ВІДДІЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ В ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Це постійно діючий державний орган, підпорядкований безпосередньо Президенту України, який створено відповідно до Закону України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” № 137/98-ВР від 03.03.1998 року, згідно з Указом Президента України “Про утворення Національної служби посередництва і примирення” № 1258/68 від 17.09.1998 року, із змінами, внесеними Указами Президента України № 1393/2000 (1393/2000) від 30.12.2000, № 272/2006 (272/2006) від 30.03.2006, № 291/2007 (291/2007) від 11.04.2007, з метою вжиття попереджувальних заходів щодо виникнення колективних трудових спорів (конфліктів), своєчасного їх вирішення та визначення загальних тенденцій в соціально-трудових відносинах, виявлення трудових колективів з підвищеним рівнем конфліктогенності, пошуку шляхів поліпшення соціально-трудових відносин.

Відділення Національної служби посередництва і примирення в Черкаській області, як структурний підрозділ державного органу виконує ці функції за територіальністю, сприяє та вирішує розбіжності та колективні трудові спори (конфлікти) між сторонами соціально-трудових відносин на всіх підприємствах де існує трудовий колектив, забезпечує додержання норм діючих законодавчих і нормативно-правових актів.

Місце знаходження:
18002, м. Черкаси
вул. Хрещатик, 257,
тел/факс 45-01-48, 50-56-32
E-mail: nspp_cherkasy@ukr.net

Основні завдання НСПП:

1) сприяння взаємодії сторін соціально-трудових відносин у процесі врегулювання колективних трудових спорів;

2) прогнозування виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) та сприяння своєчасному їх вирішенню;

3) здійснення посередництва і примирення під час вирішення колективних трудових спорів (конфліктів);

4) забезпечення здійснення соціального діалогу, вироблення узгоджених пропозицій щодо розвитку соціально-економічних та соціально-трудових відносин в Україні;

5) здійснення заходів із запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів);

6) підвищення рівня правової культури учасників соціально-трудових відносин.

 

Основні функції НСПП:

1) вивчає та узагальнює причини виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) і можливі їх наслідки на національному, територіальному і галузевому рівнях, виробляє пропозиції щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів;

2) здійснює реєстрацію висунутих працівниками вимог та колективних трудових спорів (конфліктів);

3) аналізує висунуті працівниками вимоги та здійснює оцінку їх обґрунтування;

4) сприяє встановленню контактів між сторонами колективного трудового спору (конфлікту);

5) перевіряє в разі необхідності повноваження представників сторін колективного трудового спору (конфлікту);

6) консультує сторони колективного трудового спору (конфлікту) з питань:

  • компетенції органів стосовно задоволення вимог, які є предметом колективного трудового спору (конфлікту) чи виконання яких сприятиме його вирішенню;

  • застосування нормативно-правових актів для вирішення колективного трудового спору (конфлікту);

7) за зверненням сторін (сторони) колективного трудового спору (конфлікту) розглядає матеріали щодо колективного трудового спору (конфлікту) з метою його вирішення;

8) звертається у випадках, передбачених статтею 24 Закону України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” і коли рекомендації НСПП щодо вирішення колективного трудового спору (конфлікту) сторонами не враховано, в установленому порядку із заявою до суду про вирішення колективного трудового спору (конфлікту);

9) формує списки незалежних посередників та арбітрів;

10) на прохання сторін колективного трудового спору (конфлікту) пропонує їм кандидатури незалежних посередників та членів трудового арбітражу для залучення у примирних процедурах, координує роботу трудового арбітражу, направляє своїх спеціалістів, експертів для участі у роботі примирних органів, здійснює моніторинг стану виконання рішень примирних органів;

11) вивчає, узагальнює і поширює вітчизняний та іноземний досвід роботи щодо запобігання та врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів);

12) залучає у разі необхідності до участі у примирних процедурах народних депутатів України, представників державної влади, органів місцевого самоврядування та інших осіб;

13) забезпечує підготовку і підвищення кваліфікації незалежних посередників, арбітрів, які спеціалізуються на розгляді колективних трудових спорів (конфліктів);

14) узагальнює та вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань вирішення колективних трудових спорів (конфліктів);

15) у межах своєї компетенції розробляє і затверджує положення, інструкції та інші нормативні акти щодо діяльності НСПП та здійснення примирних процедур;

16) здійснює організаційно-методичне забезпечення діяльності регіональних відділень;

17) взаємодіє у межах своєї компетенції з Секретаріатом Президента України, іншими допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, міністерствами та іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, об’єднаннями роботодавців, профспілок, підприємствами, установами і організаціями;

18) координує вирішення сторонами колективного трудового спору (конфлікту) питань щодо організаційного, матеріально-технічного і фінансового забезпечення роботи незалежних посередників, членів примирних комісій і трудового арбітражу;

19) інформує громадськість про свою діяльність через засоби масової інформації, видає Бюлетень Національної служби посередництва і примирення;

20) сприяє підвищенню рівня правової культури учасників соціально-трудових відносин щодо запобігання і вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).  

Відділення Національної служби посередництва і примирення в Черкаській області має право:

1) брати участь у вирішенні колективного трудового спору (к онфлікту) на всіх його стадіях;

2) координувати роботу трудового арбітражу, рекомендувати своїх спеціалістів, експертів для участі у роботі примирних органів;

3) одержувати в установленому порядку від державних органів, органів місцевого самоврядування, професійних спілок, роботодавців та їх об’єднань, сторін колективних трудових спорів (конфліктів) інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на НСПП законом функцій;

4) попереджати сторони про порушення ними вимог чинного законодавства під час розгляду колективного трудового спору (конфлікту) та можливі наслідки таких порушень;

5) надсилати органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування рекомендації щодо вжиття заходів для вирішення колективного трудового спору (конфлікту), реалізація яких належить до їх компетенції;

6) звертатися до органів прокуратури, правоохоронних органів, державних органів з нагляду за додержанням законодавства про працю з пропозиціями щодо здійснення заходів, спрямованих на додержання законодавства про працю, в тому числі щодо порядку вирішення колективних трудових спорів (конфліктів);

7) надавати запитувачам інформації публічну інформацію, розпорядником якої є Відділення.

 

Керівництво відділення НСПП в Черкаській області:

Посада
Прізвище, ім’я, по-батькові
Телефон
Години прийому
Начальник Власенко
Станіслав Григорович
45-01-48
четвер 09.00 –18.00

Розпорядок роботи відділення:

понеділок – четвер 9.00 -18.00
п’ятниця 9.00 -17.00
обідня перерва 13.00 -13.45

 

Відомості

про арбітрів Національної служби посередництва і примирення, які діють на території Черкаської області

№ п/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Місце роботи, посада
1

Анашкевич
Іван Вікторович

Черкаський обласний комітет профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення, голова.

2

Бульченко
Оксана Григорівна

Головний спеціаліст відділення Національної служби посередництва і примирення в Черкаській області.

3

Гаврилов
Олег Гарієвич

Не працює

4

Дибченко
Тетяна Вікторівна

Не працює

5

Нікіпєлов
Олександр Сергійович

Не працює

6

Номоконова
Олена Сергіївна

Черкаський окружний адміністративний суд, помічник судді

7

Прибудько
Ольга Павлівна

Департамент економічного розвитку Черкаської обласної державної адміністрації, провідний спеціаліст

8

Сіренко
Віталіна Миколаївна

Головний спеціаліст Департаменту економічної політики та розвитку виконавчого комітету Черкаської міської ради

9

Філімонова
Олена Анатоліївна

Юрисконсульт Черкаської обласної організації профспілки працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України

Відомості

про посередників Національної служби посередництва і примирення, які діють на території Черкаської області

№ п/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Місце роботи, посада
1

Єжель
Любов Іванівна

Відділення Національної служби посередництва і примирення в Черкаській області, головний спеціаліст

2

Теплов
Дмитро Іванович

Відокремлений підрозділ «Ременерго» публічного акціонерного товариства «Центренерго», в. о. директора

 

Бюлетень Національної служби посередництва і примирення – загальнодержавне офіційне, нормативне, виробничо – практичне, наукове, інформаційне видання, в якому можна знайти багато цікавої та корисної інформації про стан соціально-трудових відносин в Україні, у т.ч. щодо:

  1. практики вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) та запобігання їх виникненню;

  2. практики роботи НСПП щодо проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців;

  3. пошуку шляхів врегулювання випадків дестабілізації стану соціально-трудових відносин;

  4. здійснення запобіжних примирних процедур для поліпшення трудових відносин;

  5. стану соціального діалогу між власниками і працівниками;

  6. досвіду роботи, актуальних питань сьогодення Національної служби посередництва і примирення.

Видання буде корисним для працівників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, профспілкових працівників, роботодавців, викладачів та студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться питаннями врегулювання соціально-трудових відносин між роботодавцями та найманими працівниками.
Триває передплата на «Бюлетень Національної служби посередництва і примирення» на 2017 рік.
Індекс Бюлетеня НСПП 23877
Передплатна ціна на шість місяців – 26.10 грн.
Передплату можна оформити в будь-якому відділенні зв’язку України.

 

Інформація про підсумки роботи відділення Національної служби посередництва і примирення в Черкаській області у січні-вересні 2018 року.

