Управління охорони здоров’я

Керівник
Уманець
Антоніна Сергіївна
Телефон: (0472) 37-93-39
Графік роботи відділу:
Вебсайт: https://uoz.ck.gov.ua/
Контакти
Заступник начальника Управління
Телефон:(0472) 37-93-39
Відділ звернень
Телефон:(0472) 37-72-96
Документи
Основні завдання

Управління охорони здоров’я Черкаської обласної державної адміністрації

Основні завдання управління охорони здоров’я:

  1. забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони здоров’я;
  2. прогнозування розвитку мережі закладів охорони здоров’я на території області та нормативне забезпечення населення медико-санітарною допомогою;
  3. здійснення заходів, спрямованих на запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям, їх ліквідацію;
  4. організація надання медико-санітарної допомоги населенню, роботи органів медико-соціальної експертизи, закладів судово-медичної та судово-психіатричної експертизи;
  5. забезпечення виконання актів чинного законодавства в галузі охорони здоров’я, державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на збереження навколишнього природного середовища і санітарно-епідемічного благополуччя населення, а також дотримання нормативів професійної діяльності в галузі охорони здоров’я, вимог Державної Фармакопеї України, стандартів медичного обслуговування, медичних матеріалів і технологій.

Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації  відповідно до покладених на нього завдань здійснює наступні повноваження:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) бере участь у розробленні проектів державних цільових, галузевих, регіональних і міжрегіональних програм у сферах, що належать до повноважень Управління;

3) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку області; забезпечує в межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

4) здійснює організаційно-методичне керівництво структурними підрозділами охорони здоров’я районних державних адміністрацій, спрямовує їх діяльність на ефективну реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я на території області та забезпечує контроль за їх діяльністю;

5) здійснює організаційно-методичне керівництво аптечними закладами, що перебувають у сфері його управління, спрямовує їх діяльність на ефективну реалізацію державної політики у фармацевтичному секторі сфери охорони здоров’я на території області та забезпечує контроль за їх діяльністю;

6) готує пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку області та проектів обласного бюджету, подає їх на розгляд облдержадміністрації та забезпечує їх виконання;

7) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

8) аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку в галузі охорони здоров’я в межах області та вживає заходів до усунення недоліків;

9) вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету;

10) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

11) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

12) розробляє проекти розпоряджень облдержадміністрації з питань реалізації галузевих повноважень;

13) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

14) бере участь у розробленні проектів розпоряджень облдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

15) бере участь у підготовці звітів голови облдержадміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;

16) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами апарату, облдержадміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові облдержадміністрації;

17) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

18) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

19) опрацьовує запити І звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

20) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

21) постійно інформує населення про стан здійснення визначених чинним законодавством повноважень;

22) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм чинним законодавством повноважень органів виконавчої влади;

23) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

24) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

25) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

26) бере участь у вирішенні відповідно до чинного законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

27) забезпечує захист персональних даних;

28) сприяє у межах своєї компетенції органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території;

29) вивчає стан здоров’я населення, контролює здійснення закладами охорони здоров’я всіх форм власності та установами охорони здоров’я місцевих державних адміністрацій вжиття заходів щодо запобігання і зниження захворюваності та втрати працездатності, а також збільшення тривалості життя людей;

30) надає в установленому чинним законодавством порядку МОЗ України необхідну інформацію, документи та матеріали;

31) готує пропозиції та забезпечує організацію виконання заходів щодо проведення реформування у сфері охорони здоров’я відповідно до поставлених завдань та після узгодження з МОЗ України подає їх на розгляд облдержадміністрації;

32) організовує роботу з охорони здоров’я, материнства і дитинства, відбір дітей та підлітків на санаторно-курортне лікування, контролює стан здоров’я дітей у дошкільних та інших навчальних закладах незалежно від форми власності, виробництво і якість продуктів дитячого харчування в закладах охорони здоров’я;

33) організовує проведення систематичного медичного обстеження (диспансеризації) осіб, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, евакуйованих та відселених із зон відчуження і радіаційно забруднених територій;

34) визначає потребу в лікарських засобах та виробах медичного призначення, медичному обладнанні, паливі, засобах автотранспорту тощо;

35) здійснює організаційне і методичне керівництво роботою закладів охорони здоров’я з питань надання лікувально-профілактичної допомоги та контролює забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення на території області;

36) бере участь в агітації та пропаганді донорства крові та її компонентів;

37) здійснює моніторинг та інформаційний супровід процесів реформування;

38) здійснює фінансування закладів охорони здоров’я, які утримуються за рахунок коштів обласного бюджету, контролює ефективне використання ними фінансових, матеріальних та трудових ресурсів;

39) здійснює на основі галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я контроль за якістю та обсягом надання медичної допомоги закладами охорони здоров’я всіх форм власності та фізичними особами – підприємцями, які зареєстровані у встановленому порядку та одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики на території області;

