Порядок складання, подання, опрацювання запитів на інформацію, що надходять до облдержадміністрації, та надання відповідей на них

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження
облдержадміністрації
від 18.07.2011 № 230

ПОРЯДОК

складання, подання, опрацювання запитів на інформацію, що надходять до облдержадміністрації, та надання відповідей на них

Цей Порядок визначає правила складання, подання, опрацювання запитів на інформацію, що надходять до облдержадміністрації, та надання відповідей на них.

У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про доступ до публічної інформації».

І. Процедура складання та подання запитів, що надходять до облдержадміністрації

1. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи до облдержадміністрації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.

2. Запит на інформацію подається у довільній формі.

3. Запит на інформацію повинен містити:

прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв’язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

4. Письмовий запит на інформацію може бути складений за формою, затвердженою облдержадміністрацією, що розміщується на веб-сайті облдержадміністрації або бути отриманий в управлінні інформаційної політики та зв’язків із засобами масової інформації облдержадміністрації за адресою: м. Черкаси бул. Шевченка, 185, каб. 253.

5. Запит на інформацію може бути подано особисто до структурних підрозділів облдержадміністрації, що є розпорядниками інформації, або до управління інформаційної політики та зв’язків із засобами масової інформації облдержадміністрації в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

6. У разі, коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює представник структурного підрозділу, що є розпорядником інформації або посадова особа управління інформаційної політики та зв’язків із засобами масової інформації облдержадміністрації із зазначенням у запиті прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону, та надає копію запиту особі, яка його подала.

7. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

8. Запит на інформацію може бути поданий на поштову адресу 18000, м. Черкаси, бул. Шевченка, 185, на електронну адресу: inf-public@ukr.net, телефоном (факсом) за номером: 0472-37-13-46 або безпосередньо до управління інформаційної політики та зв’язків із засобами масової інформації облдержадміністрації щодня з 9.00 до 18.15, у п’ятницю з 9.00 до 17.00, крім вихідних та святкових днів.

ІІ. Механізм опрацювання запитів на інформацію в облдержадміністрації

  1. Запит на інформацію після надходження до управління інформаційної політики та зв’язків із засобами масової інформації облдержадміністрації реєструється у відповідному реєстрі інформаційних запитів.
  2. У разі надходження інформаційного запиту до управління організаційно-інформаційного забезпечення апарату, загального відділу, відділу роботи із зверненнями громадян, на «гарячу лінію» облдержадміністрації, він терміново передається до управління інформаційної політики та зв’язків із засобами масової інформації облдержадміністрації, про що робиться відмітка означеними підрозділами у відповідних журналах.
  3. Спеціаліст управління інформаційної політики та зв’язків із засобами масової інформації облдержадміністрації, відповідальний за здійснення роботи із інформаційними запитами (далі – уповноважена особа), визначає предмет запиту на інформацію та за погодженням із заступниками голови облдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків за напрямками роботи або у разі їх відсутності – з заступником голови-керівником апарату облдержадміністрації, розпорядника інформації, що запитується.
  4. Запит щодо інформації, якою облдержадміністрація не володіє, не зобов’язана відповідно до своєї компетенції володіти, направляється супровідним листом належному розпоряднику інформації з одночасним повідомленням про це запитувача. Супровідний лист та повідомлення підписується керівником управління інформаційної політики та зв’язків із засобами масової інформації облдержадміністрації.
  5. Запит на інформацію, розпорядником якої є структурні підрозділи облдержадміністрації, направляється відповідному підрозділу у порядку, визначеному п.4 розділу ІІ цього Порядку, при цьому у супровідному листі зазначається про необхідність надання управлінню інформаційної політики та зв’язків із засобами масової інформації облдержадміністрації копії відповіді на інформаційний запит.

Після надходження відповідної інформації (копії відповіді на запит) до управління інформаційної політики та зв’язків із засобами масової інформації облдержадміністрації, уповноважена особа реєструє відповідь у реєстрі запитів.

Запит на інформацію, розпорядником якої є облдержадміністрація, зокрема, інформацію, що отримана або створена облдержадміністрацією в процесі здійснення своїх повноважень та яка перебуває у володінні апарату облдержадміністрації, розглядається безпосередньо управлінням інформаційної політики та зв’язків із засобами масової інформації облдержадміністрації.

За необхідністю управлінням інформаційної політики та зв’язків із засобами масової інформації облдержадміністрації готується службова записка відповідному структурному підрозділу апарату облдержадміністрації – фактичному розпоряднику інформації, з проханням надати управлінню необхідну інформацію.

Відповідь на інформаційний запит реєструється у реєстрі інформаційних запитів.

ІІІ. Строки розгляду інформаційних запитів, підстави відмови в їх задоволенні

1. Відповідь на запит надається протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту у спосіб, обраний запитувачем.

2. У разі, коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації про стан навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

Клопотання про термінове опрацювання інформаційного запиту має бути обґрунтоване.

3. У разі, коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк його розгляду може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розгляду запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

4. Інформація на запит надається безоплатно.

5. У разі, коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це повідомляється протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

6. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

1) розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 5 розділу ІІІ Порядку;

4) недотримання вимог до оформлення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме не зазначені:

прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштова адреса або адреса електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дата (за умови подання письмового запиту).

Анонси