Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення уповноваженої юридичної особи з присвоєння та встановлення ідентифікаційних табличок з ідентифікаційним номером на машинах,вузлах і агрегатах

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ІНСПЕКЦІЯ ДЕРЖАВНОГО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ

П Р О Е К Т Н А К А З У

м.Черкаси

 

 

 
Про затвердження Порядку
проведення конкурсу з визначення
уповноваженої юридичної особи
з присвоєння та встановлення
ідентифікаційних табличок
з ідентифікаційним номером
на машинах,вузлах і агрегатах
 
 

Відповідно до п.14 Порядку відомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки інших механізмів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 08.07.2009р. № 694

 

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Порядок проведення конкурсу з визначення уповноваженої юридичної особи з присвоєння та встановлення ідентифікаційних табличок з ідентифікаційним номером на машинах, вузлах і агрегатах (що додається).

2. Заступнику начальника інспекції державного технічного нагляду Черкаської обласної державної адміністрації Рибаку В.І. у встановленому законодавством порядку забезпечити подання даного наказу на державну реєстрацію до Головного управління юстиції в Черкаській області.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника інспекції Рибака В.І.

4. Наказ набирає чинності після державної реєстрації в Головному управлінні юстиції у Черкаській області з дня оприлюднення у засобах масової інформації.

  

 

Начальник інспекції _____________________

 

 

Порядок

проведення конкурсу по визначенню уповноважених юридичних осіб

з присвоєння та встановлення ідентифікаційних табличок з ідентифікаційним номером на машинах, вузлах і агрегатах

 

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру проведення конкурсу по визначенню уповноважених юридичних осіб з присвоєння та встановлення ідентифікаційних табличок з ідентифікаційним номером на трактори, самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські, дорожньо-будівельні і меліоративні машини, сільськогосподарську техніку, інші механізми (далі – машини), які підлягають відомчій реєстрації в установленому порядку інспекцією державного технічного нагляду Черкаської облдержадміністрації (далі – Держтехнагляд).

1.2 Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

Конкурсна пропозиція – умови присвоєння та встановлення ідентифікаційних табличок з ідентифікаційним номером, що пропонуються претендентом, можливість забезпечення яких підтверджується документально;

Організатор – інспекція державного технічного нагляду Черкаської облдержадміністрації;

Конкурсна комісія – постійний або тимчасовий орган, утворений організатором для розгляду конкурсних пропозицій та прийняття рішення про визначення переможця конкурсу;

Претендент – суб’єкт господарювання, який в установленому порядку подав заяву та документи для участі в конкурсі;

Умови конкурсу – встановлені організатором умови з присвоєння та встановлення ідентифікаційних табличок з ідентифікаційним номером на машини, вузли і агрегати, які повинен виконувати суб’єкт господарювання.

2. Порядок організації конкурсу

2.1. Організацію проведення конкурсу забезпечує організатор.

2.2. Мета проведення конкурсу – об’єктивне визначення суб’єкта господарювання уповноваженого присвоювати та встановлювати ідентифікаційні таблички з ідентифікаційним номером на машини, які підлягають відомчій реєстрації в інспекції Держтехнагляду.
2.3. Конкурс проводиться конкурсною комісією інспекції державного технічного нагляду Черкаської облдержадміністрації;

2.4. Персональний склад конкурсної комісії затверджується організатором, який призначає голову, його заступника та секретаря.

2.5. Члени конкурсної комісії:

– беруть участь в обговоренні, розгляді оцінки за бальною системою та зіставленні конкурсних пропозицій претендентів і забезпечують прийняття рішення про
визначення переможця конкурсу;

– мають право на ознайомлення з усіма матеріалами, що стосуються проведення оцінки за бальною системою пропозицій претендентів, а також на відображення своєї окремої думки у протоколі засідання комісії на підставі інформації, що підтверджена документально та врахування якої не порушуватиме процедуру проведення конкурсу;

– зобов’язані дотримуватися норм законодавства, цього Порядку, об’єктивно та неупереджено розглядати конкурсні пропозиції претендентів.

2.6. Рішення про переможця конкурсу приймається конкурсною комісією.

У конкурсі можуть брати участь суб’єкти господарювання, що відповідають його умовам;

Організатор затверджує умови конкурсу.

