Довгострокова програма залучення інвестицій в економіку Черкаської області у період 2011-2015 років

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

У сучасному світі якість управління інвестиційно-інноваційними процесами стає визначальним фактором конкурентоспроможності національних економік. В Україні за останні роки спостерігається технологічне відставання від розвинених країн і як наслідок, зниження конкурентоспроможності економіки, гальмування розвитку високотехнологічних галузей промисловості, зниження продуктивності праці. Причина цього полягає у непослідовності проведення науково-технологічної, інвестиційно-інноваційної політики та низькому рівню міжвідомчої координації.

Залучення сучасних технологій, світового інвестиційного капіталу для побудови високотехнологічної економіки в Україні неможлива через незадовільний бізнес-клімат. Про це свідчать результати двох впливових міжнародних досліджень – Всесвітнього банку «Ведення бізнесу – 2010» і «Рейтинг глобальної конкурентоспроможності» Всесвітнього економічного форуму. Так, за простотою ведення бізнесу Україна посідає 142 місце зі 183 країн світу. Несприятливий бізнес-клімат є основним чинником, що стримує інвестування в економіку країни. Сучасні умови на шляху інтеграції України до світового економічного простору вимагають перспективного планування, комплексного та системного підходу для формування сприятливого інвестиційного клімату.

Формування позитивного ділового та інвестиційного клімату – це одне із стратегічних завдань органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Політика органів виконавчої влади повинна забезпечити створення умов, які сприятимуть  організації та успішному розвитку бізнесу в регіоні.

Програма залучення інвестицій в економіку Черкаської області на 2011-2015 роки (далі – Програма) спрямована на формування позитивного ділового та інвестиційного клімату в регіоні, підтримку розвитку підприємництва в напрямку його подальшої інтеграції до світового господарського простору, впровадження інвестиційно-інноваційної моделі соціально-економічного розвитку Черкаської області.

Недостатнє інвестиційне забезпечення економіки області зумовлює  старіння основних фондів. У цілому, в області ступінь зносу основних фондів складає 61,3% у промисловості, на транспорті цей показник перевищує 70%, у будівництві – 40%. Критичні показники зносу основних фондів мають безпосередній вплив на показники ВВП та конкурентоспроможності галузей економіки України, рівні яких також у кризовий період значно знизились.

В області понад 620 об’єктів знаходяться на стадії незавершеного будівництва. Понад 54% від загальної їх кількості мають рівень будівельної готовності до 70%.

Аналіз залучення інвестицій в економіку області свідчить, що протягом  січня-вересня 2010 року загальна сума залучених прямих іноземних інвестицій в область збільшилась на 72,4 млн. дол. США

Станом на 01.10.2010 загальний обсяг сукупного капіталу нерезидентів в області у вигляді прямих іноземних інвестицій становить – 288,3 млн. дол. США

На одного жителя області припадає 222,4 дол. США.

У рейтингу регіонів України по залученню іноземного капіталу Черкаська область займає 16 місце.

Залучення прямих іноземних інвестицій

Найбільш вагомі інвестиційні внески належать діловим партнерам з 6-ти країн,  на долю яких припадає 90,2% усіх прямих інвестицій, які надійшли до Черкащини:

 • з Кіпру – 147,2 млн. дол. США (56,5%);
 • зі Сполученого Королівства Великобританії – 52,9 млн. дол. США (20,3%);
 • з Німеччини – 25,4 млн. дол. США (9,7%);
 • зі Сполучених Штатів Америки – 16,2 млн. дол. США (6,2%);
 • з Франції – 12,5 млн. дол. США (4,8%);
 • з Російської Федерації – 6,1 млн. дол. США (2,9%).

Інвестиції вкладено у такі галузі (млн. дол. США): хімічна та нафтохімічна промисловість – 134,9 або 46,7% прямих інвестицій області; харчова промисловість – 55,1 або 19,1%; сільське господарство – 21,4 або 7,4%; целюлозно-паперова та видавнича справа – 17,2 або 5,9%; машинобудування – 5,3 або 1,8%.

