ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Місце знаходження:
18000, м.Черкаси, вул. Смілянська,131
тел. (0472) 36-07-32
факс (0472) 36-07-30
e-mail:cherkasy_gu@dazru.gov.ua,
oblzem@ck.ukrtel.net,
uzr_cherk@dkzr.gov.ua

 

Завдання та основні функції Головного управління Держкомзему у Черкаській області

1. Головне управління Держкомзему у Черкаській області (далі – головне управління) є територіальним органом Держкомзему, йому підзвітне і підконтрольне.

2. Головне управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Держкомзему, а також положенням про головне управління.

3. Основними завданнями головного управління є:

– підготовка та внесення Держкомзему пропозицій щодо формування державної політики у сфері регулювання земельних відносин, використання, відтворення, охорони та проведення моніторингу земель, ведення державного земельного кадастру, здійснення землеустрою, установлення меж області, району, міста, району в місті, села і селища, забезпечення її реалізації та проведення земельної реформи;
– координація роботи з проведення земельної реформи;
– організація і забезпечення ведення державного земельного кадастру та координація робіт з підготовки земельно-кадастрової документації;
– здійснення землеустрою і проведення моніторингу земель;
– участь у виконанні державних, галузевих і організація розробки та виконання регіональних програм з питань розвитку і регулювання земельних відносин, встановлення меж області, району, міста, району в місті, села і селища, раціонального використання земель, їх відтворення та охорони, проведення моніторингу земель, ведення державного земельного кадастру, територіального планування;
– проведення у межах компетенції, визначеної Держкомземом, державної експертизи проектів з питань землеустрою, ведення державного земельного кадастру, охорони земель, реформування земельних відносин, а також техніко-економічних обґрунтувань таких проектів;
– здійснення державного контролю за використанням та охороною земель.

