ВІДДІЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ В ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Це постійно діючий державний орган, підпорядкований безпосередньо Президенту України, який створено відповідно до Закону України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” № 137/98-ВР від 03.03.1998 року, згідно з Указом Президента України “Про утворення Національної служби посередництва і примирення” № 1258/68 від 17.09.1998 року, із змінами, внесеними Указами Президента України № 1393/2000 (1393/2000) від 30.12.2000, № 272/2006 (272/2006) від 30.03.2006, № 291/2007 (291/2007) від 11.04.2007, з метою вжиття попереджувальних заходів щодо виникнення колективних трудових спорів (конфліктів), своєчасного їх вирішення та визначення загальних тенденцій в соціально-трудових відносинах, виявлення трудових колективів з підвищеним рівнем конфліктогенності, пошуку шляхів поліпшення соціально-трудових відносин.

Відділення Національної служби посередництва і примирення в Черкаській області, як структурний підрозділ державного органу виконує ці функції за територіальністю, сприяє та вирішує розбіжності та колективні трудові спори (конфлікти) між сторонами соціально-трудових відносин на всіх підприємствах де існує трудовий колектив, забезпечує додержання норм діючих законодавчих і нормативно-правових актів.

Місце знаходження:
18002, м. Черкаси
вул. Хрещатик, 257,
тел/факс 33-45-74
E-mail: nspp_cherkasy@ukr.net

Основні завдання НСПП:

1) сприяння взаємодії сторін соціально-трудових відносин у процесі врегулювання колективних трудових спорів;

2) прогнозування виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) та сприяння своєчасному їх вирішенню;

3) здійснення посередництва і примирення під час вирішення колективних трудових спорів (конфліктів);

4) забезпечення здійснення соціального діалогу, вироблення узгоджених пропозицій щодо розвитку соціально-економічних та соціально-трудових відносин в Україні;

5) здійснення заходів із запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів);

6) підвищення рівня правової культури учасників соціально-трудових відносин.

Основні функції НСПП:

1) вивчає та узагальнює причини виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) і можливі їх наслідки на національному, територіальному і галузевому рівнях, виробляє пропозиції щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів;

2) здійснює реєстрацію висунутих працівниками вимог та колективних трудових спорів (конфліктів);

3) аналізує висунуті працівниками вимоги та здійснює оцінку їх обґрунтування;

4) сприяє встановленню контактів між сторонами колективного трудового спору (конфлікту);

5) перевіряє в разі необхідності повноваження представників сторін колективного трудового спору (конфлікту);

6) консультує сторони колективного трудового спору (конфлікту) з питань:

    • компетенції органів стосовно задоволення вимог, які є предметом колективного трудового спору (конфлікту) чи виконання яких сприятиме його вирішенню;
    • застосування нормативно-правових актів для вирішення колективного трудового спору (конфлікту);

7) за зверненням сторін (сторони) колективного трудового спору (конфлікту) розглядає матеріали щодо колективного трудового спору (конфлікту) з метою його вирішення;

8) звертається у випадках, передбачених статтею 24 Закону України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” і коли рекомендації НСПП щодо вирішення колективного трудового спору (конфлікту) сторонами не враховано, в установленому порядку із заявою до суду про вирішення колективного трудового спору (конфлікту);

9) формує списки незалежних посередників та арбітрів;

10) на прохання сторін колективного трудового спору (конфлікту) пропонує їм кандидатури незалежних посередників та членів трудового арбітражу для залучення у примирних процедурах, координує роботу трудового арбітражу, направляє своїх спеціалістів, експертів для участі у роботі примирних органів, здійснює моніторинг стану виконання рішень примирних органів;

11) вивчає, узагальнює і поширює вітчизняний та іноземний досвід роботи щодо запобігання та врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів);

12) залучає у разі необхідності до участі у примирних процедурах народних депутатів України, представників державної влади, органів місцевого самоврядування та інших осіб;

13) забезпечує підготовку і підвищення кваліфікації незалежних посередників, арбітрів, які спеціалізуються на розгляді колективних трудових спорів (конфліктів);

14) узагальнює та вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань вирішення колективних трудових спорів (конфліктів);

15) у межах своєї компетенції розробляє і затверджує положення, інструкції та інші нормативні акти щодо діяльності НСПП та здійснення примирних процедур;

16) здійснює організаційно-методичне забезпечення діяльності регіональних відділень;

17) взаємодіє у межах своєї компетенції з Секретаріатом Президента України, іншими допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, міністерствами та іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, об’єднаннями роботодавців, профспілок, підприємствами, установами і організаціями;

18) координує вирішення сторонами колективного трудового спору (конфлікту) питань щодо організаційного, матеріально-технічного і фінансового забезпечення роботи незалежних посередників, членів примирних комісій і трудового арбітражу;

19) інформує громадськість про свою діяльність через засоби масової інформації, видає Бюлетень Національної служби посередництва і примирення;

20) сприяє підвищенню рівня правової культури учасників соціально-трудових відносин щодо запобігання і вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).

Відділення Національної служби посередництва і примирення в Черкаській області має право:

1) брати участь у вирішенні колективного трудового спору (к онфлікту) на всіх його стадіях;

2) координувати роботу трудового арбітражу, рекомендувати своїх спеціалістів, експертів для участі у роботі примирних органів;

3) одержувати в установленому порядку від державних органів, органів місцевого самоврядування, професійних спілок, роботодавців та їх об’єднань, сторін колективних трудових спорів (конфліктів) інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на НСПП законом функцій;

4) попереджати сторони про порушення ними вимог чинного законодавства під час розгляду колективного трудового спору (конфлікту) та можливі наслідки таких порушень;

5) надсилати органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування рекомендації щодо вжиття заходів для вирішення колективного трудового спору (конфлікту), реалізація яких належить до їх компетенції;

6) звертатися до органів прокуратури, правоохоронних органів, державних органів з нагляду за додержанням законодавства про працю з пропозиціями щодо здійснення заходів, спрямованих на додержання законодавства про працю, в тому числі щодо порядку вирішення колективних трудових спорів (конфліктів);

7) надавати запитувачам інформації публічну інформацію, розпорядником якої є Відділення.

 

Керівництво відділення НСПП в Черкаській області:

Посада
Прізвище, ім’я, по-батькові
Телефон
Години прийому
Начальник Власенко
Станіслав Григорович
33-45-74
четвер 09.00 – 18.00

Розпорядок роботи відділення:

понеділок – четвер 9.00 -18.00
п’ятниця 9.00 -17.00
обідня перерва 13.00 -13.45

 

Відомості про арбітрів Національної служби посередництва і примирення, які діють на території Черкаської області
№ п/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Місце роботи, посада
1

Анашкевич
Іван Вікторович

Черкаський обласний комітет профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення, голова.

2

Бульченко
Оксана Григорівна

Відділення Національної служби посередництва і примирення в Черкаській області, головний спеціаліст.

3

Нікіпєлов
Олександр Сергійович

Не працює

4

Номоконова
Олена Сергіївна

Черкаський окружний адміністративний суд, помічник судді

5

Чередніченко
Віталіна Миколаївна

Департамент економічної політики та розвитку виконавчого комітету Черкаської міської ради, головний спеціаліст

6

Філімонова
Олена Анатоліївна

Черкаська обласна організація профспілки працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України, юрисконсульт

 

Відомості про посередників Національної служби посередництва і примирення, які діють на території Черкаської області
№ п/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Місце роботи, посада
1

Єжель
Любов Іванівна

Відділення Національної служби посередництва і примирення в Черкаській області, головний спеціаліст

2

Теплов
Дмитро Іванович

Відокремлений підрозділ «Ременерго» публічного акціонерного товариства «Центренерго», в. о. директора

3

Яворська Тетяна Іванівна

Черкаське обласне об’єднання
організацій роботодавців, виконавчий директор

 

Інформація про підсумки роботи відділення Національної служби посередництва і примирення в Черкаській області у січні-березні 2020 року.

Виконуючи свої повноваження, відділення НСПП в Черкаській області (Відділення) у січні-березні 2020 року реалізовувало завдання, визначені Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», нормативно-правовими актами Національної служби посередництва і примирення, Положенням про відділення НСПП, наказами та розпорядженнями Голови НСПП.

Упродовж січня-березня 2020 року Відділення сприяло вирішенню 4 колективних трудових спорів (конфліктів) КТС(К) на 4 підприємствах, 2 із яких виникли у попередні роки, 2 – у поточному році, та врегулюванню 17 конфліктних ситуацій на 16 підприємствах, 5 з яких виникли в попередні роки, 12 – у поточному році.

Як показують результати роботи Відділення, стан соціально-трудових відносин (СТВ) в колективах найманих працівників основної частини підприємств, установ, організацій Черкаської області у січні-березні 2020 року характеризувався як задовільний.

Проте, об’єктивні чинники економічного та соціального характеру продовжували створювати передумови для соціальної напруги в окремих трудових колективах.

Основними розбіжностями між сторонами СТВ, які спричиняли виникнення КТС(К) та конфліктних ситуацій були невиконання положень законодавства про працю в частині несвоєчасної виплати поточної заробітної плати, заборгованості із виплати заробітної плати, дотримання гарантій при укладення, зміні та припиненні трудових договорів (контрактів) найманих працівників, забезпечення гарантій і компенсацій (пільг) та охорони праці.

Заборгованість із виплати заробітної плати продовжувала залишатись основним чинником виникнення конфліктних ситуацій. Згідно статистичних даних, на початок року загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати в Черкаській області складала 45,5 млн. грн. З початку року сума заборгованості збільшилася на 6,9 млн. грн. та станом на 1 березня 2020 року становила 54,4 млн. грн., в тому числі по економічно активних підприємствах – 26,5 млн. грн., по підприємствах – банкрутах – 15,1 млн. грн., по підприємствах, які призупинили свою діяльність – 10,8 млн. грн. Основна частка суми заборгованості припадала на підприємства міста Черкаси – 19,2 млн. грн.(36,6%) .

Саме заборгованість із виплати заробітної плати у сумі 3038,6 тис. грн. стала причиною виникнення розбіжностей у 7 із 12 взятих на облік Відділенням у січні-березні 2020 року конфліктних ситуаціях. Загальна ж сума заборгованості із виплати заробітної плати по всіх 17 конфліктних ситуаціях, що перебували на обліку Відділення у січні-березні 2020 року склала 7874,6 тис. грн.