40) проводить в установленому порядку державну акредитацію закладів охорони здоров’я;

41) сприяє розвитку медичної науки і техніки, реалізації регіональних науково-технічних програм, впроваджує в практику наукові досягнення та передовий досвід у галузі охорони здоров’я;

42) вносить пропозиції облдержадміністрації щодо закупівлі товарів, робіт і послуг у сфері охорони здоров я для місцевих потреб за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел фінансування;

43) укладає із закладами охорони здоров’я, що не належать до сфери управління, договори про медичне обслуговування населення області та здійснює контроль за їх виконанням;

44) забезпечує координацію та аналіз діяльності закладів охорони здоров’я області;

45) здійснює контроль за підтриманням належного санітарного та епідемічного стану, організовує пропаганду наукових медичних і гігієнічних знань серед населення;

46) вживає заходів до збереження мережі закладів охорони здоров’я, розробляє прогнози її розвитку, враховує їх під час розроблення проектів програм соціально-економічного розвитку території області;

47) разом з відповідними органами бере участь у вирішенні питань про визнання місцевості курортом, установлення меж округів і зон санітарної охорони курортів і визначення їх режиму;

48) сприяє реалізації права громадян на участь в управлінні охороною здоров’я шляхом проведення відповідної громадської експертизи,  налагодження діяльності громадських консультативних або наглядових рад, громадських організацій працівників охорони здоров’я та інших об’єднань громадян;

49) проводить моніторинг, аналіз громадської думки щодо якості та доступності медичного обслуговування населення області, забезпечує підготовку пропозицій для врахування зазначеної інформації під час формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я;

50) вживає заходів щодо реалізації міжнародних програм з питань організації охорони здоров’я на території області;

51) організовує правове виховання працівників галузі, роз’яснення чинного законодавства про охорону здоров’я;

52) здійснює організаційно-методичне керівництво, функціональне управління та контроль за діяльністю медичних вищих навчальних закладів, що належать до сфери його управління;

53) прогнозує потребу закладів охорони здоров’я області у фахівцях різних спеціальностей для сфери охорони здоров’я, формує замовлення на підготовку, перепідготовку та атестацію працівників галузі охорони здоров’я;

54) забезпечує надання першого робочого місця випускникам вищих медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації, які навчалися за державним замовленням;

55) забезпечує в межах своїх повноважень виконання завдань з мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення і дотримання вимог чинного законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

56) організовує в межах своїх повноважень планування І контроль за виконанням заходів цивільного захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового характеру;

57) організовує і здійснює медико-санітарне забезпечення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

58) забезпечує у визначений чинним законодавством термін розгляд звернень громадян та їх об’єднань, вживає заходів до усунення причин, що породжують скарги громадян про порушення їх прав і законних інтересів, здійснює контроль за цією роботою у закладах охорони здоров’я;

59) проводить роботу, пов’язану з розробленням та здійсненням заходів щодо медичного обслуговування біженців, а також депортованих осіб, які добровільно повертаються в регіони їх колишнього проживання;

60) сприяє санаторно-курортному лікуванню інвалідів, ветеранів війни та праці, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

61) бере участь у виконанні загальнодержавних, регіональних, інших програм щодо запобігання і зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення;

62) разом з підрозділами облдержадміністрації здійснює спостереження та збір відомостей про поширеність вживання тютюнових виробів на території області, бере участь у проведенні запобіжних та профілактичних заходів для обмеження вживання тютюнових виробів серед населення, його захисту, насамперед дітей та молоді, від шкідливого впливу на їх здоров’я;

63) інформує населення області через засоби масової інформації про шкоду, якої завдає здоров’ю людини вживання тютюнових виробів, і про проведення запобіжних та профілактичних заходів;

64) сприяє вирішенню питань щодо фінансового забезпечення лікувальних закладів і робіт, пов’язаних з профілактикою захворюваності внаслідок вживання тютюнових виробів і впливом на їх здоров’я тютюнового диму;

65) сприяє розвитку міжнародного співробітництва в галузі охорони здоров’я;

66) розглядає питання та вносить відповідне подання до МОЗ України щодо відзначення працівників закладів охорони здоров’я області відомчими заохочувальними відзнаками МОЗ України, запроваджує інші форми заохочення їх праці;

67) здійснює систематичний контроль за дотриманням вимог актів чинного законодавства з питань охорони здоров’я та санітарних правил керівниками закладів охорони здоров’я незалежно від форми власності;

68) здійснює управління підпорядкованими Управлінню об’єктами обласної комунальної власності;

69) виконує інші функції, пов’язані з реалізацією покладених на облдержадміністрацію завдань у сфері охорони здоров’я.

Розпорядок роботи

Понеділок-Четвер П’ятниця Обідня перерва
8:00-17:15 8:00-16:00 12:00-13:00

Анонси