Департамент інвестиційно-інноваційної політики та зовнішньоекономічних зв’язків

Місце знаходження

18000,
м. Черкаси,бульвар Т. Шевченка, 185,
тел/факс 37-42-60.

e-mail: uzez_oda@ukr.net

Офіційна адреса веб-сайту:www.invest-oda.ck.ua

 

 

Гаряча лінія для інвесторівДзвінки приймаються:

понеділок – четвер з 9.00 до 18.15

п’ятниця з 9.00 до 17.00

 

Основні завдання і функції

забезпечення на території області реалізації державної політики у сфері:
  • інвестиційного та інноваційного розвитку;
  • зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та європейської інтеграції, а також взаємодії з економічними та міжнародними організаціями;
  • державної регуляторної політики;
  • дозвільної системи та ліцензування;
  • організації надання адміністративних послуг;
  • розвитку підприємництва;
  • туризму, іміджевої та виставкової діяльності;
  • організації видачі документів дозвільного характеру, оформлених регіональними дозвільними органами через дозвільний центр обласної державної адміністрації;
  • захисту прав інтелектуальної власності.

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) бере участь у розробленні проектів державних цільових, галузевих, регіональних і міжрегіональних програм у сферах, що належать до повноважень Департаменту;

3) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку області;

4) координує роботу районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення щодо підтримки та розвитку підприємництва в області, забезпечення виконання законодавства у сфері зовнішніх зносин та міжнародної технічної допомоги, залучення інвестицій та розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств області, розвитку туризму і курортів, виставкової та іміджевої діяльності, захисту прав інтелектуальної власності;

5) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

6) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку області;

7) розробляє проекти розпоряджень обласної державної адміністрації з питань, віднесених до повноважень Департаменту;

8 ) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації;

9) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

10) готує проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

11) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, депутатів та суб’єктів підприємницької діяльності області в межах повноважень;

12) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів Департаменту;

13) забезпечує у межах повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

14) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики щодо захисту інформації з обмеженим доступом;

15) надає консультативно-методичну допомогу з питань, що належать до повноважень Департаменту;

16) сприяє залученню інвестицій в економіку області за рахунок активізації пропагування зовнішньоекономічного потенціалу області та формування позитивного іміджу регіону;

17) проводить державну реєстрацію іноземних інвестицій в області і договорів про спільну з іноземними партнерами інвестиційну діяльність;

18) бере участь у забезпеченні реалізації державної політики з питань дозвільної системи, ліцензування, адміністративних послуг та регуляторної діяльності;

19) проводить моніторинг стану виконання заходів щодо дотримання вимог чинного законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру, ліцензування, реалізації державної регуляторної політики, організації надання адміністративних послуг;

20) координує діяльність дозвільних центрів, центрів надання адміністративних послуг, роботу державних адміністраторів та адміністраторів;

21) забезпечує подання інформації до Єдиного державного порталу адміністративних послуг та Реєстру адміністративних послуг;

22) бере участь у формуванні та реалізації на території області державної політики у сфері туризму і курортів, розвитку туристичної та курортно-рекреаційної індустрії, галузі виставкової та іміджевої діяльності, взаємодії з економічними та міжнародними організаціями;

23) створює сприятливі організаційні та економічні умови для розвитку туристичної та курортно-рекреаційної індустрії на території області, розбудови матеріально-технічної бази туристичної галузі, розвитку внутрішнього та міжнародного туризму;

24) формує імідж області як економічно привабливого регіону на міжнародному рівні для залучення іноземних інвестицій; сприяє активізації зовнішньоекономічних зв’язків, залучає підприємства та організації області до участі у міжнародних виставках з метою виходу на нові перспективні ринки збуту товарів та послуг;

25) посилює вплив іміджевої та туристичної діяльності на науково-технічне та технологічне оновлення виробництва;

26) забезпечує раціональне використання та збереження туристичних ресурсів, природного та історико-культурного середовища області;

27) створює рекреаційні зони з відповідним оснащенням і сервісом, насамперед, для короткотривалого відпочинку населення великих міст;

28) пропагує серед населення ефективне використання вільного часу, проведення змістовного дозвілля, ознайомлення з історико-культурною спадщиною, природним середовищем;

29) забезпечує реалізацію на території області державної політики у сфері зовнішніх зносин, європейської та євроатлантичної інтеграції, взаємодії з економічними, фінансовими та міжнародними організаціями;

30) сприяє реалізації стратегії інтеграції України до Європейського Союзу, а також входженню України до європейського політичного, економічного і правового простору та створення передумов для набуття Україною членства в Європейському Союзі;