За територіальними ознаками, КТС (К) та конфліктні ситуації мали місце в містах Черкаси, Золотоноша, Сміла, Умань, Канів, Шпола, Ватутіне, Звенигородка Корсунь-Шевченківський, Тальне, Кам’янка, смт Драбово, смт Катеринопіль, Маньківському, Чорнобаївському та Черкаському районах.

В результаті роботи, проведеної відділенням НСПП в Черкаській області  упродовж січня-березня 2020 року вирішені всі 7 вимог найманих працівників (100% від загальної кількості) у 4 КТС(К) та попереджено виникнення 3 КТС(К) на 3 підприємствах, погашено заборгованості із виплати заробітної плати в сумі 184,0 тис. грн.

З метою вирішення вимог найманих працівників у КТС(К) упродовж січня-березня 2020 року проведено 4 засідання примирних комісій та 12 узгоджувальних зустрічей із сторонами спорів, а також 39 узгоджувальних зустрічей, спрямованих на запобігання виникненню КТС(К).

Фахівцями Відділення розглянуто 17 звернень, в тому числі: 12- від сторін КТС(К), 3 – від представників профспілкових органів та по 1 зверненню від керівників, посадових осіб підприємств та представників органів виконавчої влади.

Відділення НСПП в Черкаській області, у взаємодії з місцевими органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, профспілками та роботодавцями, і надалі продовжуватиме здійснювати заходи щодо сприяння зменшенню соціальної напруги в суспільстві, стабілізації та поліпшення стану соціально-трудових відносин, запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) та їх своєчасного вирішення, створення умов для проведення соціального діалогу в конструктивному руслі.

 

ПРОГНОЗ

РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН,

ВИНИКНЕННЯ КОЛЕКТИВНИХ ТРУДОВИХ СПОРІВ (КОНФЛІКТІВ)

У І ПІВРІЧЧІ 2020 РОКУ В ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

Відповідно до п.6 Положення про порядок здійснення аналітично-інформаційної діяльності Національної служби посередництва і примирення (далі – НСПП), затвердженого наказом від 30.10.2019 р №78 та плану роботи НСПП на 2019 рік, відділенням НСПП в Черкаській області здійснено прогнозування розвитку соціально-трудових відносин (далі – СТВ), виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС(К) у І півріччі 2020 року в Черкаській області.
Метою прогнозування є визначення тенденцій розвитку СТВ, причин та динаміки виникнення конфліктних ситуацій (далі – КС) та КТС(К) у розрізі галузей економіки та територіальних утворень області у І півріччі 2020 року.

Прогноз стану соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) на виробничому рівні у розрізі видів економічної діяльності (галузей)

Стан СТВ в трудових колективах підприємств, установ та організацій області у І півріччі 2020 року продовжуватиме визначатися як позитивними, так і негативними тенденціями розвитку економіки.
Зокрема, як показує аналіз, у січні – вересні поточного року, в порівнянні з відповідним періодом минулого року, в області продовжилося незначне зростання обсягів промислового виробництва – на 1,3% (зростання у добувній промисловості на 23,2%, у переробній промисловості на 2,5%; обсяги постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря скоротилися на 4,0%). Продовжилося зростання порівняно з відповідним періодом минулого року загального виробництва продукції сільського господарства – на 3,8%. Зріс порівняно з відповідним періодом минулого року на 13,8% обсяг роздрібної торгівлі.
Населенням області у вересні поточного року сплачено за спожиті житлово-комунальні послуги 149,2 млн грн, за поставлену електроенергію 90,6 млн грн. Разом з тим, заборгованість населення за житлово-комунальні послуги (централізоване опалення і постачання гарячої води; утримання будинків і прибирання; територій; постачання холодної води і водовідведення; вивіз побутових відходів) залишається значною – 406, 9 млн грн, за поставлену електроенергію – 60,7 млн грн. Значна заборгованість споживачів за отримані послуги вкрай негативно впливає на фінансово-економічний стан значної частини підприємств житлово-комунального господарства області.
Відбулося деяке зменшення обсягів будівельних робіт у січні – вересні 2019 відносно відповідного періоду минулого року на 1,1%. Як і в попередні періоди, значну частина обсягів будівельних робіт в області виконують підприємства м. Черкаси. Продовжується негативний вплив на роботу підприємств будівельної галузі значної нерівномірності фінансування робіт та затримок оплати виконаних та заактованих робіт. Особливо це стосується будівельних підприємств державної форми власності.
Проти січня-вересня 2018 року на 9,6% зріс вантажооборот, а пасажирооборот скоротився на 0,3%.
Аналіз стану та динаміки СТВ і показників економічного розвитку області у січні-вересні 2019 року, проведений Відділенням, свідчить про незначне зростання обсягів виробництва промислової продукції та сільськогосподарського виробництва, деяке покращення інших показників економічного розвитку. Відносно початку року в області зменшилася на 12% загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати. Проте, за даними Головного управління статистики в Черкаській області, станом на 1 жовтня 2019 року вона продовжувала складати значну суму – 51,5 млн. грн. З них на економічно активних підприємствах зафіксовано 35,5 млн. грн. заборгованості (68,9% від загальної суми заборгованості). У ІІ півріччі 2019 року, у зв’язку із зміною порядку фінансування медичної галузі, виникли випадки несвоєчасної виплати заробітної плати та заборгованості з її виплати в закладах охорони здоров’я м. Умань та м. Городище.
На деяких підприємствах, в установах та організаціях області фіксується низький рівень заробітної плати працівників та нарахування заробітної плати у розмірі, нижче законодавче встановленого рівня мінімальної заробітної плати, що свідчить про можливе приховування її фактичних розмірів.
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників, зайнятих в галузях економіки, за вересень 2019 року становила 8939 грн. (+ 18,0% до вересня 2018 року). Проте, в окремих галузях вона була значно нижчою відносно рівня середньомісячної заробітної плати по економіці області, зокрема: мистецтво, спорт, розваги та відпочинок – 6362 грн., або 71,2%; в закладах охорони здоров’я – 6568 грн., або 73,5%; в закладах освіти – 7387 грн., або 82,6%; оптова та роздрібна торгівля – 7537 грн., або 84,3%; у підприємствах водопостачання, каналізації, поводження з відходами – 8212 грн., або 91,9%. Зросла середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників у будівельній галузі – 9877 грн. або 110,5%. Реальна заробітна плата у січні-вересні 2019 року зросла на 9,6% відносно відповідного періоду попереднього року.
Середньооблікова кількість найманих працівників підприємств, установ та організацій області не зазнає суттєвих змін і за вересень поточного року складає 207,7 тис осіб (-2,76 тис осіб з січня 2019 року). Кількість зареєстрованих безробітних зменшилася на 7,9% проти вересня 2018 року та на кінець вересня 2019 року становила 12,9 тис осіб (проти 14,0 тис осіб за вересень 2018 року). Потреба підприємств у працівниках для заміщення вільних робочих місць (вакантних посад) по області на кінець вересня 2019 року дещо зменшилася та складала 1174 особи (проти 1215 осіб на кінець вересня 2018 року), при цьому навантаження на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) на кінець вересня 2019 року практично не змінилося та залишилося на рівні 11 осіб. Залишається суттєвою різниця в зазначених показниках по містам та районам області.
Відповідно до прогнозу, основними об’єктивними розбіжностями, які негативно впливатимуть на стан СТВ та спричинятимуть виникнення КС між сторонами СТВ у І півріччі 2020 року будуть: заборгованість із виплати заробітної плати та несвоєчасна її виплата на деяких економічно активних підприємствах, в установах та організаціях області через їх складний фінансово-економічний стан; невиконання положень колективних договорів, галузевих угод; вивільнення найманих працівників, переведення їх на неповний робочий день (тиждень) тощо.
Серед суб’єктивних розбіжностей найбільш поширеними в цей період залишаться: не реагування частини роботодавців на ускладнення стану СТВ, ігнорування ними вимог найманих працівників або профспілок, недотримання графіків погашення заборгованості із виплати заробітної плати, застосування роботодавцями практики використання праці найманих працівників без документального оформлення трудових відносин.
Моніторинг та аналіз стану СТВ у колективах підприємств будівельної галузі Черкаської області показує, що не зважаючи на стабілізацію обсягів будівельних робіт, фінансово-економічний стан ряду підприємств галузі залишився складним, а деяких погіршився. До того ж, близько 2/3 будівельних робіт в області продовжують виконувати будівельні підприємства, розташовані та зареєстровані в обласному центрі. Зріс, але продовжує не відповідати рівню складності виконуваних робіт та трудозатратам, розмір заробітної плати у будівництві – 9877 грн. Крім того, за статистичними даними, станом на 1 жовтня 2019 року загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати працівникам будівельних підприємств області склала 6569,1 тис грн. Станом на 01.11.2019 року на обліку Відділення перебувало 5 конфліктних ситуацій на 5 будівельних підприємствах області, які виникли у зв’язку з порушенням роботодавцями вимог законодавства про працю щодо заборгованості із виплати заробітної плати, загальна сума якої на час взяття на облік складала 2423,4 тис. грн. Основними причинами виникнення заборгованості із виплати заробітної плати стали, як і в попередні роки, контрактні зобов’язання, які обмежені фінансуванням з державного бюджету (перш за все, для підприємств державної форми власності) та затримка розрахунків за виконані та підтверджені актами обсяги робіт.
Основна об’єктивна розбіжність, а саме, наявна заборгованість із виплати заробітної плати, яка існує у ІІ півріччі поточного року, і надалі негативно впливатиме на стан СТВ у колективах, підвищуватиме рівень протестної активності найманих працівників-будівельників. Негативний вплив також матиме відносно низький рівень оплати праці, особливо на тих підприємствах, які виконують будівельні роботи за рахунок коштів держбюджету.
Окрім того, до ускладнення відносин між роботодавцями та найманими працівниками у трудових колективах підприємств будівельної галузі призводитимуть порушення роботодавцями чинного законодавства про працю в частині охорони праці, застосування роботодавцями практики використання праці найманих працівників без документального оформлення трудових відносин, виплата заробітної плати «у конвертах» тощо.
Дія вище зазначених чинників матиме негативний вплив у І півріччі 2020 року на стан СТВ у колективах підприємств будівельної галузі.
Стримуючими факторами залишатимуться: переважно сезонний характер роботи, неофіційний статус частини найманих працівників, відсутність на частині підприємств профспілкових організацій, недостатній досвід найманих працівників щодо колективного захисту своїх прав.
Не усунено дію деяких негативних факторів в галузі житлово-комунального господарства. Продовжує діяти стійка тенденція зростання заборгованості населення за спожиті житлово-комунальні послуги – 406, 9 млн грн у вересні поточного року. Продовжується практика несвоєчасної виплати заробітної плати працівникам підприємств, які надають послуги зі збору, очищення та постачання води. Нижче середньої по області залишається середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників житлово-комунальної галузі – 8212 грн. (91,9% від рівня середньомісячної заробітної плати по економіці області). Також, у ІІ півріччі 2018 року Відділення сприяло врегулюванню 3 конфліктних ситуацій на 3 підприємствах житлово-комунального господарства, які виникли у зв’язку з порушенням роботодавцями вимог законодавства про працю щодо несвоєчасної виплати заробітної плати. Таким чином, у І півріччі 2020 року залишається вірогідність виникнення випадків дестабілізації стану СТВ, виникнення КТС(К) у колективах підприємств житлово-комунального господарства.
У ІІ півріччі поточного року на обліку Відділення перебувало 4 КС у 4 закладах охорони здоров’я, де виникла заборгованість із виплати заробітної плати в сумі 1696,5 млн грн. Станом на 1 листопада 3 КС врегульовані, заборгованість із виплати заробітної плати в сумі 436,5 тис грн погашена; 1 КС знаходиться у стадії врегулювання. У зв’язку з продовженням реформування медичної галузі у 2020 році, можливі випадки виникнення КС у закладах і установах з надання медичних послуг. Перш за все, це може відбуватися за рахунок неузгодженості дій центральних та місцевих органів влади при зміні підпорядкування закладів охорони здоров’я та через нестачу коштів на їх утримання у місцевих бюджетах. Таким чином, у І півріччі 2020 року залишається вірогідність збереження або виникнення  напруженого стану СТВ, КС і КТС(К) у деяких закладах галузі охорони здоров’я.
Відповідно до проведеного аналізу комплексу соціально-економічних показників, слід відзначити збереження дії розбіжностей, які призводитимуть до виникнення КС у І півріччі 2020 року, перш за все на підприємствах будівельної галузі, житлово-комунального господарства (водопостачання; каналізація, поводження з відходами) та в галузі охорони здоров’я.