4. Головне управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) розробляє та подає для затвердження Голові Держкомзему план заходів щодо реалізації основних напрямів та стратегічних цілей діяльності головного управління;
2) подає у встановленому порядку пропозиції щодо управління землями державної і комунальної власності, установлення меж області, району, міста, району в місті, села і селища, регулювання земельних відносин в області;
3) надає пропозиції до галузевих і регіональних програм з питань розвитку земельних відносин, раціонального використання земель, їх відтворення та охорони;
4) здійснює відповідно до чинного законодавства України державне регулювання у сфері оцінки земель, організовує та забезпечує виконання відповідних робіт, видає витяги з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок, готує пропозиції щодо вдосконалення методики та порядку виконання робіт з грошової оцінки земель;
5) координує підготовку і здійснення організаційних, економічних, екологічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання земель, їх захист від шкідливого антропогенного впливу, а також на відтворення і підвищення родючості, продуктивності та корисних властивостей ґрунтів, дотримання режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення інших територій і об’єктів екомережі, організовує здійснення заходів щодо відтворення корисних властивостей земельних ділянок;
6) забезпечує підготовку і здійснення організаційних, економічних та інших заходів у сфері встановлення меж області, району, міста, району в місті, села і селища;
7) бере участь у підготовці та здійсненні заходів щодо розвитку ринку земель, іпотеки земельних ділянок та вдосконалення системи оподаткування земель;
8) готує та подає до Держкомзему пропозиції щодо формування інвестиційної політики у сфері використання та охорони земель, виходячи з пріоритетів структурного реформування економіки;
9) уносить Держкомзему пропозиції щодо розробки нормативно-технічних документів, державних стандартів, норм і правил з питань землеустрою, використання та охорони земель;
10) уносить пропозиції щодо розробки нормативно-технічних документів з питань розробки землевпорядної документації, ціноутворення в галузі проектування, будівництва та експлуатації протиерозійних об’єктів і споруд та в межах своєї компетенції бере участь у їх затвердженні;
11) організовує та здійснює в установленому порядку надання платних послуг згідно з переліком, що затверджується Кабінетом Міністрів України;
12) організовує в установленому порядку виконання землевпорядних робіт і проведення державної інвентаризації земель;
13) забезпечує науково-експертне, аналітичне, інформаційне та методичне проведення землевпорядних, землеоціночних робіт, пов’язаних із земельними торгами;
14) проводить відповідно до чинного законодавства України моніторинг земель;
15) забезпечує регулювання земельних відносин, створення та ведення державного земельного кадастру та реєстрацію в його складі земельних ділянок і прав на них;
16) виступає в установленому порядку замовником науково-дослідних,проектно-розвідувальних і будівельних протиерозійних робіт, що проводяться у межах заходів з охорони земель, реформування земельних відносин, землеустрою, ведення державного земельного кадастру, проведення моніторингу земель;
17) здійснює відповідно до закону державне регулювання у сфері планування територій та розмежування земель державної і комунальної власності;
18) створює інформаційну базу з питань реформування земельних відносин, землеустрою, охорони та проведення моніторингу земель, ведення державного земельного кадастру, оціночної діяльності і земельних торгів;
19) використовує в установленому чинним законодавством України порядку бюджетні кошти для виконання програм освоєння нових технологій, провадження іншої науково-технічної діяльності у сфері раціонального використання та охорони земель;
20) здійснює заходи щодо вдосконалення порядку ведення обліку та підготовки звітності з регулювання земельних відносин, використання та охорони земель, формування екомережі;
21) сприяє організації Держкомземом, зокрема за участю іноземних наукових установ та організацій, наукових досліджень з питань землеустрою і ведення державного земельного кадастру;22) бере участь у міжнародному співробітництві з питань земельних відносин, виконанні зобов’язань міжнародних документів та угод у межах своєї компетенції;
23) забезпечує в межах своєї компетенції виконання Українською Стороною зобов’язань за Угодою про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими співтовариствами та їх державами-членами, а також адаптацію українського законодавства до законодавства ЄС;
24) здійснює координацію місцевих органів виконавчої влади з питань землеустрою;
25) сприяє проведенню земельних торгів, забезпечує визначення стартової ціни земельної ділянки, що перебуває у державній та комунальній власності;
26) здійснює в межах своєї компетенції контроль за додержанням встановленого законодавством порядку визначення розміру та відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва;
27) уносить до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування пропозиції щодо використання коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва;
28) проводить у випадках, передбачених чинним законодавством України, контроль за додержанням суб’єктами господарювання ліцензійних умов;
29) координує діяльність підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держкомзему та відповідних територіальних органів Центру ДЗК;
30) контролює в межах своєї компетенції додержання фінансово-економічних нормативів виконання землевпорядних робіт, землеоціночних робіт, надання послуг у сфері збирання і використання земельної кадастрової інформації;
31) забезпечує в межах своєї компетенції виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави в межах повноважень, визначених законодавством;
32) забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики щодо кадрової роботи та державної служби, функціонування галузевої системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників, єдиної системи державних органів земельних ресурсів, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держкомзему та здійснюють науково-дослідну роботу;
33) здійснює внутрішній контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує функціонування системи обліку;
34) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики у сфері охорони державної таємниці, здійснює контроль за збереженням інформації, що становить державну таємницю в єдиній системі органів земельних ресурсів, на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління Держкомзему та здійснюють науково-дослідну діяльність;
35) організовує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, забезпечує в межах своєї компетенції виявлення та усунення причин виникнення скарг громадян;
36) здійснює в установленому законодавством порядку методичне забезпечення місцевих органів виконавчої влади з питань регулювання земельних відносин;
37) порушує у встановленому законодавством порядку клопотання про зупинення дії або скасування актів місцевих держадміністрацій та органів місцевого самоврядування з питань, що належать до його компетенції, а також про притягнення осіб, винних у порушенні земельного законодавства, до передбаченої законом відповідальності;
38) здійснює державний контроль за використанням та охороною земель відповідно до Закону України “Про державний контроль за використанням та охороною земель” та інших законів;
39) обстежує земельні ділянки та видає спеціальні дозволи на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок відповідно до проектів, затверджених в установленому порядку, а також обстежує земельні ділянки, яким заподіяно шкоду внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу;
40) здійснює відповідно до закону інші функції для виконання покладених на нього завдань.