До участі в конкурсі не допускаються суб’єкти господарювання які:

2.9.1 визнані банкрутами або щодо яких порушено процедуру банкрутства (за винятком тих, стосовно яких проводиться процедура санації), або які проходять процедуру ліквідації, як суб’єкти господарювання;

2.9.2 подали на розгляд документи не в повному обсязі або такі, що містять недостовірну інформацію;

2.9.3 не мають достатньої кількості обладнання для встановлення ідентифікаційних табличок з ідентифікаційними номерами.

2.9.4 якщо в конкурсі взяв участь тільки один претендент, його може бути визнано переможцем конкурсу. У цьому разі конкурсна комісія шляхом голосування може приймати рішення про надання права претенденту здійснювати присвоєння ідентифікаційних номерів та встановлювати ідентифікаційні таблички на машини.

До проведення перевірки достовірності інформації, поданої претендентами, організатор може залучати головних державних інспекторів за місцем знаходження претендента. Перевірка достовірності поданої інформації проводиться згідно з умовами.

3. Оголошення про проведення конкурсу

3.1. Організатор публікує в офіційних друкованих засобах масової інформації не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку конкурсу оголошення про конкурс, яке повинне містити таку інформацію:

1) найменування організатора;

2) основні характеристики об’єкта конкурсу:

3) умови конкурсу;

4) порядок одержання необхідної інформації про об’єкт конкурсу;

5) кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі;

6) найменування організації, режим її роботи та адреса, за якою подаються документи для участі в конкурсі;

7) місце та дата одержання бланків документів для участі в конкурсі;

8) місце, дата та час початку проведення засідання конкурсної комісії;

9) телефон для довідок (електронна адреса або адреса веб-сайту) з питань проведення конкурсу.

4. Подання документів для участі у конкурсі

4.1. Для участі у конкурсі претендент подає заяву за формою, визначеною згідно з додатком 1, і такі документи:

4.2. Завірені копії:

– установчих документів Претендента;

– свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності;

– довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

– реєстраційного свідоцтва Претендента.

4.3. Баланс виробничо-фінансової діяльності за останній рік.

4.4. Пропозиції Претендента щодо виконання роботи з присвоєння та встановлення ідентифікаційних табличок з ідентифікаційним номером на машини.

4.5. Документи, що підтверджують інформацію, вказану в п.2.9.5 цього Порядку.

Подані документи перевіряються в міру їх надходження організатором.

4.6. Документи для участі в конкурсі подаються претендентом у закритому конверті (пакеті).

Конверт (пакет), який містить документи для участі в конкурсі, відкривається наступного дня після закінчення строку їх прийняття.

Кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі визначається організатором і не може становити менш як 10 робочих днів до дати проведення конкурсу.

4.7. Документи, які надійшли до організатора після встановленого строку, не розглядаються.

4.8. За роз’ясненнями щодо оформлення документів для участі в конкурсі претендент має право звернутися до організатора, який зобов’язаний надати їх в усній чи письмовій формі (за вибором претендента) протягом трьох днів.

4.9. Інформація про будь-яку зміну умов конкурсу повинна бути доведена до відома всіх претендентів не менш як за 20 днів до дати проведення конкурсу шляхом опублікування у засобах масової інформації, в яких було розміщено оголошення про конкурс.

4.10. Достовірність інформації, викладеної у заяві та документах, перевіряється організатором не пізніше ніж за два дні до дати проведення конкурсу.

4.11. Під час приймання документів організатор повинен створити умови для одержання претендентом детальної інформації про характеристики об’єкта конкурсу.

4.12 Подані на конкурс документи реєструються організатором у журналі обліку. Документи, подані несвоєчасно, не реєструються.

5. Умови проведення конкурсу та визначення переможця

5.1. Під час проведення конкурсу конкурсна комісія розглядає пропозиції претендентів виключно за такими показниками:

відсутність заборгованості перед державним бюджетом та іншими кредиторами в результаті фінансово-господарської діяльності Претендента на момент подання заявки на участь у відкритому конкурсі;

  • ціни на послуги з присвоєння та встановлення ідентифікаційних табличок з ідентифікаційним номером на машини;
  • умови зберігання та обліку ідентифікаційних табличок з ідентифікаційними номерами;
  • умови розрахунків за поставлені ідентифікаційні таблички з ідентифікаційними номерами;
  • наявність в районах області спеціалістів з установки ідентифікаційних табличок з ідентифікаційними номерами на машини;

Критеріями визначення переможців конкурсу також є:

  • наявність орендованих або власних приміщень для зберігання документації та ідентифікаційних табличок з ідентифікаційними номерами;
  • наявність транспорту для виїзду спеціаліста з присвоєння та встановлення ідентифікаційних табличок з ідентифікаційним номером до місця стоянки машини;
  • досвід роботи на ринку надання подібних послуг;
  • дата подання заявок на участь у відкритому конкурсі.

