Порядок складання, подання, опрацювання запитів на інформацію, що надходять до облдержадміністрації, та надання відповідей на них

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

облдержадміністрації

від 18.07.2011 № 230

(зі змінами)

ПОРЯДОК

складання, подання, опрацювання запитів на інформацію, що надходять до обласної державної адміністрації, та надання відповідей на них

Цей Порядок визначає правила складання, подання, опрацювання запитів на інформацію, що надходять до обласної державної адміністрації (далі – облдержадміністрація), та надання відповідей на них.

У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про доступ до публічної інформації».

І. Процедура складання та подання запитів, що надходять до облдержадміністрації

 1. Запит на інформацію подається облдержадміністрації фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.
 2. Запит на інформацію подається в довільній формі.
 3. Запит на інформацію повинен містити:

прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

 1. Письмовий запит на інформацію може бути складений за формою, затвердженою облдержадміністрацією, що розміщується на веб-сайті облдержадміністрації, або отриманий в Управлінні культури та охорони культурної спадщини облдержадміністрації за адресою: м. Черкаси бульвар Шевченка, 185, каб. 151.
 2. Запит на інформацію може бути поданий особисто до структурних підрозділів облдержадміністрації, що є розпорядниками інформації, або до Управління культури та охорони культурної спадщини облдержадміністрації в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.
 3. У разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює представник структурного підрозділу, що є розпорядником інформації, або Управління культури та охорони культурної спадщини облдержадміністрації із зазначенням у запиті прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону, та надає копію запиту особі, яка його подала.
 4. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.
 5. Запит на інформацію може бути поданий на поштову адресу 18000, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 185, на електронну адресу: inf-public@ukr.net, телефоном за номером: (0472)-37-27-51 або безпосередньо до Управління культури та охорони культурної спадщини облдержадміністрації щодня з 9.00 до 18.15, у п’ятницю з 9.00 до 17.00, крім вихідних і святкових днів.

ІІ. Механізм опрацювання запитів на інформацію в облдержадміністрації

 1. Запит на інформацію після надходження до Управління культури та охорони культурної спадщини облдержадміністрації реєструється у відповідному реєстрі інформаційних запитів.
 2. У разі надходження інформаційного запиту до відділу документообігу та контролю управління організаційного забезпечення апарату облдержадміністрації, сектору по роботі із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації, він терміново передається до Управління культури та охорони культурної спадщини облдержадміністрації, про що робиться відмітка означеними підрозділами у відповідних журналах.
 3. Працівник Управління культури та охорони культурної спадщини облдержадміністрації, відповідальний за здійснення роботи із запитами на публічну інформацію(далі – уповноважена особа), визначає предмет запиту на інформацію та узгодивши із першим заступником голови, заступником голови – керівником апарату, заступниками голови облдержадміністрації, згідно з розподілом обов’язків, розпорядника інформації, що запитується.
 4. Запит щодо інформації, якою облдержадміністрація не володіє, не зобов’язана відповідно до своєї компетенції володіти, направляється супровідним листом належному розпоряднику інформації з одночасним повідомленням про це запитувача. Супровідний лист і повідомлення підписується керівником Управління культури та охорони культурної спадщини облдержадміністрації.
 5. Запит на інформацію, розпорядником якої є структурні підрозділи облдержадміністрації, направляється відповідному підрозділу в порядку, визначеному п.4 розділу ІІ цього Порядку, при цьому в супровідному листі зазначається про необхідність надання Управлінню культури та охорони культурної спадщини облдержадміністрації копії відповіді на інформаційний запит.

Після надходження відповідної інформації (копії відповіді на запит) до Управління культури та охорони культурної спадщини облдержадміністрації, уповноважена особа реєструє відповідь у реєстрі запитів.

 1. Запит на інформацію, розпорядником якої є облдержадміністрація, зокрема, інформацію, що отримана або створена облдержадміністрацією в процесі здійснення своїх повноважень, і яка перебуває у володінні апарату облдержадміністрації, розглядається безпосередньо Управлінням культури та охорони культурної спадщини облдержадміністрації.

За необхідністю Управлінням культури та охорони культурної спадщини облдержадміністрації готується службова записка відповідному структурному підрозділу апарату облдержадміністрації – фактичному розпоряднику інформації, з проханням надати Управлінню культури та охорони культурної спадщини облдержадміністрації необхідну інформацію.

Відповідь на інформаційний запит реєструється у реєстрі інформаційних запитів.

ІІІ. Строки розгляду інформаційних запитів, підстави відмови у їх задоволенні

 1. Відповідь на запит надається протягом п’яти робочих днів із дня надходження запиту в спосіб, обраний запитувачем.
 2. У разі, коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації про стан навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися, і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин із дня отримання запиту.

Клопотання про термінове опрацювання інформаційного запиту має бути обґрунтоване.

 1. У разі, коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк його розгляду може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розгляду запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів із дня отримання запиту.
 2. Інформація на запит надається безоплатно.
 3. У разі, коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це повідомляється запитувачу протягом п’яти робочих днів із дня надходження запиту запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.
 4. У задоволенні запиту може бути відмовлено в таких випадках:

1) розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 5 розділу ІІІ Порядку;

4) недотримання вимог до оформлення та подання запиту на інформацію, передбачених пунктом 3 розділу І цього Порядку.

Анонси