Порядок проведення прямого телефонного зв’язку «гаряча лінія» з начальником та заступниками начальника Головного управління Держкомзему у Черкаській області  Прямий телефонний зв’язок «гаряча лінія» проводиться начальником Головного управління та його заступниками щопонеділка з 10-00 до 15-00 години. Телефон прямого телефонного зв’язку 36-07-32.

Щоденно працівниками відділу правового роботи та із зверненнями громадян надаються консультації з питань застосування земельного законодавства та інших питань, що належать до компетенції Головного управління.

Графік
особистого прийому громадян керівництвом Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області
(м. Черкаси, вул. Смілянська, 131)

Посада
Дні місяця
Години прийому

Начальник
Головного управління Держгекадастру у Черкаській області

І вівторок місяця
ІІ вівторок
ІІІ середа
ІV четвер

виїзний прийом
із 10-00 до 12-00
із 14-00 до 16-00
із 10-00 до 12-00

Перший заступник начальника Головного управління Держгекадастру у Черкаській області

І середа місяця
ІІ четвер
ІІІ вівторок
ІV п’ятниця

із 10-00 до 12-00
із 14-00 до 16-00
виїзний прийом
із 10-00 до 12-00

Заступник начальника Головного управління Держгекадастру у Черкаській області

І четвер
ІІ середа
ІІІ п’ятниця
ІV вівторок

із 14-00 до 16-00
із 10-00 до 12-00
із 10-00 до 12-00
виїзний прийом

 

Адреса територіального органу, телефон для довідок, електронна адреса, адреса веб-сайту
Посада керівника
Дні, години та місце прийому громадян
Телефон прямої лінії, дні та години її роботи
Віштак Ігор Анатолійович
18000, м. Черкаси, вул. Смілянська, 131, тел. 36-07-32, факс 36-07-30, E-mail:oblzem@ck.ukrtel.net,uzr_cherk@dkzr.gov.ua
начальник Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області І вівторок місяця виїзний прийом
ІІ вівторок
ІІІ середаІV четвер
(0472) 36-07-32 1-й понеділок місяця,з 10.00 до 15.00

 

Реформування земельних відносин

***

З метою забезпечення реалізації виконання постанови КМУ від 09.09.2009 № 1021 «Про затвердження порядків ведення Поземельної книги і Книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі» та наказу Державного комітету України із земельних ресурсів від 12.12.2010 № 860 „Про інвентаризацію та передачу державних актів” 15 грудня поточного року Головним управлінням Держкомзему у Черкаській області проведено нараду за участю керівників територіальних органів Держкомзему, структурних підрозділів регіональної філії ДП «Центр ДЗК» та спеціалістів, на яких покладено обов’язки по виконанню Постанови.

Вирішити всі земельні біди українського народу пропонують за допомогою Єдиного автоматизованого земельного кадастру. Його створення, безумовно – вимога часу. Йдеться, перш за все, про не контрольованість державою загальної кількості земельних угідь, що фактично використовуються. Це завдає фінансових збитків, які вимірюються мільйонами гривень.

До єдиної бази даних заноситимуться всі відомості: про земельну ділянку, її власника, його зміну тощо. Зібрані дані будуть зберігатися в єдиній системі координат. Це, на думку розробника, дуже важливо. Адже це – можливість уникнути різноманітних технічних та злочинних територіальних накладок.

Всі зміни, внесені користувачами системи (наприклад, продаж ділянки), зберігатимуться в електронному журналі, що унеможливить несанкціонований доступ до інформації земельних відносин. З допомогою iнтернету можливо перевірити приналежність ділянки землі конкретній особі, що важливо під час укладення операцій купівлі-продажу. Маємо надію, що це буде надійна система захисту. Страховка від недобросовісних відвідувачів підкріплюється розумними діями програми, яка фактично виключає можливість застосування злодійських схем з землею. Система працює, виявляючи помилки в землекористуванні. Далі відбувається їх з’ясування. У випадку проходження системою інформаційного запиту без проблем, громадянину залишається тільки звернутися до відповідного органу для підписання даного документу.

