ІНСПЕКЦІЯ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Місце знаходження
18005, м.Черкаси, бульвар Шевченка, 287;
тел.(0472) 33-12-08;
е-mail: cherk.zah@ck.ukrpack.net

 

1. Держспоживінспекція у Черкаській області відповідно до покладених на неї завдань:

1.1. Здійснює державний контроль за додержанням законодавства про захист прав споживачів, рекламу в цій сфері та державний ринковий нагляд.

1.2. Управляє об’єктами державної власності в межах, визначених законодавством.

1.3.Узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, готує та вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення системи державного контролю за додержанням законодавства у сфері захисту прав споживачів, реклами, державного ринкового нагляду та подає їх Держспоживінспекції України.

1.4.Бере участь у реалізації державної політики у сфері ринкового нагляду.

1.5.Здійснює у межах своєї компетенції заходи з виробництва та розповсюдження соціальної реклами.

1.6.Сприяє органам місцевого самоврядування у здійсненні ними повноважень щодо захисту прав споживачів.

1.7.Сприяє створенню необхідних умов для навчання та набуття населенням правових знань у сфері захисту прав споживачів.

1.8. Організовує надання споживачам консультацій з питань захисту їх прав.

1.9. Сприяє реалізації в Україні Керівних принципів для захисту інтересів споживачів, прийнятих Генеральною Асамблеєю ООН 09.04.1985.

1.10.Висвітлює у засобах масової інформації результати роботи з контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, рекламу та державний ринковий нагляд.

1.11. Здійснює моніторинг у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, причин і кількості звернень споживачів (користувачів) про захист їх права на безпечність продукції, причин і кількості нещасних.

1.12. Здійснює моніторинг дій суб’єктів господарювання щодо вилучення з обігу та/або відкликання продукції, щодо якої прийнято рішення
про вилучення з обігу та/або відкликання.

1.13. Вживає у межах сфери своєї відповідальності відповідних заходів щодо своєчасного попередження споживачів (користувачів) про виявлену
небезпеку, яку становить продукція.

1.14.Вживає заходів щодо налагодження співпраці із суб’єктами господарювання стосовно запобігання чи зменшення ризиків, які становить продукція, надана цими суб’єктами господарювання на ринку.

1.15.Узагальнює результати здійснення ринкового нагляду, аналізує причини виявлених порушень, розробляє і вносить у встановленому порядку пропозиції щодо перегляду встановлених вимог, якщо вони не забезпечують належного рівня захисту суспільних інтересів.

1.16.Забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд.

1.17. Розробляє і здійснює заходи, спрямовані на підвищення ефективності своєї діяльності із здійснення ринкового нагляду.

1.18. Інформує органи державної влади, органи місцевого самоврядування та громадськість про результати здійснення ринкового нагляду.

1.19. Вживає заходів щодо адаптації національних нормативно-правових актів у сфері ринкового нагляду до відповідних актів законодавства Європейського Союзу.

1.20. Здійснює інші повноваження, визначені законами України та покладені на Держспоживінспекцію України Президентом України.

 

2. Держспоживінспекція у Черкаській області має право:

2.1. У сфері захисту прав споживачів:

2.1.1.Перевіряти у суб’єктів господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного господарства, якість продукції, додержання обов’язкових вимог щодо безпеки продукції, а також додержання правил торгівлі та надання послуг.

2.1.2. Безперешкодно відвідувати та обстежувати відповідно до законодавства виробничі, складські,торговельні та інші приміщення суб’єктів господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного господарства.

2.1.3. Відбирати у суб’єктів господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного господарства, зразки товарів, сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів для перевірки їх якості на місці або проведення незалежної експертизи у відповідних лабораторіях та інших установах, акредитованих на право проведення таких робіт згідно із законодавством, з оплатою вартості зразків і проведених досліджень (експертизи) відповідно до законодавства.

