ВІДДІЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ В ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Це постійно діючий державний орган, підпорядкований безпосередньо Президенту України, який створено відповідно до Закону України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” № 137/98-ВР від 03.03.1998 року, згідно з Указом Президента України “Про утворення Національної служби посередництва і примирення” № 1258/68 від 17.09.1998 року, із змінами, внесеними Указами Президента України № 1393/2000 (1393/2000) від 30.12.2000, № 272/2006 (272/2006) від 30.03.2006, № 291/2007 (291/2007) від 11.04.2007, з метою вжиття попереджувальних заходів щодо виникнення колективних трудових спорів (конфліктів), своєчасного їх вирішення та визначення загальних тенденцій в соціально-трудових відносинах, виявлення трудових колективів з підвищеним рівнем конфліктогенності, пошуку шляхів поліпшення соціально-трудових відносин.

Відділення Національної служби посередництва і примирення в Черкаській області, як структурний підрозділ державного органу виконує ці функції за територіальністю, сприяє та вирішує розбіжності та колективні трудові спори (конфлікти) між сторонами соціально-трудових відносин на всіх підприємствах де існує трудовий колектив, забезпечує додержання норм діючих законодавчих і нормативно-правових актів.

Місце знаходження:
18002, м. Черкаси
вул. Хрещатик, 257,
тел/факс 33-45-74
E-mail: nspp_cherkasy@ukr.net

Основні завдання НСПП:

1) сприяння взаємодії сторін соціально-трудових відносин у процесі врегулювання колективних трудових спорів;

2) прогнозування виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) та сприяння своєчасному їх вирішенню;

3) здійснення посередництва і примирення під час вирішення колективних трудових спорів (конфліктів);

4) забезпечення здійснення соціального діалогу, вироблення узгоджених пропозицій щодо розвитку соціально-економічних та соціально-трудових відносин в Україні;

5) здійснення заходів із запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів);

6) підвищення рівня правової культури учасників соціально-трудових відносин.

Основні функції НСПП:

1) вивчає та узагальнює причини виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) і можливі їх наслідки на національному, територіальному і галузевому рівнях, виробляє пропозиції щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів;

2) здійснює реєстрацію висунутих працівниками вимог та колективних трудових спорів (конфліктів);

3) аналізує висунуті працівниками вимоги та здійснює оцінку їх обґрунтування;

4) сприяє встановленню контактів між сторонами колективного трудового спору (конфлікту);

5) перевіряє в разі необхідності повноваження представників сторін колективного трудового спору (конфлікту);

6) консультує сторони колективного трудового спору (конфлікту) з питань:

    • компетенції органів стосовно задоволення вимог, які є предметом колективного трудового спору (конфлікту) чи виконання яких сприятиме його вирішенню;
    • застосування нормативно-правових актів для вирішення колективного трудового спору (конфлікту);

7) за зверненням сторін (сторони) колективного трудового спору (конфлікту) розглядає матеріали щодо колективного трудового спору (конфлікту) з метою його вирішення;

8) звертається у випадках, передбачених статтею 24 Закону України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” і коли рекомендації НСПП щодо вирішення колективного трудового спору (конфлікту) сторонами не враховано, в установленому порядку із заявою до суду про вирішення колективного трудового спору (конфлікту);

9) формує списки незалежних посередників та арбітрів;

10) на прохання сторін колективного трудового спору (конфлікту) пропонує їм кандидатури незалежних посередників та членів трудового арбітражу для залучення у примирних процедурах, координує роботу трудового арбітражу, направляє своїх спеціалістів, експертів для участі у роботі примирних органів, здійснює моніторинг стану виконання рішень примирних органів;

11) вивчає, узагальнює і поширює вітчизняний та іноземний досвід роботи щодо запобігання та врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів);

12) залучає у разі необхідності до участі у примирних процедурах народних депутатів України, представників державної влади, органів місцевого самоврядування та інших осіб;

13) забезпечує підготовку і підвищення кваліфікації незалежних посередників, арбітрів, які спеціалізуються на розгляді колективних трудових спорів (конфліктів);

14) узагальнює та вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань вирішення колективних трудових спорів (конфліктів);

15) у межах своєї компетенції розробляє і затверджує положення, інструкції та інші нормативні акти щодо діяльності НСПП та здійснення примирних процедур;

16) здійснює організаційно-методичне забезпечення діяльності регіональних відділень;

17) взаємодіє у межах своєї компетенції з Секретаріатом Президента України, іншими допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, міністерствами та іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, об’єднаннями роботодавців, профспілок, підприємствами, установами і організаціями;

18) координує вирішення сторонами колективного трудового спору (конфлікту) питань щодо організаційного, матеріально-технічного і фінансового забезпечення роботи незалежних посередників, членів примирних комісій і трудового арбітражу;

19) інформує громадськість про свою діяльність через засоби масової інформації, видає Бюлетень Національної служби посередництва і примирення;

20) сприяє підвищенню рівня правової культури учасників соціально-трудових відносин щодо запобігання і вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).