Позитивною тенденцією останніх років є залучення іноземних інвестицій переважно до хімічної та нафтохімічної промисловості – пріоритетних та традиційних галузей економіки області.

Залучення  капітальних інвестицій

За січень–вересень 2010р. у розвиток економіки області підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 1896,3 млн.грн. капітальних інвестицій. Найвагомішу частку з них (82,2% загального обсягу) становлять інвестиції в основний капітал (у капітальне будівництво та придбання машин і обладнання).

Питома вага  коштів, освоєних за рахунок кредитів банків, збільшилася до 14,8% проти 10,8% у 2009 році. Найбільшу частку (40,6%) капіталовкладень спрямовано у розвиток промисловості області. В розвиток сільського господарства спрямовано – 18,4% від загального обсягу капіталовкладень.

 

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Метою Програми є підвищення конкурентоспроможності економіки Черкаської області, створення привабливого середовища для ведення бізнесу, а також нової якості життя і праці населення. Реалізація Програми має забезпечити якісні зміни в економіці регіону з одночасним підвищенням використання людського, виробничого і природного потенціалу, зростання надходження інвестиційних ресурсів, досягнення більш високого рівня соціального розвитку.

Основні складові підвищення конкурентоспроможності економіки Черкаської області та інвестиційно-інноваційної політики у 2011 – 2015 роках:

 • Забезпечення стабільності соціально-економічного розвитку Черкаської області.
 • Підвищення ефективності державного управління (колективних державних послуг).
 • Розвиток людського капіталу та покращення складу трудових ресурсів.
 • Розвиток інфраструктури: нарощування транзитного потенціалу Черкаської області, модернізація та оновлення основних фондів і рухомого складу автомобільного, залізничного, річкового та авіаційного транспорту, поширення інформаційно-комунікаційних технологій.
 • Розвиток підприємництва.
 • Розвиток фінансових ринків.
 • Підвищення технологічного рівня виробництва та ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів.
 • Стабілізація і поліпшення екологічного стану території області.
 • Посилення інноваційної складової розвитку економіки.

3. ОСНОВНІ НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Для активізації залучення інвестиційних ресурсів (як внутрішніх, так і прямих іноземних інвестицій) у Черкаську область органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування необхідно застосувати додаткові соціально-економічні та адміністративно-правові стимули і механізми, які б відповідали довготривалим національним інтересам України і не суперечили б пріоритетності розвитку національного бізнесу. Виходячи з цього, основними напрямами реалізації Програми є:

Загального значення:

 • створення єдиної інформаційної бази даних потреб товаровиробників Черкаської області в залученні інвестиційних ресурсів з метою оновлення основних фондів, модернізації виробничих потужностей та поповнення обігових коштів;
 • створення єдиної інформаційної бази даних підготовлених товаровиробниками Черкаської області інвестиційних проектів, для здійснення яких потрібно залучення сторонніх (іноземних) інвестиційних ресурсів;
 • створення єдиної інформаційної бази даних наявних об’єктів нерухомості, земельних ділянок та інших ресурсів (пропозицій), які можуть використовуватись потенційними інвесторами (іноземними інвесторами), для реалізації інвестиційно-інноваційних проектів на території Черкаської області;
 • підготовка висококваліфікованих спеціалістів у сфері інвестиційно-інноваційної діяльності, залучення інвестицій та управління (впровадження) проектами;
 • систематичне інформування громадськості та підприємницького середовища Черкаської області про хід виконання Програми, реалізації інвестиційних проектів та можливостей залучення інвестиційних ресурсів;
 • розробка та реалізація інформаційної і комунікаційної стратегії.

