ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Місце знаходження:

18000, м.Черкаси, вул.Смілянська,131

тел. (0472) 36-07-32

факс (0472) 36-07-30

e-mail:cherkasy_gu@dazru.gov.ua,
oblzem@ck.ukrtel.net,
uzr_cherk@dkzr.gov.ua 

 

Завдання та основні функції Головного управління Держкомзему у Черкаській області

1. Головне управління Держкомзему у Черкаській області (далі – головне управління) є територіальним органом Держкомзему, йому підзвітне і підконтрольне.

2. Головне управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Держкомзему, а також положенням про головне управління.

3. Основними завданнями головного управління є:

– підготовка та внесення Держкомзему пропозицій щодо формування державної політики у сфері регулювання земельних відносин, використання, відтворення, охорони та проведення моніторингу земель, ведення державного земельного кадастру, здійснення землеустрою, установлення меж області, району, міста, району в місті, села і селища, забезпечення її реалізації та проведення земельної реформи;
– координація роботи з проведення земельної реформи;
– організація і забезпечення ведення державного земельного кадастру та координація робіт з підготовки земельно-кадастрової документації;
– здійснення землеустрою і проведення моніторингу земель;
– участь у виконанні державних, галузевих і організація розробки та виконання регіональних програм з питань розвитку і регулювання земельних відносин, встановлення меж області, району, міста, району в місті, села і селища, раціонального використання земель, їх відтворення та охорони, проведення моніторингу земель, ведення державного земельного кадастру, територіального планування;
– проведення у межах компетенції, визначеної Держкомземом, державної експертизи проектів з питань землеустрою, ведення державного земельного кадастру, охорони земель, реформування земельних відносин, а також техніко-економічних обґрунтувань таких проектів;
– здійснення державного контролю за використанням та охороною земель.

4. Головне управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) розробляє та подає для затвердження Голові Держкомзему план заходів щодо реалізації основних напрямів та стратегічних цілей діяльності головного управління;
2) подає у встановленому порядку пропозиції щодо управління землями державної і комунальної власності, установлення меж області, району, міста, району в місті, села і селища, регулювання земельних відносин в області;
3) надає пропозиції до галузевих і регіональних програм з питань розвитку земельних відносин, раціонального використання земель, їх відтворення та охорони;
4) здійснює відповідно до чинного законодавства України державне регулювання у сфері оцінки земель, організовує та забезпечує виконання відповідних робіт, видає витяги з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок, готує пропозиції щодо вдосконалення методики та порядку виконання робіт з грошової оцінки земель;
5) координує підготовку і здійснення організаційних, економічних, екологічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання земель, їх захист від шкідливого антропогенного впливу, а також на відтворення і підвищення родючості, продуктивності та корисних властивостей ґрунтів, дотримання режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення інших територій і об’єктів екомережі, організовує здійснення заходів щодо відтворення корисних властивостей земельних ділянок;
6) забезпечує підготовку і здійснення організаційних, економічних та інших заходів у сфері встановлення меж області, району, міста, району в місті, села і селища;
7) бере участь у підготовці та здійсненні заходів щодо розвитку ринку земель, іпотеки земельних ділянок та вдосконалення системи оподаткування земель;
8) готує та подає до Держкомзему пропозиції щодо формування інвестиційної політики у сфері використання та охорони земель, виходячи з пріоритетів структурного реформування економіки;
9) уносить Держкомзему пропозиції щодо розробки нормативно-технічних документів, державних стандартів, норм і правил з питань землеустрою, використання та охорони земель;
10) уносить пропозиції щодо розробки нормативно-технічних документів з питань розробки землевпорядної документації, ціноутворення в галузі проектування, будівництва та експлуатації протиерозійних об’єктів і споруд та в межах своєї компетенції бере участь у їх затвердженні;
11) організовує та здійснює в установленому порядку надання платних послуг згідно з переліком, що затверджується Кабінетом Міністрів України;
12) організовує в установленому порядку виконання землевпорядних робіт і проведення державної інвентаризації земель;
13) забезпечує науково-експертне, аналітичне, інформаційне та методичне проведення землевпорядних, землеоціночних робіт, пов’язаних із земельними торгами;
14) проводить відповідно до чинного законодавства України моніторинг земель;
15) забезпечує регулювання земельних відносин, створення та ведення державного земельного кадастру та реєстрацію в його складі земельних ділянок і прав на них;
16) виступає в установленому порядку замовником науково-дослідних,проектно-розвідувальних і будівельних протиерозійних робіт, що проводяться у межах заходів з охорони земель, реформування земельних відносин, землеустрою, ведення державного земельного кадастру, проведення моніторингу земель;
17) здійснює відповідно до закону державне регулювання у сфері планування територій та розмежування земель державної і комунальної власності;
18) створює інформаційну базу з питань реформування земельних відносин, землеустрою, охорони та проведення моніторингу земель, ведення державного земельного кадастру, оціночної діяльності і земельних торгів;
19) використовує в установленому чинним законодавством України порядку бюджетні кошти для виконання програм освоєння нових технологій, провадження іншої науково-технічної діяльності у сфері раціонального використання та охорони земель;
20) здійснює заходи щодо вдосконалення порядку ведення обліку та підготовки звітності з регулювання земельних відносин, використання та охорони земель, формування екомережі;
21) сприяє організації Держкомземом, зокрема за участю іноземних наукових установ та організацій, наукових досліджень з питань землеустрою і ведення державного земельного кадастру;22) бере участь у міжнародному співробітництві з питань земельних відносин, виконанні зобов’язань міжнародних документів та угод у межах своєї компетенції;
23) забезпечує в межах своєї компетенції виконання Українською Стороною зобов’язань за Угодою про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими співтовариствами та їх державами-членами, а також адаптацію українського законодавства до законодавства ЄС;
24) здійснює координацію місцевих органів виконавчої влади з питань землеустрою;
25) сприяє проведенню земельних торгів, забезпечує визначення стартової ціни земельної ділянки, що перебуває у державній та комунальній власності;
26) здійснює в межах своєї компетенції контроль за додержанням встановленого законодавством порядку визначення розміру та відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва;
27) уносить до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування пропозиції щодо використання коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва;
28) проводить у випадках, передбачених чинним законодавством України, контроль за додержанням суб’єктами господарювання ліцензійних умов;
29) координує діяльність підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держкомзему та відповідних територіальних органів Центру ДЗК;
30) контролює в межах своєї компетенції додержання фінансово-економічних нормативів виконання землевпорядних робіт, землеоціночних робіт, надання послуг у сфері збирання і використання земельної кадастрової інформації;
31) забезпечує в межах своєї компетенції виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави в межах повноважень, визначених законодавством;
32) забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики щодо кадрової роботи та державної служби, функціонування галузевої системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників, єдиної системи державних органів земельних ресурсів, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Держкомзему та здійснюють науково-дослідну роботу;
33) здійснює внутрішній контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує функціонування системи обліку;
34) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики у сфері охорони державної таємниці, здійснює контроль за збереженням інформації, що становить державну таємницю в єдиній системі органів земельних ресурсів, на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління Держкомзему та здійснюють науково-дослідну діяльність;
35) організовує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, забезпечує в межах своєї компетенції виявлення та усунення причин виникнення скарг громадян;
36) здійснює в установленому законодавством порядку методичне забезпечення місцевих органів виконавчої влади з питань регулювання земельних відносин;
37) порушує у встановленому законодавством порядку клопотання про зупинення дії або скасування актів місцевих держадміністрацій та органів місцевого самоврядування з питань, що належать до його компетенції, а також про притягнення осіб, винних у порушенні земельного законодавства, до передбаченої законом відповідальності;
38) здійснює державний контроль за використанням та охороною земель відповідно до Закону України “Про державний контроль за використанням та охороною земель” та інших законів;
39) обстежує земельні ділянки та видає спеціальні дозволи на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок відповідно до проектів, затверджених в установленому порядку, а також обстежує земельні ділянки, яким заподіяно шкоду внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу;
40) здійснює відповідно до закону інші функції для виконання покладених на нього завдань.