Відділення Національної служби посередництва і примирення в Черкаській області має право:

1) брати участь у вирішенні колективного трудового спору (к онфлікту) на всіх його стадіях;

2) координувати роботу трудового арбітражу, рекомендувати своїх спеціалістів, експертів для участі у роботі примирних органів;

3) одержувати в установленому порядку від державних органів, органів місцевого самоврядування, професійних спілок, роботодавців та їх об’єднань, сторін колективних трудових спорів (конфліктів) інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на НСПП законом функцій;

4) попереджати сторони про порушення ними вимог чинного законодавства під час розгляду колективного трудового спору (конфлікту) та можливі наслідки таких порушень;

5) надсилати органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування рекомендації щодо вжиття заходів для вирішення колективного трудового спору (конфлікту), реалізація яких належить до їх компетенції;

6) звертатися до органів прокуратури, правоохоронних органів, державних органів з нагляду за додержанням законодавства про працю з пропозиціями щодо здійснення заходів, спрямованих на додержання законодавства про працю, в тому числі щодо порядку вирішення колективних трудових спорів (конфліктів);

7) надавати запитувачам інформації публічну інформацію, розпорядником якої є Відділення.

 

Керівництво відділення НСПП в Черкаській області:

Посада
Прізвище, ім’я, по-батькові
Телефон
Години прийому
Начальник Власенко
Станіслав Григорович
33-45-74
четвер 09.00 – 18.00

Розпорядок роботи відділення:

понеділок – четвер 9.00 -18.00
п’ятниця 9.00 -17.00
обідня перерва 13.00 -13.45

 

Відомості про арбітрів Національної служби посередництва і примирення, які діють на території Черкаської області
№ п/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Місце роботи, посада
1

Анашкевич
Іван Вікторович

Черкаський обласний комітет профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення, голова.

2

Бульченко
Оксана Григорівна

Відділення Національної служби посередництва і примирення в Черкаській області, головний спеціаліст.

3

Нікіпєлов
Олександр Сергійович

Не працює

4

Номоконова
Олена Сергіївна

Черкаський окружний адміністративний суд, помічник судді

5

Чередніченко
Віталіна Миколаївна

Департамент економічної політики та розвитку виконавчого комітету Черкаської міської ради, головний спеціаліст

6

Філімонова
Олена Анатоліївна

Черкаська обласна організація профспілки працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України, юрисконсульт

 

Відомості про посередників Національної служби посередництва і примирення, які діють на території Черкаської області
№ п/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Місце роботи, посада
1

Єжель
Любов Іванівна

Відділення Національної служби посередництва і примирення в Черкаській області, головний спеціаліст

2

Теплов
Дмитро Іванович

Відокремлений підрозділ «Ременерго» публічного акціонерного товариства «Центренерго», в. о. директора

3

Яворська Тетяна Іванівна

Черкаське обласне об’єднання
організацій роботодавців, виконавчий директор

 

Інформація про підсумки роботи відділення Національної служби посередництва і примирення в Черкаській області  у січні-вересні 2020 року.

 

Виконуючи свої повноваження, відділення НСПП в Черкаській області (Відділення) у січні-вересні 2020 року реалізовувало завдання, визначені Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», нормативно-правовими актами Національної служби посередництва і примирення, Положенням про відділення НСПП, наказами та розпорядженнями Голови НСПП.

Упродовж січня-вересня 2020 року Відділення сприяло вирішенню 4 колективних трудових спорів (конфліктів) КТС(К) на 4 підприємствах, 2 із яких виникли у попередні роки, 2 – у поточному році, та врегулюванню 29 конфліктних ситуацій на 27 підприємствах, 5 з яких виникли в попередні роки, 24 – у поточному році.

Як показують результати роботи Відділення, стан соціально-трудових відносин (СТВ) в колективах найманих працівників основної частини підприємств, установ, організацій Черкаської області у січні-вересні 2020 року характеризувався як задовільний.

Проте, об’єктивні чинники економічного та соціального характеру продовжували створювати передумови для соціальної напруги в окремих трудових колективах.

Основними розбіжностями між сторонами СТВ, які спричиняли виникнення КТС(К) та конфліктних ситуацій були невиконання положень законодавства про працю в частині несвоєчасної виплати поточної заробітної плати, заборгованості із виплати заробітної плати, дотримання гарантій при укладення, зміні та припиненні трудових договорів (контрактів) найманих працівників, забезпечення гарантій і компенсацій (пільг) та охорони праці.

Заборгованість із виплати заробітної плати продовжувала залишатись основним чинником виникнення конфліктних ситуацій. Згідно статистичних даних, з початку року загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати в області зросла на 30,0% або 13,7 млн. грн. та становила станом на 01.09.2020 року 59,2 млн. грн., в тому числі: на економічно активних підприємствах – 33,3 млн. грн. (зросла на 4,4 млн. грн.), на підприємствах-банкрутах – 17,1 млн. грн. (зросла на 2,5 млн. грн.), на підприємствах, що призупинили свою діяльність – 8,8 млн. грн. (зросла на 6,8 млн. грн.).

Саме заборгованість із виплати заробітної плати у сумі 9966,7,0 тис. грн. стала причиною виникнення розбіжностей у 16 із 24 взятих на облік Відділенням у січні-вересні 2020 року конфліктних ситуаціях. Загальна ж сума заборгованості із виплати заробітної плати по всіх 29 конфліктних ситуаціях, що перебували на обліку Відділення у січні-вересні 2020 року склала 14802,7 тис. грн.