Прогноз стану соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) на територіальному рівні

Розбіжності між сторонами СТВ, які визначено в попередній частині аналізу, через нерівномірний розвиток районів і міст та особливості дислокації промислових та сільськогосподарських підприємств, можуть додатково посилювати негативний вплив на стан соціально-трудових відносин у окремих регіонах області.
Як було зазначено, основними причинами виникнення розбіжностей між найманими працівниками та роботодавцями на підприємствах, в установах, організаціях області у І півріччі 2020 року залишатимуться заборгованість із виплати заробітної плати, яка станом на 1 жовтня 2019 року склала 51,5 млн грн, та несвоєчасна її виплата. Насамперед, значною залишається заборгованість на економічно активних підприємствах – 35,5 млн грн (69,0% від загальної суми заборгованості). Об’єктивних причин для її швидкого зменшення наразі не існує.
У територіальному розрізі, станом на 1 жовтня 2019 року, найбільші суми заборгованості із заробітної плати мали економічно активні підприємства, установи та організації міст Черкаси (13,7 млн. грн. – 38,6%), Умань (8,6 млн. грн. – 24,2%), Сміла (1,1 млн. грн. – 3,2%), і Канів (0,6 млн. грн. – 1,8% від загальної суми заборгованості економічно активних підприємств), Шполянського (4,1 млн. грн. – 11,5%), Черкаського (2,5 млн. грн. – 7,1%), Корсунь-Шевченківського (1,0 млн. грн. – 2,7%) та Катеринопільського (0,6 млн. грн. – 1,7%) районів (від загальної суми заборгованості економічно активних підприємств). Найбільшу кількість працівників економічно активних підприємств, яким не виплачено заробітну плату станом на 1 жовтня 2019 року зафіксовано у містах Умань (1286 осіб), Черкаси (523 особи) та Сміла (117 осіб), у Шполянському (157 осіб), Черкаському (127 осіб) та Звенигородському (64 особи) районах.
Щодо підприємств-банкрутів, то сума заборгованості із виплати заробітної плати на них залишається значною – 13,7 млн грн (26,6% станом на 1 жовтня 2019 року). Відповідно, найбільші суми заборгованості мали станом на 01.10.2018 року підприємства-банкрути міст Черкаси, Золотоноша та Сміла (відповідно 47,0%, 5,8% та 1,1% від загальної суми заборгованості на підприємствах-банкрутах), Маньківського і Черкаського районів (відповідно 25,2% та 18,4% від загальної суми заборгованості на підприємствах-банкрутах).
Крім того, аналіз причин виникнення розбіжностей між сторонами СТВ показує, що відносно низький рівень заробітної плати при зростанні цін на товари (в тому, числі на продукти харчування) та послуги (в тому числі, житлово-комунальні) в окремих районах області може в подальшому негативно впливати на стан СТВ. Не матиме визначального впливу на диференціацію кількості КС, виникнення КТС(К) по регіонах області заплановане на початок 2020 року підвищення заробітної плати освітянам, головним чином, через його застосування на рівні всієї держави. Разом з тим, можлива локалізація КС та КТС(К) у закладах охорони здоров’я деяких міст, районів та територіальних громад, зумовлена недостатнім наповненням місцевих бюджетів.
Залишається суттєвою різниця в потребі підприємств у працівниках для заміщення вільних робочих місць (вакантних посад) по містам та районам області. Згідно статистичних даних, кількість зареєстрованих в області безробітних на кінець вересня 2019 року становила 12,9 тис осіб (проти 14,0 тис осіб за вересень 2018 року). Найбільша кількість безробітних зареєстрована у м. Черкаси – 13,4% від загальної кількості по області, м. Умань – 6,5%, у м. Смілі та Смілянському районі – 5,3%, у м. Золотоноші та Золотоніському районі – 3,7%, у Монастирищенському – 4,1%, Христинівському – 3,8%, Городищенському – 3,6% та Черкаському районах – 4,3% від загальної кількості по області.
Кон’юнктура зареєстрованого ринку праці продовжує характеризується значним перевищенням пропозиції робочої сили над її попитом. Потреба підприємств у працівниках для заміщення вільних робочих місць (вакантних посад) по області на кінець вересня 2019 року дещо зменшилася та складала 1174 особи (проти 1215 осіб на кінець вересня 2018 року), при цьому навантаження на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) на кінець вересня 2019 року залишилося на рівні 11 осіб. Найбільше навантаження на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) зареєстровано у м. Умань та Уманському районі, Лисянському та Чорнобаївському районах.
Невідповідність попиту на робочу силу її пропозиції у професійно-кваліфікаційному та територіальному розрізі зумовлює високий рівень диференціації зареєстрованого безробіття по містах та районах.
Крім того, як показують результати моніторингу та аналізу, на стан СТВ на територіях міст і районів продовжує значною мірою впливати ціла низка таких факторів, як відсутність юридичного оформлення трудових відносин, а відтак, виплата заробітної плати «у конвертах»; оплата праці нижче мінімального рівня, гарантованого державою; ненадання оплачуваних відпусток; незабезпечення гарантій при укладенні, зміні та припиненні трудових договорів (контрактів) тощо.
Слабкою залишається соціальна захищеність найманих працівників через відсутність на деяких підприємствах, особливо з незначною кількість працівників, первинних профспілкових організацій та їх пасивну позицію, недостатнє реагування місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування на звернення працівників щодо порушення їх трудових прав.
Як відзначалося раніше, у І півріччі 2020 року можливі випадки дестабілізації стану СТВ у колективах підприємств, установ і організацій будівельної галузі, житлово-комунального господарства та охорони здоров’я.
Зважаючи на те, що близько 2/3 будівельних робіт виконується підприємствами, які зареєстровані в м. Черкаси, при збереженні дії негативних чинників у будівельній галузі, випадки дестабілізації стану СТВ у І півріччі 2020 року можуть мати місце на підприємствах галузі саме в м. Черкаси та деяких районних центрах. Крім того, у ІІ півріччі 2019 року в м. Черкаси виникло 3 конфліктні ситуації та 2 КТС(К).
Також, у містах Умань та у Черкаському районі упродовж ІІ півріччя 2019 року виникло відповідно 4 та 1 конфліктні ситуації. З урахуванням рівня показників соціально-економічного розвитку цих територій, у І півріччі 2020 року ймовірні випадки дестабілізації стану СТВ у місті Умань та у Черкаському районі.
Враховуючи викладене, у І півріччі 2020 року існує ймовірність дестабілізації стану СТВ, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) в містах Черкаси, Умань, Сміла та у Черкаському районі.
Можливі ускладнення стану СТВ, виникнення КС та КТС(К) в інших регіонах області, що буде, в основному, проявлятися у колективних та індивідуальних зверненнях до органів влади, проведенні акцій протесту тощо. Стримуючими факторами залишатимуться: побоювання втратити роботу за умов обмеженого вибору місць роботи, відсутність профспілкових організацій та досвіду колективного відстоювання прав найманих працівників.

Послідовність розгляду і вирішення колективного трудового спору

1. Послідовність розгляду і pвирішення колективного трудового спору визначається статтею 7 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» (далі – Закону), Інструкцією про порядок визначення послідовності розгляду і вирішення колективного трудового спору (конфлікту), затвердженою наказом НСПП від 09.11.2005 року № 124.

2. Після реєстрації НСПП вимог найманих працівників або профспілки та колективного трудового спору сторони колективного трудового спору за участю структурних підрозділів НСПП визначають послідовність розгляду і вирішення колективного трудового спору.

3. З врахуванням положень статті 44 Конституції України та Закону колективні трудові спори за послідовністю розгляду поділяються на 2 категорії:

а)колективні трудові спори в разі відсутності встановленої законом заборони на проведення страйку;

б) колективні трудові спори в разі встановленої законом заборони на проведення страйку.

4. Право визначення послідовності розгляду колективного трудового спору належить виключно сторонам колективного трудового спору. При цьому жодна із сторін колективного трудового спору не має права ухилятися від участі в примирній процедурі.

5. Послідовність розгляду колективного трудового спору в разі відсутності встановленої законом заборони на проведення страйку.