У сфері дозвільної системи:

 • підготовка та подання в установленому порядку пропозицій щодо істотного скорочення кількості видів діяльності й робіт, що вимагають одержання дозволів на місцевому рівні,  спрощення процедур видачі документів, зменшення часових і грошових витрат при одержанні документів дозвільного характеру;
 • усунення недоліків в роботі органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, а також підприємств, установ, організацій, уповноважених відповідно до діючого законодавства видавати документи дозвільного характеру, шляхом налагодження тісної співпраці відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» із місцевими дозвільними органами;
 • внесення в установленому порядку пропозицій щодо збільшення переліку видів робіт (послуг), що можуть виконуватися суб’єктами господарської діяльності без отримання документів дозвільного характеру або на підставі декларації щодо відповідності матеріально-технічної бази вимогам діючих нормативно-правових документів у сфері безпеки життєдіяльності (законодавство про охорону праці, пожежну безпеку та інше);
 • підготовка пропозицій щодо спрощення дозвільної системи в будівництві шляхом кодифікації будівельного законодавства; скорочення кількості та строків оформлення дозвільних документів, необхідних для початку будівельно-монтажних робіт та введення об‘єкту капітального будівництва у експлуатацію; спрощення процедури відведення земельних ділянок для будівництва.

У сфері залучення інвестицій і розвитку підприємництва:

 • проведення роботи з суб’єктами підприємницької діяльності регіону щодо створення високотехнологічних кластерів, виходячи із основних пріоритетів соціально-економічного розвитку Черкаської області; зі створення регіонального інноваційного центру, технопарків та інших об’єктів інфраструктури розвитку підприємництва;
 • забезпечення ефективності та прозорості функціонування механізмів державно-приватного партнерства;
 • створення умов щодо забезпечення інформаційної й організаційної підтримки іноземних інвесторів з боку представників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
 • створення на окремих територіях спеціальних умов для залучення інвестицій, проведення роботи щодо розвитку логістичної й комунікаційної інфраструктури на територіях, які визначені як пріоритетні для інвестування;
 • створення в області системи «єдиного інвестиційного вікна», на яке буде покладена функція координації взаємовідносин між інвесторами, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;
 • сприяння створенню умов щодо забезпечення виконання органами виконавчої влади зобов‘язань у сфері технічного регулювання прийнятих Україною відповідно до вимог Світової організації торгівлі та законодавства Європейського Союзу;
 • забезпечення рівних умов діяльності на ринку для всіх представників вітчизняного бізнесу та іноземних компаній, надання рівних можливостей доступу до заохочувальних інструментів державної економічної політики;
 • розроблення механізму залучення недержавних інвестицій до об’єктів, що залишаються під контролем держави;
 • розширення співпраці з міжнародними організаціями, у тому числі фінансовими (Всесвітнім банком, Європейським банком реконструкції та розвитку, Європейським інвестиційним банком тощо).

У сфері модернізації інфраструктури та базових секторів

 • спрощення процедури погодження й затвердження інвестиційних проектів та участі приватного капіталу в інвестуванні об’єктів альтернативної енергетики;
 • сприяння в межах повноважень урегулюванню питань приєднання до комунікаційних мереж об’єктів інвестиційно-інноваційної діяльності.

У сфері житлово-комунального господарства

 • створення сприятливих умов для залучення приватних інвестиційних ресурсів у галузь;
 • залучення фінансових ресурсів вітчизняних і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів у сфері житлово-комунального господарства і вдосконалення системи місцевих запозичень для реалізації проектів модернізації житлово-комунальної інфраструктури (включно з проектами з енергозбереження в житлових будинках).

У сфері розвитку транспортної інфраструктури

 • розроблення механізму залучення приватних інвестицій в інфраструктурні проекти Черкаської області;
 • надання методично-консультаційної допомоги суб‘єктам господарської діяльності щодо розробки та впровадження інвестиційних проектів, направлених на розвиток транспортної інфраструктури Черкаської області;
 • забезпечення супроводу інвестиційних проектів з розвитку транспортної інфраструктури Черкаської області, вирішення питання можливості їх фінансування з боку державного та місцевих бюджетів, а також активізація пошуку інших донорів і приватних інвесторів, в т.ч. Всесвітнього банку, ЄБРР.