За територіальними ознаками, КТС (К) та конфліктні ситуації мали місце в містах Черкаси, Золотоноша, Сміла, Умань, Канів, Шпола, Ватутіне, Звенигородка Корсунь-Шевченківський, Тальне, Кам’янка, смт Драбово, смт Катеринопіль, Маньківському, Чорнобаївському та Черкаському районах.

В результаті роботи, проведеної відділенням НСПП в Черкаській області  упродовж січня-вересня 2020 року вирішені всі 7 вимог найманих працівників (100% від загальної кількості) у 4 КТС(К) та попереджено виникнення 21 КТС(К) на 19 підприємствах, погашено заборгованості із виплати заробітної плати в сумі 10080,2 тис. грн. (68,1% від загальної суми заборгованості).

З метою вирішення вимог найманих працівників у КТС(К) упродовж січня-вересня 2020 року проведено 4 засідання примирних комісій та 12 узгоджувальних зустрічей із сторонами спорів, а також 109 узгоджувальних зустрічей, спрямованих на запобігання виникненню КТС(К).

Фахівцями Відділення розглянуто 24 звернення, в тому числі: 12 – від сторін КТС(К), 7 – від представників профспілкових органів, 2 – від керівників, посадових осіб підприємств, організацій, 2 – від представників органів виконавчої влади,1 – від громадян.

Відділення НСПП в Черкаській області, у взаємодії з місцевими органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, профспілками та роботодавцями, і надалі продовжуватиме здійснювати заходи щодо сприяння зменшенню соціальної напруги в суспільстві, стабілізації та поліпшення стану соціально-трудових відносин, запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) та їх своєчасного вирішення, створення умов для проведення соціального діалогу в конструктивному руслі.

ПРОГНОЗ

РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН,

ВИНИКНЕННЯ КОЛЕКТИВНИХ ТРУДОВИХ СПОРІВ (КОНФЛІКТІВ)

У ІІ ПІВРІЧЧІ 2020 РОКУ В ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

Прогноз розвитку соціально-трудових відносин (далі – СТВ), виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС(К) у ІІ півріччі 2020 року в Черкаській області здійснено відповідно до п.6 Положення про порядок здійснення аналітично-інформаційної діяльності Національної служби посередництва і примирення (далі – НСПП), Методики аналізу соціально-економічних і соціально-трудових відносин та прогнозування КТС(К), плану роботи НСПП та плану роботи відділення НСПП в Черкаській області (далі – Відділення) на 2020 рік.

Метою прогнозування є визначення тенденцій розвитку СТВ, причин та динаміки виникнення випадків дестабілізації стану СТВ та КТС(К) у розрізі галузей економіки та територіальних утворень області у ІІ півріччі 2020 року.

При підготовці прогнозу були взяті до уваги існуючі в області тенденції соціально-економічного характеру, що впливають на стан СТВ.

Прогнозування здійснювалося  на основі:

– безпосереднього вивчення фахівцями Відділення стану СТВ у трудових колективах підприємств, де Відділення упродовж зазначеного періоду вживало дії щодо запобігання виникненню КТС(К), вирішення вимог найманих працівників у КТС(К) та здійснювало заходи щодо стабілізації стану СТВ під час проведення найманими працівниками страйків та акцій соціального протесту;

– даних Головного управління статистики в Черкаській області;

– даних системного моніторингу Відділенням стану та динаміки СТВ, випадків дестабілізації стану СТВ, акцій соціального протесту;

– інформацій, що надійшли від завідувачів інформаційно-консультативних центрів НСПП в області;

– інформаційних та аналітичних документів місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань профспілок і роботодавців;

– інформацій, що надійшли від найманих працівників, представників профспілкових організацій різних рівнів, в тому числі, під час особистих звернень до Відділення;

– публікацій у засобах масової інформації тощо.

 

Прогноз стану соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) на виробничому рівні у розрізі видів економічної діяльності (галузей)

 

Відділенням здійснено прогноз розвитку соціально-трудових відносин (СТВ), виникнення конфліктних ситуацій та колективних трудових спорів (конфліктів) КТС(К) у ІІ півріччі 2020 року в Черкаській області в розрізі окремих видів економічної діяльності (галузей), на виробничому рівні.

Стан СТВ в трудових колективах підприємств, установ та організацій області у зазначений період продовжуватиме визначатися, головним чином, тенденціями розвитку економіки області.

Зокрема, як показує аналіз, у січні – квітні поточного року, в порівнянні з відповідним періодом минулого року, в області відмічався спад обсягів промислового виробництва на 1,7% (у добувній промисловості на 6,7%, у переробній промисловості на 1,9%). У цей період зменшилося на 3,3% порівняно з відповідним періодом минулого року загальне виробництво продукції сільського господарства. Обсяги постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря скоротилися на 6,4%. У квітні 2020 року скоротився порівняно з квітнем минулого року на 14,6% обсяг роздрібної торгівлі.

Зростає заборгованість користувачів за отримані житлово-комунальні послуги та поставлену електроенергію.

