Одержання СПД фізичною особою дозволу на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів та їх виготовлення

Одержання СПД фізичною особою дозволу на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів та їх виготовлення

Наявність печаток і штампів для Вас, як суб’єкта підприємницької діяльності — фізичної особи, не є обов’язковою умовою провадження підприємницької діяльності.

Якщо ж Ви вирішили мати печатку чи штампи, то Вам потрібно вдатися до послуг спеціалізованих штемпельно-граверних майстерень, що виготовляють такі печатки та штампи. Перед тим як звернутися до цих майстерень, Вам належить попередньо отримати дозвіл органу МВС.

Для одержання дозволу на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів суб’єктові підприємницької діяльності — фізичній особі необхідно звернутися до міського або районного органу внутрішніх справ за місцем своєї державної реєстрації. Для одержання дозволу можна також звернутися до Головного управління адміністративної служби міліції МВС України.

Особисто або через уповноважених осіб до органу внутрішніх справ подаються такі документи:

  • заява, де вказується:
   а) кількість печаток та штампів, які передбачається виготовити;
   б) вперше чи ні виготовляються печатки та штампи (якщо не вперше — вказується підстава для виготовлення печаток і штампів);
   в) місце проживання;
   г) прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані суб’єкта підприємницької діяльності — фізичної особи, а також особи, уповноваженої на отримання дозволу на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів та подання клопотання до органу внутрішніх справ (якщо одержує дозвіл та подає документи особа, уповноважена суб’єктом підприємницької діяльності — фізичною особою);
  • копія свідоцтва про державну реєстрацію, засвідчена нотаріально;
  • два примірники зразків (ескізів) печаток, штампів;
  • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи — платника податків;
  • документ, що підтверджує внесення плати за видачу дозволу на виготовлення печаток і штампів. Таким документом є платіжне доручення або квитанція про внесення коштів у розмірі три неоподатковувані мінімуми доходів громадян (51 грн.).

Якщо документи подає особа, уповноважена на це суб’єктом підприємницької діяльності — фізичною особою, то до органу внутрішніх справ вона подає також оформлене відповідно до вимог законодавства доручення цій особі на подання документів (клопотання).

Органам внутрішніх справ для видачі дозволу на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів забороняється вимагати від Вас інші документи.

Протягом п’яти робочих днів від дня одержання документів орган внутрішніх справ зобов’язаний видати Дозвіл на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів або письмову відмову із зазначенням причин, які обумовлюються законодавством України.

Під час одержання дозволу до органу внутрішніх справ подається оригінал свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності. На зворотному боці оригіналу свідоцтва про державну реєстрацію проставляється штамп про видачу дозволу на право виготовлення певної кількості печаток і штампів, який засвідчується підписом працівника дозвільної системи органу внутрішніх справ і скріплюється печаткою з відбитком “Дозвільна система”. Після цього оригінал свідоцтва про державну реєстрацію повертається його власнику.

В органі внутрішніх справ на кожному поданому примірнику зразків (ескізів) печаток і штампів також ставляться штампи, які засвідчуються підписом працівника дозвільної системи і скріплюються печаткою з відбитком “Дозвільна система”.

Крім того, орган внутрішніх справ у відповідних випадках проставляє на дозволі та на кожному примірнику зразків (ескізів) печаток і штампів штамп про те, що ці печатки та штампи виготовляються вперше.

Як бачите, цікавою особливістю отримання дозволу на виготовлення печаток і штампів є те, що це потребує найбільшої кількості печаток і штампів!

Оформлені дозволи видаються суб’єктам підприємницької діяльності — фізичним особам або уповноваженим ними особам під розписку, після пред’явлення паспорту чи іншого документу, що засвідчує особу, а також доручення на особу, відповідальну за одержання дозволу (для уповноважених осіб).

Звертаємо увагу, що суб’єкти підприємницької діяльності — фізичні особи можуть мати тільки по одному примірнику основної каучукової або металевої печатки. Натомість кількість штампів не обмежується.

На печатках і штампах повинен зазначатися ідентифікаційний номер суб’єкта підприємницької діяльності — фізичної особи.

Напис на печатках і штампах має відповідати назві, яка зазначена у свідоцтві про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності. Печатки з емблемами, товарними знаками тощо з відповідним описом можуть бути виготовлені тільки в тому разі, якщо вони зареєстровані у встановленому законодавством України порядку. На печатках і штампах кожний реквізит зазначається українською або одночасно українською і російською мовами.

Проста печатка виготовляється круглою або трикутною.

Штемпельно-граверні майстерні та дільниці приймають від суб’єктів підприємницької діяльності замовлення на виготовлення печаток і штампів за умови подання разом з листами чи заявами зразків (ескізів) печаток і штампів та дозволів органів внутрішніх справ на їх виготовлення. Ескізи повинні бути чіткими та розбірливими, примірники з виправленнями в роботу не приймаються.

Виготовлені печатки й штампи можна отримати після пред’явлення паспорту та доручення, яке під час отримання замовлення засвідчується виготовленою печаткою.

У книзі реєстрації замовлень необхідно розписатися і зазначати серію, номер паспорту, дату та орган внутрішніх справ, що його видав. Після цього робляться відбитки печаток і штампів.

Джерела юридичної інформації: пункт 3.1 Інструкції про порядок видачі міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, підприємствам, установам, організаціям, господарським об’єднанням та громадянам дозволів на право відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів, а також порядок видачі дозволів на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів, затвердженої Наказом МВС від 11.01.99 № 17.

Анонси