Підготовка фахівців державної служби

Однією із важливих складових професіоналізації державної служби і служби в органах місцевого самоврядування є організація та забезпечення цільової підготовки фахівців.

Згідно із Положенням про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого постановою кабінету Міністрів України від 07.07.10 № 564, система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування (далі – система підготовки) створюється з метою задоволення потреби центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інших органів і організацій, на які поширюється дія Законів України “Про державну службу” та “Про службу в органах місцевого самоврядування” у високопрофесійних та висококультурних працівниках, здатних компетентно і відповідально виконувати управлінські функції, впроваджувати новітні соціальні технології, сприяти інноваційним процесам.

До системи підготовки належать навчальні заклади, що виконують освітньо-професійні програми підготовки, перепідготовки та професійні програми підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, програми спеціалізацій за напрямом підготовки “Державне управління”, та органи, що здійснюють управління підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

Провідним навчальним закладом системи підготовки є Національна академія державного управління при Президентові України (далі – Національна академія), яка здійснює методичне забезпечення професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування та підвищення кваліфікації викладачів, які залучаються для проведення зазначеного навчання.

Положенням про прийом, стажування та працевлаштування випускників Національної академії державного управління при Президентові України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.2004 р. № 468, регулюються питання професійної підготовки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. а саме: прийом слухачів на навчання за денною, вечірньо-заочною, заочною і заочно-дистанційною формою для підготовки фахівців за спеціальностями галузі знань «Державне управління» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр Національною академією державного управління при Президентові України; організація навчання слухачів в Національній академії здійснюється за державним замовленням і за договорами між Національною академією та замовниками на умовах, що визначаються такими договорами.

Відповідно до Порядку формування державного замовлення на підготовку і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.07.1999 р. № 1262, Державним замовником на підготовку працівників органів державної влади, які відносяться до п’ятої – сьомої категорій посад державних службовців, є Нацдержслужба.

Заявки на включення до проекту державних замовлень на підготовку і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування формуються державними замовниками згідно з нормативами, визначеними Нацдержслужбою разом з Мінекономіки та Мінфіном, і подаються в установленому порядку до Мінекономіки з відповідними пропозиціями до проектів Програми економічного і соціального розвитку України та Державного бюджету України на відповідний рік.

Пропозиції щодо підготовки працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які відносяться до п’ятої – сьомої категорій посад державних службовців, подаються Нацдержслужбі щороку до 15 квітня в установленому порядку за формою, що визначається Мінекономіки та Нацдержслужбою.

На підставі зазначених пропозицій Нацдержслужба формує заявку – на підготовку магістрів у галузі «Державне управління» за спеціальністю «Державна служба» для роботи на п’ятій – сьомій категоріях посад державних службовців та подають їх в установленому порядку Мінекономіки щороку до 15 липня.

Постановою Кабінету Міністрів України від 01.07.2009 р. № 665 «Про доповнення Положення про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України» приведено розмір стипендіального забезпечення слухачів Національної академії державного управління при Президентові України з 1 вересня 2009 року у відповідність до вимог бюджетного законодавства, а також запроваджено обов’язкове відпрацювання аспірантами і докторантами, які навчалися за денною формою та державним замовленням, не менше п’яти років на посадах в органах державної влади або в органах місцевого самоврядування у разі, коли вони після закінчення навчання не розпочали займатися науково-педагогічною чи науковою діяльністю у сфері державного управління

Постановою Кабінету Міністрів України від 10.06.2009 р. № 572 «Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17.06.1994 р. № 423» передбачено прийняття на державну службу без конкурсного відбору або стажування випускників вищих навчальних закладів, що здобули вищу освіту за спеціальностями галузі знань «Державне управління», у державні органи, які направляли їх на навчання за державним замовленням.

Указом Президента України від 09.12.2011 № 1110/2011 “Питання реформування Національної академії державного управління при Президентові України” розпочато процес реформування системи підготовки магістрів державного управління.

Підготовка фахівців в галузі „Державне управління” в Черкаській області здійснюється на базі магістратури Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, який належить до системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних  службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 7 липня 2010 року 564.

Відповідно до рішення Державної акредитанційної комісії від 01.07.2008 № 72 в університеті ліцензовано спеціальність 8.150101 „Державна служба” напряму підготовки 1501 „Державне управління” освітньо-кваліфікаційного рівня „Магістр”.

Прийом до магістратури та працевлаштування випускників здійснюється відповідно до Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю “Державна служба” галузі знань “Державне управління” та працевлаштування випускників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 № 789.

Підготовка державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та спеціалістів державних підприємств, установ, організацій Черкаської області здійснюється за спеціальністю «Державна служба», напряму підготовки «Державне управління», спеціалізації «Територіальне управління та місцеве самоврядування» за відповідними договорами-направленнями.

Крім цього, передбачена контрактна форма навчання, до якої можуть долучитися усі громадяни України, які мають вищу освіту.

Упродовж підготовки в магістратурі слухачі зобов’язані освоїти 15 навчальних дисциплін, із яких скласти заліки та екзамени, підготувати та захистити курсові роботи, пройти стажування в органах державного управління, місцевого самоврядування, державних підприємствах, установах і організаціях, успішно захистити відповідний звіт, підготувати та опублікувати тези конференцій та наукову статтю, скласти державний екзамен, а також підготувати та захистити магістерську роботу.

Підготовка в магістратурі дає поглиблені знання з практики державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, державного управління, управління політичними процесами і вивчення англійської та німецької мов.

Слухачі магістратури забезпечуються гуртожитком, навчальними підручниками, посібниками, навчально-методичними матеріалами. До послуг магістрантів мережа Internet, стадіон, спортивні зали та майданчики, медпункти, стоматологічний кабінет, кафе та студентські їдальні.

 

Дивіться також:

Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Кафедра державного управління і соціально-політичних наук Навчально-наукового інституту економіки і права Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

Анонси