В наслідок цих дій ми будемо мати належний розвиток земельного ринку.

 

Перелік організацій, які виконують землевпорядні та землеоціночні роботи

№ з/п
Назва проектної організації
Фактична адреса
Контактний телефон
1
2
3
4
Землевпорядні та землеоціночні організації
1
Черкаська регіональна філія ДП „Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах” м. Черкаси, вул. Смілянська, 131
(0472)36-07-32
Городищенський РВ Черкаської регіональної філії м. Городище, вул. Театральна, 5
(234) 2-16-66
Драбівський РВ Черкаської регіональної філії смт Драбів, вул. Леніна, 83а
(238)2-50-50
Жашківський РВ Черкаської регіональної філії м. Жашків, вул. Леніна, 29-а
(247) 2-23-03
Звенигородський РВ Черкаської регіональної філії м. Звенигородка, вул. Енгельса, 156
(240) 2-34-94
Кам’янський РВ Черкаської регіональної філії м Кам’янка, вул. Г. Кудрі, 10
(232) 2-21-71
Канівський РВ Черкаської регіональної філії м. Канів, вул. Г. Дніпра, 1-а
(236) 3-22-20
Катеринопільський РВ Черкаської регіональної філії смт Катеринопіль, вул. Худюка, 22-а
(242) 2-24-34
Корсунь – Шевченківський РВ Черкаської регіональної філії м. Корсунь-Шевченківський, вул. Леніна, 30
(235) 2-17-22
Лисянський РВ Черкаської регіональної філії смт Лисянка, вул. Леніна, 20
(249) 6-15-26
Маньківський РВ Черкаської регіональної філії смт Маньківка, вул. Щорса, 67
(248) 6-16-44
Монастирищенський РВ Черкаської регіональної філії м. Монастирище, вул. Гагаріна, 4
(246) 3-37-21
2-26-29
Смілянський РВ Черкаської регіональної філії м. Сміла вул. Свердлова, 106-а
(233) 4-42-88
4-33-00
Уманський РВ Черкаської регіональної філії м. Умань, вул. М. Залізняка, 2-а
(244) 3-33-41
Христинівський РВ Черкаської регіональної філії м. Христинівка, вул. Гагаріна, 27
(245) 2-22-33
Черкаський РВ Черкаської регіональної філії м. Черкаси, вул. Енгельса, 157
(0472)64-52-44
Чигиринський РВ Черкаської регіональної філії м. Чигирин, вул. Енергетиків 11/1
(230)2-58-37
Чорнобаївський РВ Черкаської регіональної філії смт Чорнобай, вул. Леніна, 115
(239)2-27-82
2-22-82
Шполянський РВ Черкаської регіональної філії м. Шпола, вул. Таранця, 20
(230) 2-58-37
Канівський МВ Черкаської регіональної філії м. Канів, вул. Воровського, 33
(236) 3-24-68
Смілянський МВ Черкаської регіональної філії м. Сміла, вул. Свердлова, 91
(233) 4-44-59
2
ДП “Черкаський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” м. Черкаси, вул. Смілянська, 118 кім. 9
63-25-13
3
ТОВ „Земпроект” м. Черкаси, вул.Смілянська, 118 кім. оф. 407 – 409
54-01-52
4
Приватне підприємство “Геоцентр” м. Черкаси, вул. Гайдара, 12, к.33
66-96-80
5
ТОВ “Земельне бюро” м. Черкаси, вул. Хрещатик, 180 кім. 108
54-69-69
6
СП ТОВ „Фавор” м.Умань, вул. Жовтневої Революції, 27
(244) 4-07-87
7
Приватний підприємець Каук Ірина Іванівна м.Монастирище, вул. Суворова, 3, кв. 173
(246) 2-11-39
8
ТОВ „Теодоліт” м.Сміла, вул. Свердлова, 91 кім. 214
(233) 4-10-55
9
Приватний підприємець Кілочко Дмитро Валентинович м.Черкаси,вул.Хрещатик, 180, кв. 10
35-75-17
10
ТОВ „Геоприват” м.Черкаси, вул. Смілянська, 118

