захисту трудових, соціальних прав та гарантій найманих працівників, широке представництво їх інтересів, посилення контролю за виконанням спільних зобов’язань сторін соціально-трудових відносин у колективних договорах;

– активне використовувати найманими працівниками та їх представницькими органами всіх передбачених законом засобів щодо захисту своїх соціальних та економічних прав.

Відділення НСПП в Черкаській області, в межах своїх повноважень, у взаємодії з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, роботодавцями та профспілками і надалі буде здійснювати відповідні заходи, спрямовані на поліпшення стану СТВ, вирішення КТС(К), своєчасне врегулювання КС з метою запобігання виникненню КТС(К) стосовно прогнозованих об’єктів господарювання на виробничому, територіальному та галузевому рівнях.

Форма електронного запиту на інформацію

Наказ від 10 жовтня 2012 року №120 “Про затвердження Інструкції про порядок відшкодування витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Національна служба посередництва і примирення, її відділення в Автономній Республіці Крим та областях та Розміру цих фактичних витрат”.

Порядок взаємодії Національної служби посередництва і примирення та її відділень із представниками засобів масової інформації

1. Взаємодія НСПП, Відділень НСПП з вітчизняними та зарубіжними засобами масової інформації (далі – ЗМІ) здійснюється відповідно до Конституції та Законів України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні у засобах масової інформації», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації», «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства», Положення про Національну службу посередництва і примирення та цього Положення.

2. Організація роботи щодо взаємодії НСПП, Відділень НСПП зі ЗМІ покладається на керівників структурних підрозділів НСПП у межах їх компетенції, начальників Відділень НСПП.

3. Представники ЗМІ, як і інші учасники та особи, присутні на зустрічах, брифінгах, під час проведення інтерв’ю, можуть використовувати портативні аудіотехнічні засоби відповідно до законодавства.

4. Проведення фото- і кінозйомки, теле-, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання заходів здійснюється за наявності згоди на це Голови НСПП, начальника Відділення НСПП.

5. Представники ЗМІ, присутні на заходах НСПП, Відділення НСПП повинні дотримуватися загальних правил поведінки у державній установі, не порушувати права інших осіб,  не заважати проведенню офіційного заходу.

6. Акредитація представників ЗМІ на засідання та інші офіційні заходи НСПП, Відділення НСПП здійснюється відділом/сектором аналітично-інформаційної роботи та прогнозування НСПП, Відділення НСПП на кожен захід окремо.

7. Списки представників ЗМІ, які висловили бажання бути присутніми на відповідному заході, складаються на основі телефонних, письмових, надісланих електронною поштою заявок із зазначенням імен та прізвищ цих представників, назв і видів ЗМІ, які вони представляють, у часових межах, визначених у прес-анонсі.

8. Інформування представників ЗМІ про заходи, які проводитиме НСПП, Відділення НСПП здійснюється шляхом завчасного розміщення на офіційному веб-сайті НСПП, Відділення НСПП прес-анонсів та розсилання їх на електронні адреси ЗМІ.

9. Організаційне сприяння виконанню представниками ЗМІ професійних обов’язків та забезпечення їх інформаційними матеріалами щодо заходу, який проводиться, здійснює відділ/сектор аналітично-інформаційної роботи та прогнозування НСПП, Відділення НСПП.

10. Висвітлення діяльності НСПП, Відділення НСПП у ЗМІ відбувається також шляхом розсилання повідомлень у друковані та електронні ЗМІ, на радіо і телебачення.

11. Відповіді на запити на інформацію, що надійшли від ЗМІ, залежно від її характеру і складності (інформація публічна чи з обмеженим доступом) надаються структурними підрозділами НСПП у межах компетенції, Відділеннями НСПП відповідно до форми запиту, якщо інша форма не передбачена у запиті.

12. З урахуванням специфіки діяльності ЗМІ запити на інформацію, що потребують оперативного реагування, розглядаються у стислі строки.

Відомості про завідувачів інформаційно-консультаційними центрами НСПП (ІКЦ НСПП), які діють на території Черкаської област

№ з/п
Адреса Центру
Прізвище, ім’я, по батькові керівника
Місце роботи, посада
1
20202,
м. Звенигородка, просп. Шевченка, 68
Уманець Михайло Михайлович Відділ економіки та агропромислового розвитку Звенигородської районної державної адміністрації, головний спеціаліст
2
19700,
м. Золотоноша, вул. Благовіщенська, 2
Лізунова Світлана Анатоліївна Управління праці та соціального захисту населення Золотоніської районної державної адміністрації, начальник відділу з питань управління персоналом та юридичного забезпечення
3
20300,
м. Умань,
вул. Залізняка, 2а
Ярошевич
Олег
Якович
Управління праці та соціального захисту населення Уманської районної державної адміністрації, начальник управління
4
18003,
м. Черкаси,
вул. В.Чорновола, 157
Лядецька Людмила Іванівна Управління соціального захисту населення Черкаської районної державної адміністрації, заступник начальника управління – начальник відділу соціальної підтримки пільгових категорій громадян та осіб з інвалідністю
5
20250,
м. Ватутіне,
вул. Дружби, 8
Ляпун
Зоя
Миколаївна
Ватутінська міська рада, перший заступник міського голови
6
19700,
м. Золотоноша, Садовий проїзд, 10
Дикий Володимир Миколайович Виконавчий комітет Золотоніської міської ради, начальник відділу зв’язків з громадою
7
19000,
м. Канів,
вул. Олега Кошового, 3
Святелик Володимир Іванович Канівська міська територіальна громада, керуючий справами виконавчого комітету Канівської міської ради
8
20700,
м. Сміла,
вул. М.Дорошенка, 4
Лісова
Наталія Петрівна
Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Смілянської міської ради, начальник відділу з питань праці та надання соціальних послуг
9
20300,
м. Умань, Садова, 9/5, каб.25
Кравченко Олена Станіславівна Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради, головний спеціаліст з питань колективно-трудового регулювання соціально-трудових відносин та соціального партнерства відділу оплати праці та зайнятості