Діючі економічно обґрунтовані тарифи на житлово-комунальні послуги (збору, очищення та постачання води, каналізації, відведення й очищення стічних вод, збирання відходів тощо), які надавали можливість підприємствам житлово-комунального господарства працювати без збитків, втратили актуальність через значне скорочення платежів, які надходять після запровадження режиму надзвичайної ситуації. Зростання заборгованості споживачів за отримані послуги вкрай негативно впливає на фінансово-економічний стан підприємств житлово-комунального господарства області.

Скоротилися у січні – квітні 2020 року на 2,1% обсяги будівельних робіт, а об’єктів завершеного будівництва введено в експлуатацію, порівняно з відповідним періодом минулого року, на 49,4% менше. Як і в попередні періоди, значну частина обсягів будівельних робіт в області виконують будівельні підприємства м. Черкаси. Продовжується негативний вплив на роботу підприємств будівельної галузі значної нерівномірності фінансування робіт та затримок оплати виконаних та заактованих робіт. Особливо це стосується будівельних підприємств державної форми власності.

Проти січня-квітня 2019 року на 5,8% зріс вантажообіг, але пасажирообіг скоротився на 46,4%.

Аналіз стану та динаміки СТВ і показників економічного розвитку області у січні-квітні 2020 року, проведений Відділенням, свідчить про виникнення конфліктних ситуацій, спричинених розбіжностями між сторонами СТВ, які викликані погіршенням фінансово-економічного стану підприємств через зниження обсягів виробництва промислової та сільськогосподарської продукції, погіршення інших ключових показників економічного розвитку області.

З початку року в області зменшилася сума заборгованості із виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах на 5,3%. Проте, станом на 1 травня 2020 року вона продовжувала складати значну суму 27,4 млн. грн. На підприємствах, що призупинили свою діяльність, зафіксовано 10,6 млн. грн. заборгованості (зросла у 5,3 рази порівняно з початком року). Не зменшується заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах-банкрутах.

Крім того, на деяких підприємствах, в установах та організаціях області, особливо тих, на роботі яких найбільше позначилося запровадження режиму надзвичайної ситуації, фіксується зниження рівня заробітної плати працівників та нарахування заробітної плати у розмірі нижче законодавче встановленого мінімального рівня. У І півріччі 2020 року, у зв’язку із зміною порядку фінансування медичної галузі та запровадженням режиму надзвичайної ситуації, виникли та взяті на облік Відділення 3 конфліктні ситуації у 3 закладах охорони здоров’я області. У 2 випадках розбіжності виникли через невиконання вимог законодавства про працю в частині нормування і оплати праці. Складна ситуація із виплатою заробітної плати склалася на деяких підприємствах будівельної галузі. Відмічаються випадки несвоєчасної виплати заробітної плати на підприємствах житлово-комунальної галузі.

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників, зайнятих в галузях економіки області, за квітень 2020 року становила 9366 грн. (+ 4,8% до квітня 2019 року). Проте, в окремих галузях вона продовжує залишатися значно нижчою відносно рівня середньомісячної заробітної плати по економіці, зокрема: в закладах тимчасового розміщування й організації харчування – 3482 грн., або 37%; у підприємствах оптової та роздрібної торгівлі – 6836 грн., або 73,0%; в закладах охорони здоров’я – 7027 грн., або 75,0%; у будівельній галузі – 7639 грн., або 81,6%; в закладах освіти – 7676 грн., або 82,0%; у підприємствах водопостачання, каналізації, поводження з відходами – 8823 грн., або 94,2%.

Негативно впливає на стан СТВ в окремих галузях зменшення рівня середньомісячної заробітної плати штатних працівників у квітні 2020 року відносно 2019 року: тимчасового розміщування й організації харчування – на 44,6%, будівництва – на 17,1%, торгівлі – на 6,4%.

Реальна заробітна плата у січні-квітні 2020 року зросла на 9,9% відносно відповідного періоду попереднього року.

У І півріччі поточного року середньооблікова кількість найманих працівників підприємств, установ та організацій області зазнала скорочення, в тому числі, через запровадження режиму надзвичайної ситуації. У повному обсязі дати оцінку цьому явищу ще не можливо, пороте вже у квітні поточного року середньооблікова кількість найманих працівників склала 206,0 тис осіб (-1,2 тис. осіб з січня 2020 року). Відповідно до статистичних даних, скорочення відбулося у галузях: промисловості (860 осіб); тимчасового розміщування й організації харчування, торгівлі (450 осіб); будівництва (157 осіб); охорони здоров’я (1283 особи) та освіти (1003 особи).

Кількість зареєстрованих безробітних станом на 01.06.2020 суттєво збільшилася проти квітня 2019 року (14,0 тис осіб) та становила 22,5 осіб. Потреба підприємств у працівниках для заміщення вільних робочих місць (вакантних посад) по області на кінець травня 2020 року зменшилася та складала 939 осіб (проти 1235 осіб на кінець травня 2019 року), при цьому навантаження на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) на кінець травня 2020 року збільшилося та склало 24 особи. Залишається суттєвою різниця в зазначених показниках по містах та районах області.

Відповідно до прогнозу, основними об’єктивними розбіжностями, які негативно впливатимуть на стан СТВ та спричинятимуть виникнення конфліктних ситуацій між сторонами СТВ у ІІ півріччі 2020 року будуть: заборгованість із виплати заробітної плати та несвоєчасна її виплата на деяких економічно активних підприємствах, в установах та організаціях області через їх складний фінансово-економічний стан; невиконання положень колективних договорів, галузевих угод; вивільнення найманих працівників, переведення їх на неповний робочий день (тиждень), в тому числі, через запровадження режиму надзвичайної ситуації.

