Департамент агропромислового розвитку

Керівник
ГЛУХОВ
Ігор Валентинович
Телефон: (0472) 37-06-60
Графік роботи відділу:
Вебсайт: apkck.gov.ua
Контакти
Документи
Основні завдання

Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства аграрної політики та продовольства України, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;
2) аналізує стан і тенденції економічного та соціального розвитку аграрного сектору області;
3) готує пропозиції до проектів програм і прогнозів регіонального соціально-економічного розвитку, а також відповідних цільових програм розвитку галузей агропромислового виробництва;
4) вносить Мінагрополітики пропозиції щодо удосконалення механізму державної підтримки підприємств галузей агропромислового виробництва, розвитку малого підприємства на селі, в тому числі фермерських і особистих селянських господарств;
5) готує пропозиції щодо формування регіональних продовольчих ресурсів, складає їх баланси та бере участь у розробленні і здійсненні заходів щодо формування Аграрним фондом продовольчого резерву;
6) надає методичну допомогу сільськогосподарським товаровиробникам із питань науково-технічних розробок, провадження інноваційно-інвестиційної діяльності, інформатизації, нарощення експортного потенціалу, створення нових та реконструкції діючих виробництв;
7) вживає заходів для боротьби з корупцією в галузях агропромислового виробництва, активізації боротьби із розкраданням державного майна на підприємствах галузей агропромислового виробництва;
8) надає допомогу підприємствам, установам та організаціям із питань дотримання правил ведення бухгалтерського обліку, фінансової звітності, виявляє причини і факти непродуктивних витрат та витрат на підприємствах, що належать до сфери управління Мінагрополітики, сприяє розвитку статистики в галузях агропромислового виробництва;
9) сприяє організації виробництва сировини та продуктів дитячого, дієтичного і профілактичного харчування;
10) розробляє і вносить пропозиції облдержадміністрації з питань збереження, відтворення та охорони родючості ґрунтів, консервації деградованих малопродуктивних земель, а також бере участь у проведенні агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення;
11) сприяє забезпеченню цільового, ефективного використання сільськогосподарськими підприємствами меліорованих земель, бере участь
в здійсненні заходів щодо збереження меліоративних систем;
12) формує поточну та перспективну потребу сільськогосподарських товаровиробників у мінеральних добривах, засобах захисту рослин, насінні, садивному матеріалі та інших матеріально-технічних ресурсах;
13) сприяє техніко-технологічній модернізації галузей агропромислового виробництва, розвитку регіонального ринку сільськогосподарських машин
і обладнання, погоджує норми питомих витрат енергетичних ресурсів у аграрному секторі економіки;
14) забезпечує в межах своїх повноважень розвиток виробництва і використання біодизеля, біоеталону, інших альтернативних видів палива та відновлюваних джерел енергії, запровадження енергозберігаючих технологій в галузях агропромислового виробництва;
15) готує пропозиції стосовно укладання з профспілковими організаціями в агропромисловому комплексі галузевих і регіональних угод;
16) реалізує разом із відповідними науково-дослідними, дослідно-конструкторськими, проектними установами і аграрними вищими навчальними закладами науково-технічну та кадрову політику в галузях агропромислового комплексу;
17) створює належні умови для формування і розвитку сільськогосподарських дорадчих служб, вносить облдержадміністрації пропозиції до проекту місцевого бюджету в частині фінансування соціально спрямованих дорадчих послуг;
18) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики у сфері державної таємниці та інформації, виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності галузей агропромислового виробництва, виконання завдань цивільного захисту населення і сільських територій;
19) забезпечує дотримання підприємствами, установами та організаціями агропромислового комплексу вимог чинного законодавства з охорони праці, пожежної безпеки і безпеки дорожнього руху;
20) вживає заходи щодо цільового та ефективного використання коштів державного бюджету, спрямованих за бюджетними програмами, передбаченими для Мінагрополітики, законами України про державний бюджет на відповідний рік та інформує суб’єктів господарювання агропромислового комплексу стосовно застосування норм порядків використання коштів за зазначеними бюджетними програмами;
21) забезпечує організацію виставково-ярмаркової діяльності у сфері агропромислового розвитку та вносить пропозиції щодо її фінансування;
22) подає пропозиції до проектів нормативно-правових актів щодо регулювання ринку сільськогосподарської продукції та продовольства;
23) здійснює аналіз статистичних показників діяльності агропромислового комплексу та надання відповідної інформації Мінагрополітики для прийняття рішень і впровадження заходів, що забезпечують підвищення економічної ефективності роботи агропромислового комплексу та дозволяють забезпечувати продовольчу безпеку області на відповідному рівні;
24) здійснює аналіз стану та перспектив розвитку харчової і переробної промисловості в області, кон’юнктури аграрного та продовольчого ринків;