У сфері розвитку сільського господарства й земельної реформи

Для активізації залучення інвестиційних ресурсів у сферу  сільськогосподарського виробництва слід вирішити наступні завдання:

 • підвищення ефективності управління в галузі державних закупівель продукції сільського господарства;
 • сприяння створенню прозорих умов на земельному ринку, створенню земельно-інформаційної бази даних інвестиційних об’єктів, проведенню інвентаризації земельних ресурсів;
 • створення єдиної інформаційної бази даних агрорекреаційних ресурсів Черкаської області;
 •  систематичне інформування сільського населення та суб’єктів підприємницької діяльності Черкаської області щодо можливостей залучення інвестиційних ресурсів та реалізації інвестиційних проектів у сфері «зеленого» туризму.

У сфері інвестиційно – інноваційного  розвитку

 • сприяння розвитку інноваційних підприємств, що забезпечить поширення інноваційного підприємництва, розгортання в його середовищі економічної конкуренції;
 • формування інноваційної культури суспільства: підтримка наукових видавництв, наукових та науково-популярних видань, розширення освітніх програм, підвищення рівня навчального та наукового процесу у закладах професійно-технічної та вищої освіти;
 • створення умов для плідної співпраці професійно-технічних та вищих навчальних закладів з промисловими підприємствами, проведення роботи щодо покращення ситуації з захистом інтелектуальної власності;
 • розгляд стратегічних інноваційних та інвестиційних проектів Черкаської області на засіданнях Ради вітчизняних та іноземних інвесторів при облдержадміністрації.

Основні заходи щодо виконання Програми наведено у додатку до Програми.

 

4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 • Підвищення конкурентоспроможності економіки, створення привабливого середовища для ведення бізнесу, позитивного ділового та інвестиційного іміджу Черкаської області.
 • Створення сприятливих умов для зростання надходження інвестиційних ресурсів, включаючи прямі іноземні інвестиції.
 • Досягнення середньорічного приросту обсягів інвестицій у розмірі не менше 30 відсотків від обсягу прямих іноземних інвестицій залучених в область за підсумками 2010 року.
 • Підвищення життєвого рівня населення окремих територіальних одиниць та області в цілому.
 • Збільшення обсягів та номенклатури виробництва конкурентоспроможної продукції, впровадження новітніх технологій, розширення структури експорту.
 • Збільшення надходжень до бюджетів всіх рівнів.

 

5. ОСНОВНІ ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 

Реалізацію Програми планується здійснити в 3 основні етапи:

 • створення інформаційно-аналітичної бази інвестиційного потенціалу області;
 • розробка системних заходів щодо вирішення нагальних соціально-економічних проблем депресивних територій регіону, та закладення підвалин сталого інвестиційно-інноваційного розвитку Черкащини;
 • організація роботи системи залучення інвестиційних ресурсів в економіку Черкаської області (“єдине інвестиційне вікно”, промоція економічного потенціалу Черкаської області, формування активної громадської позиції щодо реалізації даної Програми, підготовка кадрів).

6. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

 

Фінансування витрат на виконання заходів Програми здійснюється за рахунок коштів  обласного та місцевих бюджетів.

 

7. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

Координація робіт, пов’язаних з виконанням Програми, покладається на Головне управління інвестиційно-інноваційної політики, підприємництва та зовнішніх зносин обласної державної адміністрації.

Виконавці заходів Програми інформують Головне управління інвестиційно-інноваційної політики, підприємництва та зовнішніх зносин облдержадміністрації про хід виконання Програми щорічно до 1 травня.

Узагальнену інформацію про хід та результати Програми Головне управління інвестиційно-інноваційної політики, підприємництва та зовнішніх зносин облдержадміністрації подає щорічно до 15 травня облдержадміністрації та обласній раді.

Анонси