Порядок проведення прямого телефонного зв’язку «гаряча лінія» з начальником та заступниками начальника Головного управління Держкомзему у Черкаській області  Прямий телефонний зв’язок «гаряча лінія» проводиться начальником Головного управління та його заступниками щопонеділка з 10-00 до 15-00 години. Телефон прямого телефонного зв’язку 36-07-32.

Щоденно працівниками відділу правового роботи та із зверненнями громадян надаються консультації з питань застосування земельного законодавства та інших питань, що належать до компетенції Головного управління.

Графік
особистого прийому громадян керівництвом Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області
(м. Черкаси, вул. Смілянська, 131)

Посада
Дні місяця
Години прийому

Начальник
Головного управління Держгекадастру у Черкаській області

І вівторок місяця
ІІ вівторок
ІІІ середа
ІV четвер

виїзний прийом
із 10-00 до 12-00
із 14-00 до 16-00
із 10-00 до 12-00

Перший заступник начальника Головного управління Держгекадастру у Черкаській області

І середа місяця
ІІ четвер
ІІІ вівторок
ІV п’ятниця

із 10-00 до 12-00
із 14-00 до 16-00
виїзний прийом
із 10-00 до 12-00

Заступник начальника Головного управління Держгекадастру у Черкаській області

І четвер
ІІ середа
ІІІ п’ятниця
ІV вівторок

із 14-00 до 16-00
із 10-00 до 12-00
із 10-00 до 12-00
виїзний прийом

 

Адреса територіального органу, телефон для довідок, електронна адреса, адреса веб-сайту
Посада керівника
Дні, години та місце прийому громадян
Телефон прямої лінії, дні та години її роботи
Мироненко Дмитро Олександрович
18000, м. Черкаси, вул. Смілянська, 131, тел. 36-07-32, факс 36-07-30, E-mail:oblzem@ck.ukrtel.net,uzr_cherk@dkzr.gov.ua
в. о. начальника Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області

І вівторок місяця виїзний прийом
ІІ вівторок
ІІІ середа

ІV четвер

(0472) 36-07-32 1-й понеділок місяця,з 10.00 до 15.00

 

Реформування земельних відносин

 

Звернення виконуючого обов’язки Головного управління Держкомзему у Черкаській області Комликова Григорія Миколайовича з нагоди професійного свята – День землевпорядника України.

Шановні працівники і ветерани землевпорядної служби України!

Колектив Головного управління Держкомзему у Черкаській області сердечно вітає вас із професійним святом! У день вашого професійного свята бажаємо вам міцного здоров’я, благополуччя та нових звершень у справі збереження нашого безцінного багатства.

У наших лавах – не просто компетентні фахівці, а ще – мужні, сильні, сміливі люди, віддані справі, яку обрали за покликом серця. Їх наполеглива щоденна праця сприяє зміцненню землевпорядної служби, служить запорукою її успішного розвитку. Особливо хочеться віддати належне працівникам землевпорядної служби, які все своє життя присвятили розвитку земельних відносин в Черкаській області це: Думчиков Анатолій Миколайович, Мовчан Ніна Кіндратівна, Дейнека Микола Іванович, Гаврилець Іван Іванович, Гавеля Петро Пантелейович.

В Україні професія землевпорядника завжди користувалася повагою, тому що вона присвячена безцінному скарбу країни – її землі. Землевпорядники стежать за тим, щоб земля використовувалася раціонально й ефективно.

Зараз в Україні проводиться земельна реформа, і саме землевпорядники її безпосередні виконавці. Від нашого професіоналізму залежить, наскільки по-господарськи використовується земля, в якому стані вона буде передана нащадкам. Відтак, наші спільні зусилля мають бути спрямовані на дальше вдосконалення законодавчої бази земельних відносин, створення відповідних організаційно-правових та фінансових механізмів забезпечення земельного реформування, повноцінної реалізації прав громадян на землю. Ми упевнені, що землевпорядники із честю впораються з поставленими завданнями, зробивши вагомий внесок в економічний розвиток країни та оптимізацію використання її земельно-ресурсного потенціалу. У наших руках сьогодні найбільший і найдорожчий національний скарб, наша святиня та годувальниця – українська земля. Тільки спільними зусиллями, спрямованими на реалізацію державної земельної політики, ми вдосконалимо систему управління земельними ресурсами та раціонального використання найкращих у світі чорноземів та збережемо їх для майбутніх поколінь. Саме тому відповідальність і досвід, професійність та любов до рідної землі працівників землевпорядної служби є запорукою збереження і дбайливого використання земельних ресурсів нашої Батьківщини.