Серед суб’єктивних розбіжностей найбільш поширеними в цей період залишаться: не реагування частини роботодавців на ускладнення стану СТВ, ігнорування ними вимог найманих працівників або профспілок, недотримання графіків погашення заборгованості із виплати заробітної плати, застосування роботодавцями практики використання праці найманих працівників без документального оформлення трудових відносин.

Відповідно до аналізу комплексу соціально-економічних показників, слід відзначити збереження дії розбіжностей, які призводитимуть до виникнення конфліктних ситуацій у ІІ півріччі 2020 року, перш за все на підприємствах будівельної галузі, житлово-комунального господарства (водопостачання; каналізація, поводження з відходами) та в галузі охорони здоров’я.

 

Прогноз стану соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) на територіальному рівні.

Розбіжності між сторонами СТВ, які визначено в попередньому розділі через нерівномірний розвиток районів і міст та особливості дислокації промислових та сільськогосподарських підприємств, можуть додатково ускладнювати стан СТВ в окремих регіонах області та підсилюватися.

Основними причинами виникнення розбіжностей на підприємствах, в установах, організаціях регіонів області у ІІ півріччі 2020 року залишатимуться: заборгованість із виплати заробітної плати, яка станом на 1 травня 2020 року склала 51,2 млн. грн.; несвоєчасна виплата заробітної плати; встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту щодо забезпечення продуктивної зайнятості.

Значною залишається заборгованість на економічно активних підприємствах – 25,4 млн. грн. (49,6% від загальної суми заборгованості). Об’єктивних причин для її швидкого зменшення, з урахування існуючих та прогнозованих втрат від запровадження режиму надзвичайної ситуації, наразі не існує. У територіальному розрізі, станом на 1 травня 2020 року, найбільші суми заборгованості із заробітної плати мали економічно активні підприємства, установи та організації міст Черкаси (6,2 млн. грн. – 24,2%), Умань (1,4 млн. грн. – 5,5%), Сміла (1,3 млн. грн. – 5,1%) і Золотоноша (1,0 млн. грн. – 3,9%), Шполянського (7,3 млн. грн. – 28,7%) і Черкаського (3,8 млн. грн. – 15,0% від загальної суми заборгованості економічно активних підприємств) районів. Найбільшу кількість працівників економічно активних підприємств, яким не виплачено заробітну плату станом на 1 травня 2020 року зафіксовано у містах Черкаси та Сміла, у Черкаському та Шполянському районах.

Щодо підприємств, які призупинили свою діяльність, то сума заборгованості із виплати заробітної плати на них теж значна – 10,7 млн. грн. (21,0% станом на 1 травня 2020 року). Відповідно, найбільші суми заборгованості мали станом на 01.05.2020 року такі підприємства міст Черкаси та Умань, Лисянського району (відповідно 67,3%, 16,8% та 9,3% від загальної суми заборгованості на економічно неактивних підприємствах).

Крім того, відносно низький рівень заробітної плати, втрата або загроза втрати постійного джерела доходу при зростанні цін на товари (в тому числі, на продукти харчування) та послуги (в тому числі, житлово-комунальні) через запровадження режиму надзвичайної ситуації може в подальшому диференційовано негативно впливати на стан СТВ у трудових колективах підприємств окремих районів і міст. Зростання реальної заробітної плати на підприємствах, в установах та організаціях області у квітні 2020 року на 9,9% до відповідного періоду минулого року, не позначиться суттєво на стані СТВ у містах та районах області. Не матиме визначального впливу на диференціацію кількості конфліктних ситуацій, виникнення КТС(К) по регіонах області і заплановане підвищення на 50% заробітної плати медичним працівникам, через його застосування на рівні всієї держави. Разом з тим, можливе виникнення конфліктних ситуацій та КТС(К) у закладах охорони здоров’я деяких міст, районів та територіальних громад, зумовлене недостатнім наповненням місцевих бюджетів (в тому числі, через продовження режиму надзвичайної ситуації, хоча й в послабленому вигляді) та призупиненням/корегуванням другого етапу медичної реформи.

Залишається суттєвою різниця в потребі підприємств у працівниках для заміщення вільних робочих місць (вакантних посад) по містах та районах області. Згідно даних обласного центру зайнятості, кількість зареєстрованих в області безробітних на кінець квітня 2020 року становила 22,5 тис осіб (проти 14,0 тис осіб у квітні 2019 року). Найбільша кількість безробітних зареєстрована у м. Черкаси і м. Смілі, у та Смілянському і Черкаському районах.

Кон’юнктура зареєстрованого ринку праці продовжує характеризується значним перевищенням пропозиції робочої сили над її попитом. Потреба підприємств у працівниках для заміщення вільних робочих місць (вакантних посад) по області на кінець квітня 2020 року зменшилася та складала 939 осіб (проти 1235 осіб на кінець квітня 2019 року), при цьому навантаження на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) на кінець квітня 2020 року зросло до 24 осіб. Найбільше навантаження на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) зареєстровано у м. Смілі, Лисянському та Чорнобаївському районах.