Виконуючи свої повноваження, відділення НСПП в Черкаській області (далі – Відділення) у січні-вересні 2018 року реалізовувало завдання, визначені Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», нормативно-правовими актами Національної служби посередництва і примирення, Положенням про відділення НСПП, наказами та розпорядженнями Голови НСПП.
Як показують результати роботи Відділення, стан соціально-трудових відносин (далі –СТВ) в колективах найманих працівників підприємств, установ, організацій Черкаської області у січні-вересні 2018 року характеризувався як задовільний.
Проте, об’єктивні чинники економічного та соціального характеру створювали передумови для соціальної напруги в трудових колективах.
До економічних чинників слід віднести спад обсягів виробництва, збитковість підприємств, відсутність або недостатнє фінансування з державного та місцевих бюджетів відповідних призначень, несвоєчасні розрахунки за надані послуги, поставлену продукцію тощо. 
Основними соціальними чинниками, що негативно впливали на стан та динаміку розвитку СТВ у січні-вересні 2018 року стали заборгованість із виплати заробітної плати та несвоєчасна виплата поточної заробітної плати.
Згідно статистичних даних, з початку 2018 року сума заборгованості із виплати заробітної плати в області має тенденцію до зменшення, проте ще залишається значною та станом на 1 вересня 2018 року 76,3 млн. грн., в тому числі по економічно активних підприємствах – 58,0 млн. грн., по підприємствах – банкрутах – 14,4 млн. грн.,по підприємствах, які призупинили свою діяльність – 3,9 млн. грн. При цьому 82,8% боргу утворено на економічно активних підприємствах міста Черкаси.
Саме заборгованість із виплати заробітної плати та несвоєчасна її виплата стали причинами ускладнення стану СТВ у 27 взятих на облік Відділенням у січні-вересні 2018 року випадках дестабілізації стану СТВ, виникнення 1 колективного трудового спору (далі – КТС(К)) та продовжували викликати напругу у колективах 19 структурних підрозділів ПАТ «Черкасиобленерго», де у 2017 році були зареєстровані 19 КТС (К), в яких на початок 2018 року залишилися невиконаними 19 вимог до роботодавця щодо своєчасної виплати поточної заробітної плати, в терміни, передбачені колективними договорами. Сума заборгованості із виплати заробітної плати, яка стала причиною дестабілізації стану СТВ у січні-вересні 2018 року склала 60337,1 тис. грн.
За територіальними ознаками, випадки дестабілізації стану СТВ мали місце в містах Черкаси, Сміла, Умань, Канів, Шпола, Звенигородка, смт Лисянка та Драбово,  Маньківському, Городищенському, Тальнівському та Черкаському районах.
В розрізі галузей економіки, протягом звітного періоду, Відділенням здійснювалися заходи щодо врегулювання випадків дестабілізації стану СТВ на підприємствах будівництва – 17, постачання електроенергії, газу пари та кондиційованого повітря – 4, виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 1, виробництві хімічних речовин та хімічної продукції – 1, виробництві електричного устаткування – 1, сільському господарстві – 1, водопостачанні – 1, транспорті – 1, професійній, науковій та технічній діяльності – 1, діяльності у сфері  адміністративного та допоміжного обслуговування – 1, охороні здоров’я  – 1.
В результаті здійснення заходів щодо вирішення вимог та  усунення чинників дестабілізації стану СТВ, 1 КТС (К)  знято з реєстрації, як вирішений,  1 вимога щодо невиконання вимог законодавства про працю   вирішена, попереджено виникнення 20 КТС (К), усунено 20 чинників дестабілізації стану СТВ, що складає 66,7% від загальної кількості чинників, погашено заборгованості із виплати заробітної плати в сумі 14476,1 тис. грн. (24,0% від загальної суми заборгованості, що стала основною причиною дестабілізації стану СТВ).
З метою вирішення вимог найманих працівників у КТС (К) упродовж січня-вересня 2018 року проведено 2 засідання примирної комісії та 157 узгоджувальних зустрічей із сторонами спорів та 76 узгоджувальних зустрічей, спрямованих на запобігання виникненню КТС(К).
Фахівцями Відділення розглянуто 49 звернень, в тому числі 24 від сторін КТС(К), 3 від керівників, посадових осіб підприємств, організацій, 21 від представників профспілкових органів, 1 від представників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, взято участь у 12 засіданнях тимчасових комісій з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.
З метою поглиблення взаємодії у питаннях поліпшення стану СТВ на підприємствах, в установах та організаціях області, у січні-вересні 2018 р Відділенням проводилася робота по укладенню Угод про співпрацю з галузевими профспілковими організаціями. За звітний період укладено 16 таких Угод: з Черкаською обласною організацією професійної спілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості та побутового обслуговування України, Черкаською обласною організацією професійної спілки працівників хімічних та нафтохімічних галузей провислості України, Черкаською обласною організацією професійної спілки працівників охорони здоров’я України, Черкаською обласною організацією професійної спілки працівників освіти та науки України, Черкаською обласною організацією професійної спілки працівників культури України, Черкаською обласною організацією професійної спілки працівників агропромислового комплексу України, Черкаською обласною організацією професійної спілки працівників текстильної та легкої промисловості України, Черкаською обласною організацією професійної спілки працівників державних установ України, Черкаською обласною організацією професійної спілки працівників енергетики і електротехнічної промисловості, Черкаською обласною об’єднаною організацією Всеукраїнської профспілки персоналу органів та установ пенітенціарної системи, Черкаською обласною організацією професійної спілки працівників  автомобільного транспорту та шляхового господарства України, Черкаською обласною організацією професійної спілки працівників соціальної сфери, Черкаською обласною організацією професійної спілки працівників будівництва та промисловості будівельних матеріалів України, Черкаською об’єднаною організацією професійної спілки працівників шляхових господарств, Черкаською обласною об’єднаною організацією Регіональної профспілкової організації Центрального міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, Черкаською обласною організацією професійної спілки працівників Пенсійного фонду України. Робота по укладенню Угод продовжується..
Відповідно до статей 6,7 Закону України «Про соціальний діалог в Україні» від 23 грудня 2010 №2862-V-І, відділення НСПП в Черкаській області у січні-вересні 2018 року проводило оцінку відповідності критеріям репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців.
За звітний період проведено 10 засідань Комісії з проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців, прийнято 5 рішень про визнання репрезентативними та видані Свідоцтва про підтвердження репрезентативності 5 суб’єктам сторін профспілок:
1. Черкаській обласній організації профспілки працівників освіти і науки України;
2. Черкаській обласній організації профспілки працівників культури;
3. Черкаській обласній об’єднаній організації Всеукраїнської профспілки персоналу органів та установ пенітенціарної системи;
4. Черкаська обласна організація профспілки працівників текстильної та легкої промисловості України;
5. Черкаська обласна об’єднана організація Регіональної профспілкової організації Центрального міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції.
Відділення НСПП в Черкаській області, у взаємодії з місцевими органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, профспілками та роботодавцями, і надалі продовжуватиме здійснювати заходи щодо сприяння зменшенню соціальної напруги в суспільстві, стабілізації та поліпшення стану соціально-трудових відносин, запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) та їх своєчасного вирішення, створення умов для проведення соціального діалогу в конструктивному руслі.
 

ПРОГНОЗ

РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН,

ВИНИКНЕННЯ КОЛЕКТИВНИХ ТРУДОВИХ СПОРІВ (КОНФЛІКТІВ)

У ІI ПІВРІЧЧІ 2018 РОКУ В ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

Прогноз розвитку соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) у ІІ півріччі 2018 року в Черкаській області здійснено відповідно до п.6 Положення про порядок здійснення аналітично-інформаційної діяльності Національної служби посередництва і примирення (далі – НСПП), Методики аналізу соціально-економічних і соціально-трудових відносин та прогнозування колективних трудових спорів (конфліктів), плану роботи НСПП та плану роботи відділення НСПП в Черкаській області (далі – Відділення) на 2018 рік.
Метою прогнозування є визначення тенденцій розвитку соціально-трудових відносин, причин та динаміки виникнення випадків дестабілізації стану соціально-трудових відносин та колективних трудових спорів (конфліктів) у розрізі галузей економіки та територіальних утворень області.
При підготовці прогнозу були взяті до уваги існуючі в області тенденції соціально-економічного характеру, що впливають на стан соціально-трудових відносин.
Прогнозування здійснювалося на основі:
– даних системного моніторингу стану та динаміки соціально-трудових відносин у колективах підприємств, установ, організацій, що відзначаються підвищеним рівнем конфліктогенності;
– даних моніторингу стану та динаміки соціально-трудових відносин у колективах підприємств, де наймані працівники анонсували та проводили акції соціального протесту;
– безпосереднього вивчення стану соціально-трудових відносин у трудових колективах підприємств, де Відділення упродовж зазначеного періоду вживало дії щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), вирішення вимог найманих працівників у колективних трудових спорах та здійснювало заходи щодо стабілізації стану СТВ під час проведення найманими працівниками страйків та акцій соціального протесту;
– даних Головного управління статистики в Черкаській області;
– інформаційних та аналітичних документів місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань профспілок і роботодавців;
– інформацій, що надійшли від найманих працівників, профспілкових організацій різних рівнів, в тому числі, під час особистих звернень до Відділення;
– публікацій у засобах масової інформації тощо.

Прогноз стану соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) на виробничому рівні у розрізі видів економічної діяльності (галузей)
Відділенням здійснено прогноз розвитку СТВ, виникнення КТС(К)  у ІІ півріччі 2018 року в Черкаській області в розрізі окремих видів економічної діяльності (галузей), на виробничому рівні.
Основними об’єктивними чинниками дестабілізації стану СТВ у ІІ півріччі 2018 року залишатимуться:
– спад обсягів виробництва в деяких галузях економіки області, а відтак, складний фінансово-економічний стан та збитковість значної кількості підприємств;
– наявна заборгованість із виплати заробітної плати, несвоєчасна виплата заробітної плати ;
– низький рівень оплати праці;
– вивільнення найманих працівників, переведення їх на неповний робочий день(тиждень).
У періоді, стосовно якого здійснювався прогноз, стан СТВ в трудових колективах підприємств, установ та організацій області продовжував визначатися як позитивними, так і негативними тенденціями розвитку галузей економіки області.
У січні – березні 2018 року індекс промислової продукції склав 101,6% до відповідного періоду 2017 року (добувна промисловість 108,2%, переробна промисловість 100,2%, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 106,4%). Скоротилося на 2,7% у січні – березні 2018 року порівняно з січнем – березнем 2017 року загальне виробництво продукції сільського господарства.
Зростання рівня заборгованості населення за спожиті послуги (за січень – лютий поточного року ним сплачено лише 72,5% від нарахованих сум, проти 83,1% сплачених у 2017 році) продовжує залишатися дестабілізуючим  фактором фінансово-економічного стану підприємств житлово-комунального господарства області. Крім того, за статистичними даними та згідно з результатами моніторингу та аналізу Відділення, на окремих підприємствах галузі існує заборгованість із виплати заробітної плати.
Відбулося зростання обсягів виробництва будівельної продукції у січні – березні 2018 року відносно відповідного періоду минулого року на 2,1%. Разом з тим, як і в попередні періоди, значну частина обсягів будівельних робіт в області (близько 2/3) виконують підприємства м. Черкаси. Крім того, на роботу підприємств будівельної галузі продовжує суттєво впливати значна нерівномірність фінансування робіт та затримки оплати виконаних та заактованих робіт. Негативно впливають на стан СТВ у колективах будівельних підприємств заборгованість із виплати заробітної плати (1217,1 млн. грн. станом на 1 квітня поточного року) та відносно низький рівень заробітної плати (5312 грн., або 80,6% до рівня середньомісячної заробітної плати по економіці області).
У січні – березні 2018 року проти січня – березня 2017 року зменшився на 5,0% вантажооборот підприємств транспорту області, а обсяг перевезених вантажів зменшився на 4,3%.
Порівняно з відповідним періодом минулого року на 9,4% зріс обсяг роздрібної торгівлі. Зросло позитивне сальдо зовнішньої торгівлі – 41,8 млн. дол. США у поточному році, проти 20,3 млн. дол. США у відповідний період 2017 року. Випереджаючими темпами зростає експорт (35,0% проти 12,3% зростання імпорту).
При цьому, в області суттєвою залишається загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати. Станом на 1 квітня 2018 року вона склала, за даними управління статистики, 68,9 млн. грн. Значна частина заборгованості припадає на економічно активні підприємства. На цих підприємствах зафіксовано станом на 01.04.2018 року 53,0 млн. грн. заборгованості (77,1% від загальної суми заборгованості). Найбільша заборгованість із виплати заробітної плати залишається на підприємствах хімічної галузі – 42,8 млн. грн., що безпосередньо негативно впливає на стан СТВ. На підприємствах-банкрутах загальна сума заборгованості склала 11,8 млн. грн. (17,1% від загальної суми заборгованості).
Крім того, на деяких підприємствах, в установах та організаціях області фіксується низький рівень заробітної плати працівників, порушення міжпосадових і міжкваліфікаційних співвідношень в оплаті праці, нарахування заробітної плати у розмірі, нижче законодавче встановленого рівня мінімальної заробітної плати, що свідчить про можливе приховування її фактичних розмірів.
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників, зайнятих в галузях економіки, у березні 2018 року становила 6593 грн. (+ 28,9% до березня 2017 року). Проте, в окремих галузях вона була значно нижчою, зокрема: в закладах охорони здоров’я та надання соціальної допомоги – 5045 грн., або 76,5%; у будівництві – 5312 грн., або 80,6% (до рівня середньомісячної заробітної плати по економіці області). Реальна заробітна плата у березні 2018 року зросла на 10,6% відносно березня попереднього року.
Кількість зареєстрованих безробітних на кінець березня 2018 року становила 19,6 тис. осіб (2,6% населення працездатного віку) проти 18,2 тис. (2,4% населення працездатного віку), зареєстрованих на кінець грудня 2017 року (+ 0,2%). Потреба підприємств у працівниках для заміщення вільних робочих місць (вакантних посад) по області на кінець березня 2018 року збільшилася та складала 2236 осіб (проти 1487 осіб у 2017 році), при цьому навантаження на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) на кінець березня 2018 року зменшилося та складало 9 осіб (проти 14 осіб у 2017 році). Залишається суттєвою різниця в зазначених показниках по містам та районам області.
Аналіз стану та динаміки СТВ і показників економічного розвитку області у січні-березні 2018 року, проведений Відділенням, свідчить, про спад обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, складну ситуацію в хімічній галузі та в галузі житлово-комунального господарства, що пов’язано із високим рівнем заборгованості населення за отримані послуги. Крім того, нерівномірність фінансування робіт та низький рівень оплати праці справляє негативний вплив на стан СТВ у деяких підприємствах будівельної галузі.
Відповідно до здійсненого аналізу, слід відзначити збереження у ІІ півріччі 2018 року дії вище описаних негативних чинників, що дестабілізували стан СТВ у І півріччі поточного року, перш за все у таких галузях як хімічна промисловість (виробництво хімічних речовин і хімічної продукції), будівництво і житлово-комунальне господарство.
Аналіз стану СТВ на найбільшому підприємстві хімічної промисловості області ПАТ «Азот», яке спеціалізується на виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (на підприємстві працює близько 3,5 тис. з 4,5 тис. працівників галузі хімічної промисловості області) показує, що СТВ у трудовому колективі підприємства, як у 2017 році, так і у січні – травні поточного року мають нестабільний характер. Економічним підгрунтям дестабілізації стану СТВ на зазначеному підприємстві хімічної галузі продовжують залишатися такі об’єктивні фактори:

  1. висока вартість сировини (природного газу та електроенергії);
  2. високий рівень конкуренції на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Ці причини підтримують існування на підприємстві об’єктивного чинника дестабілізації стану СТВ щодо невиконання вимог законодавства про працю, а саме, заборгованості із виплати заробітної плати.
У І півріччі поточного року підприємство ПАТ «Азот» здійснює виробничу діяльність практично на повну потужність, проте його фінансово –економічний стан залишається складним через значні борги перед ПАТ «Черкасигаз» та ПАТ «Черкасиобленерго». Дається взнаки і нестача обігових коштів. Заборгованість із виплати заробітної плати, яка виникла під час простою підприємства у І півріччі 2017 року, поступово погашається, проте, станом на 16.05.2018 року залишається значною і складає 42,8 млн. грн. Виплата поточної заробітної плати здійснюється вчасно.
Враховуючи довготривалість та складність переговорів з кредиторами, зростання ціни на газ для промисловості та негативну кон’юнктуру ринків, значну заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам, можливо прогнозувати нестабільний фінансово-економічний стан ПАТ «Азот» у ІІ півріччі 2018 року, а враховуючи питому вагу чисельності його працівників в загальній кількості працівників галузі (78%), і вірогідність випадків дестабілізації стану СТВ на підприємствах хімічної галузі.
Моніторинг та аналіз стану СТВ у колективах підприємств будівельної галузі Черкаської області показав, що фінансово-економічний стан ряду підприємств галузі продовжує залишатися не стабільним. Деяке збільшення обсягів будівництва у січні – березні 2018 року відносно відповідного періоду минулого року не змогло суттєво оживити галузь. До того ж, переважну частину будівельних робіт (близько 2/3) в області продовжують виконувати будівельні підприємства, розташовані та зареєстровані в обласному центрі. Не відповідає рівню складності виконуваних робіт та трудозатратам і рівень заробітної плати у будівництві – 5312 грн., або 80,6% (до рівня середньомісячної заробітної плати по економіці області. Крім того, за статистичними даними, станом на 1 квітня 2018 року загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати працівникам економічно активних будівельних підприємств області склала 1217,1 тис. грн. Основними причинами виникнення заборгованості із виплати заробітної плати стали, як і в попередні роки:
– контрактні зобов’язання, які обмежені фінансуванням з державного бюджету (перш за все, для підприємств державної форми власності);
– значний обсяг виконаних, але не прийнятих замовником ремонтно-будівельних робіт;
Основні негативні об’єктивні чинники, а саме, наявна заборгованість із виплати заробітної плати та несвоєчасна виплата заробітної плати, відносно низький рівень оплати праці, особливо на тих підприємствах, які виконують будівельні роботи за рахунок коштів держбюджету, негативно впливають на стан СТВ у колективах, підвищує протестну поведінку найманих працівників.
Окрім того, до ускладнення відносин між роботодавцями та найманими працівниками у трудових колективах підприємств будівельної галузі призводитимуть порушення роботодавцями чинного законодавства про працю в частині охорони праці, застосування роботодавцями практики використання праці найманих працівників без документального оформлення трудових відносин, виплата заробітної плати «у конвертах» тощо.
На цей час не вбачається передумов для суттєвого зростання обсягів будівельних робіт та збільшення заробітної плати в галузі, особливо, з урахуванням значної частки неофіційно працевлаштованих працівників.
Дія вище зазначених дестабілізуючих чинників у подальшому негативно впливатиме на стан СТВ в колективах підприємств будівельної галузі.
Стримуючими факторами залишатимуться: сезонний характер роботи, неофіційний статус значної частини найманих працівників, відсутність на підприємствах профспілкових організацій, недостатній досвід найманих працівників щодо колективного захисту своїх прав.
Продовжує залишатися нестабільним фінансово-економічний стан деяких підприємств житлово-комунального господарства області. Проведене часткове реформування сфери житлово-комунального господарства, приведення тарифів на послуги його підприємств до економічно обґрунтованого рівня, дозволило дещо покращити їх фінансово-економічний стан. Проте, як свідчать результати роботи Відділення у І півріччі 2018 року та проведений аналіз, високий рівень заборгованості підприємств та населення за отримані послуги (за січень – лютий поточного року населенням сплачено лише 72,5% від нарахованих сум, проти 83,1% сплачених у 2017 році.) спричиняє негативний вплив на фінансовий стан підприємств галузі та стан СТВ в їх колективах. Не відповідає умовам та складності роботи і рівень оплати праці. Зазначені чинники будуть негативно діяти і у ІІ півріччі 2018 року у колективах деяких підприємств галузі житлово-комунального господарства.
У зв’язку із проведенням медичної реформи, у ІІ півріччі 2018 року можливі випадки дестабілізації стану СТВ в закладах і установах галузі охорони здоров’я, пов’язані з неузгодженостями, які виникають в процесі реформування, зокрема через  неповне фінансування закладів  з місцевих бюджетів, перепрофілювання, скорочення персоналу тощо. Так, за інформацією  начальника відділу охорони здоров’я  Смілянської міської ради М.Стуженка, у 2018 році існує тримісячний дефіцит коштів на виплату заробітної плати медикам, залишаються невизначеними джерела фінансування   ДЗ «Спеціалізована медико – санітарна частина №14» МОЗУ, де продовжує накопичуватися заборгованість із виплати заробітної плати, хоча існують проекти щодо її перепрофілювання, зокрема створення на її базі реабілітаційного центру для воїнів АТО та інвалідів. Всі ці фактори негативно впливатимуть на стан СТВ в колективах закладів галузі охорони здоров’я. Проте, як показують результати роботи, випадки дестабілізації стану СТВ у закладах охорони здоров’я, здебільшого носять латентний або стихійний характер.
Серед суб’єктивних чинників дестабілізації стану СТВ найбільш впливовими залишаться: незабезпечення продуктивної зайнятості, невиконання положень колективних договорів, галузевих угод, графіків погашення заборгованості із заробітної плати, застосування роботодавцями практики використання праці найманих працівників без документального оформлення трудових відносин, не реагування частини власників підприємств на ускладнення СТВ, ігнорування ними вимог найманих працівників або профспілок.

 

Прогноз стану соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) на територіальному рівні
                                                                                                      
Аналіз показників економічного розвитку регіонів, стану та динаміки соціально-трудових відносин у січні-травні 2018 року в розрізі районів та міст Черкаської області, проведений Відділенням, свідчить про спад обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, складну ситуацію в хімічній галузі, галузі транспорту та житлово-комунального господарства, що пов’язано із високим рівнем заборгованості населення за отримані послуги. Крім того, нерівномірність фінансування робіт та низький рівень оплати праці справляє негативний вплив на стан СТВ у деяких підприємствах будівельної галузі.
Як відзначалося раніше, у ІІ півріччі 2018 року можливі випадки дестабілізації стану СТВ у колективах підприємств, установ і організацій хімічної промисловості (виробництво хімічних речовин і хімічної продукції), будівництва і житлово-комунального господарства.
Негативні фактори, які визначено в аналізі, через дискретність їх поширення, можуть додатково ускладнювати стан СТВ в окремих районах області та підсилюватися через їх нерівномірний розвиток, особливості дислокації промислових, сільськогосподарських та інших підприємств.
Основним чинником дестабілізації стану СТВ на підприємствах, в установах, організаціях області у І півріччі 2018 року продовжує залишатися заборгованість із виплати заробітної плати та несвоєчасна її виплата. Станом на 1 квітня 2018 року сума заборгованість із виплати заробітної плати склала 68,8 млн., з них 53,0 млн. грн. (77,1%) – на економічно активних підприємствах. Разом з тим, в області існує стала тенденція до зменшення заборгованості із виплати заробітної плати.
У територіальному розрізі, станом на 1 квітня 2018 року, найбільші суми заборгованості із заробітної плати мали економічно активні підприємства, установи та організації міст Черкаси та Сміла (відповідно 95,0% та 3,5% від загальної суми заборгованості економічно активних підприємств), Черкаського району (1,5% від загальної суми заборгованості економічно активних підприємств). Щодо підприємств-банкрутів, то найбільші суми заборгованості мали станом на 01.04.2018 року підприємства-банкрути міст Черкаси і Сміла (відповідно 30,5% та 23,1% від загальної суми заборгованості на підприємствах-банкрутах), Черкаського і Маньківського районів (відповідно 22,9% та 16,8% від загальної суми заборгованості на підприємствах-банкрутах).
Крім того, аналіз причин виникнення чинників дестабілізації стану СТВ показує, що відносно низький рівень заробітної плати при зростанні цін на товари (в тому, числі на продукти харчування) та послуги (в тому числі, житлово-комунальні) в окремих районах області може в подальшому негативно вплинути на стан СТВ. Враховуючи, що відносно найнижча середньомісячна заробітна плата в області у березні 2018 року зафіксована в закладах охорони здоров’я та надання соціальної допомоги – 5045 грн., або 76,5%; у будівництві – 5312 грн., або 80,6% (до рівня середньомісячної заробітної плати по економіці області), вірогідно передбачити, що цей показник можливо матиме негативний вплив на всій території області. Зростання реальної заробітної плати на підприємствах, в установах та організаціях області у березні 2018 року на 10,6% до відповідного місяця попереднього року, не позначиться суттєво на різниці у стані СТВ у містах та районах області.
Згідно статистичних даних, кількість зареєстрованих в області безробітних на кінець березня 2018 року становила 19,6 тис. осіб, або 2,6% населення працездатного віку, проти 18,2 тис. осіб, або 2,4% населення працездатного віку на кінець 2017 року. Найбільше безробітних зареєстровано у містах Черкаси (2115 осіб), Умань (1162 особи), Сміла (952 особи), Золотоноша (844 особи), у Монастирищенському (1171 особа), Христинівському (1033 особи), Шполянському (957 осіб), та Черкаському (844 особи) районах. Зменшилося навантаження зареєстрованих безробітних на 1 вільне робоче місце (вакантну посаду). Цей показник по містам та районам області на кінець березня поточного року поліпшився, крім Звенигородського та Кам’янського районів, та склав 9 осіб (проти 14 осіб у 2017 році). Залишається суттєвою різниця в зазначених показниках по містах та районах області. Найбільше навантаження зареєстрованих безробітних на 1 вакантну посаду відмічено в містах Ватутіне (264 особи), Золотоноша (22 особи) та Сміла (13 осіб), у Монастирищенському (1324 особи), Лисянському (343 особи), Шполянському (64 особи), та Черкаському (53 особи) районах.
Таким чином, однією з основних проблем області залишається незначна кількість вільних робочих місць, особливо на територіях окремих районів. Тобто, кон’юнктура зареєстрованого ринку праці продовжує характеризується значним перевищенням пропозиції робочої сили над її попитом.
Крім того, як показують результати моніторингу та аналізу, на стан СТВ на територіях районів продовжує впливати ціла низка інших факторів, серед яких наступні:
– відсутність юридичного оформлення трудових відносин, а відтак, виплата заробітної плати «у конвертах»;
– оплата праці нижче мінімального рівня, гарантованого державою;
– ненадання оплачуваних відпусток;
– незабезпечення гарантій при укладенні, зміні та припиненні трудових договорів (контрактів);
– несплата внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування тощо.
Слабкою залишається соціальна захищеність найманих працівників через відсутність первинних профспілкових організацій та їх пасивну позицію, недостатнє та несвоєчасне реагування місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування на звернення працівників щодо порушення їх трудових прав.
Враховуючи те, що основний обсяг хімічної продукції в області виробляється ПАТ «Азот», яке розміщено в м. Черкаси, при подальшому його перебуванні у складному фінансово-економічному стані, вірогідним є виникнення випадків дестабілізації стану СТВ у ІІ півріччі 2018 року саме в колективі цього підприємства, а відтак, на території м. Черкаси.
Виходячи з того, що відокремлені підрозділи ДП «Черкаський облавтодор» ВАТ «Державна акціонерна компанія» «Автомобільні дороги України», де періодично відбуваються випадки виникнення заборгованості із виплати заробітної плати і несвоєчасної її виплати, розташовані у всіх районних центрах області, можливі випадки дестабілізації стану СТВ у ІІ півріччі 2018 року в містах та селищах міського типу, де колективи цих підрозділів демонстрували найбільшу протестну активність.
Крім того, зважаючи на те, що майже 2/3 будівельних робіт виконується підприємствами, які зареєстровані в м. Черкаси, випадки дестабілізації стану СТВ у ІІ півріччі 2018 року можуть мати місце на підприємствах будівельної галузі саме в. м. Черкаси та деяких районних центрах.
Щодо житлово-комунальної галузі, то виникнення дестабілізаційних чинників у колективах підприємств можливе у тих містах і населених пунктах, де до їх діяльності послаблений контроль з боку місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування. Такі передумови існують у м. Сміла, де  при відсутності своєчасного реагування керівництва, у колективах окремих підприємств житлово-комунальної галузі міста можливі випадки дестабілізації стану СТВ.
Враховуючи статистичні данні, результати моніторингу та аналізу стану СТВ на підприємствах, в. установах та організаціях області, здійснюваного фахівцями Відділення , у ІІ півріччі 2018 року існує ймовірність дестабілізації стану СТВ, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) в містах Черкаси та Сміла, а також, у Черкаському районі.
Можливі ускладнення стану СТВ в інших регіонах області, що буде, в основному, проявлятися у колективних та індивідуальних зверненнях до органів влади, проведенні акцій протесту тощо. Стримуючими факторами залишатимуться: побоювання втратити роботу за умов обмеженого вибору місць роботи, відсутність профспілкових організацій та досвіду колективного відстоювання прав найманих працівників.