Саме тому Українська держава й український народ покладають на нас, працівників землевпорядної служби, особливі надії і сподівання у вирішенні надзвичайно чутливих суспільних питань: здійсненні державного контролю за раціональним використанням та охороною земель, забезпеченні заходів щодо розвитку ринку земель, організації та веденні державного земельного кадастру, землеустрою та моніторингу земель.

Щиро вітаємо молоде покоління та всіх, хто обрав своєю професією працю на рідній землі, хто турбується про її стан та родючість, про її сьогодення і майбутнє, з професійним святом – Днем землевпорядника!

 

Учасників семінару цікавлять земельні питання та їх вирішення. Зазначаючи, що в більшості бюджетів сільських, селищних рад завдячують наповненню за рахунок податку та орендної плати за землю. Понад 42 спеціалісти – землевпорядники сільських, селищних рад виявили бажання прибути на семінар, який провели з 28 лютого по 04 березня в Черкаському обласному центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.

Учасники семінару ознайомились із реалізацією земельної реформи в області: проблеми та шляхи їх вирішення в сучасних умовах, регулювання ринку землі її реалії та перспективи, безоплатна передача земель у власність громадян, повноваження сільських, селищних, міських рад у сфері регулювання земельних відносин та охорони земель, застосування норм земельного законодавства, порядок зміни цільового використання земель, набуття прав на землю та реєстрація, санкції та відповідальність за порушення Земельного законодавства.

Спеціалістами Головного управління Держкомзему у Черкаській області завдяки співпраці з обласною державною адміністрацією щорічно ведеться роз’яснювальна робота земельного законодавства, проводяться тренінг-навчання, що дає можливість уникнути великої кількості зверненнь громадян, які могли б вирішити ці питання на місцевому рівні.

 

 

 

Реформування земельних відносин на ринкових засадах

Щорічним Посланням Президента України до Верховної Ради України «Модернізація України – наш стратегічний вибір» визначено, що реформування земельних відносин і заснована на ньому перебудова усієї системи організації аграрного виробництва мають особливе значення як щодо створення умов для ефективного використання потужного ресурсузростання національної економіки, так і щодо поліпшення умов життя та праці значного прошарку населення України.

За час проведення земельної реформи, яка триває в Україні з 1990 року, відбулася демонополізація державної форми власності на землю. Об’єктом реформування стали землі майже 12 тисяч господарств, а 6,91 мільйонів селян набули права на земельну частку (пай). Наближається до завершення процес видачі державних актів на право власності на землю власникам сертифікатів на право на земельну частку (пай). В той же час, суцільна парцеляція сільськогосподарських земель та їх розподіл серед колишніх працівників колективних сільськогосподарських підприємств не змогли стати основою для сталого соціально-економічного розвитку аграрної сфери та розвитку індивідуальних (сімейних) форм ведення сільського господарства.

Попри те, що основні соціально-економічні ризики щодо запровадження повноцінного ринку земель сільськогосподарського призначення пов’язуються із надмірною концентрацією земель, доступом іноземних юридичних і фізичних осіб, фактично законодавче регулювання здійснюється у неадекватний спосіб: замість обмеження прав покупців земельних ділянок сільськогосподарського призначення фактично обмежуються права селян – власників земельних ділянок – щодо розпорядження нерухомим майном, яке перебуває у їх приватній власності.

Негативними наслідками продовження мораторію на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення є:

 • стримування оптимізації сільськогосподарського землеволодіння та землекористування, неможливість поліпшити технологічні умови використання сільськогосподарських земель внаслідок нераціональних розмірів землеволодінь, черезсмужжя, вкраплення дрібних ділянок інших власників у масиви земель господарств тощо;
 • концентрація більшої частини земель сільськогосподарського призначення у власності найменш економічно активної частини сільського населення (пенсіонерів та осіб передпенсійного віку), що не має належних професійних знань та фізичних можливостей займатися землеробською роботою;

 • отримання земельних ділянок сільськогосподарського призначення у спадщину особами, що проживають в містах, інших країнах, та не мають наміру займатися сільськогосподарським виробництвом і управляти земельними активами, що призводить до невикористання земель сільськогосподарського призначення;
 • блокування процесів створення крупнотоварних господарств ринкового типу, що в умовах завершення процесів інтеграції України до СОТ кардинально знижує конкурентоспроможність вітчизняного сільського господарства на світових ринках;
 • зниження інвестиційної привабливості сільського господарства України, що пов’язане з підвищенням ризику інвестицій внаслідок неможливості кредитування сільськогосподарських товаровиробників під заставу земельних ділянок.

Прийняття закону України «Про ринок земель» має стати головним кроком на шляху визначення організаційно-правового механізму запровадження регульованого ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення, попередження обезземелення селян, підвищення ліквідності землі як економічного активу, визначення порядку проведення земельних торгів.

 

Шляхи і способи державного регулювання розвинених ринкових відносин:

1. Встановлення кваліфікаційних вимог до покупців земельних ділянок сільськогосподарського призначення дозволить забезпечити концентрацію земель у власності безпосередніх виробників сільськогосподарської продукції. Набувачами земельних ділянок за цивільно-правовими угодами мають бути лише:

громадяни України, які мають сільськогосподарську освіту або досвід роботи у сільському господарстві не менше 5 років чи займаються веденням товарного сільськогосподарського виробництва;

фермерські господарства;

державна спеціалізована установа з управління землями сільськогосподарського призначення державної власності.

Ведення товарного сільськогосподарського виробництва включатиме використання однією особою сільськогосподарських угідь на площі понад 2 гектара.