31) сприяє розвитку міжнародного співробітництва в галузі захисту прав людини, боротьби з тероризмом, екологічної безпеки, охорони здоров’я, науки, освіти, культури, туризму, фізкультури і спорту та інших сфер суспільного життя;

32) створює сприятливі умови для залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги з впровадження грантових проектів;

33) сприяє виконанню зобов’язань за міжнародними договорами України на території області;

34) забезпечує інформаційно-аналітичний та організаційний супровід діяльності обласної державної адміністрації, спрямованої на реалізацію перспектив розвитку економіки на засадах її науково-інноваційного оновлення та підвищення інвестиційної привабливості регіону;

35) координує розроблення та надає експертно-аналітичну оцінку актів законодавства щодо регулювання інвестиційної діяльності в області;

36) створює умови для реалізації державної політики щодо регулювання інвестиційної діяльності, що здійснюється шляхом: регіонального прогнозування та програмування інвестиційного розвитку; розроблення та застосування процедур відбору та реєстрації інвестиційних проектів і програм; координації розроблення, реалізації та моніторингу виконання інвестиційних частин цільових програм та проектів; аналізу підсумків та системних проблем розвитку інвестиційної діяльності в області; активізації інвестиційної діяльності;

37) координує роботу зі створення сприятливих умов для розвитку та здійснення інвестиційної діяльності в області, у тому числі забезпечення: умов для формування внутрішніх інвестиційних ресурсів; інвестиційного клімату; сприяння ефективності інвестиційних проектів і програм;

38) організовує моніторинг та аналіз ефективності функціонування в регіоні територій із спеціальним режимом інвестування, технологічних парків та інноваційних структур інших типів;

39) забезпечує розроблення та реалізацію інвестиційно-інноваційних проектів регіонального значення;

40) сприяє активізації зовнішньоекономічних зв’язків та виходу на зовнішній ринок розташованих на території області підприємств, установ та організацій;

41) взаємодіє з правоохоронними та митними органами;

42) сприяє залученню інвестицій в економіку області за рахунок активізації пропагування зовнішньоекономічного потенціалу області та формування позитивного іміджу регіону;

43) сприяє створенню інноваційно-інвестиційних та інноваційних проектів, бізнес-інкубаторів, технопарків на території області;

44) сприяє проведенню переговорів з питань залучення іноземних інвестицій, створенню спільних підприємств (з іноземними інвестиціями), визначає перспективні об’єкти та напрями інвестування;

45) проводить державну реєстрацію іноземних інвестицій в області і договорів про спільну з іноземними партнерами інвестиційну діяльність;

46) готує матеріали з питань, що стосуються співробітництва області, до засідань робочих груп експертів та міжурядових комісій, делегаціям області, що відряджаються за кордон;

47) аналізує результати зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності в області та вносить пропозиції щодо дотримання суб’єктами підприємницької діяльності вимог законодавства, правил міжнародної торгівлі, надає їм консультативну і методичну допомогу;

48) сприяє розвитку зовнішньоекономічної виробничої кооперації, надає суб’єктам підприємницької діяльності області допомогу в організації, участі та проведенні міжнародних виставок, ярмарків і презентацій;

49) інформує суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності області про економічні, комерційні, соціальні, екологічні та інші умови, необхідні для їх діяльності;

50) вивчає загальний стан економіки, тенденції розвитку зовнішньоекономічних зв’язків і рівень конкурентоспроможності продукції провідних галузей іноземних держав, кон’юнктуру ринку товарів і послуг та інформує обласну державну адміністрацію з цих питань, а в разі потреби – інші установи та організації області;

51) сприяє поширенню передового досвіду у сфері демонополізації економіки, приватизації, конверсії військово-промислового комплексу, розвитку структур ринкової економіки, нарощуванню виробництва імпортозамінної продукції;

52) відповідно до чинного законодавства та в межах повноважень, наданих Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, здійснює видачу суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності області документів дозвільного характеру (картки обліку-реєстрації, експортно-імпортні ліцензії, разові (індивідуальні ліцензії) та щомісяця звітує перед Міністерством економічного розвитку і торгівлі України щодо їх видачі;

53) доводить до суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності області накази Міністерства економічного розвитку і торгівлі України щодо застосування (скасування) спеціальних санкцій відповідно до статті 37 Закону України „Про зовнішньоекономічну діяльність“;

54) проводить моніторинг порушень вимог чинного законодавства, що регулює зовнішньоекономічну діяльність, стану розрахунків за експортно-імпортними операціями суб’єктів підприємницької діяльності області та надає одержану інформацію Міністерству економічного розвитку і торгівлі України;