Невідповідність попиту на робочу силу її пропозиції у професійно-кваліфікаційному та територіальному розрізі зумовлює високий рівень диференціації зареєстрованого безробіття по містах та районах.

Крім того, як показують результати моніторингу та аналізу, на стан СТВ на територіях міст і районів продовжує значною мірою продовжує впливати диференціація інших факторів:

– відсутність юридичного оформлення трудових відносин, а відтак, виплата заробітної плати «у конвертах»;

– оплата праці нижче мінімального рівня, гарантованого державою;

– ненадання оплачуваних відпусток (примусове відправлення працівників у неоплачувані відпустки);

– незабезпечення гарантій при укладенні, зміні та припиненні трудових договорів (контрактів) тощо.

Слабкою залишається соціальна захищеність найманих працівників через відсутність на деяких підприємствах, особливо з незначною кількість працівників, первинних профспілкових організацій та їх пасивну позицію, недостатнє реагування місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування на звернення працівників щодо порушення їх трудових прав.

Як відзначалося вище, у ІІ півріччі 2020 року можливі випадки дестабілізації стану СТВ у колективах підприємств, установ і організацій будівельної галузі, житлово-комунального господарства та охорони здоров’я.

Зважаючи на те, що близько 2/3 будівельних робіт виконується підприємствами, які зареєстровані в м. Черкаси, при збереженні дії негативних чинників у будівельній галузі, випадки дестабілізації стану СТВ у ІІ півріччі 2020 року можуть мати місце на підприємствах галузі саме в м. Черкаси. Крім того, загалом у І півріччі 2020 року на підприємствах м. Черкаси взято на облік Відділення 5 конфліктних ситуацій (2 підприємства внесено в БДП).

Щодо галузі медицини, то конфліктні ситуації між найманими працівниками та роботодавцями виникали у закладах м Черкаси і Сміла. У сфері житлово-комунального господарства у І півріччі поточного року конфліктні ситуації виникали у колективах підприємств м. Сміла. Загалом на підприємствах м. Сміла взято на облік Відділення 2 конфліктні ситуації (1 підприємство внесено в базу даних конфліктогенних підприємств). У Черкаському районі упродовж І півріччя 2020 року взято на облік Відділення 1 конфліктну ситуацію.

Враховуючи показники соціально-економічного розвитку міст і районів та результати роботи Відділення щодо запобігання виникненню КТС(К) та їх вирішення, у ІІ півріччі 2020 року існує ймовірність, виникнення КТС(К) та конфліктних ситуацій в містах Черкаси та Сміла, у Черкаському районі.

 

Висновки та пропозиції.

Узагальнюючи існуючі тенденції розвитку СТВ у колективах підприємств, установ, організацій області у січні-травні 2020 року, є підстави прогнозувати, що в результаті дії ряду негативних факторів, ситуація у сфері СТВ у ІІ півріччі 2020 року залишатиметься не стабільною.

Серед основних факторів, що спричинятимуть виникнення конфліктних ситуацій у трудових колективах будуть залишатися:

– несвоєчасна виплата заробітної плати та заборгованість із виплати заробітної плати;

– невиконання положень колективних договорів;

– незабезпеченість найманих працівників роботою, яка дозволяє мати стабільний заробіток;

– приховане безробіття, неповна зайнятість;

– звільнення найманих працівників.

Крім того, не виключається у прогнозованому періоді і негативний вплив таких суб’єктивних факторів, як не реагування або несвоєчасне реагування роботодавців на ускладнення стану СТВ, а при виникненні КТС(К) – невиконання рішень примирних органів по задоволенню законних вимог найманих працівників.

Погіршуватиме стан СТВ у трудових колективах відставання законодавчо встановлених трудових прав та гарантій найманих працівників від рівня їх фактичної реалізації, поглиблене наслідками запровадження режиму надзвичайної ситуації. Тому, провідну роль у стабілізації стану СТВ відіграватиме держава, яка крім виконання законотворчої функції виступає гарантом реалізації прийнятих актів. Покращенню стану СТВ сприятимуть заплановані заходи щодо підвищення рівня соціальних гарантій найманих працівників, особливо на підприємствах малого та середнього бізнесу. Забезпечення та захист задекларованих трудових прав і гарантій найманих працівників значною мірою буде залежати від активізації роботи профспілок всіх рівнів. Зволікання з боку профспілок щодо застосування активних дій по захисту законних прав і інтересів найманих працівників призводитиме до подальшого зниження їх ролі при врегулюванні трудових конфліктів.

Тому, виходячи з викладеного та беручи до уваги наявність факторів негативного характеру, є підстави прогнозувати, що у ІІ півріччі 2020 року в трудових колективах підприємств, установ і організацій таких галузей, як: будівництво, житлово-комунальне господарство та охорона здоров’я, можливі випадки виникнення конфліктних та КТС(К).

У територіальному розрізі, у ІІ півріччі 2020 року існує ймовірність виникнення конфліктних ситуацій та КТС(К) у містах Черкаси, Сміла та у Черкаському районі.

