Державний архів області

Місце знаходження:

18015, м. Черкаси,
вул. Благовісна, 244а,
тел/факс 37-30-26,
e-mail: archive_ck@arch.gov.ua ,
веб-сайт http://ck.archives.gov.ua

Основні завдання і функції:

   реалізація державної політики у сфері архівної справи і діловодства, здійснення управління архівною справою і діловодством на території області, координація діяльності органів державної влади, підприємств, установ, організацій усіх форм власності у питаннях архівної справи і діловодства;

   внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, проведення їх державної реєстрації, ведення обліку та постійне зберігання цих документів, а також використання відомостей, що в них містяться;

   проведення науково-методичної роботи в галузі архівознавства, документознавства та археографії, впровадження досягнень науки, техніки, передового досвіду в практику діяльності архівних установ;

   здійснення контролю за діяльністю архівних установ і служб діловодства, забезпечення дотримання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.

Розпорядок роботи:

понеділок – четвер 9.00 – 18.15
п’ятниця 9.00 – 17.00
обідня перерва 13.00 – 14.00

 

Керівництво держархіву області та його відділи:

Посада
Прізвище, ім’я, по батькові
Телефон
Години прийому

Директор архіву

Клименко
Тетяна Анатоліївна

37-30-26

ІІ  вівторок 10.00-13.00, ІІІ вівторок 14.00-17.00
Виїзні прийоми( за окремим графіком):
І середа, ІV п’ятниця

Заступник директора – головний зберігач фондів

Бєлік
Микола Зіновійович

37-53-28

Щочетверга
14.00-16.00
ІІ середа
8.00-9.00, 18.00-19.00

Керівники структурних підрозділів  Державного архіву Черкаської області  прийом громадян проводять щоденно, в службових кабінетах з 9-00 до 17-00. 

Керівники структурних підрозділів  держархіву області:

Прізвище, ім’я, по батькові
Посада
Робочий телефон

Мельник
Вікторія Олександрівна

Начальник організаційно-аналітичного та фінансово-економічного відділу

37-53-28

Пурис
Ольга Миколаївна

Начальник відділу забезпечення збереженості документів,  обліку та  довідкового апарату

45-50-29

Мушта
Тетяна Олександрівна

Начальник відділу формування Національного архівного фонду та  діловодства

63-66-49

Василенко Ольга Євгеніївна

Начальник відділу використання інформації  документів

31-37-32

Семко
Оксана Миколаївна

Заступник начальника організаційно-аналітичного та фінансово-економічного відділу – бухгалтер

37-62-66

Мудрак
Тетяна Михайлівна

Завідувач лабораторії мікрофільмування та реставрації документів

45-51-05

Козоріз
Ганна Андріївна

 

Завідувач сектору матеріально-технічного забезпечення і обслуговування приміщень

          31-38-72

Розпорядок роботи читальних залів:

Понеділок – п’ятниця  9.00 – 18.00 (остання п’ятниця місяця – санітарний день)
обідня перерва 13.00 – 14.00

 

Інформація про стан роботи із зверненнями громадян у Державному архіві Черкаської області

Державний архів Черкаської області приділяє велику увагу виконанню запитів юридичних та фізичних осіб, спрямованих на забезпечення їх прав та законних інтересів, доступу користувачів  до документної ретроспективної інформації.
За  2016 рік у держархіві області зареєстровано 4751 звернення, а саме:

   • звернулося за консультаціями у стіл довідок – 1492;
   • відвідувань користувачами  читальних залів – 873;
   • прийнято на особистому прийомі – 14;
   • надійшло запитів – 2372, з них соціально-правових – 1945.

Всього виконано 2291 запит :

   • з позитивним результатом  56%,
   • з рекомендаціями щодо місцезнаходження документів 34%.

Основна тематика звернень стосувалась підтвердження майнових прав, стажу роботи, розміру заробітної плати, нагородження урядовими відзнаками, депутатства,  роботи та членства в колгоспах, відомостей актів цивільного стану, участі у Другій світовій війні, роботи під час війни,насильного вивезення громадян на примусові роботи до Німеччини, перебування в Німеччині,  фактів репресій і розкуркулення, реабілітації жертв політичного терору 20-30-х років ХХ ст., періоду навчання та отримання освіти, рішень Черкаського міськвиконкому про заселення житлових будинків м. Черкаси,  дат заснування та історії розвитку закладів, установ, організацій та  населених пунктів області.
Відповідно до Закону України  “Про звернення громадян ” відповіді надаються у термін від одного дня до місяця, але при розгляді запитів, які потребують перегляду значної кількості справ за тривалий час, за погодженням із заявником, термін виконання продовжується. За нечіткими пошуковими даними держархів області запрошує зацікавлених осіб до самостійної роботи в читальних залах архіву.
Запити, що надійшли не за призначенням, пересилаються іншим уповноваженим органам у термін від  одного до п’яти днів.
Упродовж звітного періоду скарги та  пропозиції не надходили.
Директором держархіву області взято під особистий контроль звернення Героїв України, Героїв Соціалістичної праці, Героїв Радянського Союзу, інвалідів та ветеранів  війни,в т.ч. учасників АТО,  осіб, які мають звання “Мати-героїня”, інших пільгових категорій громадян.
Особистий прийом громадян в держархіві області проводиться:

   • директором архіву та заступником директора – дев’ять разів на місяць у робочий та позаробочий час;
   • працівниками відділу використання  інформації документів – щоденно  ( у робочі дні) з 9-00 до 18-00(крім вихідних днів);
   • у столі довідок – у понеділок, вівторок, четвер з  9-00 до 18-00.