2. Недопущення спекуляції земельними ділянками сільськогосподарського призначення може бути досягнуте за рахунок запровадження диференційованих ставок державного мита за посвідчення угод за якими відбувається перехід прав на земельні ділянки:

 • при відчуженні за перший рік – 100 відсотків нормативної грошової оцінки земельної ділянки;
 • при відчуженні на другий рік – 90 відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки;
 • при відчуженні на третій рік – 80 відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки;
 • при відчуженні на четвертий рік – 70 відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки;
 • при відчуженні на п‘ятий рік – 60 відсотків від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

3. Заборона надмірної концентрації земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності однієї особи дозволить попередити монополізацію земель як ресурсу людського та економічного розвитку у сільській місцевості. Максимальні площі земель у власності однієї особи дозволятимуть вести ефективне товарне виробництво і не призводитимуть до значного обмеження доступу інших учасників земельних відносин до землі як основного засобу виробництва:

 • Полісся – 1500 гектарів;
 • Лісостеп – 1750 гектарів;
 • Степ, Степ посушливий, Сухий степ – 2100 гектарів;
 • Карпатська гірська область – 900 гектарів;
 • Кримська гірська область – 1100 гектарів.

Максимальні площі прийняті відповідно до рекомендації наукових установ Національної академії аграрних наук України щодо оптимальних розмірів господарств.

4. Обмеження участі іноземного капіталу у придбанні земель сільськогосподарського призначення дозволить попередити втратою Україною національного суверенітету у вирішенні питань виробництва продовольства. Зважаючи на те, що вітчизняні сільськогосподарські товаровиробники будуть не спроможні у найближчі 5-7 років на рівних конкурувати із іноземним капіталом, необхідно обмежити право купувати землі сільськогосподарського призначення для:

 • корпоративних підприємств холдингових компаній;
 • приватних підприємств, що діють на основі приватної власності іноземних громадян, осіб без громадянства чи іноземних суб’єктів господарювання;
 • підприємств з іноземними інвестиціями;
 • іноземних підприємств;
 • спільних підприємств.

5. У відповідності з європейським досвідом, держава забезпечуватиме регулювання ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення через державну спеціалізовану установу з управління землями сільськогосподарського призначення державної власності. Така установа вирішуватиме наступні задачі:

1) проведення цінової політики на ринку земель;
2) консолідація земель сільськогосподарського призначення державної власності (шляхом обміну земельними ділянками, об’єднання суміжних земельних ділянок, розроблення проектів землеустрою щодо створення нових та впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань);
3) забезпечення на пільгових умовах (розстрочка платежу) земельними ділянками новостворених фермерських господарств, молодих спеціалістів, що прибувають на роботу у сільську місцевість;
4) врегулювання проблеми колективної власності на землю (господарських дворів, механізованих токів, тракторних бригад, гаражів, полезахисних лісосмуг, колишніх колгоспних лісів тощо);
5) врегулювання проблеми визнання відумерлою спадщиною земель сільськогосподарського призначення приватної власності;
6) посередницька діяльність на ринку сільськогосподарської нерухомості;
7) проведення землеустрою та охорона земель сільськогосподарського призначення державної власності.

6. Запровадження переважного права на придбання земельних ділянок сільськогосподарського призначення приватної власності у разі їх продажу дозволить створити потужний регуляторний інструмент для подолання парцеляції земель як найбільш негативного наслідку реформування земельних відносин в Україні.

Надання державній спеціалізованій установі з управління землями сільськогосподарського призначення державної власності, орендарям та суміжним землевласникам права на переважне придбання земельних ділянок у державну власність дозволить у стислі терміни розпочати формування інвестиційно-привабливих цілісних земельних масивів.

7. Створення інфраструктури ринку земель сільськогосподарського призначення, що включатиме недержавні органи регулювання ринку, які частково можуть фінансуватися державою, до складу яких входитимуть представники власників землі та землекористувачів, землеоціночних організацій, посередницьких структур, професійних установ, спеціалізованих підприємств з проведення земельних торгів, органів місцевого самоврядування, місцевих державних адміністрацій.

Для ефективного фукнкціонування ринку будуть прийняті нормативно-правові акти, що дозволять посилити гарантії права власності на землю, створити прозорі економічні механізми регулювання ринкових земельних відносин, відповідно до пракики європейських країн світу, а саме:

закони України «Про державний земельний кадастр», «Про консолідацію земель», «Про державний земельний (іпотечний) банк», «Про державну інвентаризацію земель»; «Про державну земельну службу», «Про зонування земель», «Про управління землями державної власності», «Про державну підтримку збереження та відтворення родючості грунтів», «Про економічне стимулювання раціонального використання земель сільськогосподарського призначення»;

постанова Кабінету Міністрів України про проведення нової нормативної грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського як одного із провідних економічних регуляторів земельних відносин.

 

Завдання у сфері реформування земельних відносин, визначених щорічним Посланням Президента України до Верховної Ради України «Модернізація України – наш стратегічний вибір»