З метою стабілізації та поліпшення стану СТВ в колективах найманих працівників підприємств, установ, організацій Черкаської області Відділення вважає за необхідне здійснення наступних заходів:

– поглиблення соціального діалогу, забезпечення оперативного реагування представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування на ускладнення стану СТВ, виявлення та усунення причин їх ускладнення на всіх рівнях, широке застосування всіх можливих засобів усунення розбіжностей між сторонами СТВ на доконфліктній стадії;

забезпечення роботодавцями та їх об’єднаннями дотримання, в першу чергу, вимог законодавства про працю в частині своєчасної і в повному обсязі виплати заробітної плати, забезпечення продуктивної зайнятості, створення гарантованих умов виробничого побуту та охорони праці, виконання своїх зобов’язань по колективних договорах;

– підвищення ефективності роботи профспілок та їх об’єднань по захисту трудових, соціальних прав та гарантій найманих працівників, широке представництво їх інтересів, посилення контролю за виконанням спільних зобов’язань сторін СТВ у колективних договорах;

– активне використовувати найманими працівниками та їх представницькими органами всіх передбачених законом засобів щодо захисту своїх соціальних та економічних прав.

Відділення НСПП в Черкаській області, в межах своїх повноважень, у взаємодії з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, роботодавцями та профспілками і надалі буде здійснювати відповідні заходи, спрямовані на поліпшення стану СТВ, вирішення КТС(К), своєчасне врегулювання конфліктних ситуацій з метою запобігання виникненню КТС(К) стосовно прогнозованих об’єктів господарювання на виробничому, територіальному та галузевому рівнях.

Форма електронного запиту на інформацію

Наказ від 10 жовтня 2012 року №120 “Про затвердження Інструкції про порядок відшкодування витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Національна служба посередництва і примирення, її відділення в Автономній Республіці Крим та областях та Розміру цих фактичних витрат”.

Порядок взаємодії Національної служби посередництва і примирення та її відділень із представниками засобів масової інформації

1. Взаємодія НСПП, Відділень НСПП з вітчизняними та зарубіжними засобами масової інформації (далі – ЗМІ) здійснюється відповідно до Конституції та Законів України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні у засобах масової інформації», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації», «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства», Положення про Національну службу посередництва і примирення та цього Положення.

2. Організація роботи щодо взаємодії НСПП, Відділень НСПП зі ЗМІ покладається на керівників структурних підрозділів НСПП у межах їх компетенції, начальників Відділень НСПП.

3. Представники ЗМІ, як і інші учасники та особи, присутні на зустрічах, брифінгах, під час проведення інтерв’ю, можуть використовувати портативні аудіотехнічні засоби відповідно до законодавства.

4. Проведення фото- і кінозйомки, теле-, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання заходів здійснюється за наявності згоди на це Голови НСПП, начальника Відділення НСПП.

5. Представники ЗМІ, присутні на заходах НСПП, Відділення НСПП повинні дотримуватися загальних правил поведінки у державній установі, не порушувати права інших осіб,  не заважати проведенню офіційного заходу.

6. Акредитація представників ЗМІ на засідання та інші офіційні заходи НСПП, Відділення НСПП здійснюється відділом/сектором аналітично-інформаційної роботи та прогнозування НСПП, Відділення НСПП на кожен захід окремо.

7. Списки представників ЗМІ, які висловили бажання бути присутніми на відповідному заході, складаються на основі телефонних, письмових, надісланих електронною поштою заявок із зазначенням імен та прізвищ цих представників, назв і видів ЗМІ, які вони представляють, у часових межах, визначених у прес-анонсі.

8. Інформування представників ЗМІ про заходи, які проводитиме НСПП, Відділення НСПП здійснюється шляхом завчасного розміщення на офіційному веб-сайті НСПП, Відділення НСПП прес-анонсів та розсилання їх на електронні адреси ЗМІ.

9. Організаційне сприяння виконанню представниками ЗМІ професійних обов’язків та забезпечення їх інформаційними матеріалами щодо заходу, який проводиться, здійснює відділ/сектор аналітично-інформаційної роботи та прогнозування НСПП, Відділення НСПП.

10. Висвітлення діяльності НСПП, Відділення НСПП у ЗМІ відбувається також шляхом розсилання повідомлень у друковані та електронні ЗМІ, на радіо і телебачення.

11. Відповіді на запити на інформацію, що надійшли від ЗМІ, залежно від її характеру і складності (інформація публічна чи з обмеженим доступом) надаються структурними підрозділами НСПП у межах компетенції, Відділеннями НСПП відповідно до форми запиту, якщо інша форма не передбачена у запиті.

12. З урахуванням специфіки діяльності ЗМІ запити на інформацію, що потребують оперативного реагування, розглядаються у стислі строки.