 

Висновки і пропозиції

Узагальнюючи існуючі тенденції в динаміці СТВ у колективах підприємств, установ, організацій області у січні – травні 2018 року, є підстави прогнозувати, що в результаті дії негативних чинників ситуація у сфері СТВ у ІІ півріччі 2018 року залишатиметься не стабільною.
Серед основних чинників дестабілізації стану СТВ в колективах найманих працівників будуть залишатися:
– несвоєчасна виплата заробітної плати та заборгованість із заробітної плати;
– невиконання положень колективних договорів;
– низький рівень заробітної плати;
– вивільнення найманих працівників;
–  приховане безробіття, неповна зайнятість.
Крім того, не виключається у прогнозованому періоді і негативний вплив таких об’єктивних та суб’єктивних факторів, як: порушення роботодавцями або уповноваженими ними органами інших, крім зазначених вище, вимог законодавства про працю, ухилення від укладення договорів, застосування практики використання праці найманих працівників без документального оформлення трудових відносин, не реагування роботодавців на ускладнення  стану СТВ, невиконання рішень примирних органів щодо вирішення вимог найманих працівників в колективних трудових спорах.
Погіршуватиме стан СТВ у трудових колективах відставання законодавчо встановлених трудових прав та гарантій від рівня їх фактичної реалізації. Тому, провідну роль у стабілізації СТВ відіграватиме держава, яка крім виконання законотворчої функції виступає гарантом реалізації прийнятих актів. Покращенню стану СТВ сприятимуть заплановані заходи щодо підвищення рівня соціальних гарантій найманих працівників. Забезпечення та захист задекларованих трудових прав і гарантій найманих працівників значною мірою буде залежати від активізації роботи профспілок на всіх рівнях. Можливе зволікання з боку профспілок щодо активних дій по захисту законних прав і інтересів найманих працівників призводитиме до зниження їх ролі при врегулюванні трудових конфліктів.
Тому, виходячи з викладеного та беручи до уваги наявність факторів негативного характеру, є підстави прогнозувати, що у ІІ півріччі 2018 року в трудових колективах таких галузей, як: хімічна промисловість (виробництво хімічних речовин і хімічної продукції), будівництво і житлово-комунальне господарство, можливі випадки дестабілізації стану СТВ, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів), проведення акцій соціального протесту.
У ІІ півріччі 2018 року існує ймовірність дестабілізації стану СТВ, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) у містах Черкаси та Сміла, у Черкаському районі.
З метою стабілізації та поліпшення стану СТВ носин в колективах найманих працівників підприємств, установ, організацій Черкаської області відділення вважає за необхідне здійснення наступних заходів:
– поглиблення соціального діалогу, забезпечення оперативного реагування представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування на ускладнення СТВ, виявлення та усунення причин їх ускладнення на всіх рівнях, широке застосування всіх можливих засобів усунення чинників дестабілізації стану СТВ на доконфліктній стадії;
- забезпечення роботодавцями та їх об’єднаннями дотримання, в першу чергу, вимог законодавства про працю в частині своєчасної і в повному обсязі виплати заробітної плати, забезпечення продуктивної зайнятості, створення передбачених умов виробничого побуту та охорони праці, виконання своїх зобов’язань по колективних договорах;
– підвищення ефективності роботи профспілок та їх об’єднань по захисту трудових, соціальних прав та гарантій найманих працівників, широке представництво їх інтересів, посилення контролю за виконанням спільних зобов’язань сторін СТВ у колективних договорах;
– активне використовувати найманими працівниками та їх представницькими органами всіх передбачених законом засобів щодо захисту своїх соціальних та економічних прав.
Відділення НСПП в Черкаській області, в межах своїх повноважень, у взаємодії з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, роботодавцями та профспілками і надалі буде здійснювати відповідні заходи, спрямовані на поліпшення СТВ, вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), своєчасне врегулювання дестабілізаційних чинників з метою запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів) стосовно прогнозованих об’єктів господарювання на виробничому, територіальному та галузевому рівнях.

Послідовність розгляду і вирішення колективного трудового спору

1. Послідовність розгляду і pвирішення колективного трудового спору визначається статтею 7 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» (далі – Закону), Інструкцією про порядок визначення послідовності розгляду і вирішення колективного трудового спору (конфлікту), затвердженою наказом НСПП від 09.11.2005 року № 124.

2. Після реєстрації НСПП вимог найманих працівників або профспілки та колективного трудового спору сторони колективного трудового спору за участю структурних підрозділів НСПП визначають послідовність розгляду і вирішення колективного трудового спору.

3. З врахуванням положень статті 44 Конституції України та Закону колективні трудові спори за послідовністю розгляду поділяються на 2 категорії:

а)колективні трудові спори в разі відсутності встановленої законом заборони на проведення страйку;

б) колективні трудові спори в разі встановленої законом заборони на проведення страйку.

4. Право визначення послідовності розгляду колективного трудового спору належить виключно сторонам колективного трудового спору. При цьому жодна із сторін колективного трудового спору не має права ухилятися від участі в примирній процедурі.

5. Послідовність розгляду колективного трудового спору в разі відсутності встановленої законом заборони на проведення страйку.

5.1. примирна комісія:

– з питань встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту, укладення чи зміни колективного договору, угоди;

– з питань виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень, невиконання вимог законодавства про працю (якщо сторони колективного трудового спору прийняли спільне рішення про розгляд цих питань примирною комісією);

5.2. примирна комісія за участю незалежного посередника (за рішенням примирної комісії та спільним вибором обох сторін колективного трудового спору);

5.3. трудовий арбітраж:

– у разі неприйняття погодженого рішення примирною комісією щодо вирішення колективного трудового спору;

– у разі виникнення колективного трудового спору з питань виконання колективного договору, угоди або окремих її положень, невиконання вимог законодавства про працю (якщо сторони колективного трудового спору не приймали спільне рішення про розгляд цих питань примирною комісією);

5.4. НСПП (за зверненням однієї із сторін колективного трудового );

5.5. узгоджувальна комісія ( під час страйку).

6. Послідовність вирішення колективного трудового спору в разі встановленої законом заборони на проведення страйку

6.1. примирна комісія:

– з питань встановлення нових або зміни існуючих соціально – економічних умов праці та виробничого побуту, укладення чи зміни колективного договору, угоди;

– з питань виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень, невиконання вимог законодавства про працю (якщо сторони колективного трудового спору прийняли спільне рішення про розгляд цих питань примирною комісією);

6.2. примирна комісія за участю незалежного посередника (за рішенням примирної комісії га спільним вибором обох сторін колективного трудового спору);

6.3. трудовий арбітраж:

– у разі неприйняття погодженого рішення примирною комісією щодо вирішення колективного трудового спору;

– у разі виникнення колективного трудового спору з питань виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень, невиконання вимог законодавства про працю (якщо сторони колективного трудового спору не приймали спільне рішення про розгляд цих питань примирною комісією);

6.4. НСПП;

6.5. апеляційний суд Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя (якщо рекомендація НСПП сторонами колективного трудового спору не враховані).

Розгляд колективного трудового спору примирною комісією

Примирна комісія – тимчасовий позавідомчий орган, що створюється сторонами соціально-трудових відносин при виникненні колективного трудового спору відносно:

а)встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту;

б)укладення чи зміни колективного договору, угоди.

Відповідно до статті 7 Закону України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)примирною комісією здійснюється розгляд колективного трудового спору (конфлікту) з питань встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту, укладення чи зміни колективного договору (угоди).

За угодою сторін колективного трудового спору (конфлікту)примирна комісія може розглядати вимоги найманих працівників або профспілки з питань виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень, невиконання вимог законодавства про працю.

Колективні трудові спори (конфлікти) розглядаються на виробничому, галузевому, територіальному, територіально-галузевому та національному рівнях відповідною примирною комісією.

Основним завданням примирної комісії є вироблення рішення, що може задовольнити сторони колективного трудового спору (конфлікту).

Відповідно до цих завдань примирна комісія здійснює такі функції:

обмін думками представників сторін про умови та порядок вирішення колективного трудового спору;

консультації представників сторін із заінтересованими органами державної влади, іншими компетентними організаціями, установами та фізичними особами;

обговорення варіантів вирішення колективного трудового спору і вибір з них найбільш прийнятого рішення

У своїй діяльності примирна комісія керується Конституцією України, Законом України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів),іншими законодавчими та нормативно-правовими актами.

Утворення примирної комісії

Примирна комісія утворюється за письмовою заявою однієї із сторін колективного трудового спору (конфлікту) іншій стороні:

– на виробничому рівні – у триденний,

– на галузевому або територіальному – у п’ятиденний,

– на національному рівні у десятиденний строк з моменту виникнення колективного трудового спору (конфлікту) з рівної кількості представників сторін.

Рішення про утворення примирної комісії та про встановлення кількості представник сторін оформляється відповідною угодою.

Порядок делегування представників до комісії, персональний склад представників та їхні повноваження вирішуються кожною із сторін самостійно.

Зміна складу представників однієї із сторін допускається у разі невиконання представником (представниками) обов’язків перед стороною колективного трудового спору(конфлікту),яку вони представляють.

Визначення представників сторін колективного трудового спору(конфлікту)до примирної комісії оформляється відповідним рішенням.

Засідання примирної комісії

1 Примирна комісія проводить свою роботу відповідно до Регламенту роботи примирної комісії по розгляду і вирішенню колективного трудового спору (конфлікту), що затверджується НСПП.

2. Примирна комісія розглядає колективний трудовий спір на своїх засіданнях. Веде засідання голова комісії.

3. За згодою представників сторін у роботі комісії можуть брати участь інші особи, представники зацікавлених органів і організацій як експерти, консультанти.

Порядок прийняття рішення примирної комісії

Рішення примирної комісії приймається на її засіданнях:

– виробничою примирною комісією у п’ятиденний строк,

– галузевою або територіальною примирною комісією у десятиденний строк,

– національною примирною комісією у п’ятнадцятиденний строк з моменту утворення комісії. За згодою сторін ці терміни можуть бути продовжені.

2. Примирна комісія повноважна розглядати справу про колективний трудовий спір і виносити рішення, якщо на її засіданні присутні не менше двох третин представників від кожної із сторін і незалежний посередник, якщо він залучений до участі в роботі примирної комісії.

3. Рішення оформляється протоколом, має для сторін обов’язкову силу і виконується в порядку і строки, які встановлені цим рішенням.

Трудовий арбітраж

Статус трудового арбітражу

Трудовий арбітраж – орган, який складається із залучених сторонами колективного трудового спору (конфлікту) фахівців, експертів та інших осіб і приймає рішення по суті колективного трудового спору (конфлікту).