5.2. У разі участі в конкурсі двох або більше претендентів конкурсна комісія визначає кращого з використанням бальної системи оцінки пропозицій претендентів.

Сумарна кількість балів, одержаних кожним претендентом є підставою для визначення переможця конкурсу. 5.3. Під час проведення конкурсу запрошуються всі претенденти, що беруть участь у конкурсі, у присутності яких оголошуються конкурсні пропозиції. Претендентам надається право на обґрунтування запропонованих ними конкурсних пропозицій. Під час проведення конкурсу додаткові пропозиції від претендентів не приймаються.5.4. У разі відсутності керівника претендента на конкурсі його інтереси може представляти особа, яка має довіреність, видану претендентом. 5.5. У разі відсутності на конкурсі представника претендента конкурсна комісія розглядає конкурсні пропозиції, викладені в поданих претендентом документах. 5.6. Переможцем конкурсу визнається претендент, який за результатами розгляду набрав найбільшу кількість балів відповідно до системи оцінки пропозицій претендентів. 5.7. Рішення про результати конкурсу приймається конкурсною комісією на закритому засіданні в присутності не менш як половини

його складу, у тому числі голови конкурсної комісії або його заступника, простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови

конкурсної комісії (або за його відсутності голос заступника голови конкурсної комісії).

5.8. Рішення конкурсної комісії про визначення переможця конкурсу, а також претендента, який за результатами розгляду посів друге місце, оголошується претендентам під час конкурсу, у 10-денний строк оформляється протоколом, який підписують голова та секретар конкурсної комісії, і подається організатору.

5.9. Протокол засідання конкурсного комісії повинен містити інформацію про:

– назви об’єктів конкурсу;

– найменування претендентів;

– результати голосування членів конкурсної комісії або результати, отримані за бальною системою оцінки пропозицій претендентів;

– рішення конкурсної комісії про визначення переможця конкурсу та претендента, який за результатами розгляду посів друге місце.

5.10. За наслідками розгляду документів уповноважена комісія складає висновок та виносить відповідне рішення, яке затверджується начальником інспекції.

Один примірник зазначеного висновку разом з документами, поданими суб’єктом господарювання, залишається на зберігання в інспекції, а другий – надсилається до Держтехнагляду України для внесення до реєстру.

5.11. Про прийняте рішення суб’єкт господарювання повідомляється письмово.

5.12. Витяги з протоколу засідання конкурсної комісії подаються на підставі письмової заяви претендента протягом 30 днів з дня її надходження

Додаток1

до Порядку проведення конкурсу з

визначення уповноваженої юридичної особи

з присвоєння та встановлення ідентифікаційних

табличок з ідентифікаційним номером на машини

 

Заявка

на участь в конкурсі з визначення уповноваженої

юридичної особи з з присвоєння та встановлення ідентифікаційних табличок з ідентифікаційним номером на машини.

Прошу допустити до участі в конкурсі з визначення уповноваженої організації з з присвоєння та встановлення ідентифікаційних табличок з ідентифікаційним номером.

З вимогами Положення про умови проведення конкурсу з визначення уповноваженої юридичної особи з з присвоєння та встановлення ідентифікаційних табличок з ідентифікаційним номером ознайомлені та зобов’язуємося виконувати їх.

Відомості про юридичну особу

1.Назва

1.1.Повна ___________________________________________________

1.2.Скорочена _____________________________________________

2.Місцезнаходження

2.1.Юридична адреса _______________________________________

2.2. Адреса виконавчого органу ______________________________

2.3. Телефон _______________________ Факс __________________

Телетайп _______________________ E-mail ________________

3. Класифікаційні ознаки

3.1. Форма власності _______________________________________

3.2. Види діяльності ________________________________________

3.3. Ідентифікаційний код ___________________________________

4. Банківські реквізити _____________________________________

________________________________________________________

5. Державна реєстрація

5.1. Повна назва реєструючого органу _______________________

5.2. Реєстраційний номер та дата реєстрації _________________

6. Орган управління майном _______________________________

7. Керівник ______________________________________________

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

__________________________________ телефон ______________

8. Головний бухгалтер ____________________ телефон __________

Керівник ________________________

Головний бухгалтер ________________________

Анонси