Оголошення про проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка (далі – конкурс) за рахунок коштів обласного бюджету у 2021 році

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Управління комунікацій Черкаської обласної державної адміністрації

від 11.03.2021 № 14

 

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка (далі – конкурс) за рахунок коштів обласного бюджету у 2021 році

Конкурс проводиться з метою створення сприятливих умов для розвитку інститутів громадянського суспільства в області, забезпечення прозорості та ефективного використання бюджетних коштів, передбачених обласною програмою розвитку громадянського суспільства на період до 2021 року, затвердженої рішенням Черкаської обласної ради від 24.05.2015 № 39-3/VI (зі змінами).

Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 (зі змінами).

Обласний рівень виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) – провадження проектної діяльності у більш як половині районів області (міст, селищ та сіл у районі) та/або забезпечення участі у такій діяльності осіб з більш як половини районів області (міст, селищ та сіл у районі).

1. Пріоритетні завдання, що відповідають загальнодержавним та/або місцевим програмам і на виконання яких повинні спрямовуватися програми (проекти, заходи), розроблені учасниками конкурсу:

-підтримка творчо обдарованих дітей та молоді;

-підтримка заходів розвитку сучасної індустрії дозвілля, сільського туризму, збереження та популяризація народного аматорського мистецтва;

-надання комплексу послуг із психосоціальної адаптації, профорієнтації, реалізація тренінгових та освітніх програм, соціальна підтримка різних категорій громадян, зокрема й учасників АТО/ООС та членів їхніх родин;

-популяризація екологічного та енергоефективного способу проживання та господарювання;

-підвищення рівня громадянської активності територіальних громад, етнічних спільнот області;

-підтримка вразливих груп населення у контексті медико-соціальної допомоги;

-розвиток і підтримка сфери комунікацій, інформатизації та цифровізації.

2. Перелік видів діяльності, що можуть бути підтримані організатором конкурсу:

проведення заходів з підтримки та розвитку дитячої творчості;

проведення заходів з формування у підростаючого покоління активної громадської позиції та національної свідомості, формування у громаді почуття самобутності й наступності, поваги до культурного різноманіття й творчості людини;

навчання громад роботі з туристичними продуктами, допомога громадам у створенні туристичного продукту – розробка планів створення туристичного продукту з об’єктів тяжіння, створення бренду, тощо;

відродження, збереження, розвиток і популяризація традиційної народної культури, всіх видів і жанрів аматорського мистецтва;

проведення заходів зі створення сприятливих адаптаційних умов для цивільного життя демобілізованих військовослужбовців, надання соціальних послуг у даній сфері;

проведення заходів з підтримки та розвитку волонтерського руху;

проведення заходів з покращання стану навколишнього середовища і запобігання його забрудненню;

організація та проведення просвітницьких заходів щодо принципів енергоефективності, популяризації екологічних знань, екологічного виховання;

проведення заходів з підвищення рівня громадської поінформованості, цифрової обізнаності;

підтримка вразливих верств населення, зокрема й супровід хворих на туберкульоз, осіб з ВІЛ/СНІД, осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі або перебувають на обліку в центрах пробації, безпритульні.

проведення заходів зі збереження та розвитку культурного розмаїття
в області, ідентичності та культурної самобутності національних меншин, задоволення їх культурних, мовних, інформаційних потреб, формування толерантності в українському суспільстві;

проведення заходів з навчання стратегічному плануванню розвитку громади, розробки та реалізації соціально-економічних стратегій на тривалий період тощо;

організація та проведення фестивалів, конкурсів, концертів, кінопоказів, культурно-мистецьких акцій, культурно-мистецьких проектів культурологічних та культурно-мистецьких акцій, свят, виставок, форумів, семінарів, конференцій, засідань за „круглим столом“.

3. Вимоги до конкурсної пропозиції.