Основним завданням трудового арбітражу є вирішення по суті спору між сторонами колективного трудового спору (конфлікту).

До трудового арбітражу можуть за згодою сторін передаватися спори, що виникли між сторонами соціально-трудових відносин, щодо:

– встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту, укладання чи зміни колективного договору, угоди (в разі неприйняття примирною комісією рішення у встановлені терміни або ж в разі неприйняття примирною комісією погодженого рішення щодо урегулювання цього питання);
– виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень;
– невиконання законодавства про працю.

У своїй діяльності трудовий арбітраж керується Конституцією України , Законом України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”,Положенням про Національну службу посередництва і примирення (далі НСПП) , іншими законодавчими та нормативно-правовими актами і Положенням про трудовий арбітраж.

Трудовий арбітраж здійснює свою діяльність на основі принципів:

1) законності;
2) незалежності;
3) рівності сторін колективного трудового спору (конфлікту);
4) об’єктивності;
5) змагальності сторін та свободи в наданні ними своїх доказів і у доведенні їх переконливості;
6) арбітрування, тобто сприяння досягнення угоди між сторонами;
7) гласності та відкритого розгляду справ, за винятком випадків, коли це суперечить інтересам охорони державної або іншої захищеної законом таємниці, або коли є обґрунтовані заперечення однієї із сторін;
8) обов’язковості виконання рішень трудового арбітражу, якщо сторони колективного трудового спору (конфлікту) попередньо про це домовились.

Порядок утворення трудового арбітражу

Трудовий арбітраж утворюється з ініціативи однієї із сторін колективного трудового спору (конфлікту) або незалежного посередника шляхом прийняття кожною із сторін відповідного рішення та підписанні спільної угоди про утворення трудового арбітражу. В угоді про утворення трудового арбітражу визначається порядок організаційного та матеріально-технічного забезпечення роботи трудового арбітражу і порядок оплати праці членів трудового арбітражу.

Пропозиція щодо створення трудового арбітражу в строки, визначені частиною другою статті 11 Закону України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”, викладається письмово із вказанням кількісного і персонального складу трудового арбітражу, часу і місця проведення його першого засідання та направляється іншій стороні колективного трудового спору (конфлікту).

Сторони колективного трудового спору (конфлікту) можуть на власний розсуд визначати кількість трудових арбітрів. Якщо сторони не досягнуть згоди, то трудовий арбітраж складається з трьох арбітрів.

Порядок залучення трудових арбітрів до участі в роботі трудового арбітражу визначається Положенням про члена трудового арбітражу (арбітра), яке затверджується Національною службою посередництва і примирення. Арбітр – це підготовлена НСПП особа, яка в разі залучення її сторонами колективного трудового спору (конфлікту) для участі в роботі трудового арбітражу, набуває статусу члена трудового арбітражу і має право розгляду колективного трудового спору (конфлікту) з метою прийняття рішення по суті. Діяльність арбітра в разі залучення його до участі у вирішенні колективного трудового спору (конфлікту) як члена трудового арбітражу не може зазнавати втручання з боку будь-якого органу, організації, фізичної особи з метою перешкоджання веденню переговорів, спонукання арбітра до прийняття певного рішення.

Сфера діяльності кожного арбітра (галузь економіки, напрями соціально-економічних відносин тощо) визначається при необхідності, головою НСПП.

Національна служба посередництва і примирення може залучати до участі в роботі трудового арбітражу народних депутатів України, представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування.

Залучення зазначених посадових осіб здійснюється відповідно до Положення про порядок залучення Національною службою посередництва і примирення до участі в примирних процедурах по вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів) народних депутатів України, представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, затвердженого Національною службою посередництва і примирення.

На прохання сторін колективного трудового спору (конфлікту) Національна служба посередництва і примирення або її відділення в Автономній Республіці Крим та областях направляють своїх спеціалістів, експертів для участі в роботі трудового арбітражу.

До складу трудового арбітражу не можуть входити особи, які є представниками сторін колективного трудового спору (конфлікту), або особи, які тією чи іншою мірою зацікавлені в його однобічному вирішенні.

Порядок розгляду справи та прийняття рішення трудовим арбітражем

Сторони попередньо домовляються про місце і час першого засідання трудового арбітражу. Всі подальші засідання призначаються трудовим арбітражем самостійно з урахуванням обставин справи, інтересів сторін колективного трудового спору (конфлікту) та необхідності залучення до його роботи представників інших зацікавлених органів та організацій.

Перед початком роботи трудового арбітражу сторони колективного трудового спору (конфлікту) можуть оформити спільною угодою домовленість про обов’язковість рішень трудового арбітражу.

Трудовий арбітраж повинен розпочати розгляд справи відразу після його сформування та закінчити розгляд у десятиденний строк з дня створення. За рішенням більшості членів трудового арбітражу цей строк може бути подовжено до двадцяти днів.

Колективний трудовий спір (конфлікт) розглядається трудовим арбітражем з обов’язковою участю представників сторін, а в разі необхідності – представників інших зацікавлених органів та організацій.

На своєму першому засіданні члени трудового арбітражу обирають зі свого складу Голову трудового арбітражу. На Голову трудового арбітражу покладається обов’язок вести засідання трудового арбітражу.

Сторонам колективного трудового спору (конфлікту) не менш ніж за 24 години повинно бути надіслано повідомлення про будь-яке слухання та про будь-яке засідання трудового арбітражу, що проводиться з метою ознайомлення з документами або іншими матеріалами.

Сторони колективного трудового спору під час розгляду колективного трудового спору (конфлікту) мають рівні права.

Завдання трудового арбітражу при розгляді конкретного трудового спору (конфлікту) – встановити порушені норми права і захистити порушені права.

Наявність права та необхідність його захисту можуть бути виявлені лише в результаті розгляду спору трудовим арбітражем, а сторонам колективного трудового спору (конфлікту) мають бути надані рівні можливості у відстоюванні своєї правоти. Трудовий арбітраж зобов’язаний забезпечити рівність можливостей сторін колективного трудового спору (конфлікту) у доказовій діяльності.

Процес розгляду колективного трудового спору (конфлікту) трудовим арбітражем проводиться у формі змагання між сторонами, підставою для якого є протилежність їх матеріально-правових інтересів.

Обов’язок доказування покладається на сторони колективного трудового спору (конфлікту): кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Всі заяви, документи або інша інформація, що подаються однією із сторін трудовому арбітражу, повинні бути передані іншій стороні колективного трудового спору (конфлікту). Сторонам повинні бути передані також будь-які висновки експертів або інші документи доказового характеру, які можуть впливати на рішення трудового арбітражу.

Трудовий арбітраж зобов’язаний вживати передбачені законами заходи до всебічного, повного і об’єктивного з’ясування обставин справи.

На трудовий арбітраж покладається обов’язок керувати ходом розгляду колективного трудового спору, стежити за додержанням норм чинних законодавчих і нормативно-правових актів, забезпечувати порядок у засіданні трудового арбітражу, сприяти сторонам колективного трудового спору у витребуванні доказів і документів, які вони через об’єктивні причини не в змозі витребувати самостійно, роз’яснювати сторонам колективного трудового спору (конфлікту) їхні права та обов’язки, попереджуючи про наслідки неналежного вчинення чи відмови у виконанні певних дій, передбачених чинним законодавством.

Трудовий арбітраж надає допомогу сторонам колективного трудового спору (конфлікту) у збиранні доказів. Виявляючи активність у доказовій сфері, трудовий арбітраж повинен виходити з інтересів врегулювання колективного трудового спору (конфлікту) з використанням всіх можливостей, не заборонених законодавством.

Трудовий арбітраж зобов’язаний вчиняти дії, спрямовані на врегулювання колективного трудового спору, в тому числі і ті, які пов’язані з витребуванням необхідних доказів.

Засідання трудового арбітражу є відкритими, за винятком випадків, коли це суперечить інтересам охорони державної чи комерційної таємниці.

В роботі трудового арбітражу можуть брати участь представники Національної служби посередництва і примирення.

Рішення трудового арбітражу приймається більшістю голосів його членів,оформляється протоколом і підписується усіма його членами. Якщо хто-небудь із членів трудового арбітражу не згоден з рішенням трудового арбітражу, то він має право викласти свою думку окремо.

Трудовий арбітраж може винести рішення про відмову у розгляді справи про колективний трудовий спір (конфлікт), якщо:

– буде встановлено, що розбіжності не є предметом колективного трудового спору (конфлікту);
– була порушена послідовність застосування примирних процедур;
– сторони колективного трудового спору (конфлікту) досягли угоди про врегулювання розбіжностей і вирішення колективного трудового спору (конфлікту).

Рішення трудового арбітражу проголошується публічно, тобто в присутності сторонньої публіки, проте без розголошення відомостей, заради збереження таємниці яких воно постановлялось у закритому засіданні трудового арбітражу (відомості, що є державною або комерційною таємницею, та інші, які не підлягають розголошенню, не повинні включатися до тексту рішення).

Рішення трудового арбітражу не пізніше ніж у триденний строк після його прийняття надсилається сторонам колективного трудового спору (конфлікту) та центральному апарату НСПП або її регіональним відділенням.

Рішення трудового арбітражу розглядається сторонами колективного трудового спору (конфлікту) в семиденний строк після його отримання. Якщо рішення трудового арбітражу не змогло врегулювати розбіжностей між сторонами колективного трудового спору (конфлікту), то причини розбіжностей з обґрунтуванням позицій сторін у письмовій формі доводяться у триденний строк після розгляду до відома кожної із сторін колективного трудового спору (конфлікту) та НСПП або її регіональних відділень.

Рішення трудового арбітражу про вирішення колективного трудового спору (конфлікту) є обов’язковим для виконання, якщо сторони про це попередньо домовились.

Протокол засідання трудового арбітражу є одним із основних документів трудового арбітражу. У ньому фіксуються всі дії, котрі проводились у ході розгляду колективного трудового спору (конфлікту) трудовим арбітражем.

Дія повноважень трудового арбітражу припиняється одночасно з припиненням розгляду і винесенням рішення по суті колективного трудового спору (конфлікту).

Розгляд колективного трудового спору Національною службою посередництва і примирення 

Якщо у вимогах найманих працівників чи профспілки містяться питання, вирішення яких відповідно до законодавства віднесено до компетенції центральних або місцевих органів виконавчої влади, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, НСПП відповідно до частини четвертої статті 16 Закону України „Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” розглядає всі матеріали і за результатами розгляду готує відповідні рекомендації керівникам цих органів.

При підготовці рекомендацій по колективному трудовому спору, що виник при укладенні або зміні колективного трудового спору (угоди) чи його виконання, в рекомендаційній частині вказуються рекомендації з кожного спірного положення договору (угоди), а у спорі про спонукання укласти договір (угоду) – з посиланням на поданий найманими працівниками проект договору (угоди).

Рекомендації надсилаються керівникам відповідних центральних або місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування разом із матеріалами, що стосуються колективного трудового спору.

Керівники відповідних центральних або місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування повинні у семиденний строк розглянути рекомендації НСПП і проінформувати про прийняті ними рішення сторони колективного трудового спору та НСПП або її відповідне відділення. Відповідно до частини третьої статті 16 Закону сторони колективного трудового спору після додержання передбаченої цим Законом примирної процедури мають право звернутися за сприянням у вирішенні колективного трудового спору до НСПП.

НСПП розглядає всі матеріали і в десятиденний строк надсилає сторонам своє рішення. По колективних трудових спорах на національному та галузевому рівнях (на виробничому рівні у випадках, якщо сфера діяльності підприємства, установи, організації поширюється на декілька адміністративно-територіальних одиниць, передбачених частиною другої статті 133 Конституції України) рішення приймається головою НСПП, на виробничому і територіальному рівнях рішення приймаються начальниками відповідних відділень НСПП.

НСПП в ході підготовки рішення зобов’язана забезпечити дотримання принципу змагальності сторін колективного трудового спору (конфлікту) та свободи в наданні ними своїх доказів і у доведенні їх переконливості.

Обов’язок доказування покладається на сторони колективного трудового спору (конфлікту): кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і забезпечень.

НСПП має право вимагати від сторін надання доказів, необхідних для повного, всебічного і об’єктивного вирішення спору.