 • Орієнтація земельного ринку на реалізацію економічних інтересів селян;
 • Поступовість включення приватних сільськогосподарських угідь у ринковий обіг;
 • Диференційований підхід до соціальних груп суб’єктів земельного ринку, до їх участі в укладанні угод щодо купівлі-продажу землі;
 • Чітке державне регулювання ринку землі, створення системи цінових і податкових важелів впливу держави на ринковий обіг землі;
 • Обмеження спекулятивно-тіньових угод щодо земельних ділянок;
 • Першочерговість формування інструментів державної політики регулювання ефективності та напрямів використання земель сільгосппризначення;
 • Попередження подрібнення землеволодінь фермерських та особистих селянських господарств у випадках купівлі-продажу земельних ділянок унаслідок їх спадкування та під час зміни власників господарств;
 • Упорядкування державного стимулювання консолідації земель сільськогосподарського призначення у спосіб купівлі-продажу земельних ділянок;
 • Встановлення особливостей здійснення переважного права придбання земельної ділянки сільськогосподарського призначення;
 • Запровадити на певний перехідний період обмеження обігу земель у товарному виробництві: мінімальний строк оброблення земель сільгосппризначення має становити 5 років з обмеженням на цей термін реалізації прав власності, крім передачі її у спадщину або органу місцевого самоврядування чи органу виконавчої влади на тих самих умовах, за якими ця земельна ділянка була придбана у власність; суб’єкти, яким дозволено придбавати землі сільгосппризначення, мають бути в економічно активному віці, мати освіту, що дозволяє здійснювати сільськогосподарську працю, а також мають бути спроможні вчиняти правові дії, необхідні в аграрно-правових відносинах;
 • Створити недержавні органи регулювання земельного ринку, що частково можуть фінансуватися державою, до складу яких варто включити представників власників землі та землекористувачів, посередницьких структур, професійних установ, органів місцевого самоврядування, місцевих державних адміністрацій;
 • Визначити обмеження мінімальних розмірів і конфігурації земельних ділянок зі складу сільськогосподарських угідь, зважаючи на ймовірність загроз парцеляції земель сільськогосподарського призначення;
 • Передбачити особливі вимоги обороту меліорованих земель: слід встановити, що поділ земельних ділянок із розташованими на них меліоративними системами допускається за умови, якщо це негативно не вплине на ефективність використання меліорованих земель;
 • Удосконалити порядок та систему ведення державного земельного кадастру й моніторингу земель з метою забезпечення сільськогосподарських землевласників і землекористувачів своєчасною інформацією про якісний стан земельних угідь;
 • Стимулювати землекористувачів до раціонального використання та охорони земельних угідь завдяки наданню податкових і кредитних пільг особам, які здійснюють за власні кошти заходи із захисту земель і підвищення родючості ґрунтів; звільнення землекористувачів від плати за земельні ділянки, на яких ведуться роботи щодо поліпшення їх стану; компенсації сільськогосподарським товаровиробникам недоодержаної частки доходу внаслідок консервації деградованих, малопродуктивних і забруднених земель;
 • Завершити роботи зі створення державного земельного кадастру та прийняти низку нормативно-правових актів, серед яких закони України: «Про державний земельний кадастр»; «Про державний земельний (іпотечний) банк»; «Про іпотеку землі»; «Про державну інвентаризацію земель»; «Про державну земельну службу»; «Про зонування земель»; «Про управління землями державної власності»; «Про державну підтримку збереження та відтворення родючості грунтів»; «Про економічне стимулювання раціонального використання земель сільськогосподарського призначення».

 

Звернення громадян, підсумки проведеної роботи в Головному управліні Держкомзему у Черкаській області за 2010 рік

Спеціалістами Управління протягом 12 місяців 2010 року розглянуто 844 звернення громадян, що на 28 звернень менше ніж за відповідний період 2009 року (872).

З облдержадміністрації до Управління у 2010 році надійшло 333 звернення (39 відсотків від загальної кількості), з Держкомзему – 161 (19 відсотків), безпосередньо від громадян – 286 (39 відсотків), у тому числі прийнято на особистих прийомах – 250 осіб. Всі звернення розглянуті в установлений законодавством термін.

Протягом 12 місяців 2010 року до Управління надійшло 32 повторних і 31 колективних звернень.

Крім того, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12.08.2009 №898 „Про взаємодію органів виконавчої влади та державної установи „Урядовий контактний центр” Управлінням розглянуто 748 звернень громадян, які надійшли до урядової гарячої лінії „Урядовий контактний центр” з початку 2010 року.

Особистий прийом громадян начальником Управління та його заступниками проводиться 4 рази на місяць кожним, в тому числі 2 рази на місяць здійснюються виїзні прийоми у районах області, згідно із затвердженими графіками.

Постійно діючій прямій телефонній лінії звернулося 49 громадян. Прийом громадян здійснюється в робочих кабінетах керівництва Управління.

Відповідно до планів підготовки і проведення особистих прийомів громадян головою облдержадміністрації два рази на місяць заступник начальника Управління і начальник юридичного відділу Управління приймають участь у роботі консультативного пункту для громадян, які не записані на особистий прийом до голови облдержадміністрації, але звертаються до облдержадміністрації.

Крім того, відділами, управліннями та міськрайуправліннями Держкомзему у районах і містах області протягом 12 місяців 2010 року розглянуто 4773 звернень громадян, з них 3116 осіб побувало на особистих прийомах начальників та їх заступників.

З метою надання практичної допомоги і роз’яснення населенню земельного законодавства та порядку реалізації їхнього права на землю у відділах, управліннях та міськрайуправліннях Держкомзему у районах і містах області запроваджено виїзд спеціалістів для прийому громадян за місцем їх проживання. Так, протягом 2010 року на виїзних прийомах у сільській місцевості прийнято 809 громадян.

Юридичним відділом аналізуються причини, які змушують звертатись громадян за допомогою до посадових осіб виконавчої влади, основними з них є: недостатня обізнаність громадян із законами; неврегульованість окремих питань чинним законодавством; спірне землекористування та приватизація земельних ділянок.

Два рази в рік юридичним відділом Управління готуються аналітичні інформації про надходження заяв і скарг, в яких аналізуються причини їх надходження та доводяться до відома підпорядкованих органів Держкомзему в районах і містах області з метою врахування у практичній роботі.

З метою вдосконалення, підвищення ефективності та якості роботи із зверненнями громадян Управлінням проводяться семінари з спеціалістами відповідальними за ведення правової роботи та за розгляд звернень громадян. Надаються відповідні доручення начальникам відділів, управлінь та міськрайуправлінь Держкомзему у районах і містах області щодо посилення персональної відповідальності з питань розгляду звернень громадян.

 

***

24 лютого о 10 годині ранку у трудовому колективі Головного управління Держкомзему в області проведено «Інформаційний день» за участю керівників та спеціалістів структурних підрозділів Управління та державних підприємств, що належать до сфери його управління.

Учасники заходу заслухали та обговорили інформаційний виступ заступника начальника Головного управління Комликова Г.М. на тему: «Про роботу органів влади по реалізації програми Президента України „Україна для людей” та впровадження економічних реформ, висвітлення дій команди Президента України результати її роботи, стратегічні плани і завдання на майбутнє.