За окремим графіком, затвердженим розпорядженням голови Черкаської облдержадміністрації, проводиться виїзний прийом громадян директором держархіву області двічі на місяць. За  2016 рік директором держархіву області проведено 38 особистих  прийоми, в тому числі 19 – виїзних.
Впродовж звітного періоду питання про стан роботи із зверненнями громадян в держархіві області розглядались:

   • щотижнево на оперативних нарадах;
   • на засіданнях колегії держархіву області 29 січня та 8 липня 2016 року;
   • в ході проведення щорічного семінару з начальниками архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад 9 лютого 2016 року.

Держархів області інформує про роботу із запитами:

   • щоквартально  – облдержадміністрацію;
   • що півроку – Державну архівну службу України.

***

Провідне місце у роботі Державного архіву Черкаської області посідає робота щодо задоволення інтересів населення, пов’язаних із доступом до документної інформації, виконання запитів юридичних осіб та громадян України, іноземців та осіб без громадянства з метою задоволення їх  прав і законних інтересів.

Держархів області виконує запити щодо:

   • підтвердження актів про народження, одруження, смерть, зареєстрованих на території Черкаської області (до 1939 рік включно);
   • нагородження орденами, медалями, присвоєння почесних звань;
   • підтвердження трудового стажу, розміру заробітної плати;
   • навчання;
   • обрання депутатами місцевих рад (обласної, міських, районних);
   • участь у партизанському та підпільному русі у роки Великої Вітчизняної війни;
   • перебування на окупованій території, у полоні, примусового вивезення до Німеччини під час Другої Світової війни;
   • репресій, розкуркулення, тощо;

підтвердження майнових прав на землю та нерухоме майно:

   • виділення земельних ділянок під будівництво об’єктів господарства, установ, закладів, житлових будинків;
   • виділення житла;
   • введення в експлуатацію будівель та господарчих споруд, тощо;
   • підтвердження родинних зв’язків з метою отримання спадщини.

Довідки, видані держархівом області, є підставою для отримання передбачених законодавством пільг та компенсаційних виплат.

У разі відсутності в архіві документів, необхідних для підтвердження запитуваних відомостей, надається відповідь про відсутність документів, рекомендації щодо їх місцезнаходження (якщо такі відомості є в держархіві) та подальшого пошуку інформації, які дають можливість підтвердити потрібні факти іншим шляхом.

Заяви приймаються у столі довідок або надсилаються поштою за адресою:

Державний архів Черкаської області, вул. Благовісна, 244а, м. Черкаси, 18015

У заяві зазначається:
прізвище, ім’я, по-батькові, адреса заявника;
з якого приводу звертається до архіву (додаються ксерокопії пояснюючих документів – паспорта, трудової книжки, тощо).

Заяви без зазначення адреси та підпису заявника архівом не розглядаються.

При подачі заяви особисто або за дорученням пред’являється документ, що посвідчує особу.

Для підтвердження трудового стажу, розміру заробітної плати, навчання слід звернутися до тієї установи, організації, підприємства, навчального закладу, де особа працювала чи навчалася. Документи з особового складу (накази, особові рахунки, особові справи, відомості нарахування заробітної плати) зберігаються в установах, підприємствах, організаціях протягом 75 років і не підлягають передаванню на зберігання в архівні установи.

Якщо установа, організація, підприємство реорганізовані або ліквідовані слід звернутися до правонаступника або організації вищого рівня, куди і мають передаватися документи з особового складу. У  разі їх ліквідації слід звертатися до трудових архівів за місцем розташування таких  установ, організацій, підприємств.

Інформацію щодо місця знаходження документів ліквідованих установ можна отримати:

   • у столі довідок держархіву області (45-50-29);
   • по м. Черкаси – у архівному відділі міськвиконкому (32-57-09, 32-02-26);
   • у районах та містах області – у архівних відділах райдержадміністрацій та міських рад.

Держархів області виконує тематичні запити, що стосуються надання інформації з певної проблеми, теми за визначений хронологічний період та встановлення або підтвердження певного факту, події, дати.

Для підтвердження відомостей актів цивільного стану (народження, шлюбу, смерті) необхідно надати такі дані:

   • прізвище, ім’я, по-батькові запитуваної особи (для жінки – дівоче прізвище);
   • дата народження , шлюбу, смерті;
   • місце народження (населені пункти нинішньої Черкаської області);
   • віросповідання;
   • суспільний (майновий) стан

Через завантаженість плановими завданнями та велику трудомісткість генеалогічного та біографічного пошуку такі запити приймаються до виконання тільки у разі нагальної необхідності заявника (за вмотивованих причин). Державний архів області надає можливість заявникам самостійно проводити дослідження з цієї теми.

Для самостійного пошуку інформації за документами архіву зацікавленні особи запрошуються до читального залу держархіву області за адресою: вул. Благовісна, 244а,
тел. читального залу 45-50-29

Читальний зал працює з 9.30 до 17.30, п’ятниця – санітарний день, субота, неділя – вихідні дні.

 

Орієнтовний план проведення Державним архівом Черкаської області консультацій з громадськістю на 2017 рік

Про затвердження цін на платні послуги,які можуть надаватися Державним архівом Черкаської області

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.