Порядок державної реєстрації іноземних інвестицій

На виконання статті 13 Закону України „Про режим іноземного інвестування” постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.1996 №928 затверджено Положення про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій. Згідно із Положенням державна реєстрація фактично внесених іноземних інвестицій здійснюється Урядом Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями (Управлінням зовнішніх зносин та європейської інтеграції Черкаської облдержадміністрації, тел. (0472)37-42-60 на підставі документів, поданих іноземним інвестором або уповноваженою ним в установленому порядку особою, а саме:

1. Лист-звернення від іноземного інвестора або уповноваженого ним представника з проханням здійснити державну реєстрацію фактично внесеної іноземної інвестиції; (згідно із Додатком 1)

2. Інформаційне повідомлення про внесення іноземної інвестиції у трьох примірниках з відміткою державної податкової інспекції за місцем здійснення інвестиції про її фактичне внесення;(згідно із Додатком 2)

3. Документи, що підтверджують форму здійснення іноземної інвестиції (нотаріально засвідчені копії установчих документів: Установчий договір, Статут підприємства, Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, Довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) Державного комітету статистики України; договори (контракти) про виробничу кооперацію, спільне виробництво та інші види спільної інвестиційної діяльності); (згідно із Додатками 3, 4, 5)

4. Документи, що підтверджують вартість іноземної інвестиції (засвідчені копії):

а) при майнових внесках – вантажна митна декларація завірена печаткої підприємства; (згідно із Додатком 6)

б) при грошових внесках – довідка банку про зарахування коштів на рахунок підприємства з іноземними інвестиціями або окремий рахунок сторін, що провадять спільну інвестиційну діяльність на підставі укладеного договору;

5. Довіреність від іноземного інвестора, де відображено дозвіл здійснювати державну реєстрацію іноземної інвестиції та вести відповідну роботу з органами державної влади (нотаріально завірена копія, а у випадку, якщо довіреність складено іноземною мовою – додається і офіційний переклад довіреності);

6. Платіжне доручення про сплату за реєстрацію іноземної інвестиції до місцевого та державного бюджетівдокумент, що свідчить про внесення заявником плати за реєстрацію (у розмірі двадцяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян (340 грн): 50% – до республіканського (АР Крим), обласних, Київського та Севастопольського міських бюджетів; 50% – до Державного бюджету України).

Орган державної реєстрації розглядає подані документи протягом трьох робочих днів і приймає рішення про реєстрацію іноземної інвестиції або про відмову в ній. Відмова в державній реєстрації іноземних інвестицій можлива лише у разі, коли здійснення цієї інвестиції суперечить чинному законодавству України, або подані документи не відповідають вимогам Положення про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій. При цьому думка органів державної влади про недоцільність здійснення іноземної інвестиції ні в якому випадку не є підставою для відмови в державній реєстрації такої інвестиції.

Державна реєстрація іноземної інвестиції здійснюється шляхом присвоєння інформаційному повідомленню про внесення іноземної інвестиції відповідного номера. Перший примірник інформаційного повідомлення повертається заявникові як підтвердження факту державної реєстрації іноземної інвестиції, другий – надсилається Міністерству фінансів України, третій – залишається в органі, що здійснив її реєстрацію.

Державна реєстрація іноземної інвестиції діє протягом усього періоду функціонування інвестиції. У разі повної або часткової репатріації іноземної інвестиції за кордон іноземний інвестор або уповноваженим ним особа повинні повідомити про це відповідний орган державної реєстрації, про що останнім робиться відмітка на інформаційному повідомленні та відповідний запис у журналі обліку державної реєстрації внесених іноземних інвестицій. Інформаційне повідомлення із зазначеною відміткою подається відповідним органам, установам у разі вивезення (переказу) іноземної інвестиції за кордон відповідно до законодавства.

 

Порядок державної реєстрації договорів про спільну інвестиційну діяльність

На виконання статті 24 Закону України „Про режим іноземного інвестування” затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.1997 №112 Положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора та наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 20.02.1997 №125 Інструкція про порядок здійснення державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора.