кімн. 407, 411

54-01-52
11
Український державний науково-виробничий інститут зйомок міст та геоінформатики ім.А.В.Шаха „Укргеоінформ” м. Черкаси вул. Кірова, 55 кімн. 15
37-41-82
12
ТОВ “Контакт – Сервіс” м. Черкаси, вул. Кірова, 52/2
45-62-56
13
ТОВ “Реноме Груп” м. Черкаси, вул. Гоголя, 224 к. 16
36-02-55
14
ДП “Міський земельно-кадастровий центр” ТОВ „Черкаський міський земельно-кадастровий центр” м. Черкаси, вул. Гоголя, 224 кім. 301
36-02-51
36-02-54
45-15-70
15
Приватне підприємство „Земпроект – Плюс” м. Жашків,пр. Ватутіна, 7/1
(247) 2-14-01
16
Приватне підприємство „Абрис – Альфа” м.Городище,вул. Миру, 118
(234) 2-16-04
Землеоціночні організації
17
ПП “Род” м. Городище, вул. Миру, 114
(234) 2-02-48
18
ТОВ “Уманський центр оцінювачів” м. Умань, вул. Горького, 14
(244) 4-08-60
19
ТОВ “Базилевс” м. Черкси, бул. Шевченка, 266 кім. 311
54-20-72
Землевпорядні організації
20
ДП “Міський земельно-кадастровий центр” ТОВ „Черкаський міський земельно-кадастровий центр” м. Черкаси, вул.Гоголя, 224 кім. 301
33-25-91
33-07-96
21
ТОВ „Черкаський регіональний земельно-кадастровий центр” м.Черкаси вул. Б.Вишневецького, 47 офіс 4
45-55-01
22
Дочірнє підприємство “Регіональний земельно-кадастровий центр” ТОВ „Черкаський регіональний земельно-кадастровий центр” м.Черкаси вул. Б.Вишневецького, 47 офіс 4
45-55-01
23
ТОВ “Геоземпроект” м.Черкаси, вул. Кірова, 55 кімн. 28
45-45-97
24
ПВ ВАТ „Черкасиводпроект” м.Черкаси, вул.Смілянська, 118
63-75-10
25
ВАТ „Черкасагропроект” м. Черкаси, бул. Шевченка, 266/1
32-11-11
37-91-97
26
Комунальне підприємство „Земля” м.Черкаси, вул. Благовісна, 227
32-05-67
27
Підприємство “Правозахист – Олімп” Черкаської міської громадської організації “Правозахист” м.Черкаси, вул. Фрунзе, 29, к. 107
28
Фізична особа-підприємець Куперман Володимир Григорович м.Черкаси вул. Тараскова, 10. кв. 176
80679001493
29
ПП “Проектно-виробнича компанія “Земельний кадастр” м.Черкаси, вул. Смілянська, 131
65-46-72
30
ПП „Земпроект-К” м.Черкаси, вул. Кірова, 55 кімн. 32
36-22-67
31
ТОВ „Сорн” м. Черкаси, пров.Черкаський,12
64-17-00
32
Приватне підприємство „Укрбудцентр” м.Черкаси, бул. Шевченка, 135
33-02-92
33
ТОВ “АРХЗЕМПРОЕКТ” м.Черкаси вул. Смілянська, 44
80674046654
34
Приватний підприємець Рябко Олександр Петрович м.Черкаси,бул. Шевченка, 132, к. 100
36-07-32
35
Приватний підприємець Сарана Анатолій Олександрович м.Черкаси, вул. Гоголя, б. 436, кв. 12
36
Приватне підприємство “Геотоп – Сервіс” м. Черкаси вул. С.Жужоми, 6
45-65-81
37
Приватний підприємець Валовий Василь Леонідович м.Черкаси, вул. Гайдара, 12, кв. 33
66-96-80
38
Приватний підприємець Боровик Ольга Миколаївна м.Черкаси, вул. Гайдара, 9, кв. 339
39
Приватне підприємство „Гарант” м.Черкаси, вул. Бидгощська,12
40