2.1.4. Одержувати безоплатно від суб’єктів господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного господарства, що перевіряються, копії необхідних документів, які характеризують якість продукції, сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, що використовуються для виробництва такої продукції.

2.1.5.Проводити контрольні перевірки правильності здійснення розрахунків зі споживачами.

2.1.6.Давати суб’єктам господарювання обов’язкові до виконання приписи щодо припинення порушень прав споживачів.

2.1.7. Припиняти відвантаження і реалізацію товарів, які не відповідають вимогам нормативних документів, додержання яких відповідно до законодавства є обов’язковим, до усунення суб’єктами господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного господарства, виявлених недоліків.

2.1.8.Забороняти суб’єктам господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного господарства, реалізацію споживачам продукції в
разі:

відсутності документів, що засвідчують її відповідність вимогам нормативних документів, додержання яких відповідно до законодавства є обов’язковим;

відсутності сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання відповідності такої продукції, якщо її внесено до переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації;

ввезення такої продукції на територію України без документів, які підтверджують її належну якість;

коли строк придатності продукції не зазначено або зазначено з порушенням вимог нормативних документів, додержання яких відповідно до законодавства є обов’язковим, чи коли такий строк закінчився;

коли продукція є фальсифікованою.

2.1.9.Приймати рішення про:

припинення суб’єктами господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного господарства, реалізації та виробництва продукції, що не відповідає вимогам нормативно-правових актів та нормативних документів, додержання яких відповідно до законодавства є обов’язковим, до усунення виявлених недоліків;

тимчасове припинення діяльності суб’єктів господарювання сфери торгівлі (секцій, відділів) і послуг, у тому числі ресторанного господарства, складів підприємств оптової і роздрібної торгівлі та організацій незалежно від форми власності, що систематично реалізують товари неналежної якості, порушують правила торгівлі та надання послуг, умови зберігання і транспортування товарів, до усунення виявлених недоліків.

2.1.10. Опломбовувати у порядку, передбаченому законодавством, виробничі, складські, торговельні та інші приміщення суб’єктів господарювання сфери торгівлі і послуг, у тому числі ресторанного господарства, а також несправні, з неправильними показаннями, з пошкодженим повірочним тавром або без нього чи з таким, строк дії якого закінчився, засоби вимірювальної техніки, за допомогою яких здійснюється обслуговування споживачів.

2.1.11. Подавати до суду позови щодо захисту прав споживачів. Вимагати від рекламодавців, виробників та розповсюджувачів реклами надання документів, усних чи письмових пояснень, відео- та звукозаписів, іншої інформації, необхідної для здійснення Держспоживінспекцією у Черкаській області повноважень щодо контролю за додержанням законодавства про рекламу.

2.1.12.Приймати рішення щодо визнання реклами недобросовісною, визнання порівняння в рекламі неправомірним.

2.1.13. Вимагати від рекламодавців публікації відомостей, що уточнюють, доповнюють рекламу, та звертатися з позовом до суду щодо протиправних дій рекламодавців, виробників та розповсюджувачів реклами, заборони відповідної реклами та її публічного спростування.

2.2. У сфері ринкового нагляду:

2.2.1.Здійснювати державний ринковий нагляд у межах сфери відповідальності відповідно до повноважень, визначених Законами України “Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції”, “Про загальну безпечність нехарчової продукції”, “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”.

2.2.2. Проводити перевірки характеристик продукції, в тому числі відбирати зразки продукції та забезпечувати проведення їх експертизи (випробування).

2.2.3. Перевіряти додержання вимог щодо представлення продукції за місцем проведення ярмарки, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції, яка не відповідає встановленим вимогам, а у визначених Законом України “Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції” випадках видавати приписи про негайне усунення порушень вимог щодо представлення такої продукції та приймати рішення про негайне припинення представлення цієї продукції за місцем проведення відповідного ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції, проводити перевірки виконання суб’єктами господарювання відповідних приписів та рішень.