5.1. примирна комісія:

– з питань встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту, укладення чи зміни колективного договору, угоди;

– з питань виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень, невиконання вимог законодавства про працю (якщо сторони колективного трудового спору прийняли спільне рішення про розгляд цих питань примирною комісією);

5.2. примирна комісія за участю незалежного посередника (за рішенням примирної комісії та спільним вибором обох сторін колективного трудового спору);

5.3. трудовий арбітраж:

– у разі неприйняття погодженого рішення примирною комісією щодо вирішення колективного трудового спору;

– у разі виникнення колективного трудового спору з питань виконання колективного договору, угоди або окремих її положень, невиконання вимог законодавства про працю (якщо сторони колективного трудового спору не приймали спільне рішення про розгляд цих питань примирною комісією);

5.4. НСПП (за зверненням однієї із сторін колективного трудового );

5.5. узгоджувальна комісія ( під час страйку).

6. Послідовність вирішення колективного трудового спору в разі встановленої законом заборони на проведення страйку

6.1. примирна комісія:

– з питань встановлення нових або зміни існуючих соціально – економічних умов праці та виробничого побуту, укладення чи зміни колективного договору, угоди;

– з питань виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень, невиконання вимог законодавства про працю (якщо сторони колективного трудового спору прийняли спільне рішення про розгляд цих питань примирною комісією);

6.2. примирна комісія за участю незалежного посередника (за рішенням примирної комісії га спільним вибором обох сторін колективного трудового спору);

6.3. трудовий арбітраж:

– у разі неприйняття погодженого рішення примирною комісією щодо вирішення колективного трудового спору;

– у разі виникнення колективного трудового спору з питань виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень, невиконання вимог законодавства про працю (якщо сторони колективного трудового спору не приймали спільне рішення про розгляд цих питань примирною комісією);

6.4. НСПП;

6.5. апеляційний суд Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя (якщо рекомендація НСПП сторонами колективного трудового спору не враховані).

Розгляд колективного трудового спору примирною комісією

Примирна комісія – тимчасовий позавідомчий орган, що створюється сторонами соціально-трудових відносин при виникненні колективного трудового спору відносно:

а)встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту;

б)укладення чи зміни колективного договору, угоди.

Відповідно до статті 7 Закону України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)примирною комісією здійснюється розгляд колективного трудового спору (конфлікту) з питань встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту, укладення чи зміни колективного договору (угоди).

За угодою сторін колективного трудового спору (конфлікту)примирна комісія може розглядати вимоги найманих працівників або профспілки з питань виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень, невиконання вимог законодавства про працю.

Колективні трудові спори (конфлікти) розглядаються на виробничому, галузевому, територіальному, територіально-галузевому та національному рівнях відповідною примирною комісією.

Основним завданням примирної комісії є вироблення рішення, що може задовольнити сторони колективного трудового спору (конфлікту).

Відповідно до цих завдань примирна комісія здійснює такі функції:

обмін думками представників сторін про умови та порядок вирішення колективного трудового спору;

консультації представників сторін із заінтересованими органами державної влади, іншими компетентними організаціями, установами та фізичними особами;

обговорення варіантів вирішення колективного трудового спору і вибір з них найбільш прийнятого рішення

У своїй діяльності примирна комісія керується Конституцією України, Законом України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів),іншими законодавчими та нормативно-правовими актами.

Утворення примирної комісії

Примирна комісія утворюється за письмовою заявою однієї із сторін колективного трудового спору (конфлікту) іншій стороні:

– на виробничому рівні – у триденний,

– на галузевому або територіальному – у п’ятиденний,

– на національному рівні у десятиденний строк з моменту виникнення колективного трудового спору (конфлікту) з рівної кількості представників сторін.

Рішення про утворення примирної комісії та про встановлення кількості представник сторін оформляється відповідною угодою.

Порядок делегування представників до комісії, персональний склад представників та їхні повноваження вирішуються кожною із сторін самостійно.

Зміна складу представників однієї із сторін допускається у разі невиконання представником (представниками) обов’язків перед стороною колективного трудового спору(конфлікту),яку вони представляють.

Визначення представників сторін колективного трудового спору(конфлікту)до примирної комісії оформляється відповідним рішенням.

Засідання примирної комісії

1 Примирна комісія проводить свою роботу відповідно до Регламенту роботи примирної комісії по розгляду і вирішенню колективного трудового спору (конфлікту), що затверджується НСПП.

2. Примирна комісія розглядає колективний трудовий спір на своїх засіданнях. Веде засідання голова комісії.

3. За згодою представників сторін у роботі комісії можуть брати участь інші особи, представники зацікавлених органів і організацій як експерти, консультанти.

Порядок прийняття рішення примирної комісії

Рішення примирної комісії приймається на її засіданнях:

– виробничою примирною комісією у п’ятиденний строк,

– галузевою або територіальною примирною комісією у десятиденний строк,

– національною примирною комісією у п’ятнадцятиденний строк з моменту утворення комісії. За згодою сторін ці терміни можуть бути продовжені.

2. Примирна комісія повноважна розглядати справу про колективний трудовий спір і виносити рішення, якщо на її засіданні присутні не менше двох третин представників від кожної із сторін і незалежний посередник, якщо він залучений до участі в роботі примирної комісії.

3. Рішення оформляється протоколом, має для сторін обов’язкову силу і виконується в порядку і строки, які встановлені цим рішенням.

Трудовий арбітраж

Статус трудового арбітражу

Трудовий арбітраж – орган, який складається із залучених сторонами колективного трудового спору (конфлікту) фахівців, експертів та інших осіб і приймає рішення по суті колективного трудового спору (конфлікту).

Основним завданням трудового арбітражу є вирішення по суті спору між сторонами колективного трудового спору (конфлікту).

До трудового арбітражу можуть за згодою сторін передаватися спори, що виникли між сторонами соціально-трудових відносин, щодо:

– встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту, укладання чи зміни колективного договору, угоди (в разі неприйняття примирною комісією рішення у встановлені терміни або ж в разі неприйняття примирною комісією погодженого рішення щодо урегулювання цього питання);
– виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень;
– невиконання законодавства про працю.

У своїй діяльності трудовий арбітраж керується Конституцією України , Законом України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”,Положенням про Національну службу посередництва і примирення (далі НСПП) , іншими законодавчими та нормативно-правовими актами і Положенням про трудовий арбітраж.

Трудовий арбітраж здійснює свою діяльність на основі принципів:

1) законності;
2) незалежності;
3) рівності сторін колективного трудового спору (конфлікту);
4) об’єктивності;
5) змагальності сторін та свободи в наданні ними своїх доказів і у доведенні їх переконливості;
6) арбітрування, тобто сприяння досягнення угоди між сторонами;
7) гласності та відкритого розгляду справ, за винятком випадків, коли це суперечить інтересам охорони державної або іншої захищеної законом таємниці, або коли є обґрунтовані заперечення однієї із сторін;
8) обов’язковості виконання рішень трудового арбітражу, якщо сторони колективного трудового спору (конфлікту) попередньо про це домовились.

Порядок утворення трудового арбітражу

Трудовий арбітраж утворюється з ініціативи однієї із сторін колективного трудового спору (конфлікту) або незалежного посередника шляхом прийняття кожною із сторін відповідного рішення та підписанні спільної угоди про утворення трудового арбітражу. В угоді про утворення трудового арбітражу визначається порядок організаційного та матеріально-технічного забезпечення роботи трудового арбітражу і порядок оплати праці членів трудового арбітражу.

Пропозиція щодо створення трудового арбітражу в строки, визначені частиною другою статті 11 Закону України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”, викладається письмово із вказанням кількісного і персонального складу трудового арбітражу, часу і місця проведення його першого засідання та направляється іншій стороні колективного трудового спору (конфлікту).

Сторони колективного трудового спору (конфлікту) можуть на власний розсуд визначати кількість трудових арбітрів. Якщо сторони не досягнуть згоди, то трудовий арбітраж складається з трьох арбітрів.

Порядок залучення трудових арбітрів до участі в роботі трудового арбітражу визначається Положенням про члена трудового арбітражу (арбітра), яке затверджується Національною службою посередництва і примирення. Арбітр – це підготовлена НСПП особа, яка в разі залучення її сторонами колективного трудового спору (конфлікту) для участі в роботі трудового арбітражу, набуває статусу члена трудового арбітражу і має право розгляду колективного трудового спору (конфлікту) з метою прийняття рішення по суті. Діяльність арбітра в разі залучення його до участі у вирішенні колективного трудового спору (конфлікту) як члена трудового арбітражу не може зазнавати втручання з боку будь-якого органу, організації, фізичної особи з метою перешкоджання веденню переговорів, спонукання арбітра до прийняття певного рішення.

Сфера діяльності кожного арбітра (галузь економіки, напрями соціально-економічних відносин тощо) визначається при необхідності, головою НСПП.

Національна служба посередництва і примирення може залучати до участі в роботі трудового арбітражу народних депутатів України, представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування.

Залучення зазначених посадових осіб здійснюється відповідно до Положення про порядок залучення Національною службою посередництва і примирення до участі в примирних процедурах по вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів) народних депутатів України, представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, затвердженого Національною службою посередництва і примирення.

На прохання сторін колективного трудового спору (конфлікту) Національна служба посередництва і примирення або її відділення в Автономній Республіці Крим та областях направляють своїх спеціалістів, експертів для участі в роботі трудового арбітражу.

До складу трудового арбітражу не можуть входити особи, які є представниками сторін колективного трудового спору (конфлікту), або особи, які тією чи іншою мірою зацікавлені в його однобічному вирішенні.

Порядок розгляду справи та прийняття рішення трудовим арбітражем

Сторони попередньо домовляються про місце і час першого засідання трудового арбітражу. Всі подальші засідання призначаються трудовим арбітражем самостійно з урахуванням обставин справи, інтересів сторін колективного трудового спору (конфлікту) та необхідності залучення до його роботи представників інших зацікавлених органів та організацій.

Перед початком роботи трудового арбітражу сторони колективного трудового спору (конфлікту) можуть оформити спільною угодою домовленість про обов’язковість рішень трудового арбітражу.

Трудовий арбітраж повинен розпочати розгляд справи відразу після його сформування та закінчити розгляд у десятиденний строк з дня створення. За рішенням більшості членів трудового арбітражу цей строк може бути подовжено до двадцяти днів.

Колективний трудовий спір (конфлікт) розглядається трудовим арбітражем з обов’язковою участю представників сторін, а в разі необхідності – представників інших зацікавлених органів та організацій.

На своєму першому засіданні члени трудового арбітражу обирають зі свого складу Голову трудового арбітражу. На Голову трудового арбітражу покладається обов’язок вести засідання трудового арбітражу.