В промові було зазначено, що люди чекають змін тому, що розуміють: далі так не може жити ані суспільство, ані економіка, ані держава. Саме тому Віктор Янукович визначив гасло „Не люди для реформ, а реформи для людей”. За рахунок певних кроків керівництва країни, люди будуть мати соціальну захищеність, турботу про їх життя, здоров’я та матеріальний їх стан, а також практичні гарантії громадських прав і свобод.

 

Сільськогосподарські землі, їх раціональне використання  

Останнім часом держави в економічній сфері та в управлінні земельними відносинами й ресурсами виконують якісно нові функції, тому ситуація в Україні, коли публічне управління поетапно витісняється з даних сфер, звужуючи свої функції, не відповідає тенденціям, що панують у сучасному світі. При управлінні земельними відносинами функція економічної безпеки держави, де земля – головна природна монополія та обмежений ресурс аграрної галузі, ніколи не втратить свого значення.

Глобальне погіршення з багатьох причин стану сільськогосподарських земель дає змогу зробити висновок, що їх раціональне використання та охорона є головним соціально – економічним і екологічним завданням сучасного суспільства.

Необхідно розумно поєднувати державні й ринкові механізми регулювання земельних відносин, ставлячи головний акцент на створенні системи державного управління земельними ресурсами, а другорядний – на контрольованому й регульованому земельному обігу.

Причинами соціальних проблем на селі, які виникли в процесі земельної реформи, вважають розвиток конфліктних ситуацій у реформованих господарствах з приводу розподілу продукції, розмірів орендної плати, протистояння між сільськими жителями й власниками фермерських та інших приватних підприємств, часткове розшарування селян, приховане та відкрите масове постійне й сезонне безробіття. Залишаються земельні частки (паї), на які не реалізовані права щодо використання та власності (не витребувані паї) за відсутності спадкоємців.

На селі знову утворюється соціальний прошарок безземельних селян. Згідно із законодавством України, вони мають право одержати земельні ділянки при досягненні вісімнадцятирічного віку, у тому числі створити особисті селянські господарства.

Механізм захисту землі повинен бути таким, щоб землевласники і землекористувачі дбали про збереження її як основного засобу виробництва, сприяли підвищенню родючості та дотриманню головних критеріїв екологічного стану. В разі погіршення якісних показників земельної ділянки вони несуть матеріальну відповідальність, оскільки, відповідно до Конституції України, земля є об’єктом права власності українського народу, а від його імені права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

При здійсненні земельної реформи в Україні не враховано необхідність подальшого перерозподілу земель, особливо сільськогосподарського призначення, та формування Державного фонду земель.

Наша мета дослідити шляхи удосконалення системи управління земельними відносинами та ресурсами, визначити механізми державного регулювання щодо використання та економічного обігу земель сільськогосподарського призначення.

***

Городищани про земельні питання та іх вирішення

Рік закінчується, проте Городищани дивляться в майбутнє щодо розвитку земельних відносин в районі, саме тому 21 грудня в залі управління агропромислового розвитку райдержадміністрації відбувся круглий стіл за участю спеціалістів: районної державної адміністрації, міської ради, сільських рад та їх землевпорядників.

Найбільш гострими питаннями стали:

1. Передача в оренду земельних ділянок (паїв) право власності на які нереалізовані спадкоємцями.

2. Надання в користування земельних ділянок державної власності за аукціонами, та врегулювання питаннь пов’язаних із продовженням оренди землі.

Змістовним і цікавим був виступ заступника голови обласної ради Кас’яна Василя Петровича.

В своєму виступі він зазначив, що брак коштів на місцях заважає навести належний порядок у використанні землі. Той, хто користується землею повинен платити за неї до бюджету. Обласна рада проаналізує проблемні питання громад та надасть допомогу в їх вирішенні. Навчання спеціалістів є пріорітетним напрямком в роботі рад та адміністрації.

Як заявив заступник начальника Головного управління Держкомзему у Черкаській області Комликов Григорій Миколайович, більшість земельних питань урегульовані Земельним кодексом України, законами України «Про оренду землі», «Про плату за землю».

Окремі питання та їх порядок вирішення були розглянуті в робочому порядку.

Особливо гострим стало і питання щодо переукладання договорів оренди на земельні ділянки в селах. Наголошено, що голови сільських рад мають уважно відслідковувати використання земельних ділянок, які знаходяться на території іх громад, їх стан та правильне використання.

***

З метою забезпечення реалізації виконання постанови КМУ від 09.09.2009 № 1021 «Про затвердження порядків ведення Поземельної книги і Книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі» та наказу Державного комітету України із земельних ресурсів від 12.12.2010 № 860 „Про інвентаризацію та передачу державних актів” 15 грудня поточного року Головним управлінням Держкомзему у Черкаській області проведено нараду за участю керівників територіальних органів Держкомзему, структурних підрозділів регіональної філії ДП «Центр ДЗК» та спеціалістів, на яких покладено обов’язки по виконанню Постанови.

Вирішити всі земельні біди українського народу пропонують за допомогою Єдиного автоматизованого земельного кадастру. Його створення, безумовно – вимога часу. Йдеться, перш за все, про не контрольованість державою загальної кількості земельних угідь, що фактично використовуються. Це завдає фінансових збитків, які вимірюються мільйонами гривень.

До єдиної бази даних заноситимуться всі відомості: про земельну ділянку, її власника, його зміну тощо. Зібрані дані будуть зберігатися в єдиній системі координат. Це, на думку розробника, дуже важливо. Адже це – можливість уникнути різноманітних технічних та злочинних територіальних накладок.

Всі зміни, внесені користувачами системи (наприклад, продаж ділянки), зберігатимуться в електронному журналі, що унеможливить несанкціонований доступ до інформації земельних відносин. З допомогою iнтернету можливо перевірити приналежність ділянки землі конкретній особі, що важливо під час укладення операцій купівлі-продажу. Маємо надію, що це буде надійна система захисту. Страховка від недобросовісних відвідувачів підкріплюється розумними діями програми, яка фактично виключає можливість застосування злодійських схем з землею. Система працює, виявляючи помилки в землекористуванні. Далі відбувається їх з’ясування. У випадку проходження системою інформаційного запиту без проблем, громадянину залишається тільки звернутися до відповідного органу для підписання даного документу.