Рішення НСПП приймається після дослідження усіх обставин справи. Представники сторін колективного трудового спору (конфлікту) мають право внесення пропозицій до проекту рішення НСПП. У разі необхідності, зокрема, за зверненням сторін колективного трудового спору (конфлікту), НСПП проводить обговорення і приймає рішення щодо основних положень, принципів, критеріїв, на яких має бути засновано чи доопрацьовано відповідний проект рішення.

При розгляді колективного трудового спору, що виник при укладенні або зміни колективного трудового спору (угоди) чи його виконання, в резолютивній частині вказується рішення з кожного спірного положення договору (угоди), а в спорі про спонукання укласти договір (угоду) – з посиланням на поданий найманими працівниками або профспілкою проект договору (угоди).

Рішення надсилається сторонам колективного трудового спору в десятиденний строк від дня отримання звернення сторін колективного трудового спору.

Рішення НСПП мають рекомендаційний характер і повинні розглядатися сторонами колективного трудового спору та відповідними центральними або місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування у семиденний строк.

Результати розгляду рішення НСПП доводяться до відома сторін колективного трудового спору та НСПП.

Якщо рішення НСПП не змогло врегулювати розбіжності між сторонами колективного трудового спору (конфлікту), то причини розбіжностей з обґрунтуванням позицій сторін у письмовій формі доводяться у триденний строк після розгляду до відома кожної із сторін колективного трудового спору (конфлікту) та НСПП або її відділень в Автономній Республіці Крим та областях.

Порядок організації та проведення страйку

В умовах ринкових відносин, збільшення частки приватного капіталу все гострішими стають відносини між найманими працівниками та роботодавцями.

При погіршенні фінансово-економічного стану підприємства власник або керівник, шукаючи шляхи виходу із кризового стану та джерела фінансування, ідуть шляхом найменшого опору, тобто затримують виплату найманим працівникам належних їм сумм

Таким чином, наймані працівники своєю працею фактично кредитують підприємство.

Це тягне за собою цілу низку проблем, і в першу чергу викликає трудові конфлікти на підприємствах. На теперішній час цивільні суди практично завалені позовами працівників про стягнення з підприємств боргу із заробітної плати та інших виплат, поновлення на роботі. Але здебільшого ці позови подаються працівниками після звільнення з підприємства, оскільки такі (хоча й правомірні дії) негативно впливають на їх стосунки з власником (керівником) підприємства і не вирішують проблеми в цілому.

Вирішення трудового спору в межах Закону України „Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” не лише дозволяє розглядати чинники дестабілізації по суті, а й визначити причини їх виникнення, шляхи подолання, з’ясовує та регламентує відносини між сторонами конфлікту під час його виникнення, дозволяє зменшити невиробничі витрати підприємства (державне мито, виконавчий збір).

Процедуру розв’язання спору координує та контролює державний орган (Національна служба посередництва і примирення), що також позитивно впливає на термін, якість вирішення розбіжностей, не дає трудовому конфлікту перерости в міжособовий.

Перше, що кидається в очі при початку розгляду конфлікту, це те, що у більшості спорів роботодавець посилається на загальнодержавні проблеми та на невиконання державою своїх обов’язків перед підприємством ( недофінансування різних програм, неповне відшкодування пільг, субсидій і таке інше). Усі ці проблеми дійсно мають місце і далеко не останнє, але досвід показує, що є й інші причини виникнення чинників дестабілізації:

– неспроможність підприємств ефективно працювати в нових умовах господарювання;

– відтік кваліфікованих кадрів;

– необізнаність як працівників, так і роботодавців з законодавчими та нормативними актами, які регламентують порядок вирішення розбіжностей між ними, а також з можливостями цієї процедури.

Розповсюдженню застосування крайніх заходів, таких як припинення роботи, страйки, акції протесту сприяє і те, що дуже мало власників, керівників звертається до суду з заявами про визнання страйку незаконним.

Статтею 17 Закону України „Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” визначено: „Страйк – це тимчасове колективне добровільне припинення роботи працівниками (невихід на роботу, невиконання своїх трудових обов’язків) підприємства, установи, організації (структурного підрозділу) з метою вирішення колективного трудового спору (конфлікту).

Страйк застосовується як крайній засіб (коли всі інші можливості вичерпано) вирішення колективного трудового спору (конфлікту) у зв’язку з відмовою власника або уповноваженого ним органу (представника) задовольнити вимоги найманих працівників або уповноваженого ними органу, профспілки, об’єднання профспілок чи уповноваженого нею (ними) органу”.

Таким чином, зазначається, що страйком може бути припинення роботи лише з метою вирішення КТС (К), тобто на підприємстві повинен бути зареєстрований КТС (К). Але найбільш часто припинення роботи працівниками проводиться без реєстрації КТС(К) і навіть без вибору органу, уповноваженого представляти їх інтереси, чи без передачі письмових вимог роботодавцю. За таких обставин керівник підприємства залишається наодинці із страйкуючими.

Статтею 44 Конституції України для тих, хто працює, передбачено право страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів. Порядок здійснення права на страйк встановлюється законом. Вимога одна – дотримання законності.

Статтями 18, 19, 20 Закону України „Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) визначено, що страйк може бути розпочато, якщо примирні процедури не привели до вирішення колективного трудового спору (конфлікту) або власник чи уповноважений ним орган (представник) ухиляється від примирних процедур або не виконує угоди, досягнутої в ході вирішення колективного трудового спору (конфлікту).

Рішення про оголошення страйку на підприємстві приймається за поданням органу профспілкової чи іншої організації найманих працівників, уповноваженої згідно із статтею 3 цього Закону представляти інтереси найманих працівників, загальними зборами (конференцією) найманих працівників шляхом голосування і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість найманих працівників або дві третини делегатів конференції. Рішення про оголошення страйку оформляється протоколом.

Орган (особа), який очолює страйк, зобов’язаний письмово попередити власника або уповноважений ним орган (представника) не пізніш як за сім днів до початку страйку, а у разі прийняття рішення про страйк на безперервно діючому виробництві – за п’ятнадцять днів. Діє під час страйку в межах прав, передбачених цим Законом та інформує працівників про хід вирішення колективного трудового спору (конфлікту).

Власник або уповноважений ним орган (представник) зобов’язаний у найкоротший строк попередити постачальників і споживачів, транспортні організації, а також інші заінтересовані підприємства, установи, організації щодо рішення найманих працівників про оголошення страйку.

Місцеперебування під час страйку працівників, які беруть у ньому участь, визначається органом (особою), що керує страйком, за погодженням із власником або уповноваженим ним органом (представником).

У разі проведення зборів, мітингів, пікетів за межами підприємства орган (особа), який очолює страйк, повинен повідомити про запланований захід місцевий орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, НСПП не пізніше ніж за три дні.

 

Затверджено

наказом Національної служби посередництва і примирення

від 21 липня 2011 року № 73

 

Порядок
оцінки відповідності критеріям репрезентативності та
підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін
профспілок та організацій роботодавців

 

І. Загальні положення

1.1. Порядок оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців (далі – Порядок) відповідно до Закону України “Про соціальний діалог в Україні” визначає процедуру проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності профспілок, їх організацій та об’єднань, організацій роботодавців та їх об’єднань на національному, галузевому та територіальному рівнях.

1.2. Оцінка відповідності критеріям репрезентативності та її підтвердження для суб’єктів сторін профспілок та роботодавців проводиться на рівнях:

національному – для участі у колективних переговорах з укладення генеральної угоди, для делегування представників до Національної тристоронньої соціально – економічної ради, до органів управління фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування та інших тристоронніх органів соціального діалогу, участі у міжнародних заходах;

галузевому – для участі у колективних переговорах з укладення галузевих (міжгалузевих) угод та для делегування представників до відповідних органів соціального діалогу;

територіальному – для участі у колективних переговорах з укладення територіальних угод та для делегування представників до відповідних органів соціального діалогу.

1.3. Оцінка відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторони профспілок та сторони роботодавців здійснюється:

– Національною службою посередництва і примирення (далі – НСПП) на національному та галузевому рівнях;

– відділеннями НСПП в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі – відділеннями НСПП) на територіальному рівні.

2. Порядок подання і перелік документів

2.1. Для здійснення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та її підтвердження суб’єкти сторони профспілок та сторони роботодавців подають безпосередньо або надсилають рекомендованим листом поштою до НСПП або відповідного відділення НСПП такі документи:

2.1.1. На національному рівні:

Всеукраїнські об’єднання профспілок:

– лист – заяву (за формою, що додається);

– копію свідоцтва про легалізацію, виданого Міністерством юстиції України, на відповідність заявленому статусу;

– копію статуту;

– перелік всеукраїнських профспілок, які входять до об’єднання, легалізованих Міністерством юстиції України, із зазначенням: дати їх реєстрації і номера свідоцтва; юридичної адреси та фактичного місця знаходження; прізвища, ім’я, по батькові керівника; засобів зв’язку (номерів телефонів, електронних адрес); кількості членів профспілки кожної із них;

– перелік профспілок, організацій всеукраїнських профспілок із статусом республіканських, обласних, міських в містах Києві та Севастополі, легалізованих відповідними органами юстиції із зазначенням: дати їх реєстрації і номера свідоцтва; юридичної адреси та фактичного місця знаходження; прізвища, ім’я, по батькові керівника; засобів зв’язку (номерів телефонів, електронних адрес); кількості членів профспілки, яких вони об’єднують у відповідних адміністративно – територіальних одиницях;

– довідку про загальну чисельність членів профспілок в об’єднанні.

Всеукраїнські об’єднання організацій роботодавців:

– лист-заяву (за формою, що додається);

– копію свідоцтва заявника, що підтверджує факт легалізації (реєстрації) об’єднання;

– копію статуту заявника;

– інформацію про перелік об’єднань організацій роботодавців, розташованих у більшості адміністративно-територіальних одиниць, визначених частиною другою статті 133 Конституції України, всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців із наданням копій свідоцтв про реєстрацію (легалізацію), рішень статутних органів заявника про вступ цих об’єднань до його складу, відомостей про місце знаходження їх статутних органів;

– довідку про загальну чисельність працівників, які працюють на підприємствах – членах відповідних організацій роботодавців, їх об’єднань, що входять до складу заявника.

2.1.2. На галузевому рівні:

Всеукраїнські профспілки:

– лист-заяву (за формою, що додається);

– копію свідоцтва про легалізацію, виданого Міністерством юстиції України, на відповідність заявленому статусу;

– копію статуту;

– довідку про загальну чисельність членів профспілки із зазначенням організаційної структури всеукраїнських профспілок та основних видів економічної діяльності у відповідній галузі, де вони зайняті.

Організації роботодавців та їх об’єднання, які є всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців, створеними за галузевою ознакою:

– лист-заяву (за формою, що додається);

– копію свідоцтва заявника, що підтверджує факт легалізації (реєстрації) об’єднання;

– копію статуту заявника;

– довідку про загальну чисельність працівників, які працюють на підприємствах – членах відповідних організацій роботодавців, їх об’єднань, що входять до складу заявника;

– інформацію про територіальну розгалуженість заявника.

2.1.3. На територіальному рівні:

Об’єднання профспілок:

– лист – заяву (за формою, що додається);

– копію свідоцтва про легалізацію, виданого відповідним органом юстиції в Автономній Республіці Крим, області, місті Києві і Севастополі, на відповідність заявленому статусу;

– копію статуту (положення);

– перелік республіканських, обласних, місцевих профспілок, організацій всеукраїнських профспілок, легалізованих відповідними органами юстиції із зазначенням: дати їх реєстрації і номера свідоцтва; юридичної адреси та фактичного місця знаходження; прізвища, ім’я, по батькові керівника; засобів зв’язку (номерів телефонів, електронних адрес); кількості членів профспілки;

– довідку про загальну чисельність членів профспілок, які входять до об’єднання;

Професійні спілки (республіканські, обласні, місцеві), організації всеукраїнських профспілок:

– лист – заяву (за формою, що додається);

– копію свідоцтва про легалізацію або повідомлення про включення до реєстру об’єднань громадян, виданого відповідним органом юстиції, на відповідність заявленому статусу;

– перелік організацій профспілки у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, легалізованих відповідними органами юстиції із зазначенням: дати їх реєстрації і номера свідоцтва (повідомлення); юридичної адреси та фактичного місця знаходження; прізвища, ім’я, по батькові керівника; засобів зв’язку (номерів телефонів, електронних адрес);

– довідку про загальну чисельність членів профспілки.

Організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців:

– лист-заяву (за формою, що додається);

– копію свідоцтва заявника, що підтверджує факт легалізації (реєстрації) організації, об’єднання;

– копію статуту заявника;

– довідку про загальну чисельність працівників, які працюють на підприємствах – членах відповідних організацій роботодавців, їх об’єднань, що входять до складу заявника;

– перелік членів заявника.

2.1.4. Всі документи подаються разом та мають бути підписані керівником та завірені печаткою суб’єкта сторони профспілок або сторони роботодавців..

2.1.5. Профспілки, їх організації та об’єднання надають дані про чисельність членів профспілок відповідно до форм звітності, затверджених рішеннями своїх виборних колегіальних органів (керівниками).

Організації роботодавців та їх об’єднання надають дані про чисельність працівників, які працюють на підприємствах – членах організацій роботодавців та їх об’єднань, на підставі інформації органів державної статистики.

Дані про чисельність надаються станом на 1 січня року звернення.

3. Порядок розгляду документів НСПП та її відділеннями

3.1. Надані документи реєструються у спеціальному журналі у день їх надходження у порядку, визначеному Інструкцією з діловодства в НСПП, затвердженою Головою Національної служби.

3.2. У разі подання документів суб’єктами сторін профспілок та роботодавців:

– безпосередньо – на другому примірнику на момент подання документів робиться відмітка із зазначенням таких реквізитів: назва організації – їх одержувача; вхідний реєстраційний індекс, дата надходження та дата їх реєстрації (якщо вони не збігаються);

– рекомендованим листом поштою – у порядку, визначеному організацією почтового зв’язку.

Документи вважаються не поданими у разі, коли виявлено відсутність документа або неправильно оформлені документи (без додатків, не підписані, незасвідчені тощо). Кореспонденція повертається відправникові разом із супроводжувальним листом.

3.3. Суб’єкти сторін профспілок та роботодавців, у тому числі новоутворені, мають право звертатися до НСПП або до відповідних її відділень для оцінки відповідності критеріям репрезентативності за наявності для цього фактичних підстав, але не частіше одного разу на рік.

Фактичними підставами для організацій роботодавців та їх об’єднань є: створення організації (об’єднання); розширення існуючого складу членів організації (об’єднання), рішення, прийняте в порядку передбаченому статутом організації (об’єднання).

3.4. Подані документи для їх вивчення, аналізу та здійснення вибіркових перевірок передаються на розгляд Комісії НСПП.

Склад Комісії НСПП затверджується Головою НСПП. Склад Комісії відділень НСПП затверджується начальником відповідного відділення за погодженням Головою НСПП.

Зміни до складу Комісій вносяться відповідно до вищезазначеного порядку.

У разі необхідності НСПП або її відповідне відділення для отримання додаткової інформації мають право звертатися до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, суб’єктів сторін профспілок та роботодавців.

3.5. Перевірка оцінки відповідності критерію репрезентативності загальної чисельності, галузевої та територіальної розгалуженості здійснюється:

– для всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні:

– щодо галузевої та територіальної розгалуженості – шляхом аналізу структури об’єднання, статутних документів, угод про утворення, рішень колегіальних органів стосовно прийняття членом об’єднання;

– щодо чисельності – шляхом проведення вибіркових перевірок достовірності наданих даних.

Репрезентативними визнаються профоб’єднання, які: налічують не менше 150 тисяч членів; мають у своєму складі профспілки, їх організації у більшості адміністративно-територіальних одиниць України, визначених частиною другою статті 133 Конституції України, а також не менш як три всеукраїнські профспілки;

– для всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців на національному рівні:

– щодо галузевої та територіальної розгалуженості – шляхом аналізу структури об’єднання, статутних документів;

– щодо чисельності – шляхом проведення вибіркових перевірок достовірності наданих даних.

Репрезентативними визнаються об’єднання організацій роботодавців, на підприємствах членів яких працюють не менш як 200 тисяч працівників; мають у своєму складі об’єднання організацій роботодавців у більшості адміністративно-територіальних одиниць України, визначених частиною другою статті 133 Конституції України, а також не менш три всеукраїнські об’єднання організацій роботодавців;

– для всеукраїнських профспілок на галузевому рівні шляхом порівняння даних про чисельність членів профспілки з даними органів статистики про чисельність працівників, зайнятих у відповідній галузі (виді економічної діяльності).

Репрезентативними визнаються профспілки, членами яких є не менше, як 3% працівників, зайнятих у відповідній галузі (виді економічної діяльності);

– для організацій роботодавців та їх об’єднань, які є всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців, створеними за галузевою ознакою шляхом порівняння даних про загальну чисельність працівників, які працюють на підприємствах – членах відповідних організацій роботодавців, їх об’єднань, що входять до складу заявника, з даними органів статистики про чисельність працівників, зайнятих у відповідному виді (видах, класифікаційних рівнях) економічної діяльності.

Репрезентативними визнаються всеукраїнські об’єднання організацій роботодавців, створені за галузевою ознакою, на підприємствах членів яких працюють не менш як п’ять відсотків працівників, зайнятих у відповідному виді (видах, класифікаційних рівнях) економічної діяльності;

– для об’єднань профспілок, профспілок, їх організацій на територіальному рівні шляхом порівняння даних про чисельність членів профспілок з даними органів статистики про чисельність зайнятого населення у відповідній адміністративно-територіальній одиниці.

Репрезентативними визнаються об’єднання профспілок, членами яких є не менше 2% зайнятого населення у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, а для профспілок та їх організацій – не менше 2% зайнятого населення у певній галузі;

– для організацій роботодавців, їх об’єднань на територіальному рівні шляхом порівняння даних про загальну чисельність працівників, які працюють на підприємствах – членах відповідних організацій роботодавців, їх об’єднань, що входять до складу заявника, з даними органів статистики про чисельність зайнятого населення у відповідній адміністративно-територіальній одиниці.

Репрезентативними визнаються організації роботодавців, їх об’єднання, що діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, на підприємствах членів яких працюють не менше п’яти відсотків зайнятого населення у відповідній адміністративно-територіальній одиниці.

3.6. У разі неподання профспілками, їх організаціями та об’єднаннями, організаціями роботодавців, їх об’єднаннями будь-яких документів, зазначених у пункті 2.1 Порядку для відповідного рівня, або їх неналежного оформлення, Комісія протягом трьох робочих днів повідомляє заявника про необхідність усунення вказаних недоліків протягом семи робочих днів з дня отримання повідомлення. У цьому випадку вивчення, аналіз та перевірка документів призупиняється.

3.7. Загальний термін для вивчення, аналізу та перевірки документів складає один календарний місяць.

За обґрунтованим рішенням Голови НСПП або керівника відповідного її відділення цей термін може бути продовжений, але не більше ніж на 10 робочих днів.

3.8. Комісія за результатами проведеної роботи готує висновок про відповідність критеріям репрезентативності для суб’єктів сторони профспілок та сторони організацій роботодавців на відповідному рівні та подає його на розгляд Голові НСПП (начальнику відповідного відділення НСПП).

3.9. Голова НСПП (начальник відповідного відділення НСПП) після вивчення висновку Комісії приймає рішення про підтвердження репрезентативності.

У разі надання профспілками, їх організаціями та об’єднаннями та організаціями роботодавців, їх об’єднаннями недостовірної інформації Голова НСПП або керівник її відділення можуть прийняти рішення про невідповідність критеріям репрезентативності.

Загальний термін для прийняття рішення Головою НСПП або керівником її відповідного відділення не може перевищувати двох місяців з дня реєстрації документів.

3.10. Зазначені рішення скріплюється печаткою. Суб’єкту сторони профспілок або сторони організацій роботодавців протягом 5 робочих днів з дня прийняття рішення видається свідоцтво встановленого зразка про підтвердження репрезентативності (форма свідоцтва додається) чи довідка про відмову у підтвердженні репрезентативності (форма довідки додається).

4. Заключні положення

4.1. Підтвердження репрезентативності суб’єктів сторони профспілок та сторони роботодавців здійснюється один раз на п’ять років.

4.2. З дати прийняття рішення суб’єкт сторони профспілок або сторони роботодавців вважається репрезентативним і не потребує додаткового визнання з боку інших сторін соціального діалогу.

4.3. Рішення відділення НСПП може бути оскаржено Голові НСПП, який за наявності підстав протягом 15 календарних днів повинен розглянути звернення та прийняти рішення по суті.

Суб’єкт сторони профспілок чи сторони роботодавців може оскаржити в судовому порядку рішення Голови НСПП, яке було прийняте по його зверненню.

4.4. НСПП та її відділення за результатами оцінки відповідності критеріям репрезентативності та її підтвердження ведуть реєстр суб’єктів сторін профспілок і роботодавців.

4.5. Зазначений реєстр оприлюднюється на офіційному сайті НСПП та в Бюлетені НСПП.

 

Доступ до публічної інформації

Відповідно до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Національній службі посередництва і примирення, її відділеннях в Автономній Республіці Крим та областях, затвердженого наказом НСПП від 10 жовтня 2012 року № 118, оприлюднення публічної інформації в ЗМІ забезпечується структурними підрозділами НСПП в межах компетенції, Відділеннями НСПП відповідно до законів України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні у засобах масової інформації», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації», «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства».

Відповідно до Інструкції з діловодства НСПП сектор документального та організаційно-технічного забезпечення НСПП розміщує на офіційному веб-сайті НСПП інформацію, що підготовлена структурними підрозділами НСПП з урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров’ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв’язку з цим.

Запитувач інформації має право звернутися до НСПП, Відділення НСПП із запитом на інформацію, вимоги щодо оформлення якого визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію дозволяється подання запиту шляхом заповнення відповідних форм проектів запиту на інформацію, зразки яких можна роздрукувати на офіційному веб-сайті НСПП, Відділення НСПП.

Якщо запит на інформацію надійшов до НСПП, Відділення НСПП поштою у довільній формі, на поштовому конверті повинна бути помітка – «Запит на публічну інформацію».

Якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит особисто, його має оформити визначена в НСПП, Відділенні НСПП особа, відповідальна з питань запитів на інформацію, яка обов’язково повинна зазначити в запиті своє ім’я, контактний телефон та надати копію запиту особі, яка його подала.

Форма електронного запиту на інформацію містить інструкцію щодо його заповнення.

Відповідь на електронний запит надається визначеним виконавцем на адресу, вказану запитувачем інформації, та у запитуваній формі (листом чи у вигляді електронного документа).

Відповідь на запит на публічну інформацію надається не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту до НСПП, Відділення НСПП.

Якщо запит на інформацію стосується відомостей, необхідних для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь повинна бути надана не пізніше 48 годин з дня надходження до НСПП, Відділення НСПП запиту.

Якщо запит на інформацію стосується надання великого обсягу інформації або потребує її пошуку серед значної кількості даних, Голова НСПП за поданням керівника структурного підрозділу НСПП, відповідального за надання публічної інформації за таким запитом, начальник Відділення НСПП може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів, про що запитувач інформації має бути повідомлений не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту на інформацію до НСПП, Відділення НСПП.

У разі, коли запитувана інформація містить документи обсягом більше десяти сторінок, НСПП, Відділення НСПП не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження до НСПП, Відділення НСПП запиту повідомляє про це заявника із зазначенням вартості фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку оплати цих витрат. За таких обставин надання публічної інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

Якщо у запиті разом із проханням надати публічну інформацію міститься прохання надати також інформацію, що не належить до публічної, то відповідь на запит може бути надана заявнику окремо у строки, передбачені законодавством, про що запитувач повідомляється.

НСПП та Відділення НСПП мають право відмовити в задоволенні запиту, якщо:

1) НСПП та Відділення НСПП не володіють і не зобов’язані відповідно до їх компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) дані, що запитуються, належать до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) не дотримано вимог щодо оформлення запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», відповідно до якої запит на інформацію повинен  містити:

ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку за його наявності;

загальний опис публічної інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

підпис і дату за умови подання запиту на паперовому носії.