Сторонам колективного трудового спору (конфлікту) не менш ніж за 24 години повинно бути надіслано повідомлення про будь-яке слухання та про будь-яке засідання трудового арбітражу, що проводиться з метою ознайомлення з документами або іншими матеріалами.

Сторони колективного трудового спору під час розгляду колективного трудового спору (конфлікту) мають рівні права.

Завдання трудового арбітражу при розгляді конкретного трудового спору (конфлікту) – встановити порушені норми права і захистити порушені права.

Наявність права та необхідність його захисту можуть бути виявлені лише в результаті розгляду спору трудовим арбітражем, а сторонам колективного трудового спору (конфлікту) мають бути надані рівні можливості у відстоюванні своєї правоти. Трудовий арбітраж зобов’язаний забезпечити рівність можливостей сторін колективного трудового спору (конфлікту) у доказовій діяльності.

Процес розгляду колективного трудового спору (конфлікту) трудовим арбітражем проводиться у формі змагання між сторонами, підставою для якого є протилежність їх матеріально-правових інтересів.

Обов’язок доказування покладається на сторони колективного трудового спору (конфлікту): кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Всі заяви, документи або інша інформація, що подаються однією із сторін трудовому арбітражу, повинні бути передані іншій стороні колективного трудового спору (конфлікту). Сторонам повинні бути передані також будь-які висновки експертів або інші документи доказового характеру, які можуть впливати на рішення трудового арбітражу.

Трудовий арбітраж зобов’язаний вживати передбачені законами заходи до всебічного, повного і об’єктивного з’ясування обставин справи.

На трудовий арбітраж покладається обов’язок керувати ходом розгляду колективного трудового спору, стежити за додержанням норм чинних законодавчих і нормативно-правових актів, забезпечувати порядок у засіданні трудового арбітражу, сприяти сторонам колективного трудового спору у витребуванні доказів і документів, які вони через об’єктивні причини не в змозі витребувати самостійно, роз’яснювати сторонам колективного трудового спору (конфлікту) їхні права та обов’язки, попереджуючи про наслідки неналежного вчинення чи відмови у виконанні певних дій, передбачених чинним законодавством.

Трудовий арбітраж надає допомогу сторонам колективного трудового спору (конфлікту) у збиранні доказів. Виявляючи активність у доказовій сфері, трудовий арбітраж повинен виходити з інтересів врегулювання колективного трудового спору (конфлікту) з використанням всіх можливостей, не заборонених законодавством.

Трудовий арбітраж зобов’язаний вчиняти дії, спрямовані на врегулювання колективного трудового спору, в тому числі і ті, які пов’язані з витребуванням необхідних доказів.

Засідання трудового арбітражу є відкритими, за винятком випадків, коли це суперечить інтересам охорони державної чи комерційної таємниці.

В роботі трудового арбітражу можуть брати участь представники Національної служби посередництва і примирення.

Рішення трудового арбітражу приймається більшістю голосів його членів,оформляється протоколом і підписується усіма його членами. Якщо хто-небудь із членів трудового арбітражу не згоден з рішенням трудового арбітражу, то він має право викласти свою думку окремо.

Трудовий арбітраж може винести рішення про відмову у розгляді справи про колективний трудовий спір (конфлікт), якщо:

– буде встановлено, що розбіжності не є предметом колективного трудового спору (конфлікту);
– була порушена послідовність застосування примирних процедур;
– сторони колективного трудового спору (конфлікту) досягли угоди про врегулювання розбіжностей і вирішення колективного трудового спору (конфлікту).

Рішення трудового арбітражу проголошується публічно, тобто в присутності сторонньої публіки, проте без розголошення відомостей, заради збереження таємниці яких воно постановлялось у закритому засіданні трудового арбітражу (відомості, що є державною або комерційною таємницею, та інші, які не підлягають розголошенню, не повинні включатися до тексту рішення).

Рішення трудового арбітражу не пізніше ніж у триденний строк після його прийняття надсилається сторонам колективного трудового спору (конфлікту) та центральному апарату НСПП або її регіональним відділенням.

Рішення трудового арбітражу розглядається сторонами колективного трудового спору (конфлікту) в семиденний строк після його отримання. Якщо рішення трудового арбітражу не змогло врегулювати розбіжностей між сторонами колективного трудового спору (конфлікту), то причини розбіжностей з обґрунтуванням позицій сторін у письмовій формі доводяться у триденний строк після розгляду до відома кожної із сторін колективного трудового спору (конфлікту) та НСПП або її регіональних відділень.

Рішення трудового арбітражу про вирішення колективного трудового спору (конфлікту) є обов’язковим для виконання, якщо сторони про це попередньо домовились.

Протокол засідання трудового арбітражу є одним із основних документів трудового арбітражу. У ньому фіксуються всі дії, котрі проводились у ході розгляду колективного трудового спору (конфлікту) трудовим арбітражем.

Дія повноважень трудового арбітражу припиняється одночасно з припиненням розгляду і винесенням рішення по суті колективного трудового спору (конфлікту).

Розгляд колективного трудового спору Національною службою посередництва і примирення 

Якщо у вимогах найманих працівників чи профспілки містяться питання, вирішення яких відповідно до законодавства віднесено до компетенції центральних або місцевих органів виконавчої влади, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, НСПП відповідно до частини четвертої статті 16 Закону України „Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” розглядає всі матеріали і за результатами розгляду готує відповідні рекомендації керівникам цих органів.

При підготовці рекомендацій по колективному трудовому спору, що виник при укладенні або зміні колективного трудового спору (угоди) чи його виконання, в рекомендаційній частині вказуються рекомендації з кожного спірного положення договору (угоди), а у спорі про спонукання укласти договір (угоду) – з посиланням на поданий найманими працівниками проект договору (угоди).

Рекомендації надсилаються керівникам відповідних центральних або місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування разом із матеріалами, що стосуються колективного трудового спору.

Керівники відповідних центральних або місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування повинні у семиденний строк розглянути рекомендації НСПП і проінформувати про прийняті ними рішення сторони колективного трудового спору та НСПП або її відповідне відділення. Відповідно до частини третьої статті 16 Закону сторони колективного трудового спору після додержання передбаченої цим Законом примирної процедури мають право звернутися за сприянням у вирішенні колективного трудового спору до НСПП.

НСПП розглядає всі матеріали і в десятиденний строк надсилає сторонам своє рішення. По колективних трудових спорах на національному та галузевому рівнях (на виробничому рівні у випадках, якщо сфера діяльності підприємства, установи, організації поширюється на декілька адміністративно-територіальних одиниць, передбачених частиною другої статті 133 Конституції України) рішення приймається головою НСПП, на виробничому і територіальному рівнях рішення приймаються начальниками відповідних відділень НСПП.

НСПП в ході підготовки рішення зобов’язана забезпечити дотримання принципу змагальності сторін колективного трудового спору (конфлікту) та свободи в наданні ними своїх доказів і у доведенні їх переконливості.

Обов’язок доказування покладається на сторони колективного трудового спору (конфлікту): кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і забезпечень.

НСПП має право вимагати від сторін надання доказів, необхідних для повного, всебічного і об’єктивного вирішення спору.

Рішення НСПП приймається після дослідження усіх обставин справи. Представники сторін колективного трудового спору (конфлікту) мають право внесення пропозицій до проекту рішення НСПП. У разі необхідності, зокрема, за зверненням сторін колективного трудового спору (конфлікту), НСПП проводить обговорення і приймає рішення щодо основних положень, принципів, критеріїв, на яких має бути засновано чи доопрацьовано відповідний проект рішення.

При розгляді колективного трудового спору, що виник при укладенні або зміни колективного трудового спору (угоди) чи його виконання, в резолютивній частині вказується рішення з кожного спірного положення договору (угоди), а в спорі про спонукання укласти договір (угоду) – з посиланням на поданий найманими працівниками або профспілкою проект договору (угоди).

Рішення надсилається сторонам колективного трудового спору в десятиденний строк від дня отримання звернення сторін колективного трудового спору.

Рішення НСПП мають рекомендаційний характер і повинні розглядатися сторонами колективного трудового спору та відповідними центральними або місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування у семиденний строк.

Результати розгляду рішення НСПП доводяться до відома сторін колективного трудового спору та НСПП.

Якщо рішення НСПП не змогло врегулювати розбіжності між сторонами колективного трудового спору (конфлікту), то причини розбіжностей з обґрунтуванням позицій сторін у письмовій формі доводяться у триденний строк після розгляду до відома кожної із сторін колективного трудового спору (конфлікту) та НСПП або її відділень в Автономній Республіці Крим та областях.

Порядок організації та проведення страйку

В умовах ринкових відносин, збільшення частки приватного капіталу все гострішими стають відносини між найманими працівниками та роботодавцями.

При погіршенні фінансово-економічного стану підприємства власник або керівник, шукаючи шляхи виходу із кризового стану та джерела фінансування, ідуть шляхом найменшого опору, тобто затримують виплату найманим працівникам належних їм сумм

Таким чином, наймані працівники своєю працею фактично кредитують підприємство.

Це тягне за собою цілу низку проблем, і в першу чергу викликає трудові конфлікти на підприємствах. На теперішній час цивільні суди практично завалені позовами працівників про стягнення з підприємств боргу із заробітної плати та інших виплат, поновлення на роботі. Але здебільшого ці позови подаються працівниками після звільнення з підприємства, оскільки такі (хоча й правомірні дії) негативно впливають на їх стосунки з власником (керівником) підприємства і не вирішують проблеми в цілому.

Вирішення трудового спору в межах Закону України „Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” не лише дозволяє розглядати чинники дестабілізації по суті, а й визначити причини їх виникнення, шляхи подолання, з’ясовує та регламентує відносини між сторонами конфлікту під час його виникнення, дозволяє зменшити невиробничі витрати підприємства (державне мито, виконавчий збір).

Процедуру розв’язання спору координує та контролює державний орган (Національна служба посередництва і примирення), що також позитивно впливає на термін, якість вирішення розбіжностей, не дає трудовому конфлікту перерости в міжособовий.

Перше, що кидається в очі при початку розгляду конфлікту, це те, що у більшості спорів роботодавець посилається на загальнодержавні проблеми та на невиконання державою своїх обов’язків перед підприємством ( недофінансування різних програм, неповне відшкодування пільг, субсидій і таке інше). Усі ці проблеми дійсно мають місце і далеко не останнє, але досвід показує, що є й інші причини виникнення чинників дестабілізації:

– неспроможність підприємств ефективно працювати в нових умовах господарювання;

– відтік кваліфікованих кадрів;

– необізнаність як працівників, так і роботодавців з законодавчими та нормативними актами, які регламентують порядок вирішення розбіжностей між ними, а також з можливостями цієї процедури.