2.2.4.Приймати у випадках та порядку, визначених Законом України “Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції”, рішення
про:

вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, здійснення контролю стану виконання суб’єктами господарювання цих рішень;

знищення продукції або приведення її в інший спосіб у стан, який виключає використання цієї продукції.

2.2.5.Вживати у порядку, визначеному Законом України “Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції” та іншими законами України, заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні порушень вимог цього Закону.

2.2.6.Здійснювати інші повноваження відповідно до Законів України “Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції”, “Про загальну безпечність нехарчової продукції” та інших законів України.

2.3. Розглядати відповідно до законодавства справи про адміністративні правопорушення.

2.4.Накладати відповідно до законодавства адміністративні стягнення та застосовувати адміністративно-господарські санкції, застосовувати фінансові санкції до суб’єктів господарювання в разі порушення ними законодавства про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення.

2.5.Звертатися до суду з позовами про стягнення до бюджету коштів у разі застосування відповідних адміністративно-господарських санкцій, зобов’язання вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення.

2.6.Надсилати до правоохоронних органів матеріали перевірок щодо дій, які містять ознаки злочину.

 

Розпорядок роботи:

Понеділок – п’ятниця 8.00 – 17.15
Обідня перерва 13.00 – 14.00

 

Керівництво інспекції та дні прийому громадян

з/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Посада, яку займає
Дні прийому
Години прийому
Телефон №
Кабінет №
1
2
3
4
5
6
7
1

Начальник інспекції

Другий та четвертий вівторок кожного місяця

9.00-12.00
14.00-17.00

37-25-82
210
2

Заступник начальника інспекції -начальник відділу

Перший та третій понеділок кожного місяця

9.00-12.00
14.00-17.00

37-60-82
211

 

Порядок прийому громадян в Інспекції з питань захисту прав споживачів у Черкаській області

Телефон громадської приймальні у управління 45-62-05 працює в будні з 8-ї до 17-ї години.

Щоденно з 8-ї до 12-ї години працівниками інспекції надаються консультації споживачам з питань захисту їх прав.

Щодо роботи Інспекції з питань захисту прав споживачів у Черкаській області станом на 01 січня 2013 року

За 2012 рік перевірено 215 суб’єктів господарської діяльності. Порушення законодавства про захист прав споживачів виявлені у 204 суб’єктів господарської діяльності, що складає 94,9%.

В ході перевірок встановлено 568 різного роду порушень, в тому числі 90 порушень продажу реалізації товарів (робіт, послуг) без відповідних супровідних документів, 48 порушень продажу (реалізації) товарів, які не відповідають вимогам нормативних документів, 414 порушень прав споживачів щодо ненадання доступної достовірної та своєчасної інформації.

Перевірено якість товарів (робіт, послуг) на суму 7120,3 тис. грн.,з них забраковано та знято з реалізації на суму 1369,8 тис.грн., що складає 19,24%.

За допущені порушення вимог діючого законодавства про захист прав споживачів до суб’єктів господарської діяльності, громадян-підприємців застосовано економічні штрафні санкції на суму 1369,5 тис.грн., та притягнуто до адміністративної відповідальності 167 осіб на загальну суму 28,509 тис. грн.

На протязі 2012 року на проведення лабораторних досліджень було відібрано 155 зразки із різних груп товарів, із них не відповідали вимогам діючих нормативних документів – 56, що складає 36,1 %.

За 12 місяців 2012 року до інспекції надійшло 397 звернень від громадян.

Споживачам, суб’єктами підприємницької діяльності за неякісні товари, виконані роботи та надані послуги повернуто 121,3 тис.грн.

По скаргах споживачів перевірено 45 суб’єктів підприємницької діяльності до яких застосовано адміністративних та адміністративно-господарських стягнень на загальну суму 19,9 тис. грн..

Постійно проводиться роз’яснювальна робота в засобах масової інформації. З метою поліпшення правової освіти населення надано 16 юридичних консультацій та роз’яснень, зроблено 162 публікацій, теле – і радіо трансляцій за матеріалами інспекції.

Анонси