Конкурсні пропозиції можуть подаватися інститутами громадянського суспільства, зареєстрованими в установленому порядку не пізніше ніж за шість місяців до оголошення проведення конкурсу. Інститут громадянського суспільства може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.

Конкурсні пропозиції подаються організаторові конкурсу у друкованій та електронній формі за адресою та у строк, визначені в цьому оголошенні.

Конкурсна пропозиція складається державною мовою та повинна містити:

заяву про участь у конкурсі, складену за формою, що затверджена організатором конкурсу, із зазначенням найменування інституту громадянського суспільства та назви програми (проекту, заходу) за підписом керівника або уповноваженої особи інституту громадянського суспільства, скріпленим печаткою інституту (у разі наявності);

опис програми (проекту, заходу) та кошторис витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), за формою, що затверджена організатором конкурсу;

листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (в разі їх залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу);

інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства, зокрема досвід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування інституту громадянського суспільства, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення, що затверджена організатором конкурсу.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, несе учасник конкурсу.

Використання та обробка персональних даних здійснюється відповідно до вимог Закону України „Про захист персональних даних“.

4. Граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів однієї програми (проекту, заходу).

Граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів програм (проєктів, заходів), розроблених інститутом громадянського суспільства, не може перевищувати 100 тис. грн. Максимально можливий обсяг бюджетного фінансування проєкту становить 85% від загальної суми кошторису витрат на реалізацію проекту. Громадська організація здійснює свій внесок у реалізацію проекту в розмірі не менше 15% від загального кошторису проєкту.

Внесок для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) може здійснюватися інститутом громадянського суспільства, який визнаний переможцем конкурсу та отримав фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів, як матеріальні чи нематеріальні ресурси, у тому числі як разові, періодичні, цільові внески та відрахування засновників і членів, оплата вартості приміщення, техніки, обладнання, проїзду.

Програми (проєкти, заходи), що подаються для участі у конкурсі, мають бути розраховані не більше ніж на 1 бюджетний рік.

Фінансова підтримка не передбачає фінансування капітальних видатків (товари довгострокового терміну користування), а також виплату заробітної плати та гонорарів.

При складанні кошторису витрат для реалізації проєкту наголошуємо на необхідності дотримання норм Закону України „Про публічні закупівлі“.

5. Адреса, за якою приймаються конкурсні пропозиції.

18000, Черкаська область, м. Черкаси, бульвар Шевченка, буд. 185, каб. 150, e-mail: urp.ck@ukr.net (тема „Конкурс 2021“).

6. Строки подання конкурсних пропозицій.

З 11 березня 2021 року до 12 квітня 2021 року.

7. Строки проведення конкурсу.

Конкурс проводиться трьома етапами.

На першому етапі конкурсу члени конкурсної комісії індивідуально оцінюють конкурсні пропозиції за такими критеріями:

відповідність запланованих заходів пріоритетним завданням, визначеним організатором конкурсу, та загальнодержавним та/або місцевим програмам;

відповідність загальнодержавному або відповідному адміністративно-територіальному рівню виконання (реалізації) програми (проекту, заходу).

На другому етапі конкурсу проводиться відкритий захист конкурсних пропозицій.

На третьому етапі конкурсу члени конкурсної комісії індивідуально оцінюють шляхом проставлення балів від 0 до 5 конкурсні пропозиції за такими критеріями:

відповідність програми (проекту, заходу) її (його) меті;

реалістичність досягнення і значущість очікуваних результатів та результативних показників виконання (реалізації) програми (проекту, заходу);

очікувана ефективність використання бюджетних коштів (співвідношення кошторису витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), та очікуваних результатів виконання (реалізації) програми (проекту, заходу);

рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення, необхідного для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), досвід провадження діяльності у відповідній сфері.

Конкурс проводиться до кінця поточного бюджетного року.

Додаток 1-Заява

Додаток-2-Опис

Додаток-3-Кошторис витрат

Інформація про діяльність зразок

Анонси