Розповсюдженню застосування крайніх заходів, таких як припинення роботи, страйки, акції протесту сприяє і те, що дуже мало власників, керівників звертається до суду з заявами про визнання страйку незаконним.

Статтею 17 Закону України „Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” визначено: „Страйк – це тимчасове колективне добровільне припинення роботи працівниками (невихід на роботу, невиконання своїх трудових обов’язків) підприємства, установи, організації (структурного підрозділу) з метою вирішення колективного трудового спору (конфлікту).

Страйк застосовується як крайній засіб (коли всі інші можливості вичерпано) вирішення колективного трудового спору (конфлікту) у зв’язку з відмовою власника або уповноваженого ним органу (представника) задовольнити вимоги найманих працівників або уповноваженого ними органу, профспілки, об’єднання профспілок чи уповноваженого нею (ними) органу”.

Таким чином, зазначається, що страйком може бути припинення роботи лише з метою вирішення КТС (К), тобто на підприємстві повинен бути зареєстрований КТС (К). Але найбільш часто припинення роботи працівниками проводиться без реєстрації КТС(К) і навіть без вибору органу, уповноваженого представляти їх інтереси, чи без передачі письмових вимог роботодавцю. За таких обставин керівник підприємства залишається наодинці із страйкуючими.

Статтею 44 Конституції України для тих, хто працює, передбачено право страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів. Порядок здійснення права на страйк встановлюється законом. Вимога одна – дотримання законності.

Статтями 18, 19, 20 Закону України „Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) визначено, що страйк може бути розпочато, якщо примирні процедури не привели до вирішення колективного трудового спору (конфлікту) або власник чи уповноважений ним орган (представник) ухиляється від примирних процедур або не виконує угоди, досягнутої в ході вирішення колективного трудового спору (конфлікту).

Рішення про оголошення страйку на підприємстві приймається за поданням органу профспілкової чи іншої організації найманих працівників, уповноваженої згідно із статтею 3 цього Закону представляти інтереси найманих працівників, загальними зборами (конференцією) найманих працівників шляхом голосування і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість найманих працівників або дві третини делегатів конференції. Рішення про оголошення страйку оформляється протоколом.

Орган (особа), який очолює страйк, зобов’язаний письмово попередити власника або уповноважений ним орган (представника) не пізніш як за сім днів до початку страйку, а у разі прийняття рішення про страйк на безперервно діючому виробництві – за п’ятнадцять днів. Діє під час страйку в межах прав, передбачених цим Законом та інформує працівників про хід вирішення колективного трудового спору (конфлікту).

Власник або уповноважений ним орган (представник) зобов’язаний у найкоротший строк попередити постачальників і споживачів, транспортні організації, а також інші заінтересовані підприємства, установи, організації щодо рішення найманих працівників про оголошення страйку.

Місцеперебування під час страйку працівників, які беруть у ньому участь, визначається органом (особою), що керує страйком, за погодженням із власником або уповноваженим ним органом (представником).

У разі проведення зборів, мітингів, пікетів за межами підприємства орган (особа), який очолює страйк, повинен повідомити про запланований захід місцевий орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, НСПП не пізніше ніж за три дні.

 

Затверджено

наказом Національної служби посередництва і примирення

від 21 липня 2011 року № 73

Порядок
оцінки відповідності критеріям репрезентативності та
підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін
профспілок та організацій роботодавців

І. Загальні положення

1.1. Порядок оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців (далі – Порядок) відповідно до Закону України “Про соціальний діалог в Україні” визначає процедуру проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності профспілок, їх організацій та об’єднань, організацій роботодавців та їх об’єднань на національному, галузевому та територіальному рівнях.

1.2. Оцінка відповідності критеріям репрезентативності та її підтвердження для суб’єктів сторін профспілок та роботодавців проводиться на рівнях:

національному – для участі у колективних переговорах з укладення генеральної угоди, для делегування представників до Національної тристоронньої соціально – економічної ради, до органів управління фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування та інших тристоронніх органів соціального діалогу, участі у міжнародних заходах;

галузевому – для участі у колективних переговорах з укладення галузевих (міжгалузевих) угод та для делегування представників до відповідних органів соціального діалогу;

територіальному – для участі у колективних переговорах з укладення територіальних угод та для делегування представників до відповідних органів соціального діалогу.

1.3. Оцінка відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторони профспілок та сторони роботодавців здійснюється:

– Національною службою посередництва і примирення (далі – НСПП) на національному та галузевому рівнях;

– відділеннями НСПП в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі – відділеннями НСПП) на територіальному рівні.

2. Порядок подання і перелік документів

2.1. Для здійснення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та її підтвердження суб’єкти сторони профспілок та сторони роботодавців подають безпосередньо або надсилають рекомендованим листом поштою до НСПП або відповідного відділення НСПП такі документи:

2.1.1. На національному рівні:

Всеукраїнські об’єднання профспілок:

– лист – заяву (за формою, що додається);

– копію свідоцтва про легалізацію, виданого Міністерством юстиції України, на відповідність заявленому статусу;

– копію статуту;

– перелік всеукраїнських профспілок, які входять до об’єднання, легалізованих Міністерством юстиції України, із зазначенням: дати їх реєстрації і номера свідоцтва; юридичної адреси та фактичного місця знаходження; прізвища, ім’я, по батькові керівника; засобів зв’язку (номерів телефонів, електронних адрес); кількості членів профспілки кожної із них;

– перелік профспілок, організацій всеукраїнських профспілок із статусом республіканських, обласних, міських в містах Києві та Севастополі, легалізованих відповідними органами юстиції із зазначенням: дати їх реєстрації і номера свідоцтва; юридичної адреси та фактичного місця знаходження; прізвища, ім’я, по батькові керівника; засобів зв’язку (номерів телефонів, електронних адрес); кількості членів профспілки, яких вони об’єднують у відповідних адміністративно – територіальних одиницях;

– довідку про загальну чисельність членів профспілок в об’єднанні.

Всеукраїнські об’єднання організацій роботодавців:

– лист-заяву (за формою, що додається);

– копію свідоцтва заявника, що підтверджує факт легалізації (реєстрації) об’єднання;

– копію статуту заявника;

– інформацію про перелік об’єднань організацій роботодавців, розташованих у більшості адміністративно-територіальних одиниць, визначених частиною другою статті 133 Конституції України, всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців із наданням копій свідоцтв про реєстрацію (легалізацію), рішень статутних органів заявника про вступ цих об’єднань до його складу, відомостей про місце знаходження їх статутних органів;

– довідку про загальну чисельність працівників, які працюють на підприємствах – членах відповідних організацій роботодавців, їх об’єднань, що входять до складу заявника.

2.1.2. На галузевому рівні:

Всеукраїнські профспілки:

– лист-заяву (за формою, що додається);

– копію свідоцтва про легалізацію, виданого Міністерством юстиції України, на відповідність заявленому статусу;

– копію статуту;

– довідку про загальну чисельність членів профспілки із зазначенням організаційної структури всеукраїнських профспілок та основних видів економічної діяльності у відповідній галузі, де вони зайняті.

Організації роботодавців та їх об’єднання, які є всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців, створеними за галузевою ознакою:

– лист-заяву (за формою, що додається);

– копію свідоцтва заявника, що підтверджує факт легалізації (реєстрації) об’єднання;

– копію статуту заявника;

– довідку про загальну чисельність працівників, які працюють на підприємствах – членах відповідних організацій роботодавців, їх об’єднань, що входять до складу заявника;

– інформацію про територіальну розгалуженість заявника.

2.1.3. На територіальному рівні:

Об’єднання профспілок:

– лист – заяву (за формою, що додається);

– копію свідоцтва про легалізацію, виданого відповідним органом юстиції в Автономній Республіці Крим, області, місті Києві і Севастополі, на відповідність заявленому статусу;

– копію статуту (положення);

– перелік республіканських, обласних, місцевих профспілок, організацій всеукраїнських профспілок, легалізованих відповідними органами юстиції із зазначенням: дати їх реєстрації і номера свідоцтва; юридичної адреси та фактичного місця знаходження; прізвища, ім’я, по батькові керівника; засобів зв’язку (номерів телефонів, електронних адрес); кількості членів профспілки;

– довідку про загальну чисельність членів профспілок, які входять до об’єднання;

Професійні спілки (республіканські, обласні, місцеві), організації всеукраїнських профспілок:

– лист – заяву (за формою, що додається);

– копію свідоцтва про легалізацію або повідомлення про включення до реєстру об’єднань громадян, виданого відповідним органом юстиції, на відповідність заявленому статусу;

– перелік організацій профспілки у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, легалізованих відповідними органами юстиції із зазначенням: дати їх реєстрації і номера свідоцтва (повідомлення); юридичної адреси та фактичного місця знаходження; прізвища, ім’я, по батькові керівника; засобів зв’язку (номерів телефонів, електронних адрес);

– довідку про загальну чисельність членів профспілки.

Організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців:

– лист-заяву (за формою, що додається);

– копію свідоцтва заявника, що підтверджує факт легалізації (реєстрації) організації, об’єднання;

– копію статуту заявника;

– довідку про загальну чисельність працівників, які працюють на підприємствах – членах відповідних організацій роботодавців, їх об’єднань, що входять до складу заявника;

– перелік членів заявника.

2.1.4. Всі документи подаються разом та мають бути підписані керівником та завірені печаткою суб’єкта сторони профспілок або сторони роботодавців..

2.1.5. Профспілки, їх організації та об’єднання надають дані про чисельність членів профспілок відповідно до форм звітності, затверджених рішеннями своїх виборних колегіальних органів (керівниками).

Організації роботодавців та їх об’єднання надають дані про чисельність працівників, які працюють на підприємствах – членах організацій роботодавців та їх об’єднань, на підставі інформації органів державної статистики.

Дані про чисельність надаються станом на 1 січня року звернення.

3. Порядок розгляду документів НСПП та її відділеннями

3.1. Надані документи реєструються у спеціальному журналі у день їх надходження у порядку, визначеному Інструкцією з діловодства в НСПП, затвердженою Головою Національної служби.

3.2. У разі подання документів суб’єктами сторін профспілок та роботодавців:

– безпосередньо – на другому примірнику на момент подання документів робиться відмітка із зазначенням таких реквізитів: назва організації – їх одержувача; вхідний реєстраційний індекс, дата надходження та дата їх реєстрації (якщо вони не збігаються);

– рекомендованим листом поштою – у порядку, визначеному організацією почтового зв’язку.