В наслідок цих дій ми будемо мати належний розвиток земельного ринку.

 

Перелік організацій, які виконують землевпорядні та землеоціночні роботи

№ з/п
Назва проектної організації
Фактична адреса
Контактний телефон
1
2
3
4
Землевпорядні та землеоціночні організації
1
Черкаська регіональна філія ДП „Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах” м. Черкаси,вул. Смілянська, 131
(0472)36-07-32
Городищенський РВ Черкаської регіональної філії м. Городище,вул. Театральна, 5
(234) 2-16-66
Драбівський РВ Черкаської регіональної філії смт Драбів,вул. Леніна, 83а
(238)2-50-50
Жашківський РВ Черкаської регіональної філії м. Жашків,вул. Леніна, 29-а
(247) 2-23-03
Звенигородський РВ Черкаської регіональної філії м. Звенигородка,вул. Енгельса, 156
(240) 2-34-94
Кам’янський РВ Черкаської регіональної філії м Кам’янка,вул. Г. Кудрі, 10
(232) 2-21-71
Канівський РВ Черкаської регіональної філії м. Канів,вул. Г. Дніпра, 1-а
(236) 3-22-20
Катеринопільський РВ Черкаської регіональної філії смт Катеринопіль,вул. Худюка, 22-а
(242) 2-24-34
Корсунь – Шевченківський РВ Черкаської регіональної філії м. Корсунь-Шевченківський,вул. Леніна, 30
(235) 2-17-22
Лисянський РВ Черкаської регіональної філії смт Лисянка,вул. Леніна, 20
(249) 6-15-26
Маньківський РВ Черкаської регіональної філії смт Маньківка,вул. Щорса, 67
(248) 6-16-44
Монастирищенський РВ Черкаської регіональної філії м. Монастирище,вул. Гагаріна, 4
(246) 3-37-21
2-26-29
Смілянський РВ Черкаської регіональної філії м. Смілавул. Свердлова, 106-а
(233) 4-42-88
4-33-00
Уманський РВ Черкаської регіональної філії м. Умань,вул. М. Залізняка, 2-а
(244) 3-33-41
Христинівський РВ Черкаської регіональної філії м. Христинівка,вул. Гагаріна, 27
(245) 2-22-33
Черкаський РВ Черкаської регіональної філії м. Черкаси,вул. Енгельса, 157
(0472)64-52-44
Чигиринський РВ Черкаської регіональної філії м. Чигирин,вул. Енергетиків 11/1
(230)2-58-37
Чорнобаївський РВ Черкаської регіональної філії смт Чорнобай,вул. Леніна, 115
(239)2-27-82
2-22-82
Шполянський РВ Черкаської регіональної філії м. Шпола,вул. Таранця, 20
(230) 2-58-37
Канівський МВ Черкаської регіональної філії м. Канів,вул. Воровського, 33
(236) 3-24-68
Смілянський МВ Черкаської регіональної філії м. Сміла,вул. Свердлова, 91
(233) 4-44-59
2
ДП “Черкаський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” м. Черкаси,вул. Смілянська, 118 кім. 9
63-25-13
3
ТОВ „Земпроект” м. Черкаси,вул.Смілянська, 118 кім. оф.407 – 409
54-01-52
4
Приватне підприємство “Геоцентр” м. Черкаси,вул. Гайдара, 12, к.33
66-96-80
5
ТОВ “Земельне бюро” м. Черкаси,вул. Хрещатик, 180 кім. 108
54-69-69
6
СП ТОВ „Фавор” м.Умань,вул. Жовтневої Революції, 27
(244) 4-07-87
7
Приватний підприємець Каук Ірина Іванівна м.Монастирище, вул.Суворова, 3, кв. 173
(246) 2-11-39
8
ТОВ „Теодоліт” м.Сміла,вул. Свердлова, 91 кім. 214
(233) 4-10-55
9
Приватний підприємець Кілочко Дмитро Валентинович м.Черкаси,вул.Хрещатик, 180, кв. 10
35-75-17
10
ТОВ „Геоприват” м.Черкаси,вул.Смілянська, 118

