Управління Північного офісу Держаудитслужби в Черкаській області

Адреса:

Адреса:
18000,
м.Черкаси,
вул.Смілянська, 120/1
Факс: 63-25-83тел.: 55-30-96 
Електронна адреса: cherkasy@dkrs.gov.ua

Розпорядок роботи:
понеділок – четвер 9.00 – 18.00
п’ятниця 9.00 – 16.45
обідня перерва 13.00 – 13.45

Керівник Управління Північного офісу Держаудитслужби в Черкаській області

Велько
Тетяна Миколаївна

 

Графік особистого прийому громадян та представників громадських організацій
Управлінням Північного офісу Держаудитслужби в Черкаській області

Начальник

Велько Тетяна Миколаївна

понеділок,
11:00 – 17:00

кабінет № 208

Заступник – начальник відділу

Мельник Сергій Іванович

середа,
четвер
10:00 – 17:00

кабінет № 401

Начальники відділів

щодня,
9:00 – 17:00

Кабінети:
№104, 105, 203, 204, 301, 302, 303, 305, 306, 307, 3013, 402, 403, 406, 407, 408, 411, 412

 

Примітка. Запис громадян на особистий прийом здійснюється за телефоном приймальні 55-30-96.

 

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖФІНІНСПЕКЦІЇ УКРАЇНИ

Органи Державної аудиторської служби України здійснюють незалежний державний фінансовий контроль від імені Уряду. Держаудитслужба є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України та який забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю.

Держаудитслужба відповідно до покладених на неї завдань:
1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх Кабінетові Міністрів України.
2) здійснює контроль у:

  • міністерствах, інших органах виконавчої влади, державних фондах, фондах загальнообов’язкового державного соціального страхування, бюджетних установах, суб’єктах господарювання державного сектору економіки, а також на підприємствах, в установах та організаціях, які отримують (отримували у періоді, який перевіряється) кошти з бюджетів усіх рівнів, державних фондів та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування або використовують (використовували у періоді, який перевіряється) державне чи комунальне майно (далі – підконтрольні установи);
  • суб’єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені законодавством до підконтрольних установ, за судовим рішенням, ухваленим у кримінальному провадженні.

3) реалізує державний фінансовий контроль через здійснення:

  • державного фінансового аудиту;
  • перевірки державних закупівель;
  • інспектування (ревізії);
  • моніторингу закупівель;
  • контролю за станом внутрішнього аудиту.

4) здійснює контроль за:

  • цільовим, ефективним використанням і збереженням державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів;
  • досягненням економії бюджетних коштів і результативності в діяльності розпорядників бюджетних коштів;
  • цільовим використанням і своєчасним поверненням кредитів (позик), отриманих під державні (місцеві) гарантії;
  • достовірністю визначення потреби в бюджетних коштах під час складання планових бюджетних показників та відповідністю взятих розпорядниками бюджетних коштів бюджетних зобов’язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі);
  • відповідністю взятих розпорядниками бюджетних коштів довгострокових зобов’язань за енергосервісом, затвердженим в установленому порядку умовам закупівлі енергосервісу;
  • дотриманням законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу щодо державного і місцевих бюджетів;
  • дотриманням законодавства про державні закупівлі;
  • веденням бухгалтерського обліку, а також складенням фінансової і бюджетної звітності, паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання (у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі), кошторисів та інших документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету;
  • станом і достовірністю бухгалтерського обліку і фінансової звітності;
  • виконанням функцій з управління об’єктами державної власності;
  • станом внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту у розпорядників бюджетних коштів, станом внутрішнього контролю в інших підконтрольних установах;
  • усуненням виявлених недоліків і порушень;

5) проводить оцінку управління бюджетними коштами, досягнення їх економії, стану фінансової і господарської діяльності, ефективності і результативності в діяльності підконтрольних установ;
6) проводить оцінку достовірності фінансової звітності підконтрольних установ;
7) сприяє забезпеченню законного та ефективного використання державних і комунальних коштів та/або майна, інших активів держави, правильності ведення бухгалтерського обліку та складення фінансової звітності суб’єктами господарювання державного сектору економіки, визначеними в установленому порядку;
8) вживає в межах повноважень, передбачених законом, заходів до усунення виявлених недоліків та запобігання їм у подальшому, а саме:

  • проводить аналіз стану дотримання фінансової та бюджетної дисципліни, виявляє причини та умови, що призвели до недоліків і порушень, готує рекомендації та пропозиції щодо їх усунення і запобігання їм у подальшому;
  • подає зазначені рекомендації та пропозиції Кабінету Міністрів України, міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, іншим державним органам, органам місцевого самоврядування та керівникам підконтрольних установ;
  • здійснює контроль за станом урахування і впровадження поданих рекомендацій та пропозицій;

9) вживає в установленому порядку заходів до усунення виявлених під час здійснення державного фінансового контролю порушень законодавства та притягнення до відповідальності винних осіб, а саме:

  • вимагає від керівників та інших осіб підприємств, установ та організацій, що контролюються, усунення виявлених порушень законодавства;
  • здійснює контроль за виконанням таких вимог;
  • звертається до суду в інтересах держави у разі незабезпечення виконання вимог щодо усунення виявлених під час здійснення державного фінансового контролю порушень законодавства з питань збереження і використання активів;
  • застосовує заходи впливу за порушення бюджетного законодавства, накладає адміністративні стягнення на осіб, винних у порушенні законодавства;
  • передає в установленому порядку правоохоронним органам матеріали за результатами державного фінансового контролю у разі встановлення порушень законодавства, за які передбачено кримінальну відповідальність або які містять ознаки корупційних діянь.

10) забезпечує участь представників Держаудитслужби в ревізійних комісіях господарських організацій, у яких корпоративні права держави перевищують 50 відсотків статутного капіталу.
11) здійснює розгляд листів, заяв і скарг про факти порушення законодавства з фінансових питань та бюджетного законодавства, вживає згідно із законодавством відповідних заходів для їх усунення.
12) подає щомісяця Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України і Мінфіну звіти про узагальнені результати контролю за дотриманням бюджетного законодавства;
13) інформує громадськість про свою діяльність та стан реалізації державної політики у визначеній сфері;
14) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних із діяльністю Держаудитслужби, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління;
15) здійснює міжнародне співробітництво з питань, що належать до компетенції Держаудитслужби;
16) здійснює інші повноваження, визначені законом.
Міжрегіональні територіальні органи Держаудитслужби виконують покладені на Держаудитслужбу завдання та функції в межах своїх повноважень на відповідній території, крім функцій, зазначених у пунктах 10, 12, 13, 14, 17.

ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАУДИТСЛУЖБИ

Держаудитслужба для виконання покладених на неї завдань має право в установленому порядку:
1) залучати в установленому порядку вчених і фахівців, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, державних фондів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій за погодженням з їх керівниками до виконання окремих робіт, а також для проведення контрольних обмірів будівельних, монтажних, ремонтних та інших робіт, контрольних запусків сировини і матеріалів у виробництво, контрольних аналізів сировини, матеріалів і готової продукції, інших перевірок.
2) отримувати безоплатно від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб, фізичних осіб – підприємців, а також громадян та їх об’єднань інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань, у тому числі відомості, необхідні для проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підконтрольних установ.
3) отримувати інформацію про стан та рух коштів державного бюджету від Казначейства.
4) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції.
5) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв’язку та іншими технічними засобами.
6) перевіряти в ході державного фінансового контролю грошові та бухгалтерські документи, звіти, кошториси та інші документи, що підтверджують надходження і витрачання коштів та матеріальних цінностей, документи щодо проведення процедур державних закупівель, дані на електронних носіях, проводити перевірку фактичної наявності цінностей (коштів, цінних паперів, сировини, матеріалів, готової продукції, устаткування тощо).
7) безперешкодного доступу в ході державного фінансового контролю на склади, у сховища, виробничі та інші приміщення, що належать підприємствам, установам та організаціям, що контролюються.
8) вимагати від керівників підконтрольних установ проведення інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів і розрахунків.
9) отримувати від службових і матеріально відповідальних осіб об’єктів, що контролюються, письмові пояснення з питань, які виникають під час здійснення державного фінансового контролю.
10) отримувати від підприємств, установ та організацій, що контролюються, завірені копії, витяги з документів (у тому числі електронних), які свідчать про порушення законодавства.
11) вилучати під час проведення ревізій у підприємств, установ і організацій копії фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які свідчать про порушення, а на підставі рішення суду – вилучати до закінчення ревізії оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів із складенням опису, який засвідчується підписами представника органу Держаудитслужби та керівника відповідного підприємства, відповідної установи, організації, та залишенням копій зазначених документів таким підприємствам, установам, організаціям.
12) отримувати від Національного банку і його установ, банків та інших кредитних установ необхідні відомості, копії документів, довідки про банківські операції та залишки коштів на рахунках об’єктів, що контролюються, а від інших підприємств і організацій, в тому числі недержавної форми власності, що мали правові відносини із зазначеними об’єктами, довідки і копії документів про операції та розрахунки з підприємствами, установами, організаціями. Отримання від банків інформації, що становить банківську таємницю, здійснюється у порядку та обсязі, встановлених законом.
13) звертатися в установленому порядку за наявності відповідних міжнародних договорів до контролюючих чи правоохоронних органів іноземних держав за додатковою інформацією про порушення фінансової дисципліни на підприємствах, в установах та організаціях.
14) проводити на підприємствах, в установах та організаціях зустрічні звірки з метою документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків для з’ясування їх реальності та повноти відображення в обліку підприємства, установи та організації, що контролюється.
15) ініціювати проведення перевірок робочими групами центральних органів виконавчої влади.
16) пред’являти керівникам та іншим особам підприємств, установ та організацій, що контролюються, обов’язкові до виконання вимоги щодо усунення виявлених порушень законодавства.
17) надавати міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, державним органам, іншим підконтрольним установам обов’язкові до розгляду пропозиції та рекомендації щодо усунення причин і умов, які призвели (можуть призвести) до вчинення порушень та виникнення недоліків у діяльності підконтрольних установ, а також отримувати від зазначених органів інформацію про розгляд таких пропозицій та рекомендацій.
18) призупиняти в межах повноважень, передбачених законом, бюджетні асигнування, зупиняти операції з бюджетними коштами в установленому законодавством порядку, а також застосовувати та ініціювати застосування відповідно до закону інших заходів впливу в разі виявлення порушень законодавства.
19) вилучати в судовому порядку до бюджету виявлені під час проведення ревізій приховані, занижені валютні та інші платежі, порушувати перед відповідними органами питання про припинення бюджетного фінансування і кредитування у разі, коли отримані підприємствами, установами та організаціями кошти і позички використовуються з порушенням законодавства.
20) порушувати перед відповідними державними органами питання про визнання недійсними договорів, укладених з порушенням законодавства, у судовому порядку стягувати у дохід держави кошти, отримані підконтрольними установами за незаконними договорами, без установлених законом підстав та з порушенням законодавства.
21) накладати у випадках, передбачених законом, адміністративні стягнення.
22) порушувати перед керівниками відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у допущених порушеннях.
23) у разі виявлення збитків, завданих державі чи підприємству, установі, організації, що контролюється, визначати їх розмір в установленому законодавством порядку.
24) брати в установленому порядку участь у засіданнях колегій міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади з питань стану фінансово-бюджетної дисципліни.
Міжрегіональні територіальні органи Держаудитслужби мають зазначені вище права, крім прав, перелічених у пунктах 13 та 15.

 

ТЕЛЕФОН ДОВІРИ

В Управлінні Північного офісу Держаудитслужби в Черкаській області діє «Телефон довіри».
Зворотній зв’язок з громадськістю здійснюється щодня (крім вихідних та святкових днів) з 9.00 до 18.00 (п’ятниця з 9.00 до 16.45) за номером:
0(472)63-85-90 (м. Черкаси) та 0(44) 272-60-29(м. Київ)
Кожен громадянин може отримати роз’яснення щодо повноважень Держаудитслужби, а також повідомити про порушення чинного законодавства зі сторони працівників Держаудитслужби, при використанні державного чи комунального майна підприємствами, установами, організаціями.
Крім того, на «Телефон довіри» приймаються й звернення щодо виявлення фактів можливих корупційних та інших неправомірних дій, рішень посадових осіб органів Держаудитслужби при здійсненні ними своїх повноважень.

Анонси