Документи вважаються не поданими у разі, коли виявлено відсутність документа або неправильно оформлені документи (без додатків, не підписані, незасвідчені тощо). Кореспонденція повертається відправникові разом із супроводжувальним листом.

3.3. Суб’єкти сторін профспілок та роботодавців, у тому числі новоутворені, мають право звертатися до НСПП або до відповідних її відділень для оцінки відповідності критеріям репрезентативності за наявності для цього фактичних підстав, але не частіше одного разу на рік.

Фактичними підставами для організацій роботодавців та їх об’єднань є: створення організації (об’єднання); розширення існуючого складу членів організації (об’єднання), рішення, прийняте в порядку передбаченому статутом організації (об’єднання).

3.4. Подані документи для їх вивчення, аналізу та здійснення вибіркових перевірок передаються на розгляд Комісії НСПП.

Склад Комісії НСПП затверджується Головою НСПП. Склад Комісії відділень НСПП затверджується начальником відповідного відділення за погодженням Головою НСПП.

Зміни до складу Комісій вносяться відповідно до вищезазначеного порядку.

У разі необхідності НСПП або її відповідне відділення для отримання додаткової інформації мають право звертатися до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, суб’єктів сторін профспілок та роботодавців.

3.5. Перевірка оцінки відповідності критерію репрезентативності загальної чисельності, галузевої та територіальної розгалуженості здійснюється:

– для всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні:

– щодо галузевої та територіальної розгалуженості – шляхом аналізу структури об’єднання, статутних документів, угод про утворення, рішень колегіальних органів стосовно прийняття членом об’єднання;

– щодо чисельності – шляхом проведення вибіркових перевірок достовірності наданих даних.

Репрезентативними визнаються профоб’єднання, які: налічують не менше 150 тисяч членів; мають у своєму складі профспілки, їх організації у більшості адміністративно-територіальних одиниць України, визначених частиною другою статті 133 Конституції України, а також не менш як три всеукраїнські профспілки;

– для всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців на національному рівні:

– щодо галузевої та територіальної розгалуженості – шляхом аналізу структури об’єднання, статутних документів;

– щодо чисельності – шляхом проведення вибіркових перевірок достовірності наданих даних.

Репрезентативними визнаються об’єднання організацій роботодавців, на підприємствах членів яких працюють не менш як 200 тисяч працівників; мають у своєму складі об’єднання організацій роботодавців у більшості адміністративно-територіальних одиниць України, визначених частиною другою статті 133 Конституції України, а також не менш три всеукраїнські об’єднання організацій роботодавців;

– для всеукраїнських профспілок на галузевому рівні шляхом порівняння даних про чисельність членів профспілки з даними органів статистики про чисельність працівників, зайнятих у відповідній галузі (виді економічної діяльності).

Репрезентативними визнаються профспілки, членами яких є не менше, як 3% працівників, зайнятих у відповідній галузі (виді економічної діяльності);

– для організацій роботодавців та їх об’єднань, які є всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців, створеними за галузевою ознакою шляхом порівняння даних про загальну чисельність працівників, які працюють на підприємствах – членах відповідних організацій роботодавців, їх об’єднань, що входять до складу заявника, з даними органів статистики про чисельність працівників, зайнятих у відповідному виді (видах, класифікаційних рівнях) економічної діяльності.

Репрезентативними визнаються всеукраїнські об’єднання організацій роботодавців, створені за галузевою ознакою, на підприємствах членів яких працюють не менш як п’ять відсотків працівників, зайнятих у відповідному виді (видах, класифікаційних рівнях) економічної діяльності;

– для об’єднань профспілок, профспілок, їх організацій на територіальному рівні шляхом порівняння даних про чисельність членів профспілок з даними органів статистики про чисельність зайнятого населення у відповідній адміністративно-територіальній одиниці.

Репрезентативними визнаються об’єднання профспілок, членами яких є не менше 2% зайнятого населення у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, а для профспілок та їх організацій – не менше 2% зайнятого населення у певній галузі;

– для організацій роботодавців, їх об’єднань на територіальному рівні шляхом порівняння даних про загальну чисельність працівників, які працюють на підприємствах – членах відповідних організацій роботодавців, їх об’єднань, що входять до складу заявника, з даними органів статистики про чисельність зайнятого населення у відповідній адміністративно-територіальній одиниці.

Репрезентативними визнаються організації роботодавців, їх об’єднання, що діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, на підприємствах членів яких працюють не менше п’яти відсотків зайнятого населення у відповідній адміністративно-територіальній одиниці.

3.6. У разі неподання профспілками, їх організаціями та об’єднаннями, організаціями роботодавців, їх об’єднаннями будь-яких документів, зазначених у пункті 2.1 Порядку для відповідного рівня, або їх неналежного оформлення, Комісія протягом трьох робочих днів повідомляє заявника про необхідність усунення вказаних недоліків протягом семи робочих днів з дня отримання повідомлення. У цьому випадку вивчення, аналіз та перевірка документів призупиняється.

3.7. Загальний термін для вивчення, аналізу та перевірки документів складає один календарний місяць.

За обґрунтованим рішенням Голови НСПП або керівника відповідного її відділення цей термін може бути продовжений, але не більше ніж на 10 робочих днів.

3.8. Комісія за результатами проведеної роботи готує висновок про відповідність критеріям репрезентативності для суб’єктів сторони профспілок та сторони організацій роботодавців на відповідному рівні та подає його на розгляд Голові НСПП (начальнику відповідного відділення НСПП).

3.9. Голова НСПП (начальник відповідного відділення НСПП) після вивчення висновку Комісії приймає рішення про підтвердження репрезентативності.

У разі надання профспілками, їх організаціями та об’єднаннями та організаціями роботодавців, їх об’єднаннями недостовірної інформації Голова НСПП або керівник її відділення можуть прийняти рішення про невідповідність критеріям репрезентативності.

Загальний термін для прийняття рішення Головою НСПП або керівником її відповідного відділення не може перевищувати двох місяців з дня реєстрації документів.

3.10. Зазначені рішення скріплюється печаткою. Суб’єкту сторони профспілок або сторони організацій роботодавців протягом 5 робочих днів з дня прийняття рішення видається свідоцтво встановленого зразка про підтвердження репрезентативності (форма свідоцтва додається) чи довідка про відмову у підтвердженні репрезентативності (форма довідки додається).

4. Заключні положення

4.1. Підтвердження репрезентативності суб’єктів сторони профспілок та сторони роботодавців здійснюється один раз на п’ять років.

4.2. З дати прийняття рішення суб’єкт сторони профспілок або сторони роботодавців вважається репрезентативним і не потребує додаткового визнання з боку інших сторін соціального діалогу.

4.3. Рішення відділення НСПП може бути оскаржено Голові НСПП, який за наявності підстав протягом 15 календарних днів повинен розглянути звернення та прийняти рішення по суті.

Суб’єкт сторони профспілок чи сторони роботодавців може оскаржити в судовому порядку рішення Голови НСПП, яке було прийняте по його зверненню.

4.4. НСПП та її відділення за результатами оцінки відповідності критеріям репрезентативності та її підтвердження ведуть реєстр суб’єктів сторін профспілок і роботодавців.

4.5. Зазначений реєстр оприлюднюється на офіційному сайті НСПП та в Бюлетені НСПП.

 

Доступ до публічної інформації

Відповідно до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Національній службі посередництва і примирення, її відділеннях в Автономній Республіці Крим та областях, затвердженого наказом НСПП від 10 жовтня 2012 року № 118, оприлюднення публічної інформації в ЗМІ забезпечується структурними підрозділами НСПП в межах компетенції, Відділеннями НСПП відповідно до законів України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні у засобах масової інформації», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації», «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства».

Відповідно до Інструкції з діловодства НСПП сектор документального та організаційно-технічного забезпечення НСПП розміщує на офіційному веб-сайті НСПП інформацію, що підготовлена структурними підрозділами НСПП з урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров’ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв’язку з цим.

Запитувач інформації має право звернутися до НСПП, Відділення НСПП із запитом на інформацію, вимоги щодо оформлення якого визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію дозволяється подання запиту шляхом заповнення відповідних форм проектів запиту на інформацію, зразки яких можна роздрукувати на офіційному веб-сайті НСПП, Відділення НСПП.

Якщо запит на інформацію надійшов до НСПП, Відділення НСПП поштою у довільній формі, на поштовому конверті повинна бути помітка – «Запит на публічну інформацію».

Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит особисто, його має оформити визначена в НСПП, Відділенні НСПП особа, відповідальна з питань запитів на інформацію, яка обов’язково повинна зазначити в запиті своє ім’я, контактний телефон та надати копію запиту особі, яка його подала.

Форма електронного запиту на інформацію містить інструкцію щодо його заповнення.

Відповідь на електронний запит надається визначеним виконавцем на адресу, вказану запитувачем інформації, та у запитуваній формі (листом чи у вигляді електронного документа).

Відповідь на запит на публічну інформацію надається не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту до НСПП, Відділення НСПП.

Якщо запит на інформацію стосується відомостей, необхідних для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь повинна бути надана не пізніше 48 годин з дня надходження до НСПП, Відділення НСПП запиту.

Якщо запит на інформацію стосується надання великого обсягу інформації або потребує її пошуку серед значної кількості даних, Голова НСПП за поданням керівника структурного підрозділу НСПП, відповідального за надання публічної інформації за таким запитом, начальник Відділення НСПП може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів, про що запитувач інформації має бути повідомлений не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту на інформацію до НСПП, Відділення НСПП.

У разі, коли запитувана інформація містить документи обсягом більше десяти сторінок, НСПП, Відділення НСПП не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження до НСПП, Відділення НСПП запиту повідомляє про це заявника із зазначенням вартості фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку оплати цих витрат. За таких обставин надання публічної інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

Якщо у запиті разом із проханням надати публічну інформацію міститься прохання надати також інформацію, що не належить до публічної, то відповідь на запит може бути надана заявнику окремо у строки, передбачені законодавством, про що запитувач повідомляється.

НСПП та Відділення НСПП мають право відмовити в задоволенні запиту, якщо:

1) НСПП та Відділення НСПП не володіють і не зобов’язані відповідно до їх компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) дані, що запитуються, належать до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) не дотримано вимог щодо оформлення запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», відповідно до якої запит на інформацію повинен  містити:

ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку за його наявності;

загальний опис публічної інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

підпис і дату за умови подання запиту на паперовому носії.