25) здійснює заходи із забезпечення продовольчого ринку продуктами харчової і переробної промисловості вітчизняного виробництва;
26) здійснює підготовку проектів розпоряджень облдержадміністрації з питань земельних відносин та розгляд питань щодо надання в оренду водних об’єктів;
27) координує виконання обласних та державних програм розвитку галузей агропромислового виробництва;
28) вивчає попит на тваринницьку продукцію та сприяє формуванню інфраструктури ринку з метою збуту виробленої тваринницької продукції, встановленню зовнішньоекономічних зв’язків та залученню інвесторів;
29) забезпечує виконання механізму надання державної підтримки, що передбачена законодавством, сільськогосподарським товаровиробникам усіх форм власності та господарювання;
30) готує пропозиції щодо шляхів підвищення ефективності ведення галузей тваринництва, посилення їх конкурентоспроможності на вітчизняному та світовому ринках;
31) вносить пропозиції щодо напрямів державної підтримки вітчизняних сільгосптоваровиробників та сприяє розвитку тваринництва в суб’єктів господарювання усіх форм власності в ринкових умовах;
32) сприяє поліпшенню виробничих умов праці товаровиробників, підвищенню рівня їх кваліфікації та продуктивності праці;
33) забезпечує висвітлення досягнень у галузях тваринництва, птахівництва, бджільництва, сприяє участі підприємств, установ і організацій усіх форм власності у виставках, ярмарках, аукціонах тощо;
34) сприяє в межах своїх повноважень впровадженню сучасних технологій виробництва, інформаційно-комунікаційних технологій, створенню системи національних інформаційних ресурсів;
35) забезпечує роботу, спрямовану на розвиток племінної справи у тваринництві, проведення комплексної оцінки (бонітування) сільськогосподарських тварин;
36) забезпечує проведення атестації та допуску до відтворення кнурів, баранів та цапів;
37) забезпечує в межах повноважень проведення сертифікації племінних (генетичних) ресурсів;
38) здійснює заходи щодо організації ефективного використання племінних (генетичних) ресурсів для підвищення продуктивності та генетичного потенціалу тварин, впровадження новітніх технологій виробництва, маркетингу, організації праці, зниженні витрат на виробництво продукції, підвищенні ефективності галузей;
39) надає допомогу суб’єктам господарювання в налагодженні племінної справи у тваринництві, впровадженні прогресивних технологій утримання, годівлі сільськогосподарських тварин;
40) розробляє пропозиції щодо оптимізації зонального та територіального розміщення виробництва продукції рослинництва, садівництва, виноградарства, хмелярства, насінництва, проведення єдиної технологічної політики, забезпечення дотримання науково-обґрунтованих сівозмін, охорони та підвищення родючості ґрунтів, впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій;
41) сприяє залученню інвестицій для технічного переоснащення агропромислового комплексу регіону;
42) здійснює моніторинг стану забезпечення підприємств агропромислового комплексу нафтопродуктами та іншими видами паливно-енергетичних ресурсів, відпрацювання заходів щодо його поліпшення;
43) забезпечує в межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
44) розробляє проекти розпоряджень облдержадміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;
45) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
46) бере участь у розробленні проектів розпоряджень облдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;
47) бере участь у підготовці звітів голови облдержадміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;
48) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові облдержадміністрації;
49) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
50) бере участь у підготовці проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
51) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
52) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
53) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;
54) постійно інформує населення про стан здійснення визначення законом повноважень;
55) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;
56) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
57) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
58) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
59) забезпечує захист персональних даних;
60) здійснює інші повноваження, передбачені вимогами чинного законодавства.

Департамент має право:
1) залучати працівників інших структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;
2) одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань, а також одержувати від органів статистики інформацію з питань розвитку агропромислового комплексу;
3) організовувати і проводити конференції, семінари, наради з питань, що належать до його компетенції.
7. Департамент під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації та її апаратом, районними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також із підприємствами та організаціями незалежно від форм власності, об’єднаннями громадян.

Розпорядок роботи

Понеділок-Четвер П’ятниця Обідня перерва
8:00-17:15 8:00-16:00 12:00-13:00

Анонси