 

Адреси та відомості про завідувачів ІКЦ наведені в таблиці

№п/п
Прізвище, ім’я та по батькові
Місце роботи, посада
Службова адреса
1
Помазан
Наталія Михайлівна
Завідуюча сектором праці та соціально-трудових відносин управління праці та соціального захисту населення Городищенської районної державної адміністрації 19500, Черкаська обл., м. Городище, вул. Миру, 118
2
Чепурна
Світлана Анатоліївна
Головний спеціаліст по контролю за правильністю призначення та виплати пенсій управління праці та соціального захисту населення Драбівської районної державної адміністрації 19800, Черкаська область, смт Драбів, вул. Леніна, 69
3
Палій
Олена Вікторівна
Заступник голови Жашківської районної державної адміністрації 19200, Черкаська область, м. Жашків, вул. Костромська,19, тел.6-11-74
4
Безуглий
Борис Іванович
Приватний адвокат, Звенигородський район 19700, Черкаська область, м. Звенигородка, вул.Шевченка,25, тел.2-25-22
5
Лізунова
Світлана Анатоліївна
Начальник відділу праці управління праці та соціального захисту населення Золотоніської районної державної адміністрації 19700, Черкаська область, м. Золотоноша, Садовий проїзд, 18, тел.5-34-33
6
Скорина
Ірина Володимирівна
Начальник відділу інформаційної політики, доступу до публічної інформації та взаємодії з громадськістю апарату Кам’янської районної державної адміністрації, 20800, Черкаська обл., м. Кам’янка, вул. Леніна, 37
7
Некраса
Лариса Олександрівна
Заступник голови Канівської районної державної адміністрації з соціальних та гуманітарних питань 19000. Черкаська область, м. Канів, вул. О.Кошового, 3 тел. 3-21-09
8
Гончаренко
Антоніна Миколаївна
Спеціаліст 1 категорії управління праці та соціального захисту населення, Катеринопільської районної державної адміністрації, юрисконсульт 20500, Черкаська область,смт. Катеринопіль, вул. Леніна, 49а, тел. 2-26-40
9
Середенко
Олена Віталіївна
Провідний спеціаліст відділу державної реєстрації актів цивільного стану Корсунь-Шевченківської районної державної адміністрації, Юрисконсульт 19400, Черкаська область, м. Корсунь-Шевченківський, вул. Захаренка,1 тел. 2-03-49
10
Мазана
Наталія Юріївна
Державний реєстратор Лисянська районна державна адміністрація 19300, Черкаська область, смт. Лисянка, площа Миру, 27, тел. 6-23-75
11
Кравчук
Тарас Юрійович
Перший заступник голови, Маньківська районна державна адміністрація 20100, Черкаська область, смт. Маньківка, вул. Леніна, 12, тел. 6-11-59
12
Руденко
Тетяна Іванівна
Провідний спеціаліст з соціально-трудових відносин та оплати праці управління праці та соціального захисту населення Монастирищенської районної державної адміністрації 19100, Черкаська область, м. Монастирище, вул. Леніна, 121, тел. 2-22-73
13
Солодухіна
Вікторія Вікторівна
Начальник відділу юридичного забезпечення, взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату Смілянської районної державної адміністрації 20700, Черкаська область, м. Сміла, вул. Леніна, 45, тел. 4-72-83
14
Бабій
Марія Василівна
Начальник відділу з питань праці управління праці та соціального захисту населення Тальнівської районної державної адміністрації 20400, Черкаська область, м. Тальне, вул. Соборна, 51,тел. 3-09-42
15
Маширова
Олена Орестівна
Начальник відділу з питань праці управління праці та соціального захисту населення Уманської районної державної адміністрації 20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Залізняка, 2а тел. 3-32-17
16
Ісакова
Світлана Петрівна
Начальник управління праці та соціального захисту населення Христинівської районної державної адміністрації 20000, Черкаська область,м. Христинівка, вул. Леніна, 30, тел. 2-27-48
17
Чабан
Сергій Тихонович
Перший заступник голови Черкаської районної державної адміністрації 18003, м. Черкаси, вул.Енгельса, 157, тел. 64-23-69
18
Хоменко
Владислав Михайлович
Начальник відділу з питань соціально-трудових відносин та оплати праці управління праці та соціального захисту населення Чигиринської районної державної адміністрації 20900, Черкаська область, м. Чигирин, вул.Б.Хмельницького, 13, тел. 2-58-93
19
Гриценко
Павло Іванович
Керівник юридичного відділу Асоціації сільськогосподарських товаровиробників Чорнобаївського району 19900, Черкаська область,смт. Чорнобай, вул. Леніна, 152,тел. 2-25-97
20
Плахотнюк
Олександр Сергійович
Завідувач юридичним сектором апарату Шполянської районної державної адміністрації 20600, Черкаська область,м. Шпола, вул. Пролетарська, 60, тел. 5-24-38
21
Заборовець
Олександр Анатолійович
Перший заступник міського голови м. Ватутіне 20250, Черкаська область, м. Ватутіне, вул. Дружби,8, тел. 6-23-32
22
Дикий
Володимир Миколайович
Начальник відділу внутрішньої політики виконавчого комітету Золотоніської міської ради, м. Золотоноша 19700, Черкаська область, м. Золотоноша, Садовий проїзд, 8, тел. 5-34-93
23
Дубенець
Сергій Михайлович
Керуючий справами виконавчого комітету Канівської міської ради м. Канів 19000, Черкаська область, м. Канів, вул. О. Кошового,3 тел.3-29-03.
24
Лісова
Наталія Петрівна
Заступник начальника відділу з питань праці та охорони праці управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Смілянської міської ради, м. Сміла 20700, Черкаська область, м. Сміла, вул.Червоноармійська,4 тел. 4-04-14
25
Черевко
Андрій Миколайович
Завідувач юридичним відділом виконавчого комітету Уманської міської ради, м. Умань 20300, Черкаська область м.Умань, вул. Леніна, 1, тел.3-38-42