Державній реєстрації підлягають договори (контракти) про виробничу кооперацію, спільне виробництво та інші види спільної інвестиційної діяльності (далі – Договори), не пов’язаної зі створенням юридичної особи, укладені відповідно до законодавства суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності України за участю іноземного інвестора. Обов’язки з державної реєстрації Договорів покладені на Міністерство економіки АР Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські управління зовнішніх економічних зв’язків (Управлінням зовнішніх зносин та європейської інтеграції Черкаської облдержадміністрації, тел. (0472)37-42-60).

Для державної реєстрації Договору суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності України – учасник Договору, якому доручено ведення спільних справ учасників, або уповноважена ним в установленому порядку особа, подає такі документи:

– Лист-звернення з проханням здійснити державну реєстрацію Договору;

– Інформаційна картка Договору за встановленою формою та згідно із Порядком заповнення інформаційної картки та картки державної реєстрації договору (контракту) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора, затвердженим наказом МЗЕЗторгу від 20.02.1997 №125; (згідно із Додатком 7)

– договір (контракт) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора (оригінал і копія), засвідчені в установленому порядку;

– засвідчені копії установчих документів суб’єкта (суб’єктів) зовнішньоекономічної діяльності України: Установчий договір, Статут підприємства, Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, Довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) Державного комітету статистики України;

– документи, що свідчать про реєстрацію (створення) іноземної юридичної особи (нерезидента) в країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо). При цьому ці документи повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі, перекладені українською мовою та легалізовані у консульській установі України, якщо міжнародними договорами, в яких бере участь Україна, не передбачено інше. Зазначені документи можуть бути засвідчені також у посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в Міністерстві закордонних справ України. У цьому контексті варто зазначити, що з метою спрощення процесу визнання іноземних документів 5 жовтня 1961 року в Гаазі було підписано Конвенцію, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів. Згідно з її положеннями на документах, вироблених (виданих) компетентними органами однієї держави та призначених для використання на території іншої, проставляється спеціальний штамп – апостиль, що є єдиною формальністю, якої можна зажадати для здійснення всієї процедури легалізації. Тим самим держави-учасниці Конвенції скасовують вимоги дипломатичної і консульської легалізації іноземних офіційних документів. При цьому підпис, печатка і штамп, проставлені компетентними органами на апостилі, використовуються на території будь-якої з цих держав (на сьогодні до Конвенції приєдналися понад 90 країн світу, до яких належить більшість європейських та американських країн). До речі, для України Конвенція, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних, набула чинності 22 грудня 2003 року (Закон України „Про приєднання України до Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів” прийнято 10 січня 2002 року);

– відповідний дозвіл (ліцензія), якщо згідно із законодавством України цього вимагає діяльність, що передбачається Договором;

– документ, що свідчить про внесення заявником плати за державну реєстрацію Договору (у розмірі шести неоподаткованих мінімумів доходів громадян (102 грн): 100% перераховується до Державного бюджету України).

Орган державної реєстрації розглядає подані документи протягом двадцяти календарних днів і приймає рішення про державну реєстрацію Договору або про відмову в ній. У здійсненні державної реєстрації Договору може бути відмовлено, якщо:

– умови Договору не відповідають законодавству України;

– до суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності України, який подав лист-звернення про реєстрацію Договору, застосовані санкції згідно із статтею 37 Закону України „Про зовнішньоекономічну діяльність”;

– існує заборона на передбачений вид спільної діяльності згідно із законодавством України.

У разі прийняття рішення про державну реєстрацію Договору заявнику видається Картка державної реєстрації Договору (контракту) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора та робиться відмітка про державну реєстрацію на оригіналі Договору (згідно із Додатком 8). Один примірник Картки та копія Договору залишаються в органі державної реєстрації. Три примірника Картки видається суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності України: перший примірник він подає до митних органів для митного оформлення відповідного майна, другий – до державної податкової інспекції за місцем знаходження українського суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності, третій – залишається у суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності України.

Державна реєстрація Договорів є підставою для здійснення іноземної інвестиції за такими Договорами.

Зразки документів