кімн. 407, 411

54-01-52
11
Український державний науково-виробничий інститут зйомок міст та геоінформатики ім.А.В.Шаха „Укргеоінформ” м.Черкасивул. Кірова, 55 кімн. 15
37-41-82
12
ТОВ “Контакт – Сервіс” м. Черкаси,вул. Кірова, 52/2
45-62-56
13
ТОВ “Реноме Груп” м. Черкаси,вул. Гоголя, 224 к.16
36-02-55
14
ДП “Міський земельно-кадастровий центр” ТОВ „Черкаський міський земельно-кадастровий центр” м. Черкаси,вул.Гоголя, 224 кім. 301
36-02-51
36-02-54
45-15-70
15
Приватне підприємство „Земпроект – Плюс” м. Жашків,пр. Ватутіна, 7/1
(247) 2-14-01
16
Приватне підприємство „Абрис – Альфа” м.Городище,вул. Миру, 118
(234) 2-16-04
Землеоціночні організації
17
ПП “Род” м. Городище,вул. Миру, 114
(234) 2-02-48
18
ТОВ “Уманський центр оцінювачів” м. Умань,вул. Горького, 14
(244) 4-08-60
19
ТОВ “Базилевс” м. Черкси,бул. Шевченка, 266 кім. 311
54-20-72
Землевпорядні організації
20
ДП “Міський земельно-кадастровий центр” ТОВ „Черкаський міський земельно-кадастровий центр” м. Черкаси,вул.Гоголя, 224 кім. 301
33-25-91
33-07-96
21
ТОВ „Черкаський регіональний земельно-кадастровий центр” м.Черкаси вул. Б.Вишневецького, 47 офіс 4
45-55-01
22
Дочірнє підприємство “Регіональний земельно-кадастровий центр” ТОВ „Черкаський регіональний земельно-кадастровий центр” м.Черкаси вул. Б.Вишневецького, 47 офіс 4
45-55-01
23
ТОВ “Геоземпроект” м.Черкаси,вул. Кірова, 55 кімн. 28
45-45-97
24
ПВ ВАТ „Черкасиводпроект” м.Черкаси,вул.Смілянська, 118
63-75-10
25
ВАТ „Черкасагропроект” м. Черкаси,бул. Шевченка, 266/1
32-11-11
37-91-97
26
Комунальне підприємство „Земля” м.Черкаси,вул. Благовісна, 227
32-05-67
27
Підприємство “Правозахист – Олімп” Черкаської міської громадської організації “Правозахист” м.Черкаси,вул. Фрунзе, 29, к. 107
28
Фізична особа-підприємець Куперман Володимир Григорович м.Черкаси вул. Тараскова, 10. кв. 176
80679001493
29
ПП “Проектно-виробнича компанія “Земельний кадастр” м.Черкаси, вул. Смілянська, 131
65-46-72
30
ПП „Земпроект-К” м.Черкаси,вул. Кірова, 55 кімн. 32
36-22-67
31
ТОВ „Сорн” м. Черкаси,пров.Черкаський,12
64-17-00
32
Приватне підприємство „Укрбудцентр” м.Черкаси,бул. Шевченка, 135
33-02-92
33
ТОВ “АРХЗЕМПРОЕКТ” м.Черкаси вул.Смілянська, 44
80674046654
34
Приватний підприємець Рябко Олександр Петрович м.Черкаси,бул.Шевченка, 132, к. 100
36-07-32
35
Приватний підприємець Сарана Анатолій Олександрович м.Черкаси,вул. Гоголя, б. 436, кв. 12
36
Приватне підприємство “Геотоп – Сервіс” м.Черкасивул. С.Жужоми, 6
45-65-81
37
Приватний підприємець Валовий Василь Леонідович м.Черкаси,вул. Гайдара, 12, кв. 33
66-96-80
38
Приватний підприємець Боровик Ольга Миколаївна м.Черкаси,вул. Гайдара, 9, кв. 339
39
Приватне підприємство „Гарант” м.Черкаси,вул. Бидгощська,12
40
ТОВ „Геоверв” м.Черкаси,вул. Ярослава Галана, б.15, к. 316
56-30-76
41
ПП “Експерт – Агро” Черкаський район, с. Червона Слобода, вул. Павлика Морозова, 27 а
42
ТОВ “Благоземсервіс” м.Черкаси,вул. Бидгощська, 13
80975283000
43
Приватний підприємецьУманський Олександр Григорович м. Ватутіне,вул. Островського, 15
(240) 6-32-38
80972942090
44
ПП “Геос” м. Городище,вул. Театральна, 5
8-067-9033150
45
ТОВ „Надір” смт.Драбів, вул. Леніна, 7
(238) 2-24-43
46
Приватний підприємець Добробог Володимир Петрович смт.Драбів,вул. Степова, 16
80674738380
47
Приватне підприємство „Паралакс – плюс” смт. Драбів,вул. Васильченка, 28
80677206829
48
Приватне підприємство „Драбів-кадастр” смт Драбів,вул. Шевченка, 7
(238) 2-23-22
49
ПП “Укргеосвіт” м. Жашків,вул. Леніна, 27/б
(247) 6-14-55
80977129467
50
Приватний підприємець Динисюк Галина Григорівна м. Жашків,вул. Щорса, 16, кв. 14
51
Приватне підприємство земельно-кадастрове бюро „Звенигора” м. Звенигородка, вул. Енгельса, 156
(240) 2-66-09
2-28-72
52
Приватне підприємство „Землемір” м. Золотоноша,вул. Баха, 21 -Б
(237) 5-32-69
53
ТОВ „УкрЗемСервіс” м. Золотоноша,вул. Обухова, 48 б
(237) 5-30-66
54
Приватний підприємець Алгалієв Віктор м.Кам’янка,вул. Шевченка, 48
55
МП „АКО-Пошук” смт Катеринопіль вул. Леніна, 51
(242) 2-24-64
56
Приватний підприємець Фурман Олег Петрович м. Корсунь – Шевченківськийвул. Шевченка, б. 9/4 кв. 39
80967772606
57
Приватне підприємство „Геоприват” м.Канів,вул.Героїв Дніпра, 35 кв.247
80674721099
58
Приватне підприємство „Приватзем” м.Канів,вул.Героїв Дніпра, 1 а
59
ТОВ “Фінансово-виробниче підприєжмство “Базис ТМ” 19031 Канівський район,с. Степанці
60
Приватне підприємство „Надір – М” м.Монастирище, вул.Гагарина, 4
(246) 2-36-59
61
ВПП „Славутичпром” м.Сміла,вул.Леніна, 78 а
(233) 4-12-35
62
ПП “Зеніт -ВВ” м.Сміла,вул.Тельмана, б. 2
63
ТОВ „Земельно-кадастрове бюро” м. Тальне,вул.Гагаріна, 24 а
(231) 2-55-55
64
Приватне підприємство „Земельно-кадастрове бюро” м. Умань,вул. Залізняка, 2
(244) 3-05-48
65
Приватне підприємство „Геоплан” м.Умань,пров. Республіканський, 6
5-22-81
66
Приватний підприємець Кузуб Тарас Володимирович м. Уманьпров. Богуна, 12, кв.1
(244) 5-21-47
67
Приватне підприємство „Умань – Геопроект” Уманський районс.Паланка вул.Чайковського, 10
80677454960
68
Приватний підприємецьСабадаш Валерій Васильович м. Умань, вул. 24 з’їзду,буд, 2 кв. 2
80677454960
69
Приватне підприємство „Христинівський регіональний геодезичний центр” м.Христинівка, вул.Леніна, 51
(245) 2-21-53
70
Приватне підприємство „Данте” м. Христинівка, вул.Шевченка, 52
(245) 2-35-16
71
Приватне підприємство „Чигирин – Гео” м.Чигирин,вул.Кірова, 9А
80976884491
72
Приватний підприємецьМарченко Іван Степанович смт Чорнобай,вул. Леніна, 110
(239)2-38-49