Особі, яка не оплатила передбачені законодавством фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, запитувана публічна інформація надається після сплати цих витрат.

Публічна інформація на запит надається безкоштовно.

Якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більше десяти сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на їх копіювання та друк.

Розмір витрат на копіювання та друк документів і порядок відшкодування таких витрат визначаються в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України та Інструкцією про порядок відшкодування витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є НСПП, Відділення НСПП, затвердженою наказом НСПП.

Клопотання про термінове опрацювання запиту повинно бути обґрунтованим.

 

Перелік відомостей, які належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації

Публічною інформацією з обмеженим доступом у НСПП є:

– конфіденційна інформація – інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень, та яка може поширюватись у визначеному ними порядку за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов;

– таємна інформація – інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» і розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі.

– службова інформація – інформація, що міститься в документах, яким присвоєно гриф «для службового користування».

Не належить до публічної:

– інформація, яка на день надходження запиту не відображена та не задокументована жодним чином і на будь-яких носіях; відображення та документування якої не передбачено законодавством України;

– інформація, отримана або створена під час опрацювання матеріалів, пов’язаних із співробітництвом НСПП з державними органами інших держав, міжнародними організаціями, дипломатичними установами, акредитованими в Україні;

– інформація, отримана або створена під час листування з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами, громадськими об’єднаннями;

– внутрішня службова кореспонденція та доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробленням напрямів діяльності НСПП, Відділень НСПП, процесом прийняття управлінських рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

Форма електронного запиту на інформацію

Наказ від 10 жовтня 2012 року №120 “Про затвердження Інструкції про порядок відшкодування витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Національна служба посередництва і примирення, її відділення в Автономній Республіці Крим та областях та Розміру цих фактичних витрат”.

Порядок взаємодії Національної служби посередництва і примирення та її відділень із представниками засобів масової інформації

1. Взаємодія НСПП, Відділень НСПП з вітчизняними та зарубіжними засобами масової інформації (далі – ЗМІ) здійснюється відповідно до Конституції та Законів України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні у засобах масової інформації», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації», «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства», Положення про Національну службу посередництва і примирення та цього Положення.

2. Організація роботи щодо взаємодії НСПП, Відділень НСПП зі ЗМІ покладається на керівників структурних підрозділів НСПП у межах їх компетенції, начальників Відділень НСПП.

3. Представники ЗМІ, як і інші учасники та особи, присутні на зустрічах, брифінгах, під час проведення інтерв’ю, можуть використовувати портативні аудіотехнічні засоби відповідно до законодавства.

4. Проведення фото- і кінозйомки, теле-, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання заходів здійснюється за наявності згоди на це Голови НСПП, начальника Відділення НСПП.

5. Представники ЗМІ, присутні на заходах НСПП, Відділення НСПП повинні дотримуватися загальних правил поведінки у державній установі, не порушувати права інших осіб,  не заважати проведенню офіційного заходу.

6. Акредитація представників ЗМІ на засідання та інші офіційні заходи НСПП, Відділення НСПП здійснюється відділом/сектором аналітично-інформаційної роботи та прогнозування НСПП, Відділення НСПП на кожен захід окремо.

7. Списки представників ЗМІ, які висловили бажання бути присутніми на відповідному заході, складаються на основі телефонних, письмових, надісланих електронною поштою заявок із зазначенням імен та прізвищ цих представників, назв і видів ЗМІ, які вони представляють, у часових межах, визначених у прес-анонсі.

8. Інформування представників ЗМІ про заходи, які проводитиме НСПП, Відділення НСПП здійснюється шляхом завчасного розміщення на офіційному веб-сайті НСПП, Відділення НСПП прес-анонсів та розсилання їх на електронні адреси ЗМІ.

9. Організаційне сприяння виконанню представниками ЗМІ професійних обов’язків та забезпечення їх інформаційними матеріалами щодо заходу, який проводиться, здійснює відділ/сектор аналітично-інформаційної роботи та прогнозування НСПП, Відділення НСПП.

10. Висвітлення діяльності НСПП, Відділення НСПП у ЗМІ відбувається також шляхом розсилання повідомлень у друковані та електронні ЗМІ, на радіо і телебачення.

11. Відповіді на запити на інформацію, що надійшли від ЗМІ, залежно від її характеру і складності (інформація публічна чи з обмеженим доступом) надаються структурними підрозділами НСПП у межах компетенції, Відділеннями НСПП відповідно до форми запиту, якщо інша форма не передбачена у запиті.

12. З урахуванням специфіки діяльності ЗМІ запити на інформацію, що потребують оперативного реагування, розглядаються у стислі строки.

 

Адреси та відомості про завідувачів ІКЦ наведені в таблиці

№п/п
Прізвище, ім’я та по батькові
Місце роботи, посада
Службова адреса
1
Помазан
Наталія Михайлівна
Завідуюча сектором праці та соціально-трудових відносин управління праці та соціального захисту населення Городищенської районної державної адміністрації 19500, Черкаська обл., м. Городище, вул. Миру, 118
2
Чепурна
Світлана Анатоліївна
Головний спеціаліст по контролю за правильністю призначення та виплати пенсій управління праці та соціального захисту населення Драбівської районної державної адміністрації 19800, Черкаська область, смт Драбів, вул. Леніна, 69
3
Палій
Олена Вікторівна
Заступник голови Жашківської районної державної адміністрації 19200, Черкаська область, м. Жашків, вул. Костромська,19, тел.6-11-74
4
Безуглий
Борис Іванович
Приватний адвокат, Звенигородський район 19700, Черкаська область, м. Звенигородка, вул.Шевченка,25, тел.2-25-22
5
Лізунова
Світлана Анатоліївна
Начальник відділу праці управління праці та соціального захисту населення Золотоніської районної державної адміністрації 19700, Черкаська область, м. Золотоноша, Садовий проїзд, 18, тел.5-34-33
6
Скорина
Ірина Володимирівна
Начальник відділу інформаційної політики, доступу до публічної інформації та взаємодії з громадськістю апарату Кам’янської районної державної адміністрації, 20800, Черкаська обл., м. Кам’янка, вул. Леніна, 37
7
Некраса
Лариса Олександрівна
Заступник голови Канівської районної державної адміністрації з соціальних та гуманітарних питань 19000. Черкаська область, м. Канів, вул. О.Кошового, 3 тел. 3-21-09
8
Гончаренко
Антоніна Миколаївна
Спеціаліст 1 категорії управління праці та соціального захисту населення, Катеринопільської районної державної адміністрації, юрисконсульт 20500, Черкаська область,смт. Катеринопіль, вул. Леніна, 49а, тел. 2-26-40
9
Середенко
Олена Віталіївна
Провідний спеціаліст відділу державної реєстрації актів цивільного стану Корсунь-Шевченківської районної державної адміністрації, Юрисконсульт 19400, Черкаська область, м. Корсунь-Шевченківський, вул. Захаренка,1 тел. 2-03-49
10
Мазана
Наталія Юріївна
Державний реєстратор Лисянська районна державна адміністрація 19300, Черкаська область, смт. Лисянка, площа Миру, 27, тел. 6-23-75
11
Кравчук
Тарас Юрійович
Перший заступник голови, Маньківська районна державна адміністрація 20100, Черкаська область, смт. Маньківка, вул. Леніна, 12, тел. 6-11-59
12
Руденко
Тетяна Іванівна
Провідний спеціаліст з соціально-трудових відносин та оплати праці управління праці та соціального захисту населення Монастирищенської районної державної адміністрації 19100, Черкаська область, м. Монастирище, вул. Леніна, 121, тел. 2-22-73
13
Солодухіна
Вікторія Вікторівна
Начальник відділу юридичного забезпечення, взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату Смілянської районної державної адміністрації 20700, Черкаська область, м. Сміла, вул. Леніна, 45, тел. 4-72-83
14
Бабій
Марія Василівна
Начальник відділу з питань праці управління праці та соціального захисту населення Тальнівської районної державної адміністрації 20400, Черкаська область, м. Тальне, вул. Соборна, 51,тел. 3-09-42
15
Маширова
Олена Орестівна
Начальник відділу з питань праці управління праці та соціального захисту населення Уманської районної державної адміністрації 20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Залізняка, 2а тел. 3-32-17
16
Ісакова
Світлана Петрівна
Начальник управління праці та соціального захисту населення Христинівської районної державної адміністрації 20000, Черкаська область,м. Христинівка, вул. Леніна, 30, тел. 2-27-48
17
Чабан
Сергій Тихонович
Перший заступник голови Черкаської районної державної адміністрації 18003, м. Черкаси, вул.Енгельса, 157, тел. 64-23-69
18
Хоменко
Владислав Михайлович
Начальник відділу з питань соціально-трудових відносин та оплати праці управління праці та соціального захисту населення Чигиринської районної державної адміністрації 20900, Черкаська область, м. Чигирин, вул.Б.Хмельницького, 13, тел. 2-58-93
19
Гриценко
Павло Іванович
Керівник юридичного відділу Асоціації сільськогосподарських товаровиробників Чорнобаївського району 19900, Черкаська область,смт. Чорнобай, вул. Леніна, 152,тел. 2-25-97
20
Плахотнюк
Олександр Сергійович
Завідувач юридичним сектором апарату Шполянської районної державної адміністрації 20600, Черкаська область,м. Шпола, вул. Пролетарська, 60, тел. 5-24-38
21
Заборовець
Олександр Анатолійович
Перший заступник міського голови м. Ватутіне 20250, Черкаська область, м. Ватутіне, вул. Дружби,8, тел. 6-23-32
22
Дикий
Володимир Миколайович
Начальник відділу внутрішньої політики виконавчого комітету Золотоніської міської ради, м. Золотоноша 19700, Черкаська область, м. Золотоноша, Садовий проїзд, 8, тел. 5-34-93
23
Дубенець
Сергій Михайлович
Керуючий справами виконавчого комітету Канівської міської ради м. Канів 19000, Черкаська область, м. Канів, вул. О. Кошового,3 тел.3-29-03.
24
Лісова
Наталія Петрівна
Заступник начальника відділу з питань праці та охорони праці управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Смілянської міської ради, м. Сміла 20700, Черкаська область, м. Сміла, вул.Червоноармійська,4 тел. 4-04-14
25
Черевко
Андрій Миколайович
Завідувач юридичним відділом виконавчого комітету Уманської міської ради, м. Умань 20300, Черкаська область м.Умань, вул. Леніна, 1, тел.3-38-42

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.