Особі, яка не оплатила передбачені законодавством фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, запитувана публічна інформація надається після сплати цих витрат.

Публічна інформація на запит надається безкоштовно.

Якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більше десяти сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на їх копіювання та друк.

Розмір витрат на копіювання та друк документів і порядок відшкодування таких витрат визначаються в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України та Інструкцією про порядок відшкодування витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є НСПП, Відділення НСПП, затвердженою наказом НСПП.

Клопотання про термінове опрацювання запиту повинно бути обґрунтованим.

 

Перелік відомостей, які належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації

Публічною інформацією з обмеженим доступом у НСПП є:

– конфіденційна інформація – інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень, та яка може поширюватись у визначеному ними порядку за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов;

– таємна інформація – інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» і розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі.

– службова інформація – інформація, що міститься в документах, яким присвоєно гриф «для службового користування».

Не належить до публічної:

– інформація, яка на день надходження запиту не відображена та не задокументована жодним чином і на будь-яких носіях; відображення та документування якої не передбачено законодавством України;

– інформація, отримана або створена під час опрацювання матеріалів, пов’язаних із співробітництвом НСПП з державними органами інших держав, міжнародними організаціями, дипломатичними установами, акредитованими в Україні;

– інформація, отримана або створена під час листування з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами, громадськими об’єднаннями;

– внутрішня службова кореспонденція та доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробленням напрямів діяльності НСПП, Відділень НСПП, процесом прийняття управлінських рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

Форма електронного запиту на інформацію

Наказ від 10 жовтня 2012 року №120 “Про затвердження Інструкції про порядок відшкодування витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Національна служба посередництва і примирення, її відділення в Автономній Республіці Крим та областях та Розміру цих фактичних витрат”.

 

Проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців у 2016 році.

Відповідно до статей 6,7 Закону України «Про соціальний діалог в Україні» від 23 грудня 2010 №2862-V-І, на виконання Наказів Національної служби посередництва і примирення від 21 липня 2011 року №73 «Про затвердження Порядку оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців», від 01 серпня 2011 року №80 «Про затвердження Положення про комісію з проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців», від 08 вересня 2011 року №95 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації підготовки та проведення процедури оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців», відділення НСПП в Черкаській області у 2016 році проводило оцінку відповідності критеріям репрезентативності суб’єктів сторін профспілок та організацій роботодавців.
У звітному періоді до Відділення подали документи для оцінки відповідності критеріям репрезентативності 5 суб’єктів сторін профспілок:
1.Черкаська обласна профспілка працівників соціальної сфери;
2.Федерація профспілок Черкаської області;
3.Черкаська обласна організація профспілки працівників державних установ;
4. Черкаська обласна організація профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості України;
5.Черкаська обласна профспілкова організація працівників агропромислового комплексу;
Від сторони організацій роботодавців документи для оцінки відповідності критеріям репрезентативності подав 1 суб’єкт: Черкаське обласне об’єднання організацій роботодавців.

За звітний період проведено 11 засідань Комісії з проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців, прийнято 5 рішень про визнання репрезентативними та видані Свідоцтва про підтвердження репрезентативності 4 суб’єктам сторін профспілок та 1 суб’єкту сторони організацій роботодавців:
1.Федерації профспілок Черкаської області;
2.Черкаській обласній профспілці працівників соціальної сфери;
3.Черкаській обласній організації профспілки працівників державних установ;
4.Черкаській обласній  організації профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості України;
5.Черкаському обласному об’єднанню організацій роботодавців.
Станом на 31.12.2016 року на розгляді Комісії перебували документи, надані Черкаською обласною профспілковою організацією працівників агропромислового комплексу.

Порядок взаємодії Національної служби посередництва і примирення та її відділень із представниками засобів масової інформації

1. Взаємодія НСПП, Відділень НСПП з вітчизняними та зарубіжними засобами масової інформації (далі – ЗМІ) здійснюється відповідно до Конституції та Законів України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні у засобах масової інформації», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації», «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства», Положення про Національну службу посередництва і примирення та цього Положення.

2. Організація роботи щодо взаємодії НСПП, Відділень НСПП зі ЗМІ покладається на керівників структурних підрозділів НСПП у межах їх компетенції, начальників Відділень НСПП.

3. Представники ЗМІ, як і інші учасники та особи, присутні на зустрічах, брифінгах, під час проведення інтерв’ю, можуть використовувати портативні аудіотехнічні засоби відповідно до законодавства.

4. Проведення фото- і кінозйомки, теле-, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання заходів здійснюється за наявності згоди на це Голови НСПП, начальника Відділення НСПП.

5. Представники ЗМІ, присутні на заходах НСПП, Відділення НСПП повинні дотримуватися загальних правил поведінки у державній установі, не порушувати права інших осіб,  не заважати проведенню офіційного заходу.

6. Акредитація представників ЗМІ на засідання та інші офіційні заходи НСПП, Відділення НСПП здійснюється відділом/сектором аналітично-інформаційної роботи та прогнозування НСПП, Відділення НСПП на кожен захід окремо.

7. Списки представників ЗМІ, які висловили бажання бути присутніми на відповідному заході, складаються на основі телефонних, письмових, надісланих електронною поштою заявок із зазначенням імен та прізвищ цих представників, назв і видів ЗМІ, які вони представляють, у часових межах, визначених у прес-анонсі.

8. Інформування представників ЗМІ про заходи, які проводитиме НСПП, Відділення НСПП здійснюється шляхом завчасного розміщення на офіційному веб-сайті НСПП, Відділення НСПП прес-анонсів та розсилання їх на електронні адреси ЗМІ.

9. Організаційне сприяння виконанню представниками ЗМІ професійних обов’язків та забезпечення їх інформаційними матеріалами щодо заходу, який проводиться, здійснює відділ/сектор аналітично-інформаційної роботи та прогнозування НСПП, Відділення НСПП.

10. Висвітлення діяльності НСПП, Відділення НСПП у ЗМІ відбувається також шляхом розсилання повідомлень у друковані та електронні ЗМІ, на радіо і телебачення.

11. Відповіді на запити на інформацію, що надійшли від ЗМІ, залежно від її характеру і складності (інформація публічна чи з обмеженим доступом) надаються структурними підрозділами НСПП у межах компетенції, Відділеннями НСПП відповідно до форми запиту, якщо інша форма не передбачена у запиті.

12. З урахуванням специфіки діяльності ЗМІ запити на інформацію, що потребують оперативного реагування, розглядаються у стислі строки.

 

Адреси та відомості про завідувачів ІКЦ наведені в таблиці

№п/п
Прізвище, ім’я та по батькові
Місце роботи, посада
Службова адреса
1
Помазан
Наталія Михайлівна
Завідуюча сектором праці та соціально-трудових відносин управління праці та соціального захисту населення Городищенської районної державної адміністрації 19500, Черкаська обл., м. Городище, вул. Миру, 118
2
Чепурна
Світлана Анатоліївна
Головний спеціаліст по контролю за правильністю призначення та виплати пенсій управління праці та соціального захисту населення Драбівської районної державної адміністрації 19800, Черкаська область, смт Драбів, вул. Леніна, 69
3
Палій
Олена Вікторівна
Заступник голови Жашківської районної державної адміністрації 19200, Черкаська область, м. Жашків, вул. Костромська,19, тел.6-11-74
4
Безуглий
Борис Іванович
Приватний адвокат, Звенигородський район 19700, Черкаська область, м. Звенигородка, вул.Шевченка,25, тел.2-25-22
5
Лізунова
Світлана Анатоліївна
Начальник відділу праці управління праці та соціального захисту населення Золотоніської районної державної адміністрації 19700, Черкаська область, м. Золотоноша, Садовий проїзд, 18, тел.5-34-33
6
Скорина
Ірина Володимирівна
Начальник відділу інформаційної політики, доступу до публічної інформації та взаємодії з громадськістю апарату Кам’янської районної державної адміністрації, 20800, Черкаська обл., м. Кам’янка, вул. Леніна, 37
7
Некраса
Лариса Олександрівна
Заступник голови Канівської районної державної адміністрації з соціальних та гуманітарних питань 19000. Черкаська область, м. Канів, вул. О.Кошового, 3 тел. 3-21-09
8
Гончаренко
Антоніна Миколаївна
Спеціаліст 1 категорії управління праці та соціального захисту населення, Катеринопільської районної державної адміністрації, юрисконсульт 20500, Черкаська область,смт. Катеринопіль, вул. Леніна, 49а, тел. 2-26-40
9
Середенко
Олена Віталіївна
Провідний спеціаліст відділу державної реєстрації актів цивільного стану Корсунь-Шевченківської районної державної адміністрації, Юрисконсульт 19400, Черкаська область, м. Корсунь-Шевченківський, вул. Захаренка,1 тел. 2-03-49
10
Мазана
Наталія Юріївна
Державний реєстратор Лисянська районна державна адміністрація 19300, Черкаська область, смт. Лисянка, площа Миру, 27, тел. 6-23-75
11
Кравчук
Тарас Юрійович
Перший заступник голови, Маньківська районна державна адміністрація 20100, Черкаська область, смт. Маньківка, вул. Леніна, 12, тел. 6-11-59
12
Руденко
Тетяна Іванівна
Провідний спеціаліст з соціально-трудових відносин та оплати праці управління праці та соціального захисту населення Монастирищенської районної державної адміністрації 19100, Черкаська область, м. Монастирище, вул. Леніна, 121, тел. 2-22-73
13
Солодухіна
Вікторія Вікторівна
Начальник відділу юридичного забезпечення, взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату Смілянської районної державної адміністрації 20700, Черкаська область, м. Сміла, вул. Леніна, 45, тел. 4-72-83
14
Бабій
Марія Василівна
Начальник відділу з питань праці управління праці та соціального захисту населення Тальнівської районної державної адміністрації 20400, Черкаська область, м. Тальне, вул. Соборна, 51,тел. 3-09-42
15
Маширова
Олена Орестівна
Начальник відділу з питань праці управління праці та соціального захисту населення Уманської районної державної адміністрації 20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Залізняка, 2а тел. 3-32-17
16
Ісакова
Світлана Петрівна
Начальник управління праці та соціального захисту населення Христинівської районної державної адміністрації 20000, Черкаська область,м. Христинівка, вул. Леніна, 30, тел. 2-27-48
17
Чабан
Сергій Тихонович
Перший заступник голови Черкаської районної державної адміністрації 18003, м. Черкаси, вул.Енгельса, 157, тел. 64-23-69
18
Хоменко
Владислав Михайлович
Начальник відділу з питань соціально-трудових відносин та оплати праці управління праці та соціального захисту населення Чигиринської районної державної адміністрації 20900, Черкаська область, м. Чигирин, вул.Б.Хмельницького, 13, тел. 2-58-93
19
Гриценко
Павло Іванович
Керівник юридичного відділу Асоціації сільськогосподарських товаровиробників Чорнобаївського району 19900, Черкаська область,смт. Чорнобай, вул. Леніна, 152,тел. 2-25-97
20
Плахотнюк
Олександр Сергійович
Завідувач юридичним сектором апарату Шполянської районної державної адміністрації 20600, Черкаська область,м. Шпола, вул. Пролетарська, 60, тел. 5-24-38
21
Заборовець
Олександр Анатолійович
Перший заступник міського голови м. Ватутіне 20250, Черкаська область, м. Ватутіне, вул. Дружби,8, тел. 6-23-32
22
Дикий
Володимир Миколайович
Начальник відділу внутрішньої політики виконавчого комітету Золотоніської міської ради, м. Золотоноша 19700, Черкаська область, м. Золотоноша, Садовий проїзд, 8, тел. 5-34-93
23
Дубенець
Сергій Михайлович
Керуючий справами виконавчого комітету Канівської міської ради м. Канів 19000, Черкаська область, м. Канів, вул. О. Кошового,3 тел.3-29-03.
24
Лісова
Наталія Петрівна
Заступник начальника відділу з питань праці та охорони праці управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Смілянської міської ради, м. Сміла 20700, Черкаська область, м. Сміла, вул.Червоноармійська,4 тел. 4-04-14
25
Черевко
Андрій Миколайович
Завідувач юридичним відділом виконавчого комітету Уманської міської ради, м. Умань 20300, Черкаська область м.Умань, вул. Леніна, 1, тел.3-38-42

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.