Підготовка установчих документів підприємства

Згідно із статтею 9 Закону України “Про підприємства в Україні” підприємство діє на підставі статуту, який затверджується власником (влас­никами) майна. Відповідно до статті 4 Закону України “Про господарські то­вариства” акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю створюються і діють на підставі установчого договору й статуту, а повне та командитне товариства — на під­ставі установчого договору.

Загалом, до установчих документів належать такі:

1) рішення власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) ор­гану про створення юридичної особи (крім приватного підприємства): на­кази, постанови, розпорядження, рішення, протоколи зборів (конферен­цій) та інші розпорядчі акти, якими, відповідно до своїх повноважень, за­сновник (власник майна) може створювати суб’єкт підприємницької діяльності — юридичну особу;

2) якщо власників або уповноважених ними органів два і більше — установчий договір, а також протокол установчих зборів (конференції), підписаний го­ловою та секретарем установчих зборів, у випадках, передбачених законом. Протокол установчих зборів повинні подавати колективні підприємства, ко­оперативи (зокрема, житлово-будівельні, гаражно-будівельні, садово-город-ні кооперативи), споживчі товариства, що діють тільки на підставі статуту;

3) статут, якщо відповідно до законодавства це необхідно для створюваної ор-ганізаційно-правової форми суб’єкта підприємницької діяльності.

Законодавство встановлює певні вимоги до змісту установчих докумен­тів. Зокрема, згідно із статтею 9 Закону “Про підприємства в Україні” у статуті підприємства визначаються власник та найменування підприємства, його місце­знаходження, предмет та цілі діяльності, його органи управління, порядок їх фор­мування, компетенція та повноваження трудового колективу та його виборних органів, порядок формування майна підприємства, умови реорганізації та припи­нення діяльності підприємства. У найменуванні підприємства визначаються йо­го назва (завод, фабрика, майстерня тощо) та організаційно-правова форма. До статуту можуть входити положення, пов’язані з особливостями діяльності підприємства: про трудові відносини, що виникають на підставі членства; про повноваження, порядок створення та структуру ради підприємства; про знаки для товарів і послуг тощо. У статуті також визначається й орган, який має пра­во представляти інтереси трудового колективу (рада трудового колективу, рада підприємства, профспілковий комітет та ін.).

Існують додаткові вимоги й до установчих документів господарських товариств. Стаття 4 Закону України “Про господарські товариства” вимагає зазначення в установчих документах господарських товариств таких даних, як відомості про вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад заснов­ників та учасників, найменування та місцезнаходження, розмір та порядок формування статутного фонду, порядок розподілу прибутків та збитків, склад та компетенція органів товариства й порядок ухвалення ними рішень, перелік питань, для ухвалення яких необхідна одностайність або кваліфікована більшість голосів, порядок внесення змін до установчих документів і порядок ліквідації та реорганізації товариства.

Інші статті Закону України “Про господарські товариства” встановлю­ють додаткові вимоги до змісту установчих документів. Зокрема, згідно із статтею 51 цього Закону установчі документи товариства з обмеженою відповідальністю, крім даних, зазначених у статті 4 цього Закону, повинні містити відомості про розмір часток кожного з учасників, розмір, склад та порядок внесення ними вкладів. А стаття 37 цього Закону встановлює, що статут акціонерного товарист­ва, крім даних, вказаних у статті 4 цього Закону, повинен містити відомості про види акцій, що випускаються, їх номінальну вартість, співвідношення акцій різ­них видів, кількість акцій, що купуються засновниками, наслідки невиконання зобов’язань щодо викупу акцій, термін та порядок виплати частки прибутку (ди­відендів) раз на рік за підсумками календарного року.

Зверніть увагу, що відсутність таких відомостей в установчих докумен­тах є підставою для відмови в державній реєстрації господарського товариства.

Установчі документи складаються українською мовою. Якщо в роботі державних, громадських органів, підприємств, установ і організацій, що пра­цюють у місцях проживання більшості громадян інших, ніж українська, на­ціональностей, використовуються поряд з українською і їхні національні мови, установчі документи можуть бути складені цими національним мовами.

Установчі документи підписуються засновником (засновниками), прошиваються і нумеруються. Якщо власником (власниками) суб’єкта під­приємницької діяльності є фізична особа (фізичні особи), то її (їхні) підпис (підписи) на установчих документах засвідчується нотаріусом. А якщо за­сновником (засновниками) є юридична особа, то підписи відповідних поса­дових осіб засвідчуються печатками цієї юридичної особи. Установчі доку­менти не повинні містити положень, що суперечать законодавству. Відпо­відальність за відповідність установчих документів законодавству несе влас­ник (власники) або уповноважені ним (ними) органи, які подають докумен­ти для державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності.

Загалом, варто підготувати п’ять примірників установчих доку­ментів. До органу державної реєстрації оформлені документи подаються в трьох примірниках, з них два — оригінали, а один — нотаріально засвідче­на копія. За бажанням заявника орган державної реєстрації може прийняти ще додатково дві-три копії установчих документів для внесення відміток про державну реєстрацію. Ці копії повертаються разом з видачею свідоцтва про державну реєстрацію.

Під час підготовки установчих документів радимо звернутися по до­помогу до юриста, оскільки він знає, як підготувати установчі документи так, щоб врахувати всі вимоги законодавства й відобразити в цих документах інші відомості, що не суперечать законодавству і є важливими для Вас та діяльності майбутнього підприємства.

Джерела юридичної інформації: стаття 9 Закону України “Про підпри­ємства в Україні” від 27.03.91 № 887-ХІІ; статті 4, 37, 51 Закону України “Про господарські товариства” від 19.09.91 № 1576-ХІІ; стаття 2 Закону України “Про підприємництво” від 07.02.91 № 698-ХІІ; пункти 6—8, 12 Положення про державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.98 № 740.

Анонси