ТОВ „Геоверв” м.Черкаси, вул. Ярослава Галана, б.15, к. 316
56-30-76
41
ПП “Експерт – Агро” Черкаський район, с. Червона Слобода, вул. Павлика Морозова, 27 а
42
ТОВ “Благоземсервіс” м.Черкаси,вул. Бидгощська, 13
80975283000
43
Приватний підприємецьУманський Олександр Григорович м. Ватутіне,вул. Островського, 15
(240) 6-32-38
80972942090
44
ПП “Геос” м. Городище,вул. Театральна, 5
8-067-9033150
45
ТОВ „Надір” смт.Драбів, вул. Леніна, 7
(238) 2-24-43
46
Приватний підприємець Добробог Володимир Петрович смт.Драбів, вул. Степова, 16
80674738380
47
Приватне підприємство „Паралакс – плюс” смт. Драбів, вул. Васильченка, 28
80677206829
48
Приватне підприємство „Драбів-кадастр” смт Драбів, вул. Шевченка, 7
(238) 2-23-22
49
ПП “Укргеосвіт” м. Жашків, вул. Леніна, 27/б
(247) 6-14-55
80977129467
50
Приватний підприємець Динисюк Галина Григорівна м. Жашків, вул. Щорса, 16, кв. 14
51
Приватне підприємство земельно-кадастрове бюро „Звенигора” м. Звенигородка, вул. Енгельса, 156
(240) 2-66-09
2-28-72
52
Приватне підприємство „Землемір” м. Золотоноша, вул. Баха, 21 -Б
(237) 5-32-69
53
ТОВ „УкрЗемСервіс” м. Золотоноша, вул. Обухова, 48 б
(237) 5-30-66
54
Приватний підприємець Алгалієв Віктор м. Кам’янка, вул. Шевченка, 48
55
МП „АКО-Пошук” смт Катеринопіль вул. Леніна, 51
(242) 2-24-64
56
Приватний підприємець Фурман Олег Петрович м. Корсунь – Шевченківський вул. Шевченка, б. 9/4 кв. 39
80967772606
57
Приватне підприємство „Геоприват” м.Канів, вул. Героїв Дніпра, 35 кв. 247
80674721099
58
Приватне підприємство „Приватзем” м.Канів, вул. Героїв Дніпра, 1 а
59
ТОВ “Фінансово-виробниче підприєжмство “Базис ТМ” 19031 Канівський район,с. Степанці
60
Приватне підприємство „Надір – М” м.Монастирище, вул. Гагарина, 4
(246) 2-36-59
61
ВПП „Славутичпром” м.Сміла, вул.Леніна, 78 а
(233) 4-12-35
62
ПП “Зеніт -ВВ” м.Сміла, вул.Тельмана, б. 2
63
ТОВ „Земельно-кадастрове бюро” м. Тальне,вул.Гагаріна, 24 а
(231) 2-55-55
64
Приватне підприємство „Земельно-кадастрове бюро” м. Умань, вул. Залізняка, 2
(244) 3-05-48
65
Приватне підприємство „Геоплан” м.Умань,пров. Республіканський, 6
5-22-81
66
Приватний підприємець Кузуб Тарас Володимирович м. Умань пров. Богуна, 12, кв.1
(244) 5-21-47
67
Приватне підприємство „Умань – Геопроект” Уманський районс. Паланка вул. Чайковського, 10
80677454960
68
Приватний підприємецьСабадаш Валерій Васильович м. Умань, вул. 24 з’їзду,буд, 2 кв. 2
80677454960
69
Приватне підприємство „Христинівський регіональний геодезичний центр” м.Христинівка, вул.Леніна, 51
(245) 2-21-53
70
Приватне підприємство „Данте” м. Христинівка, вул. Шевченка, 52
(245) 2-35-16
71
Приватне підприємство „Чигирин – Гео” м.Чигирин, вул. Кірова, 9А
80976884491
72
Приватний підприємецьМарченко Іван Степанович смт Чорнобай, вул. Леніна, 110
(239)2-38-49