55) надає висновки щодо визначення операцій такими, що належать до операцій з давальницькою сировиною, контролює, в межах своєї компетенції за дорученням Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, інші види зовнішньоекономічної діяльності, у межах чинного законодавства;

56) проводить моніторинг впливу на стан зовнішньоекономічної діяльності тарифів і ставок оподаткування експорту та імпорту товарів, механізмів і процедур валютного регулювання зовнішньоторговельних операцій;

57) аналізує цінову, податкову, тарифну і кредитну політику щодо товарів, які експортуються та імпортуються, подає до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України відомості, висновки та пропозиції з цих питань;

58) забезпечує систематичний аналіз стану та перспектив розвитку підприємництва в області;

59) сприяє реалізації державної політики у сфері розвитку та підтримки підприємництва та створенню сприятливих умов для його функціонування;

60) сприяє розвитку інфраструктури підтримки підприємництва в області;

61) взаємодіє з районними державними адміністраціями, виконавчими комітетами міських рад міст обласного значення, регіональним фондом підтримки підприємництва в області з питань фінансування пріоритетних напрямків розвитку підприємництва;

62) готує та подає в установленому порядку Державній службі України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва пропозиції до Плану заходів з виконання Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в Україні;

63) надає суб’єктам підприємництва, в межах компетенції, консультаційну та інформаційну допомогу;

64) проводить єдину політику з контролю за використанням об’єктів прав інтелектуальної власності та координує дії у цій сфері органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, власників прав на об’єкти прав інтелектуальної власності та суб’єктів господарювання усіх форм власності;

65) надає пропозицій щодо формування державної політики у сфері використання об’єктів права інтелектуальної власності на території області;

66) проводить просвітницькі заходи з питань реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності;

67) розробляє та опрацьовує нормативно-правові акти з питань, що відносяться до його компетенції;

68) здійснює інші передбачені чинним законодавством повноваження.

 

Керівництво Департаменту та структурних підрозділів

Прізвище, ім’я, по батькові працівника
Посада
Телефон
Кабінет
Хиля
Віталій Володимирович
Директор Департаменту інвестиційно-інноваційної політики та зовнішньоекономічних зв’язків
37-42-60
37-29-11
№410
Папуша
Микола Григорович
Заступник директора Департаменту інвестиційно-інноваційної політики та зовнішньоекономічних зв’язків – начальник управління розвитку підприємництва
37-53-96
№ 406
Відділу розвитку туризму та іміджевої діяльності Департаменту інвестиційно-інноваційної політики та зовнішньоекономічних зв’язків
37-22-48
№ 405
Стеценко
Василь Борисович
Начальник управління інвестиційної політики та зовнішніх зносин
37-42-60
№ 407
Дядик                Ірина Василівна Начальник відділу інвестиційно-інноваційної політики та зовнішньоекономічної діяльності
37-42-60
№ 401
Вдовиченко
Віта Володимирівна
Начальник відділу міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Департаменту інвестиційно-інноваційної політики та зовнішньоекономічних зв’язків
37-42-60
№ 402
Відділу розвитку підприемництва Департаменту інвестиційно-інноваційної політики та зовнішньоекономічних
зв’язків
37-70-02
№ 409
Шухтіна
Олена Юріївна
Начальник відділу регуляторної політики та адміністративних послуг Департаменту інвестиційно-інноваційної політики та зовнішньоекономічних зв’язків
37-93-15
№ 408

 

Розпорядок роботи:
Понеділок – четвер : 9.00 – 18.15
п’ятниця:9,00 – 17.00
обідня перерва : 13.00 – 14.00
Графік прийому громадян директором Департаменту :
середа:9,00 – 13.00
п’ятниця:13.00 – 15.00
Заступник директора Департаменту:
понеділок: 14.00 – 18.00
четверга : 9.00 – 13.00

 

 

Карта залучення міжнародної допомоги

Декларація про
доходи, зобов’язання фінансового характеру та майновий стан директора Департаменту інвестиційно-інноваційної політики
та зовнішньоекономічних зв’язків Черкаської обласної державної адміністрації Хилі Віталія Володимировича за 2014 рік

Декларація про доходи, зобов’язання фінансового характеру та майновий стан заступника директора Департаменту інвестиційно-інноваційної політики та зовнішньоекономічних зв’язків – начальника управління розвитку підприємництва Черкаської обласної державної адміністрації Папуши Миколи Григоровича за 2014 рік

Анонси